Η Στερεά χρειάζεται νέο σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων

Συμβολή στη διαβούλευση για την «Αναθεώρηση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Για την ιστορία
Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), είναι η εξειδίκευση του
εθνικού σχεδιασμού (ΕΣΔΑ) σε επίπεδο περιφέρειας. Στην περίπτωση της Στερεάς Ελλάδας, η
εκπόνηση του περιφερειακού σχεδιασμού, πήρε μια μάλλον περιπετειώδη και τραγελαφική
μορφή που οφείλεται αφενός στην απώλεια νομιμοποίησης του διαδημοτικού περιφερειακού
φορέα και αφετέρου σφοδρών αντιδικιών για το μοίρασμα των εγκαταστάσεων αποβλήτων
και τον έλεγχο τους. Έτσι ο ΠΕΣΔΑ, που σε διάφορες εκδοχές και σχέδια αναγγέλλεται εδώ και
δύο τουλάχιστον χρόνια, παρουσιάζεται τελικά όχι από τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) αλλά από την Περιφέρεια Στερεάς. Στην εισαγωγή αναφέρεται ότι η
Περιφέρεια έχει πλέον την αρμοδιότητα εκπόνησης και υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ παρότι σε όλο
τον υπόλοιπο ΠΕΣΔΑ, η αρμοδιότητα αυτή έχει ξεχαστεί.
Αξίζει να σημειωθεί τέλος ότι πρόκειται για αναθεώρηση του προηγούμενου σχεδιασμού που
είχε εκπονηθεί το 2005 η οποία όφειλε να έχει γίνει εδώ και πέντε χρόνια.
Ποια διαβούλευση;
Η πρώτη παρατήρηση για τον υπό διαβούλευση ΠΕΣΔΑ είναι ότι έχει γραφτεί με τέτοιο τρόπο
ώστε να αποθαρρύνει όσους θα επιθυμούσαν να ενημερωθούν και να διατυπώσουν άποψη.
Τα σχετικά κείμενα που έχουν αναρτηθεί είναι τεράστια: 440 σελίδες ο Περιφερειακός
Σχεδιασμός, 1408 σελίδες τα Τοπικά Δημοτικά Σχέδια που τον συνοδεύουν, 100 σελίδες τα
άλλα Παραρτήματα και 316 σελίδες η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ). Ακόμη και η απλή ανάγνωση είναι επίπονη, πόσο μάλλον η κατανόηση σε βάθος
ιδιαίτερα για τους μη μυημένους. Και όμως: όλες αυτές τις σελίδες – οι περισσότερες από τις
οποίες είναι επαναλήψεις επί επαναλήψεων, παράθεση νομοθεσίας και εγκυκλοπαιδικές
πληροφορίες- συνοψίζονται σε ελάχιστα στοιχεία σχεδιασμού για το τι μέλλει να γίνει.
Αν κανείς ήθελε πραγματικά να γίνει διαβούλευση θα όφειλε να παρουσιάσει μια σύνοψη του
περιφερειακού σχεδιασμού που να αναλύει σε λίγους πίνακες τι υπάρχει σήμερα και τι
προβλέπεται για αύριο, σε ποιες περιοχές, ποιους θα εξυπηρετεί, πόσο περίπου θα κοστίσει
και πόσο θα διαρκέσει. Πληροφορίες δηλαδή που είναι στοιχειώδεις για ένα σχεδιασμό, που
ωστόσο ακόμη και αν κάποιος με μαζοχιστική διάθεση διαβάσει τις 2.200 σελίδες των
κειμένων που έχουν αναρτηθεί προς διαβούλευση, δεν θα καταφέρει να τις εντοπίσει.
Και ποιος σχεδιασμός;
Η δεύτερη λοιπόν παρατήρηση είναι ότι κάτω από χιλιάδες λέξεις ο ΠΕΣΔΑ παραμένει
εξαιρετικά ασαφής σε όλα εκτός από ένα: τον κυρίαρχο και αποκλειστικό ρόλο του
(καταργημένου πλέον) περιφερειακού ΦΟΔΣΑ στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων.
Για να τονιστεί μάλιστα και οπτικά αυτή η σαφήνεια, οι επαναλαμβανόμενες σχετικές
αναφορές είναι με μεγαλύτερα και έντονα γράμματα για να ξεχωρίζουν ως οι μόνες χρηστικές
πληροφορίες μέσα στον ωκεανό των σελίδων. Ο περιφερειακός ΦΟΔΣΑ αποφασίζει για όλα:
από τις δράσεις ανακύκλωσης συσκευασιών μέχρι τους χώρους ταφής επικινδύνων

