You are on page 1of 6

မ¸ကမ_မငပ_:.

တ ရ ဒမကcရစ_ပညcထ:ငစ
ယcန _ပညcထ:ငစ _မနမ:sငငလ cခ|တ _ပညcထ:ငစ နယc_မတခက အတင.cရ:
အဓမပ| sစဆယစcပ|င.မ¸:.စ: sပစကကလ_ပ¸ ဓ|.မ.အပခ¸¸ပcနတ ဖကဆစ
အ:ဏ:ရင တစက ၁၉၈၈ ခ _ပညcထ:ငစ တခလ.မ:ရတ တင.ရင.သ:.လမ¸¸.စ
တ က အတအ_ကcတ:လနခ_ကတ:c_က:င ဆရယလစဝတစ_က.က:.ယ:.က:.ယ:.
န ဖကဆစ အ:ဏ:ရင_က.cနဝင. sငငcရ.စင_မငcပ|ကcန ဒcရ:cသ:ပ|.ဆင.c_ပ.
လကရတယ၊၊

ဒမကcရစcရ.၊ လ အခငအcရ.၊ တရ:.မ¸တcရ.၊ အမ¸¸.သ:.တန.တcရ.၊
တပ|တအ:ဏ:ရငစနစခ¸¸ပ_ငမ.cရ. အတက _ငမ.ခ¸မ.စ: ဆs_ပခ_ကတ တင.သ
_ပညသ:.မ¸:.က ကန_မ_နစcတ၊ မင.မဝ|ဒcတလ စစအ:ဏ:ရငတစက တဆပ
ကပ_ပ. ရကရကစကစက သတ_ဖတsမနင.ခတယ၊၊

ပ|တစဒမကcရစစနစ၊ လ တ လတ တ cဈ.ကကစ.ပ:.cရ.စနစက¸ငသ.မယ၊၊ လတ
လတမ¸တတ ဒမကcရစcရ.cက:ကပက¸င.ပcပ._ပ. အsငရတအဖ က sငငcရ.ဆက
လပ၊၊ စစတပကcတ: စစတန.လ¸:._ပနမယလ sငငcတ:ရ အခ¸¸ပအ_ခ:အ:ဏ:
ပငဆငသ _ပညသတရပလ.က ကတcပ._ပ. အ:ဏ:သမ.ခတယ၊၊

cရ.cက:ကပအမနအကနလပခတယ၊၊ ဒ|cပမ ကယလ တ၊စ၊ည ç.သ:.cတ: ရ_.
ရ_.ရရန ç.မမ_ပ. အမ¸¸.သ:.ဒမကcရစအဖ ခ¸¸ပကခ¸နလပ_ပ.၊ တ_ခ:. ဗမ:မဟတ
တ _ပညcထ:ငစဝင လမ¸¸.အသ.သ.ရ ပ|တcတက မတရ:.သင. c_ကည:လ
c_ကည:၊၊ cဖ|လဖ|. တ၊စ၊ည ပ|တကလလ ပ|တအ:.လ.ရ cခ|င.cဆ:ငန အဖ ဝင
cတ က ဖမ.ဆ.cထ:ငခ¸ပစလပစ န ဒမကcရစလ cအ:cနရင.န ဒမကcရစန cဝ.ရ:
ဆ က လင.c_ပ:င._ပနcမ:င.sငပ|cတ:တယ၊၊ လင.မနcမ:င.တသအ:.လ. လမ.
cဘ.ဆင.cပ.cပ|၊၊ ဒ|ဘရတယ၊၊ cရ မ: ကန လန ကန လန န လမ.မနအတင.ဆက
cမ:င.cနသcတကcတ: မရဏ ဒ|မမဟတ အင.စန ဗ.ဝ cရ:ကသ:.မယ၊၊

တ၊စ၊ည cတကcတ: အခထ ဆငပစည.cခ.cမ¸:သလ ဖကဆစcတဆက က¸လ:မ
အ:ဏ:အသ:.တစ_က.က cမ¸:_ပ. မ¸ကစမတ cထ:ကခ cနတန.၊၊ တ၊စ၊ည အသ.
မက¸မန.သလ ဗလသန.cရက အသ .မက¸တ _ကဖတန စမ.အ:.ရငက cသ.သစ
cလ:င. ဖ စည._ပ. အ:.က.ရ:လကတယ၊၊ တ၊စ၊ည အ_က.cတန စ:ရင လ ç က မက
c_က.ခလ cက:င._ကတအရယက.၊၊

