You are on page 1of 1
Pasul 10 catre imbogatire Misterul transferului energiei sexuale All spas, cuvdntl transfer” inseam ac sch barea sau transformarea unui clement sau a unel forme leenergie alla Emofia sexual reprezntso stare de spirit Din cauza ignoranfei in ceea ce priveste acest subiect,starea de spirit ewata este asocata in general cu Iatura fizied a exstene, iar datoriltinflueneloe nefavorabil la care majoritatea aamenilorau ost ups In dobiindirea cunostintelor despre sex, faptele ese fialmentefizice sunt tatate cs multe prjudec ‘Vetiintelege cum orice om ist orienteazat | imarile rezerve de energie sexual in direc aspiratiei citre prosperiate. efi deveni con- stient de modalitatea prin care femeile fi ajuti pe birbati sa capete succes, si vel inje- lege cum si profitati din plin de acest ade- var vechi de end lumea, Emotia sexual este motivats de ce putin tel poten Ulitii constructive. Acestea sunt: MISTERUL TRANSFERULUTENERGIENSEXUAL 208 1. Perpetuarea specie 2. Menfinerea stiri de sanatate ca agent terapeutic, ru are eg 4. Sehimbarea mediocritai n genialitate ‘ransferal energie} sexual este simplu gi usor de explicat El inseam tedirectonarea spietulul de la fanduri ce aw in vedere Intura fsck la ganduel dealt paturs. DDorinja sexuald este cea mal putemicd dorintt ‘umand. Cind este guvemat de ea, omul devine mal imaginal, nai cursos, dabandeste o mai mare putere 2 voinfl, perseveren[ st capactate creativa care fuse= Sert pind atuncl strline, Dorinta contact sexeal tele lit de puterics sce provocatoae, Init omul st Poste ujorrsca vin 9 reputata pentru ao satisfac. ‘Gand este imblinzita si redinectionat, aceasta forts ce fend motivait i menfine toate atsbutele de imag haf vie, cuta et, care pot flosite ca forge cretoare puternice n literatura, sau in orice alta profesiune au vocai,inluzdn, desigur acumlarea de bog: “Transfer energiei semuale necesita aplicarea ferma une! vointe puternice, dar etsplata meritaefortal pe {ate fl depunem. Doringa de manifestare sexual este tnntacuts st natural. Ea nu poate gi mu trebuie sh fie reprimata su eliminats, Din contr, ar webu sh ise bere 0 supapl prin forme de exprimare care imbo fifese trupul, mintea si spsitl omenese. Dac nu se Sreeazdaceasth supapa, prin tansferal ei, ea va cua alle supape reprezenate de canaleexclsivfizice. ‘Un Fau poste f zagizuit pentru 0 vieme, lar apa ti poate f opts, dar, in cele din urma, ea va uta 0 Supaps. Acest adevie este valabll si pentru emotia vu Et poate fingradia si controls vreme, dar