βιομηχανικών αποβλήτων. Στην πραγματικότητα όλος ο ΠΕΣΔΑ αρχίζει και τελειώνει
περιγράφοντας και ξανα-περιγράφοντας ένα γενικόλογο σχέδιο που διαρκώς
επαναλαμβάνεται ότι έχει ήδη περιγραφεί από τον περιφερειακό ΦοΔΣΑ ο οποίος και θα
αναλάβει την εξειδίκευσή του. Λες πολλά όταν δεν θέλεις να πεις τίποτε.
Η πατέντα της ασάφειας και της σύγχυσης
Στο δύσκολο έργο εντοπισμού του τι σχεδιάζεται, συναντά κανείς διαρκώς εκφράσεις
δημιουργικής ασάφειας σύμφωνα με τις οποίες ο περιφερειακός ΦοΔΣΑ θα αξιολογήσει
κάποτε στο μέλλον το τι θα γίνει στη Στερεά. 1 Εν τέλει ο ΠΕΣΔΑ περιορίζεται στο να
αναπαράγει ορισμένες από τις προβλέψεις του ΕΣΔΑ τις οποίες επίσης δηλώνεται ότι θα
αξιολογήσει ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ για να εξετάσει κατά πόσο είναι εφικτές και να δηλώνει
ότι δεν είναι δουλειά του να κάνει κάτι περισσότερο από αυτό: «ο ΠΕΣΔΑ θέτει τις
κατευθυντήριες γραμμές και το πλαίσιο διαχείρισης των αποβλήτων. Η χωροθέτηση των
υποδομών, το είδος και το πλήθος τους θα αποφασιστούν από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ, ο
οποίος έχει την αρμοδιότητα για την υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ, με την προϋπόθεση ότι αυτές
υπηρετούν τις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές για την ορθολογική επεξεργασία και τελική
διάθεση των αποβλήτων.» Και αλλού2: «Ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ (ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ3) θα έχει την
ευθύνη για την υλοποίηση των δράσεων του ΠΕΣΔΑ, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Ο φορέας
θα κληθεί να σχεδιάσει την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών βάσει των αναγκών της
Περιφέρειας Στ. Ελλάδας και να αποφασίσει για την τεχνοοικονομική βιωσιμότητά τους.»
Επανάληψις μήτηρ πάσης μαθήσεως. ‘Η μήπως όχι;
Σε τέσσερα κεφάλαια επαναλαμβάνονται οι υποθετικές πάντα εγκαταστάσεις διαχείρισης
αποβλήτων με κενά και αντιφάσεις. Για παράδειγμα στον πίνακα που παρουσιάζονται οι
Ενδεικτικές θέσεις υποδομών διαχείρισης ΑΣΑ και ΑΕΚΚ (απορρίμματα και
αδρανή)4 απαριθμούνται 6 ΜΕΑ, 7 μονάδες κομποστοποίησης, 11 ΣΜΑ και 9 ΧΥΤΥ. Στη
συνέχεια πληροφορούμαστε ότι προτείνονται 5 μονάδες κομποστοποίησης. Η προχειρότητα
1