ဒ|န တင မရပcသ.ပ|ဘ.၊၊ ခငမ:တ ဖ စညပအc_ခခဥပcဒရမ အ:ဏ:လ မယ
ဆ_ပ.cတ: အမ¸¸.သ:.ညလ:ခ_က.cခ|၊၊ အc_ခခရမ မcတက ကယဘ:သ:ကယ
ခ¸မတ၊၊ က¸နတသcတက လကည¸.cထ:င cခ|င.ညတ၊၊ အ:ခရင cထ:ငနန.စ၊၊
အကနလ.cသ: အc_ခခဥပcဒက _ခ¸ _ကညလကရင စစအ:ဏ:ရငစနစ သကဆ.
ရညcရ.၊ စစတပအ:ဏ:တည_မcရ.ဘcတ ရတယ၊၊ ဗမ:တမ¸¸.သ:.လ. အတက
အက¸¸.ရလ:.cမ.ရင အတ အက¸¸.အတက သတ န cပ|င.စ:.ရငcတ:ရမယ၊၊
တင.ရင.သ:. တ_ခ:._ပညcထ:ငစဝငလမ¸¸.cတအတက အက¸¸.ရလ:.ဆရင ကယ
က¸¸.အတက ဗမ:န:မည ၊ ဗမ:ဇ:တအဝငခ_ပ. သတ န cပ|င.၊ လပစ:.လ ရတယ၊၊
ဗမ: အတကလအက¸¸.မရဘ.၊၊ အ_ခ:.လမ¸¸.အတကလ အက¸¸. မရ ဘ .၊၊ ဘယ သ
ဘယသ အတကမ အက¸¸.မရတ အc_ခခဥပcဒ_က.က အတင.အ_ကပ အတည_ပ¸
ဖ _ကcန cလရ ၊၊ _ပညcထ:ငစတခလ. သတ ပငတ ဥစ:cတcပ|၊၊ သကရ၊ သကမ၊
c_မcပ|c_မcအ:က၊ လ၊ တရစ:န အကနသတ ပငတယ၊၊ သတ က sငငcတ:cလ၊၊
လစငစစ ကကယကယက sငင၊ sငငcတ:လ ¸န.cနတ: သကရလ ဘဝကcန
သကမ_ဖစတ sငင_ဖစသ:._ကတယ၊၊ အcရ:၊၊ သတ ကသတ မcသခငင|တ c_မ_က.
_ဖစcန_ပလ c_ပ:cနသလပ|လ:.၊၊

အ တခ cတ: ရ တယ ၊၊ သတ လပcနသမ¸cတဟ: အမ¸¸.သ:.cရ.ဒမကcရစ_ဖစတယ၊၊
စည.ကမ._ပညဝတ ဒမကcရစ _ဖစတယ ဆတ:ကcတ: အç.ဂ|ထ:ရတသလ ရတ
cနcလရ ၊၊ စစဝ|ဒအc_ခခ_ပ. ဒမကcရစအရ_ခ¸ ထ:.တဖကဆစဝ| ဒ (သ ) လမ¸¸.
cရ.အစန.cရ:ကဝ|ဒcတဘ_ဖစcနတယ၊၊ ဗမ:ကလ အက¸¸.ယတcစတယ၊၊ တ_ခ:.
လမ¸¸.cတက လမ¸¸.တ.cစတယ၊၊

