You are on page 1of 68

1

ENTRANCE SONG:
COME AND REJOICE!
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

COME AND REJOICE, SING AND


BE GLAD
ENTER HIS GATE WITH
THANKSGIVING
COME AND REJOICE, SING AND
BE GLAD
ENTER HIS COURT WITH PRAISE
(REPEAT)
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

FOR THE LORD IS OUR GOD


HE IS FAITHFUL TO ALL
GENERATION
HE SHALL REIGN
FOREVERMORE
THE EARTH IS FULL OF HIS
GLORY
HALLELUIA!
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

COME AND REJOICE, SING AND


BE GLAD
ENTER HIS GATE WITH
THANKSGIVING
COME AND REJOICE, SING AND
BE GLAD
ENTER HIS COURT WITH PRAISE
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

FOR THE LORD IS OUR GOD


HE IS FAITHFUL TO ALL
GENERATION
HE SHALL REIGN
FOREVERMORE
THE EARTH IS FULL OF HIS
GLORY
HALLELUIA, HALLELUIA!
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

COME AND REJOICE, SING AND


BE GLAD
ENTER HIS GATE WITH
THANKSGIVING
COME AND REJOICE, SING AND
BE GLAD
ENTER HIS COURT WITH PRAISE
(REPEAT)
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

ENTER HIS COURT WITH


PRAISE,
ENTER HIS COURT WITH
PRAISE!
HALLELUIA, HALLELUIA,
HALLELUIA!
COME AND REJOICE!
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

KYRIE: LORD HAVE


MERCY (AS WE
PREPARE)

EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

LORD HAVE MERCY,


LORD HAVE MERCY,
LORD HAVE MERCY
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

10

CHRIST HAVE MERCY,


CHRIST HAVE MERCY,
CHRIST HAVE MERCY
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

11

LORD HAVE MERCY,


LORD HAVE MERCY,
LORD HAVE MERCY
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

12

GLORIA: PAPURI SA
DIYOS!
(BUKAS PALAD)
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

13

KORO:
PAPURI SA DIYOS!
PAPURI SA DIYOS!
SA KAITAASAN, PAPURI
SA DIYOS! (2X)
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

14

AT SA LUPA'Y
KAPAYAPAAN
SA MGA TAONG
KINALULUGDAN NIYA
PINUPURI KA NAMIN,
DINARANGAL KA NAMIN
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

15

SINASAMBA KA NAMIN,
IPINAGBUBUNYI KA
NAMIN
(KORO)
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

16

KORO:
PAPURI SA DIYOS!
PAPURI SA DIYOS!
SA KAITAASAN, PAPURI
SA DIYOS!
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

17

PINASASALAMATAN KA
NAMIN
SAYONG DAKILANG
ANGKING KAPURIHAN
PANGINOONG DIYOS
HARI NG LANGIT
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

18

DIYOS AMANG
MAKAPANGYARIHAN SA
LAHAT
PANGINOONG
HESUKRISTO, BUGTONG
NA ANAK
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

19

PANGINOONG DIYOS
KORDERO NG DIYOS
ANAK NG AMA
(KORO)
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

20

KORO:
PAPURI SA DIYOS!
PAPURI SA DIYOS!
SA KAITAASAN, PAPURI
SA DIYOS!
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

21

IKAW NA NAGAALIS
NG MGA KASALANAN NG
MUNDO
MAAWA KA
SA AMIN, MAAWA KA
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

22

IKAW NA NAG-AALIS
NG MGA KASALANAN NG
MUNDO
TANGGAPIN MO ANG
AMING KAHILINGAN
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

23

IKAW NA
NALUKLOK SA
KANAN NG AMA
(KORO)
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

24

KORO:
PAPURI SA DIYOS!
PAPURI SA DIYOS!
SA KAITAASAN, PAPURI
SA DIYOS!
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

25

SAPAGKAT IKAW
LAMANG ANG BANAL AT
ANG KATAASTAASAN
IKAW LAMANG O
HESUKRISTO ANG
PANGINOON
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

26

KASAMA NG ESPIRITU
SANTO SA KADAKILAAN
NG DIYOS AMA, AMEN
(KORO)
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

27

KORO:
PAPURI SA DIYOS!
PAPURI SA DIYOS!
SA KAITAASAN, PAPURI
SA DIYOS!
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

28

END:
SA KAITAASAN, PAPURI
SA DIYOS!

EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

29

GOSPEL
ACCLAMATION:
ALLELUIA (16)

EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

30

EMM-ANN

ALLELUIA, ALLELUIA,
ALLELUIA, ALLELUIA
ALLELUIA, ALLELUIA,
ALLELUIA, ALLELUIA
ALLELUIA, ALLELUIA,
ALLELUIA, ALLELUIA
ALLELUIA, ALLELUIA,
ALLELUIA, ALLELUIA

YAHWEH EL
SHADDAI

31

OFFERTORY:
UNANG ALAY

EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

32

KORO:
KUNIN AT TANGGAPIN
ANG ALAY NA ITO
MGA BIYAYANG
NAGMULA SA
PAGPAPALA MO
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

33

KORO:
TANDA NG BAWAT PUSO,
PAGKAT INIBIG MO,
NGAYOY NANANALIG,
NAGMAMAHAL
SA YO
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

34

TINAPAY NA NAGMULA
SA BUTIL NG TRIGO,
PAGKAING NAGBIBIGAY
NG BUHAY MO
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

35

AT ALAK NA NAGMULA
SA ISANG TANGKAY NG
UBAS
INUMING NAGBIBIGAY
LAKAS
(KORO)
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

36

KORO:
KUNIN AT TANGGAPIN
ANG ALAY NA ITO
MGA BIYAYANG
NAGMULA SA
PAGPAPALA MO
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

37

KORO:
TANDA NG BAWAT PUSO,
PAGKAT INIBIG MO,
NGAYOY NANANALIG,
NAGMAMAHAL
SA YO
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

38

SANCTUS:
SANTO, SANTO,
SANTO (OLD)
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

39

SANTO SANTO SANTO


PANGINOONG DIYOS NA
MAKAPANGYARIHAN
NAPUPUNO ANG LANGIT
AT LUPA NG
KALUWALHATIAN MO
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

40

HOSANNA, HOSANNA SA
KAITAAASAN
HOSANNA, HOSANNA SA
KAITAAASAN!
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

41

PINAGPALA ANG
NAPARIRITO SA NGALAN
NG PANGINOON
HOSANNA, HOSANNA SA
KAITAAASAN
HOSANNA, HOSANNA SA
KAITAAASAN!

EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

42

MEMORIAL
ACCLAMATION:
SI KRISTO AY
GUNITAIN
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

43

SI KRISTO AY GUNITAIN
SARILI AY INIHAIN
BILANG PAGKAIT INUMIN
PINAGSASALUHAN NATIN
HANGGANG SA SYAY
DUMATING
HANGGANG SA SYAY

EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

44

GREAT AMEN:
AMEN (7 FOLDS)

EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

45

A-A-AMEN
A-A-AMEN A-A-A-A-AMEN
A-AMEN A-AMEN
A-A-AMEN
AMEN
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

46

THE LORDS PRAYER:


AMA NAMIN (BUKAS
PALAD)

EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

47

AMA NAMIN,
SUMASALANGIT KA,
SAMBAHIN ANG NGALAN
MO
MAPASAAMIN ANG
KAHARIAN MO, SUNDIN
ANG LOOB MO

EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

48

DITO SA LUPA PARA


NANG SA LANGIT
BIGYAN MO PO KAMI
NGAYON NG AMING
KAKANIN SA ARAWARAW AT PATAWARIN MO
KAMI SA AMING MGA

EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

49

PARA NANG
PAGPAPATAWAD NAMIN
SA NAGKAKASALA SA
AMIN AT HUWAG MO
KAMING IPAHINTULOT
SA TUKSO
AT IADYA MO KAMI SA

EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

50

AGNUS DEI:
KORDERO NG DIYOS
(OLD)
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