Ενδεικτικά αποσπάσματα:
Από την ενότητα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΈΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ: Ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ σε συνεργασία με τους εξυπηρετούμενους Δήμους θα κληθεί να εξετάσει τη
δημιουργία νέων ΧΥΤΥ, βάση των αναγκών που θα δημιουργηθούν για τη διάθεση υπολειμμάτων. Η δημιουργία
ΧΥΤΥ σε περιοχές της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας δεν αποκλείεται από το παρόν σχέδιο. Η βιωσιμότητά τους θα
κριθεί από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ.
Άλλο δείγμα στην ενότητα Δράσεις για την ανακύκλωση υλικών συσκευασίας :
Οι ΟΤΑ της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας συνεργάζονται με το ΣΣΕΔ – Ανακύκλωση Συσκευών (ΕΕΑΑ ΑΕ),
ανακυκλώνοντας τα υλικά συσκευασίας με το σύστημα του “μπλε κάδου”. Βάσει του εγκεκριμένο ΕΣΔΑ, η χωριστή
συλλογή των υλικών συσκευασίας (χαρτί/χαρτόνι, γυαλί, μέταλλο, πλαστικά) πρέπει να προωθηθεί. Ο
Περιφερειακός ΦοΔΣΑ σε συνεργασία με τα ΣΣΕΔ θα εξετάσει τη βιωσιμότητα και τις προοπτικές προς την
κατεύθυνση αυτή.
Αντίστοιχα για τα: Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων
• Εξέταση της συνεπεξεργασίας με τις παραγόμενες ποσότητες όμορων περιφερειών επεξεργασίας, εντός των
ορίων μιας περιφέρειας. Στις περιπτώσεις αυτές, χρήσιμη εναλλακτική αποτελεί η εξέταση του ενδεχομένου
συνεπεξεργασίας των παραγόμενων ποσοτήτων από δύο ή και περισσότερες όμορες περιφέρειες,
Οι ίδιες εκφράσεις επαναλαμβάνονται και για τις άλλες κατηγορίες αποβλήτων όπως τα
Γεωργοκτηνοτροφικά , τα βιομηχανικά, οι ιλύες, τα απόβλητα κατεδαφίσεων και εκσκαφών κλπ. κλπ.
2
Κεφ. 7.8
3
ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε. είναι η επωνυμία της Διαδημοτικής επιχείρησης διαχείρισης αποβλήτων της Θήβας. Σε δύο
τουλάχιστον σημεία σελ.292 και 393, ο περιφερειακός ΦοΔΣΑ ταυτίζεται με τη ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε που είναι γνωστό
ότι χειρίζεται όλη τη διαδικασία.
4
Σελ.417-