အ:ဏ:ရငတ မညသည လအမ¸:.စ မမဖကပ|cအ:င လမ¸¸.cရ.အရ၊ အခငအcရ.
အရ၊ က.ကယယ_ကညမအရ၊ ဘ:သ:စက:.အရ၊ သကcမ.ဝမ.cက¸:င.အရ၊ ရ:ထ .
အဆငအတန.အရ၊ ရသမ¸အခငအလမ. နည.လမ.cပ|င.စန လcတက အစတစတ
အမ:မ: ခ_ခ:.ပစ_ပ. ဆcဆ:ငစည.ç.ပ|တယ၊၊ အsနည.န cခ¸:၊ အ_ကမ.ဖကနည.
န cခ¸:က၊ အခငအ:ဏ:cပ.cခ¸:_မ_ဆcဆ:င_ပ. cက¸:ကင.မcအ:ငလပပ|တယ၊၊
ဒcအ:ကလမ.နည.cတန ဖကဆစအ:ဏ:ရငစနစ တညတcအ:င _က¸.ပမ.
လပcဆ:ငcနတယ၊၊ ဘ:န အလ:.သ_:နတသလဆရင cသ.စတဖတcက:င
တcက:ငက သတ ရ ဖတcက:ငအငပ|ယ: _က.ထ:.က¸ယ_ပန တညတဖ က ဖတ
cက:ငcတအမ¸:._က.လတယ၊၊ ဖတcက:ငမ_ဖစcသ.တလအမ¸:.အ_ပ:.ရ ကတ
cသ.က စတsငcလcလ ဖတcက:င cသ.cတက.စက_ပ. ဖတcက:င cက:ငcရ တ .
cလcလဘ ၊၊ အဒအခ| သတ ရ ဖတcက:င အငပ|ယ: က¸ယ_ပန တနခ.ထ:. cလဘ၊၊
အ ဒ cတ: ဗမ:cတက မဟ:လမ¸¸._က.စတဝငcလ ဖကဆစစစတပ_က. သကဆ.
ရညcလဘ၊၊ တ_ခ:.လမ¸¸.cတ ဗမ:က မန.cလ သတ _က¸ကcလဘ၊၊ သသယ
ရစရ:မလဘ.၊၊

အ:ဏ:ရငcတက မမတ ဘလအမ¸:.စက ကယစ:._ပ¸သcယ:င၊ မမတ သ:လ¸င
_ပညသcတ_ဖစသcယ:င çပc_ပ:င.çပလန ဟနcဆ:ငcက:င.cလရတယ၊၊ မယ:
မ:ယ: အပလအပလ:န စတဓ|တcပ¸:cပ¸:င.သcတက cပ¸:ဝငသ:.cအ:င cအ:က
လမ.နည.သ. _ကcဆ:ငတတ_ကတယ၊၊ အရ က မရ ၊ ကတမတည၊ မ¸ကs:c_ပ:င
တက၊ ရက စက ၊ _ကမ._က¸တ၊ ယတမ:၊ ကလမကက¸စ၊ cက:ကက¸စမဂဏcတန
_ပညစတတ_ကတယ၊၊