51

KORDERO NG DIYOS
NA NAGAALIS NG MGA
KASALANAN NG
SANLIBUTAN, MAAWA
KA, MAAWA KA SA AMIN
(REPEAT)
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

52

KORDERO NG DIYOS NA
NAGAALIS NG MGA
KASALANAN NG
SANLIBUTAN,
IPAGKALOOB MO SA
AMIN ANG KAPAYAPAAN
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

53

COMMUNION:
ANIMA CHRISTI

EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

54

SOUL OF CHRIST,
SANCTIFY ME
BODY OF CHRIST, SAVE
ME WATER FROM THE
SIDE OF CHRIST, WASH
ME, PASSION OF CHRIST,
GIVE ME STRENGTH

EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

55

CHORUS:
HEAR ME JESUS, HIDE
ME IN THY WOUNDS
THAT I MAY NEVER
LEAVE THY SIDE
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

56

FROM ALL THE EVIL


THAT SURROUNDS ME,
DEFEND ME; AND WHEN
THE CALL OF DEATH
ARRIVES, BID ME COME
TO THEE THAT I MAY
PRAISE THEE WITH THY
SAINTS, FOREVER

EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

57

SOUL OF CHRIST,
SANCTIFY ME
BODY OF CHRIST, SAVE
ME WATER FROM THE
SIDE OF CHRIST, WASH
ME, PASSION OF CHRIST,
GIVE ME STRENGTH

EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

58

CHORUS:
HEAR ME JESUS, HIDE
ME IN THY WOUNDS
THAT I MAY NEVER
LEAVE THY SIDE
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

59

FROM ALL THE EVIL


THAT SURROUNDS ME,
DEFEND ME; AND WHEN
THE CALL OF DEATH
ARRIVES, BID ME COME
TO THEE THAT I MAY
PRAISE THEE WITH THY
SAINTS, FOREVER

EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

60

CHORUS:
HEAR ME JESUS, HIDE
ME IN THY WOUNDS
THAT I MAY NEVER
LEAVE THY SIDE
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

61

FROM ALL THE EVIL


THAT SURROUNDS ME,
DEFEND ME; AND WHEN
THE CALL OF DEATH
ARRIVES, BID ME COME
TO THEE THAT I MAY
PRAISE THEE WITH THY
SAINTS, FOREVER

EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

62

FINAL SONG:
HUMAYOT IHAYAG

EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

63

HUMAYO'T IHAYAG
(PURIHIN SIYA!) AT
ATING IBUNYAG (AWITAN
SIYA!)
PAGLILIGTAS NG DIYOS
NA SA KRUS NI HESUS
ANG SIYANG SA

EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

64

LANGIT AT LUPA, SIYA'Y


PAPURIHAN
ARAW AT TALA, SIYA'Y
PARANGALAN
ATING 'PAGDIWANG PAGIBIG NG DIYOS SA TANAN
ALELUYA!

EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

65

AT ISIGAW SA LAHAT
KALINGA NIYA'Y WAGAS
KAYONG DUKHA'T SALAT
PAG-IBIG NIYA SA INYO
AY TAPAT
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

66

HALINA'T SUMAYAW
(BUONG BAYAN!)
LUKSO SABAY SIGAW
(SANLIBUTAN!) ANG
NGALAN NIYANG
ANGKING SINGNINGNING
NG BITUIN LIWANAG NG

EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

67

LANGIT AT LUPA, SIYA'Y


PAPURIHAN
ARAW AT TALA, SIYA'Y
PARANGALAN
ATING 'PAGDIWANG PAGIBIG NG DIYOS SA
TANAN, SA TANAN!

EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI

68

ATING 'PAGDIWANG PAGIBIG NG DIYOS SA


TANAN,
ALELUYA!
ALELUYA!
ALELUYA!
EMM-ANN

YAHWEH EL
SHADDAI