και η σύγχυση εντείνεται από τη σύγκριση με τον πίνακα εκτίμησης κόστους υποδομών5στον
οποίο απαριθμούνται:
 6 μονάδες κομποστοποίησης σε Χαλκίδα, Λιβαδειά, Φωκίδα, Δομοκό και Β και Ν. Εύβοια. Η
μονάδα της Φωκίδας κοστολογείται στα 13,9 εκ. ενώ όλων των άλλων κυμαίνονται από 800
χιλ. ως 1,5 εκατ. της Χαλκίδας (με υπερδιπλάσιο πληθυσμό από τη Φωκίδα). Λαμία, Θήβα,
Καρπενήσι δεν εμφανίζονται (οι ΜΕΑ σε Λαμία και Θήβα υποτίθεται ότι περιλαμβάνουν
κομποστοποίηση προδιαλεγμένων αλλά για κάποιο λόγο αυτή η πληροφορία δεν
περιλαμβάνεται στον ΠΕΣΔΑ)
 4 ΧΥΤΥ νέοι ή επεκτάσεις σε Λαμία, Χαλκίδα, Λιβαδειά και Ν. Εύβοια. Ο προβλεπόμενος
ΧΥΤΥ της Φωκίδας έχει εξαφανιστεί παρά το γεγονός ότι αναφέρεται ως ήδη
αδειοδοτημένος (στην πραγματικότητα υπάρχει ..κρυμμένος μέσα στα 13,9 εκατ. της
μονάδας κομποστοποίησης. Η Ευρυτανία είναι σταθερά εκτός σχεδιασμού για ΧΥΤΥ και για
οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση, εκτός από σταθμό μεταφόρτωσης.
 6 ΜΕΑ σε Θήβα, Λαμία, Χαλκίδα, Λιβαδειά, Φωκίδα και Ν. Εύβοια.
 2 ΣΜΑ μόνο σε Θήβα και Ν. Εύβοια
 Πράσινα σημεία χωρίς αριθμό και άλλες λεπτομέρειες αλλά με εκτίμηση κόστους 15 εκατ.
Εκτός κοστολόγησης βρίσκονται οι αναγκαίοι κάδοι, τα απορριμματοφόρα και οι λοιπές
δαπάνες για την εφαρμογή της διαλογής στην πηγή (που συμπεριλαμβάνονται στα ΤοΣΔΑ τα
οποία μένουν στα χαρτιά).
Την ηθελημένη σύγχυση εντείνει η αναφορά ότι για την επεξεργασία των αστικών στερεών
αποβλήτων προτείνεται από το παρόν ΠΕΣΔΑ, η δημιουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας του
συνόλου των αστικών στερεών αποβλήτων.6 Προφανώς αν ο ΠΕΣΔΑ σκοπεύει να εναρμονισθεί
με τον εθνικό σχεδιασμό τότε τουλάχιστον το 50% των απορριμμάτων θα πρέπει να ανακτηθεί
με διαλογή στην πηγή και εγκαταστάσεις διαλογής (πράσινα σημεία, ΚΔΑΥ) και όχι
επεξεργασίας (ΜΕΑ σύμμεικτων).
Τέλος χωρίς κανένα στόχο μείωσης απορριμμάτων παρουσιάζεται ένα εκτενές πρόγραμμα
πρόληψης αποβλήτων.
Η πατέντα της αντιγραφής
Εντελώς προσχηματική είναι η εκπόνηση των Τοπικών Σχεδίων των Δήμων: πρόκειται για κατά
λέξη και πρόχειρη αντιγραφή το ένα του άλλου με εξαίρεση δύο σχέδια, χωρίς ούτε και αυτά
να είναι πλήρη ή ακριβή. Προφανώς έχοντας σχεδιάσει ότι η Α.Ε. της Θήβας (ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε.)
θα αναβαθμιζόταν σε περιφερειακό ΦΟΔΣΑ, τα τοπικά σχέδια δεν θεωρήθηκε ότι έπαιζαν
σπουδαίο ρόλο. Ερωτηματικά ωστόσο προκύπτουν για τα δημοτικά συμβούλια που ενέκριναν
τα συγκεκριμένα σχέδια. Για παράδειγμα οι καμπάνιες ευαισθητοποίησης που υποτίθεται ότι
αφορούν κάθε Δήμο αναφέρονται στον περιφερειακό ΦοΔΣΑ και τη Θήβα! Θα ήταν
ενδιαφέρον να μάθουν οι πολίτες της Στερεάς αν πληρώθηκαν αυτά τα πανομοιότυπα σχέδια.
Ενδεικτικό για την ποιότητα και την σοβαρότητα που δόθηκε στην εκπόνηση των ΤοΔΣΑ είναι
ότι σύμφωνα με πληροφορίες από πολλούς δήμους της περιφέρειας δεν τηρήθηκαν
στοιχειώδεις προϋποθέσεις δημοσιοποίησης και διαβούλευσης των ΤοΣΔΑ με τους πολίτες,
παρά μόνο η βεβιασμένη προσφυγή στο Δημοτικό Συμβούλιο για το τυπική νομιμοποίηση. 7
5

Σελ.252

6

11.4.2. Προτάσεις Έργων επεξεργασίας

7

4 ΑΔΑ που λείπουν στον πίνακα 15-1 σελ. 440 σημαίνει ότι αν και τελικά συμπεριλήφθηκαν τα 4 ΤοΣΔΑ δεν
υπήρχαν οι αποφάσεις έγκρισης από τα ΔΣ