တဖက မ: စည.ကမ.ရတဒမကcရစလ cအ:cန_ပ. တဖကမ: ဘ:စည.ကမ.
ကလန:.မ မရ၊ မလကန:ဘcနတယ၊၊ တရ:.ဥပcဒစ.မ.cရ.လ cအ:cန_ပ. သတ
ကယတငထတခတ ဥပcဒကသတ က _ပန_ပ. ခ¸¸.cဖ|က cနcလရ ၊၊ ဥပcဒcဘ:င
တင.cနထင_ခင. cဘ.ကင.ရနက: လနခ¸မ.သ:တ၊၊ ဥပcဒcဘ:ငထမ: cနcန_ကတ
_ပညသcတ:cတ:မ¸:.မ¸:.ဟ: cထ:ငထမ: cနcန_ကရလ _ကဖတ၊ စမ.အ:.ရင
ဆသcတရ cဘ.ရနက ကင._ပ. အလ န ဘ စတခ¸မ.သ:ရပ|တယ၊၊ တတင._ပည
လ.က က¸¸ပတခcတ: တကတန.ခ¸ငပ|တယ၊၊ တရ:.ဥပcဒcဘ:ငထမ: cန_ကပ|၊၊
သတ cခ¸:တင.မcပ¸:န ၊၊ သတ cခ¸:ကတင. မc_က:ကန ၊၊ သတ _မ_ဆယတ မတရ:.
တ အခငအcရ.မယန ၊၊ လတင.ရသငတ အခငအcရ.က ပတပင_ပ. မမကယကက_ပ.
cပ.တယဆကတည.က ကယ့က နဖ|.ထ.ဖ _ကcနတယလ မတ၊၊ cလ:က_က.မ:
အလက:.ရတ: ဘ:မမရဘ.၊၊ ထကတနတ cပ.ဆပမcတ:ရရတယ၊၊ ဥပမ:၊၊ ၊၊ လ
အခငအcရ._ပညဝတ ဒမကcရစsငငcတမ: လကကငဖန.က လမ.cဘ.ကမ.
ယ:ဆငမ: ကမ.ယ:ဝယသလ လယလယန ဝယလ ရcနတအခ¸နမ: ‘sငငcတ:က
ခ¸._မငတ လကကငဖန.ကcလ. တလ.အတကန သတ cက¸.ဇ.ကဆပဖ အ_ပစမတ
_ပညသန ရဟန.cတက သတရတ အထ’ တရစ:န စတcပ|ကဖ မသငပ|ဘ.၊၊ ဘ:
မဟတတ:က အဟတထင၊ သ:ယ:_ပ.မယမcစန ၊၊ ဖတဝငသ:.မယ၊၊ အဒလ_ပညသ
cတ က တကညလကညန သတ န မဆကဆ၊ မပ.cပ|င.cရ.မက စစ_မ_မ တစ က
မတမတက¸ငသ.လ:တ:န ဖကဆစcတ c_က:ကcခ¸.ပန._ပမတ၊၊ အဒcတ: cအ:က
လမ.နည.သ. ဖမ._ကလမမယ၊၊ အကနလ. အထပပက_ပ.cထ:ငထလက_ကမယ
လ c_ပ:_ပ. cထ:ငထဝငcန_က_ခင._ဖငသတ က _ပနcခ¸:က လ ရတယ၊၊ အထမ:
_ကဖတ စမ.အ:.ရငc_က:ကစရ:မလ၊၊ ဧညစ:ရင.တငစရ:မလ၊၊ လပအ:.cပ.မရ၊၊
cပ|တ:မရ၊၊ cရရ တယ ၊၊ လ¸ပစစမ.မနမနရတယ၊၊ အcဆ:ကအဦ.မcလ:ကရင
ကယဘ:သ:တထ._ပ.cန_ကရင ဖကဆစတပ_က.ခsငç.လ:.၊၊ ဓ|တတငcအ:ကမ :
လ အခငအcရ. cက¸ည:စ:တမ.cတ cအ:ဖတ_က၊ cတ:လနcရ.သခ¸င.cတဆ_ကတ
အသ_က:.ရင မစ:cက:ငcတ cသ.လန လ:လမမယ၊၊

cသ.စတဖတcက:ငcတရ အသကက _ပညသcတက _ခမ.cခ¸:က၊ c_က:ကcအ:င
လပ_ပ. အသ:cလ. ကတcသ.စတရင.န အသကရငcနတ:၊၊ _ပညသcတက
မc_က:ကဘ သတတရ:.န _ပနခခရင cသ.မစတရတဖတcက:င လcသဖ ဘ ရ
တယ ၊၊ စစတပကလည. အမန န အသကရငcအ:င လပထ:.တယ၊၊ cအ:ကc_ခက
အမန မန:ခcတ:တ:န cသ.စတဖတcက:င ဇဝနခ¸¸ပ cသ_ပမတ၊၊

စည.ကမ._ပညဝတ ဒမကcရစက¸ငစ_ဆ ခ¸တကcနပ|တယဆတ ဖကဆစစစအပ
စက အcမရကနလပသမ¸က လကည¸.cင|ကcင|ကလကထ._ပ. ဒမကcရစမcက:င.
c_က:င.cတ အမန:ပc_ပ:cနတယ၊၊ ဒမကcရစက¸ငစ_c_က:င လcတအက¸င
စ:ရတ ပ¸က_ပ:.သ:.မယ၊ အမ¸¸.ဘ:သ: သ:သန: တမcက:cပ¸:ကကယသ:.မယ၊
ယ_cက¸.မ ဖ¸ကဆ.ခရမယ၊ _ပညcထ:ငစ အစတစတအမ:မ: _ပ¸ကသ:.မယ၊
sငင_ခ:.တင._ပည_က.cတလမ.မ.သ:.မယ၊ _ပညပက¸_.cက¸:ခရမယ၊ သ က¸န_ဖစ
သ:.မယ၊၊ သရမရမန.သသ_က.န သရc_က:က_ကတသcတက cခ¸:ကcနတ:ပ|၊၊

