You are on page 1of 4

Nome:____________________________________Curso::1____Reforzo

CUESTIONARIOSOBREODOCUMENTALCAMINOALAESCUELA

Miraconatencinodocumental,rodadoendiferentespartesdomundo
noano2013econtestaasseguintespreguntas

1.Enquepasviveesteneno?______________________Sinlaonomapamundodofinal.
2.Quenllepreparaaroupaeacomida?____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3.Parcechequevaiadecuadamentevestidoecalzadoparaocamiodaescola?_________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4.Aquedistanciaesaescoladasacasa?___________________Cantotempollelevaocamioa
escola___________________ Fai o camio todos os das ou queda a durmir na
escola?________________________________________________________________
5.Enquemediodetransportevaiaescola?_________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6.Queproblemasatopapolocamio?______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
7.Porquevaiaescolaapesaresdasdificultades,quequereserdemaior?______________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

1.Enquepasviveesteneno?______________________Sinlaonomapamundodofinal.
2.Quenllepreparaaroupaeacomida?____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3.Parcechequevaiadecuadamentevestidoecalzadoparaocamiodaescola?_________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4.Aquedistanciaestaescoladasacasa?___________________Cantotempollelevaocamioa
escola___________________ Fai o camio todos os das ou queda a durmir na
escola?________________________________________________________________
5.Enquemediodetransportevaiaescola?_________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6.Queproblemasatopapolocamio?______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
7.Porquevaiaescolaapesaresdasdificultades,quequereserdemaior?______________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

1.Enquepasviveestanena?______________________Sinlaonomapamundodofinal.
2.Quenllepreparaaroupaeacomida?____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3.Parcechequevaiadecuadamentevestidaecalzadaparaocamiodaescola?_________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4.Aquedistanciaestaescoladasacasa?___________________Cantotempollelevaocamioa
escola___________________ Fai o camio todos os das ou queda a durmir na
escola?________________________________________________________________
5.Enquemediodetransportevaiaescola?_________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6.Queproblemasatopapolocamio?______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
7.Porquevaiaescolaapesaresdasdificultades,quequereserdemaior?______________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

1.Enquepasviveesteneno?______________________Sinlaonomapamundodofinal.
2.Quenllepreparaaroupaeacomida?____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3.Parcechequevaiadecuadamentevestidoecalzadoparaocamiodaescola?_________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4.Aquedistanciaestaescoladasacasa?___________________Cantotempollelevaocamioa
escola___________________ Fai o camio todos os das ou queda a durmir na
escola?________________________________________________________________
5.Enquemediodetransportevaiaescola?_________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6.Queproblemasatopapolocamio?______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
7.Porquevaiaescolaapesaresdasdificultades,quequereserdemaior?______________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Cubreagoraatapropiaficha:

Podespegaraqu
atafotocoteu
nomeepas.

1.Enquepasvives?______________________Sinlaonomapamundodofinal.
2.Quenchepreparaaroupaeacomida?___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. Parceche que vas adecuadamente vestido e calzado para o camio da escola, tes o material
necesario?______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4.Aquedistanciaestaescoladasacasa?___________________Cantotempochelevaocamioa
escola_______________Fasocamiotodososdasouquedasadurmirnavila?_________________
_______________________________________________________________________________________
5.Enquemediodetransportevsaescola?_________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6.Queproblemasatopaspolocamio?_____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
7.Porquevsaescola,quequeresserdemaior?____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
8.Reparanasrelacinsdosnenosdodocumentalcosseusirmns,quecheparece?axdanse?_____
_______________________________________________________________________________________
Tesirmns?axuddesvosconrelacinaescola?_____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Fxatenofinaleexplicasecadanenoconseguiuirseachegandoaoseusono:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________