Αμφισβητούμενα στοιχεία
Η αξιοπιστία των στοιχείων είναι το λιγότερο αμφισβητήσιμη. Για παράδειγμα ο Δήμος
Λοκρών δηλώνει υπερδιπλάσια κατά κάτοικο ποσότητα απορριμμάτων από ότι ο όμορος
Δήμος Αμφίκλειας- Ελάτειας με τα ίδια περίπου χαρακτηριστικά. Ο Δήμος Δωρίδας δηλώνει
μεγαλύτερη ποσότητα ανά κάτοικο απ’ ότι ο διπλανός Δήμος Δελφών που έχει πολύ
περισσότερο τουρισμό και μεγαλύτερες αστικές συγκεντρώσεις. Ο αγροτικός Δομοκός αρκετά
μεγαλύτερη κατά κάτοικο ποσότητα από την Λαμία, ενώ η Ερέτρια είναι ο πρωταθλητής των
σκουπιδιών δηλώνοντας 65% περισσότερο από το μέσο όρο της περιφέρειας. Στο διαδημοτικό
σχέδιο Λιβαδειάς – Λοκρών – Ελάτειας/Αμφίκλειας – Διστόμου/Αράχωβας/Αντίκυρας, οι
δυναμικότητες των προτεινόμενων εγκαταστάσεων υπερβαίνουν κατά 35%! τα συνολικά
απορρίμματα που δηλώνονται8 και επιπλέον δεν ταιριάζουν με τους στόχους.
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: μηδέν από μηδέν
Στον νέο ΠΕΣΔΑ δεν περιγράφονται ποιες γεωγραφικές και πληθυσμιακές ενότητες θα
εξυπηρετούνται από τις ενδεικτικές εγκαταστάσεις που ενδεικτικά διασπείρονται, τι
δυναμικότητα θα έχουν αυτές οι εγκαταστάσεις και με ποιο τρόπο θα εξυπηρετηθούν οι
στόχοι του εθνικού σχεδιασμού τους οποίους υποτίθεται ότι υιοθετεί.
Αφού ο σχεδιασμός είναι τόσο αόριστος, παρά το βαρύγδουπο όνομα της, η «Στρατηγική
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» (ΣΜΠΕ) περιορίζεται απλώς να επαναλαμβάνει επί
316 σελίδες ότι όλα θα πάνε καλά και σύμφωνα με τους νόμους και τους κανόνες που θα
τηρηθούν όταν και εφόσον ο περιφερειακός ΦοΔΣΑ αποφασίσει τι θα κάνει. Αναρωτιόμαστε :
μία τέτοια ΣΜΠΕ με τόσο αόριστο αντικείμενο αξιολόγησης, έχει τύχει ελέγχου από το ΥΠΕΝ
ως προς την πληρότητά της πριν βγει σε διαβούλευση;
Η πατέντα της μιας διαχειριστικής ενότητας
Ο εγκεκριμένος ΠΕΣΔΑ του 2005, χώριζε τη Στερεά σε 11 διαχειριστικές ενότητες που
αντιστοιχούσαν σε 11 διαδημοτικούς φορείς διαχείρισης και οι οποίοι είχαν την –εύλογηαρμοδιότητα να λειτουργούν εγκαταστάσεις τις οποίες προέβλεπε συγκεκριμένα ότι θα
εξυπηρετούσαν περισσότερους από ένα Δήμους. Με τον τρόπο αυτό, οι Δήμοι διατηρούσαν θεωρητικά τουλάχιστον -την αρμοδιότητα της διαχείρισης απορριμμάτων και συγκροτούσαν
φορείς για να καλύψουν μια συγκεκριμένη ανάγκη, η οποία στο μέλλον σε ένα άλλο
σχεδιασμό θα μπορούσε και να εκλείπει και συνεπώς οι φορείς είτε να καταργηθούν είτε να
αλλάξουν σύνθεση ή αντικείμενο. Ο νέος ΠΕΣΔΑ προβλέπει μεν αρκετές αν και
απροσδιόριστες διαδημοτικές εγκαταστάσεις αλλά μόνο ένα φορέα διαχείρισης για όλη την
περιφέρεια. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργείται ένα υδροκέφαλο συγκεντρωτικό μόρφωμα,
που θα εκτοπίζει τους Δήμους και θα διαχειρίζεται τα απόβλητα μαζί με ένα τεράστιο
προϋπολογισμό, στις αποφάσεις του οποίου θα παίζουν ελάχιστο ρόλο οι απόψεις όχι μόνο
των δημοτών αλλά και των δημοτικών συμβουλίων. Ενώ τελικά, όπως έχουμε ήδη
διαπιστώσει, η ελλιπής στελέχωση του ενός και μοναδικού φορέα, η οποία θα συνεχίσει
να αποτελεί το μόνιμο πρόβλημά του, όσο αυξάνεται η έκταση και η πολυπλοκότητα των
αρμοδιοτήτων του, δημιουργεί τις πρόσφορες συνθήκες για τη μόνιμη καταφυγή και πλήρη
εξάρτησή του σε ιδιώτες εργολάβους, παραγκωνίζοντας την τεχνογνωσία και το προσωπικό