အcမရကနလပသမ¸က ဒမကcရစsငငအ:.လ.၊ ဒမကcရစသမ:.အ:.လ.က လ ပ cန
သcယ:ငပမ:.çက_ပ. ဒမကcရစက¸ကသcရ ကဖ¸ကဆ.cနတယ၊၊ ဖကဆစ အ:ဏ:
ရင ဗလcနဝင. အ:ဏ:သမ.ခ¸နကတည.က သတ က ထမင.cက¸.ခတ အcမရကန
_ပညcထ:ငစ ကcက¸.ဇ.ကန.လက_ပ၊၊ ဒမကcရစsငင ဂ¸ပနလ မ၊ဆ၊လ ရ ထမင.
ရငဘ၊၊ သတ န ပင._ပ. လ အခငအcရ.သငတန.cပ.မယဆတ ဩစc_တလ¸_ပည
cထ:ငစတ ၊ လ ဦ.cရ ထထပ_ပ. ဘ:သ:စက:.၊ က.ကယယ_ကညမ၊ မ¸¸.sယ၊ cရc_မ
cဒသအရ çပcထ.cပလလတအsယ_ပညcထ:ငစတ ၊ ဥcရ:ပ_ပညcထ:ငစ၊ ကcနဒ|
_ပညcထ:ငစ၊ cတ:ငက.ရ.ယ:.တ အcရ ဖကက အမန.ခ¸င.ထင.တ စသညစသည
တ.တကဖ _ဖ¸. _ငမ.ခ¸မ.cန_ကတ _ပညcထ:ငစcတ၊ ဒမကcရစsငငcတရ
အc_က:င.ကcတ: ဖ.အပထ:.တယ၊၊

က¸¸ပမတမတ: မမ:.ဘ.ဆရင ဒတယတန. _မနမ:ဖတစ: ထမ: မ¸ကမ_မင ပ_:.
c_ခ:ကcယ:ကအc_က:င.ဆတ:သငရတယ၊၊ ပ_:._က.c_ခ:ကcယ:ကက cမ.ရ:
ပ|အကန.cတမ ဘ:ဆဘ:မ _မငဘ.တ:cတ:မဟတပ|ဘ.၊၊ အ သတ အန.အန:. က
လကလမ.မတ:cတcလ:ကကcတ: လကန စမ.သပ_ကည_ကရင.န ထcတ မတ
အရ:cတ ရ န:မညန ပပန.သ_:နcတကcတ: တစပ_ပ.မတသ:.တ မတဉ:ဏ
cတ: ရ_ကပ|တယ၊၊ မcတ ထဘ.တအရ:cတကcတ: စတက.န cတ:င မန._ကညလ
တတ_ကတ: ဟတဟနမတဘ.၊၊

အ တcန မ:cတ: ပ_:.c_ခ:ကcယ:ကcနတအရပက ဆငထန.န သ ဆငတcက:င
cရ:ကရလ:ပ|cတ:တယ၊၊ ဆငမc_ပ:န ဘ:ဆဘ:မမ_မငဘ.တပ_:. c_ခ:က
cယ:ကဟ: ဆငဆတ: ဘယလသတ ဝ|လဆတ: ဘယလမ စတက.ပcဖ|_ကညလ
မရ_ကပ|ဘ.၊၊ ဒcတ: ဒဆင_က.ကcတ: စတက.န ပcဖ|_ကညလ ရcအ:င ကယတင
သ:._ပ. လကန ထcတ ကငတယ_ကည_ကမယဆ_ပ. ဆင_က.ရရ:က ထကလ:_က
တယ ၊၊ တcယ:က က အ_မ.ကစမ.မလ ဆငဟ:c_မန တသတ၊၊ တcယ:ကက
အစယက စမ.သပကငတယမcတ: ဆငဟ:လတန တသတ၊၊ တcယ:ကကcတ:
န:.ရကထမcတ: ယပcတ:ငန တသတ၊၊ တcယ:က က နcဘ.ကငမcတ: ဆငဟ:
အတနရန cတ:cတ:က တတအcက:င_က.တ၊၊ တcယ:က က ဆငc_ခcထ:ကက
ဖကကငမcတ: အ:.လ:.လ:. ဆငဆတ: က¸န.တငလသတ ဝ|_က.ပ|လ:.တ၊၊ အ
cန:ကဆ. တcယ:ကကcတ: s:cမ:င._က.c_မ:ကကင_ပ. ဆငဆတ: cခ|င.cပ|င.
cခ_က.န တလကတ:တ၊၊ ဒလန ပ_:._က.c_ခ:ကcယ:ကဟ: ကယစတက.န ကယ
ဆငဆတသတ ဝ|_က.က ပcဖ|လက_ကပ|သတ၊၊

