Pere A.

Amer Canyelles

Doctrina Social – Model Examen

1 de juny de 2016

MODEL EXAMEN
DOCTRINA SOCIAL DE L'ESGLÉSIA
1. Explica què i quins són els principis permanents de la DSE.
2. Què aporta la DSE a la societat d'avui?
3. Defineix el principi de subsidiarietat. A quina encíclica apareix per primer cop? Qui n'és
l'autor?
4. Escull i explica un document pontifici social.

1