8

και όπως αναφέραμε ήδη είναι υπερτιμημένα αφού ο Δήμος Λοκρών δηλώνει τεράστιες ποσότητες
συνυπολογίζοντας και τα πράσινα

των δήμων και στερώντας τους επιπλέον οποιαδήποτε πρόσβαση σε νέα τεχνογνωσία και
έλεγχο των εγκαταστάσεων που πληρώνουν οι ίδιοι οι δημότες.
Και τώρα τι θα κάνουμε χωρίς τον ΦΟΔΣΑ Α.Ε.;
‘Όπως ήδη αναφέρθηκε η επιχείρηση συγκρότησης του περιφερειακού ΦΟΔΣΑ Α.Ε. ατύχησε
τουλάχιστον προς το παρόν με τη μορφή που επιχείρησαν να του δώσουν οι επισπεύδοντες. Η
ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε.(της επαρχίας Θήβας) που επιχειρεί εδώ και χρόνια την κατασκευή Μονάδας
επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων (ΜΕΑ), έχει πλέον διαλυθεί και το διάδοχο σχήμα
δεν υπάρχει. Επιπλέον με βάση το σχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που βρίσκεται σε
διαβούλευση στην Περιφέρεια Στερεάς προβλέπονται ως και 3 Φορείς διαχείρισης, ενώ ήδη 4
Δήμοι έχουν εκπονήσει κοινό σχέδιο και προτίθενται να συγκροτήσουν δικό τους Φορέα. Θα
πρέπει λοιπόν να αιτιολογηθεί με επιχειρήματα η επιλογή του ενός και μόνο φορέα
διαχείρισης, αν ο ΠΕΣΔΑ διατηρήσει την σχετική πρόβλεψη.
Η πρότασή μας
Η πρότασή μας για την Στερεά Ελλάδα, την οποία έχουμε παρουσιάσει αναλυτικά στο
παρελθόν, συνοψίζεται στα εξής:
 Περισσότερες διαχειριστικές ενότητες ανάλογα με τα διαδημοτικά έργα τελικής διάθεσης.
Ενδεικτικά θα μπορούσαν να είναι οι 11 ενότητες του προηγούμενου ΠΕΣΔΑ, ή εναλλακτικά
όσες προκύπτουν με βάση τον σημερινό σχεδιασμό διαδημοτικών ΧΥΤΥ ή άλλων
διαδημοτικών υποδομών.
 Το 50% (μέχρι το 2020 με βάση τον ΕΣΔΑ) και προοπτικά το 60% των απορριμμάτων να
προδιαλέγεται στην πηγή και μόνο το 50% και προοπτικά το 40%, οδηγείται σε απλές
αποκεντρωμένες μονάδες μηχανικής διαλογής και υγειονομική ταφή με στόχο και αυτό το
ποσοστό μελλοντικά να μειωθεί.
 Δημιουργία περισσότερων, μικρότερης δυναμικότητας
Μονάδων Επεξεργασίας
σύμμεικτων που συνολικά να αντιστοιχούν σε δυναμικότητα μικρότερη του 50% των
παραγόμενων απορριμμάτων, να μην παράγουν δευτερογενή καύσιμα (που με βάση τον
ΕΣΔΑ δεν αποτελούν δόκιμη επιλογή) αλλά υλικά ανακύκλωσης (κυρίως μέταλλα) και CLO
(υποβαθμισμένο υλικό τύπου κόμποστ που παράγεται από διαχωρισμό σύμμεικτων που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό εδαφοκάλυψης σε ΧΥΤΥ, για αποκαταστάσεις χώρων
κλπ )
 Η χρηματοδότηση των όλων δράσεων με προτεραιότητα τις δράσεις διαλογής στην πηγή
(αγορά κάδων και μέσων προσωρινής αποθήκευσης, μέσων συλλογής και μεταφοράς,
ενημέρωση, πράσινα σημεία, διαδημοτικά ΚΔΑΥ και μονάδες κομποστοποίησης) από τους
υπάρχοντες πόρους του περιφερειακού προγράμματος.
 Αναμόρφωση και υλοποίηση των ΤοΔΣΑ με έμφαση στο ρόλο των Δήμων
 Συγκρότηση αποκεντρωμένων διαδημοτικών φορέων δημοσίου δικαίου, με βάση τις
διαχειριστικές ενότητες και περιορισμός της αρμοδιότητας τους στη λειτουργία των
διαδημοτικών υποδομών.
Με βάση τα παραπάνω η έμφαση θα δοθεί σε δράσεις εντάσεως εργασίας (όπως η διαλογή
στην πηγή) που έχουν πολύ χαμηλότερο κόστος και πολύ μεγαλύτερη περιβαλλοντική και
οικονομική απόδοση από ότι οι δράσεις που αφορούν τα σύμμεικτα απορρίμματα (ΧΥΤΥ και
ΜΕΑ). Παράλληλα θα εξασφαλιστεί η μικρότερη δυνατή επιβάρυνση και η μεγαλύτερη δυνατή
συμμετοχή των πολιτών, ο δημόσιος χαρακτήρας και η διαφάνεια.

