You are on page 1of 10

Initial Report

Last Modified: 05/05/2016

1. Žiadal od vás niekedy pracovník Pôdohospodárskej
platobnej agentúry úplatok?
Series
Default

#

Answer

Response

%

1

Áno.

8

9%

2

Nie.

77

82%

3

Nevyjadrujem sa.

9

10%

Total

94

100%

Statistic

Value

Min Value

1

Max Value

3

Mean

2.01

Variance

0.18

Standard Deviation

0.43

Total Responses

94

2. Žiadal od vás niekedy úplatok sprostredkovateľ, ktorý zaň
sľuboval vybavenie grantu od PPA?
#

Answer

Response

%

1

Áno.

38

41%

2

Nie.

44

47%

3

Nevyjadrujem sa.

11

12%

Total

93

100%

Statistic

Value

Min Value

1

Max Value

3

Mean

1.71

Variance

0.45

Standard Deviation

0.67

Total Responses

93

3. Je podľa vás možné získať grant z PPA bez úplatku?
#

Answer

Response

%

1

Áno.

23

26%

2

Áno, ale musíte
mať osobné
vzťahy na PPA.

9

10%

3

Áno, ale len pri
malých
projektoch.

16

18%

4

Áno, ale len v
zriedkavých
prípadoch.

24

28%

5

Nie, bez úplatku
je to nemožné.

15

17%

Total

87

100%

Statistic

Value

Min Value

1

Max Value

5

Mean

2.99

Variance

2.15

Standard Deviation

1.47

Total Responses

87

4. Sú podľa vás agentúry sprostredkovateľom úplatkov?
#

Answer

Response

%

1

Áno, všetky.

7

8%

2

Áno, väčšina z
nich.

33

39%

3

Áno, ale len
niektoré.

30

36%

4

Nie, nie sú.

14

17%

Total

84

100%

Statistic

Value

Min Value

1

Max Value

4

Mean

2.61

Variance

0.75

Standard Deviation

0.86

Total Responses

84

5. Kto podľa Vás berie úplatky v súvislosti s grantmi PPA?
#

Answer

Response

%

1

Pracovníci PPA.

8

11%

2

Sprostredkovateľ
ské agentúry.

16

22%

3

Vyberači, ktorí
oficiálne
nepracujú v PPA
ani v agentúre.

31

43%

4

Všetci vyššie
spomínaní.

23

32%

Statistic

Value

Min Value

1

Max Value

4

Total Responses

72

6. Považujete proces rozhodovania o grantoch za
spravodlivý?
#

Answer

Response

%

1

Áno.

3

4%

2

Väčšinou áno.

13

15%

3

Väčšinou nie.

37

44%

4

Nie.

31

37%

Total

84

100%

Value

Statistic
Min Value

1

Max Value

4

Mean

3.14

Variance

0.65

Standard Deviation

0.81
84

Total Responses

7. Ako vnímate jednoduchosť/zložitosť administratívy, ktorá
je podmienkou získania grantu od PPA?
#

Answer

Response

%

1

Je jednoduchá.

0

0%

2

Je zložitá, ale
adekvátna.

15

17%

3

Je zbytočne
zložitá.

71

83%

Total

86

100%

Statistic

Value

Min Value

2

Max Value

3

Mean

2.83

Variance

0.15

Standard Deviation

0.38

Total Responses

86

8. Ako by ste zmenili rozhodovanie o grantoch v rámci PPA?

Text Response
Rozdelit jednotne na plochu
Nižší percentuálny podiel grantu na celkovej investícii - menej megalomanských projektov širšia skupina úspešných žiadateľov
sprehľadniť bodovací systém a vyhodnocovať len účtovné výkazy
Zverejňovanie hodnotenia projektov
systém,ktorý bol v minulosti.Kúp stroj a podaj žiadosť o refundáciu na miestne príslušnej PPA
bodový systém bez hodnotiacej komisie
Zverejnovat všetky uspešne projekty aj nesupešné aby bolo možné porovnanie a kto stojí v
pozadí
podľa získaných bodov
Doterajší systém prideľovania grantov hodnotíme ako netransparentný a možno aj
nespravodlivý. Hľadal by som nasledovnú cestu. 1) bonifikácia úrokov z investičných úverov
2) nárokovateľný investičný grand podľa výšky výkonnosti subjektu, počtu zamestnancov, a u
začínajúcich subjektov podľa predpokladaného výkonu. 3) výšku takto preinvestovaných
prostriedkov samozrejme aj s alikvotným podielom samotného subjektu kontrolovať účtovne
a fyzicky na konci roka či boli využité správnym smerom. 4) týmto spôsobom prideľovania
grantov by sa dosiahla rovnomerná spravodlivosť ich získania, odpadla by byrokracia a
klientelizmus pri hodnotení projektov
nárokovateľný bodobý systém
stanoviť jasné kritériá bez ďalšiehoposudzovania znalcami akomisiami. Títo sú zdrojom
korupcie a sú prepojení na pracovníkov PPA s ktorými sa delia o províziu. Zjednodušiť celý
proces bez zbytočnej birokracie. Najspravodlivejší je sistém pridelenia podpory každému
subjektu na zvlášny účet podľa výmery a zaťaženia VDJ. Podnik si sám rozhodne na aký účel
prostriedky použije. Tým by sa zabránilo aj zbytočnému navyšovaniu cien strojov a
rekonštrukcií aby sa získala vyššia podpora.
verejne prístupné bodové schémy, ktoré je možné kedykoľvek odkontrolovať
Nezmeniť každý rok pravidlá vyplňovania žiadosti o dotáciu
Delegovať na komoru
Jasné pravidlá a kritéria ktoré jednoznačne vyhodnotíteľné
zrušenie "nezávislého posudzovania kvality projektov", jasné stanovenie bodovacích kritérií
pre projekty vo všetkých výzvach a zverejnenie dosiahnutých bodov toho ktorého projektu, tej
ktorej firmy aj s umiestnením v poradí úspešných či neúspešných uchádzačov o nenávratný
finančný príspevok v tej ktorej výzve k tomu ktorému opatreniu či podopatreniu.