ဒမကcရစက¸ငစ_ဆတ: လတဦ.ခ¸င.စရ အc_ခခလ အခငအcရ.၊ ရပငခငန တ:ဝန
cတ က အc_ခခ_ပ. လတလတပငလင._မငသ:တ ပတဝန.က¸ငတခမ: လတဦ.ခ¸င.
စရ ဆ._ဖတခ¸ကန cရ.cက:ကထ:.တ ကယစ:.လယကတဆင ဥပcဒအတင. စမ
ခန ခရတ:_ဖစတယ၊၊ တညcဆ:ကမပစက cအ:ကကcန အထကက အဆငဆင
တကသ:.ရတယ၊၊ cစတ တညသလcပ|၊၊ က¸ကသcရန _ပညစတယ၊၊

ဒမကcရစတညcဆ:ကမန တကçကဆန က¸ငcနတ:က စစတပ ဖ စည.ပပ|၊၊ စစ
တပမ: ရ:ထ.အ_မငဆ.၊ အငအ:.အcက:င.ဆ.အပစက အရ:ရ:က အမန cပ. ခင.
cစတ:ပ|၊၊ က¸နသcတက ခင.ဖတcတ၊ က¸နcတcပ|၊၊ မတရ:.မန.သcပမ ခင.တ:
မလပရင အ:ဏ:ဖဆနမ၊ အမန မန:ခမန cမ:စကcရ:ကသ:.မယ၊၊ စစတပ
တညcဆ:ကမပစက အထကကcန cအ:က က အဆငဆငဆင.သ:.ရတယ၊၊ သစ ပင
_က._က.ခ¸¸ငသလcပ|၊၊ cန:ကဆ.မ: အငတတဘက¸နဖ ရတယ၊၊ တနည . c_ပ:ရရင
ဝတစ_ပညန လသတလကနက ကငcဆ:ငထ:.တ အမန န:.လညတ အနမစ:.
တရစ:နအပန တပ|တယ၊၊ (တင._ပညန လမ¸¸.လတလတမအတက စစစည.ကမ.
တက¸၊ ကယက¸¸.မင၊ စန လတအနစန:ခ၊ အသကcပ.တကပဝငcနတ မ¸¸.ခ¸စရ
cဘ:cတက အcလ.အနကဦ.¸တဂဏ_ပ¸ပ| တယ၊၊)

တပထဝငကတည.က အထကအမန ဆ ဘ:မ_ပနမcမ.န ခင.တအတင.လပ ဆ တ
တcသ .၊ တသ၊ တမန သမ:. စစcခ|င.cဆ:ငcတအတကcတ: ဒမကcရစန _ပည
cထ:ငစစစစစဆတ:_က.က လကcတ အcက:ငအထညcဖ|ဖ မဆထ:.ဘ စတက.
န က မန._ကညလ တတ_ကမ: မဟတပ|ဘ.၊၊ ပ_:._က.c_ခ:ကcယ:ကက ဆင
တcက:ငရ ပသ_:နက စတက.န မန._ကည_ကသလcပ|၊၊

စစcခ|င.cဆ:ငcတ _မန_မနန မနတ:cတ _မငsင_က_ပ. _ပညcထ:ငစအက¸¸.
သယပ.sင_ကပ|cစ၊၊

မင.တလပန
၇ မ:ဆ ၂၀၀၈