Συνοψίζοντας
Η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, εκπόνησε ένα προσχηματικό ΠΕΣΔΑ που απεραντολογεί χωρίς
αξιόπιστα στοιχεία και χωρίς συγκεκριμένο σχεδιασμό, προκειμένου να αφήσει ελεύθερο το
πεδίο της δράσης σε ένα συγκεντρωτικό μόρφωμα που επιχειρήθηκε να δημιουργηθεί και
μάλιστα με μορφή Α.Ε. Σήμερα αυτό το μόρφωμα έχει κριθεί ως μη νόμιμο από τις αρμόδιες
αρχές.
Οι πολίτες της Στερεάς πρέπει να διεκδικήσουν από τους αιρετούς εκπροσώπους τους,
δημοτικούς και περιφερειακούς, να προχωρήσουν σε ένα σχεδιασμό συγκεκριμένο και
τεκμηριωμένο, με αποκέντρωση, με διαλογή στην πηγή του μεγαλύτερου μέρους των
απορριμμάτων, με δημόσιο χαρακτήρα και με προστασία του περιβάλλοντος και του
κοινωνικού οφέλους. Σε διαφορετική περίπτωση αποφάσεις για κρίσιμα ζητήματα θα
παίρνονται μακριά από τον κοινωνικό έλεγχο και οι επιπτώσεις θα είναι αρνητικές και μη
αναστρέψιμες.

30/5/2016

Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων (ΠΡΩΣΥΝΑΤ)
http://prosynat.blogspot.gr - prosynat@gmail.com