You are on page 1of 1

Xosé Luís Méndez Ferrín Escritor e presidente da Real Academia Galega

“Sinto que nunca se vai poder ser


Premio Nobel escribindo en galego”
Uxía Silva García
A CORUÑA I A entrevista ten
lugar nunha sala da Real Acade- Xosé Luís Méndez Ferrín
mia Galega, un lugar no que Mén- (Ourense, 1938) é un dos es-
dez Ferrín se atopa moi a gusto critores máis prestixiosos en
nestes momentos da súa vida e nos lingua galega. Leva escrito
fai sentir moi ben a nós. poesía, novela, ensaio e con-
-Tras unha vida loitando pola tos polos que se ten pre-
lingua e a cultura galegas, que se sentado a súa candidatura ao
Premio Nobel. Entre as súas
sinte ao chegar aquí?
obras están Con pólvora e
-Sinto que é unha continuidade de magnolias (1977), Retorno a
100 anos de historia na que esta Tagen Ata (1971), Arraianos
casa foi sempre avanzada na re- (1991) ou No ventre do silen-
compilación e dignificación dunha cio (1995).
lingua que foi sempre asoballada e
desprezada. É unha grande respon- Méndez Ferrín na sede da RAG. I I. Q.
sabilidade, pero tamén é verdade mas consensuadas. Todos temos a mio Nobel de Literatura escribindo
que aos meus anos é o traballo que obriga de escribilo e falalo ben. en galego; nin eu, nin ninguén.
vou facer mellor. Non me vou po- Hai quen quería que o galego non -Como ve o presente e o futuro
ñer a dar a volta ao mundo nunha tivese normas, que cada un fixese de Galicia e da súa lingua?
dorna, nin a facer deporte; pero chafalladas; pero non, ten normas -Nesta casa foi onde se construiu a
isto si que o podo facer. e ten gramática. doutrina da oposición ao decreto
-Ven con ánimo de cambiar -E cando se van estabilizar? do galego. Esta Academia prepa-
moitas cousas? -Xa están estabilizadas. rou un documento que se chama
-Non. Imos conservar as cousas -Que lle recomendaría aos rapa- Análise Académica sobre as bases
válidas e boas e imos mellorar as ces para animalos a escribir? do decreto que prepara a Xunta e
regulares ou as que non están -Ler moito porque os escritores que se opón totalmente porque
conseguidas plenamente e, por fin, fórmanse, aliméntanse, nútrense supón un paso atrás no galego, na
imos tratar de innovar e introducir da escrita doutros escritores. Os escola, e no ensino.
elementos que nunca existiran nes- grandes mestres da literatura uni- -Que papel vai ter a RAG
ta casa. versal están caladiños ata que liderada por vostede?
-Quen decide que normas hai abrimos o libro e entón empezan a -Hai que construír o mellor dic-
que cambiar e que criterios se falar só para nós. É un luxo poder cionario de galego que aínda non
seguen para facelo? aprender deles. se fixo e foi creada para iso; tamén
-A propia Academia é a que ten -Que se sinte ao ser seleccionado ten que traballar nos nomes dos lu-
autoridade legal para propugnar e para o Premio Nobel de Litera- gares, na toponimia e nos nomes
derogar as normas. Un idioma pa- tura? propios galegos. Hai moito que
ra que exista ten que ter unhas nor- -Que nunca se vai poder ser Pre- facer e laborar.

Uxía Silva García 15 4ºESO

IES Campo de San Alberto


Egas Moniz s/n 15200 Noia A Coruña 981 822800
María Josefa Lorenzo Torea

x (Sinala cun x)