Určite by som zrušil nezávislého hodnotiteľa. princíp rozhodovania by mal byť podobný, ako u
bodovacích grantov bez nezávislého hodnotiteľa. Zároveň by som zverejnil a následne
prehodnotil úspešnosť stále tých istých spoločností (osôb) pri prideľovaní grantov a ich výšku.
zaviesť nárok podľa výšky tržieb z rv,žv,špec,výroby za posledné 3 rokys podmienkou zisku s
možnosťou preinvestovania do hmotného,alebo nehmotného majetku
Zakázal by som subjektývne bodové hodotenie. Ponechal by som len objektívne a tým by som
totálne obmedzil úplatkártsvo.
Jasné kriteria, orientovane na ž.v. , kriteria na 100 bodov, žiadne hodnotenie " nezavislého"
hodnotiteľa, zverejnenie vysledkov
Transparentnosťou - napr. určiť jednotkové vlastné náklady na predmet obstarania, napr. na 1
ustajňovacie miesto dojníc máš nárok na podporu x EUR, pri kŕmnom voze máš nárok na 1
m3 y EUR, atď. Vyber si takú značku a v takej cene, v akej chceš. Žiadne cenové ponuky,
verejné obstarávania, len určiť priority a výpočet bodového hodnotenia projektov zverejniť.
Bodové hodnotenie musí byť transparentné, aby to bolo jednoznačné a vopred vypočítateľné.
Druhá možnosť, podporovať len 100 % bonifikáciu úrokov z čerpaných úverov v komerčných
bankách. Toto riešenie je najsparvodlivejšie.
zrušenie grantov
zrušiť subjektívne hodnotenie projektov
Nezávislé komisie pozostávajúce z členov jednotlivých organizácií
zrušiť subjektívne hodnotenie
Jednoduchšie formuláre, zasielať cez internet, bez zbytočných potvrdení, ktoré si môže v
rámci štátnej správy preveriť.
Treba úplne vylúčiť subjektívne posudzovanie - extzerných hodnotiteľov a zaviesť
transparentné bodovacie kritériá. Výšku pomoci znížovať tak, aby bolo možné uspokojiť čo
najviac beneficinetov, ktorí podali zmysluplné projekty.
zjednodušenie úkonov
Systemove zmeny
politicky nezainteresovanými luďmi v porotách, kde sa rozhoduje o grantoch
jednoznačne vylúčiť externých hodnotiteľov
Aby v grantoch nebola komisia, ktorá subjektívne rozhoduje o pridelení bodov na nezmyselné
kritéria, ktoré sú predmetom korupcie.
Zmeniť zloženie komilsí,alebo len bodovani ie bez nezávislých hodnotiteľov
Nežiadali sme o žiaden grant, pretože je to veľmi zložité. K niektorým otázkam sa neviem
vyjadtiť.
kto splí podmienky automaticky by mal dostať

výmera podniku
zmena hodnotenia, Väčšia účasť na hodnotení a prideľovaní dotácií napr.zo zástupcov PPA,
RPPK a poľnohospodárov.
Zverejňovať na stránke MPaRV SR alebo PPA zoznam prihlásených projektov, následne ich
bodovanie, ktoré by malo byť vopred známe (koľko bodov, za čo). Vylúčiť subjektívne
hodnotenie projektov externými hodnotiteľmi.
Zaviedol by som maximálny limit pre podporu pre obstaranie vecí na 1 DJ alebo ha a zároveň
by som zrušil obstarávanie. Zverejniť výsledky hodnotenia.
Statistic
Total Responses

Value
39