P. 1
บันทึกข้อตกลง

บันทึกข้อตกลง

|Views: 455|Likes:
Published by ManchaiSomnuek
บันทึกข้อตกลงในการเรียนรู้วิชาเคมี ว30223 ชั้น ม.5 รร.เรณูนครวิทยานุกูล
บันทึกข้อตกลงในการเรียนรู้วิชาเคมี ว30223 ชั้น ม.5 รร.เรณูนครวิทยานุกูล

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: ManchaiSomnuek on May 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

บันทึกข้อตกลงการจัดกิจกรรมการเรี ยนร้้ ภาคเรี ยนที ่ 1

/
2553
ราย1ิ1า เคมี 3 ร¡ัJ1ิ1า 1 30223 จาน1น¡น1ยกิต 2.0 ¡น1ยกิต
เ1ลาเรี ยน 80 1ั่ 1Îมงตอภาคเรี ยน
ร:¡1าง
นักเรี ยนชั ้นมัธยมศึกษาปี ที ่ 5 n้้เรี ยน กับ นายแมนชัย สม
นึ ก คร้n้้Jอน
--------------------------------------------------
คาอnิบายราย1ิ1า
ศึ กษา วิ เคราะห์ เกี ่ ยวกับ การคำานวuเกี ่ ยวกับส uรแñะ
สมการเคมี การคำานวuหาสuรเuม¡ิริ คัñ แñะส uรÏมเñกñ การคำานวuหา
มวñเป นรuยñะ1ากสuร มวñIu1สาร¡นป_ิกิริ ยาเคมี ปริ มาuรIu1กา1¡น
ป_ิ กิ ริ ยาเคมี ก_Iu1เกย์ ñ สแ1ก ก_Iu1เuÏวกาÏuร สมการเคมี ความ
สัม¡ันธ์ระหวา1ปริ มาuIu1สาร¡นสมการเคมี การคำานวuหาuัuราการเกิu
ป_ิ กิ ริ ยาเคมี 1ากก_uัuรา ทuñu1การเปñี่ ยนแปñ1lปI า1หน า การ
เปñี ่ ยนแปñ1ยuนกñับ การเปñี ่ ยนแปñ1ที ่ nันกñับlu สมบัuิIu1ระบบที ่ มี
nาวะสมuñระหวา1สuานะ สมuñ¡นสารñะñายuิ ่มuัว สมuñ¡นป_ิกิริ ยาเคมี
ทิ ศทา1การuำาเนิ นเIาส nาวะสมuñ หñักIu1เñuชาเuuñิ เu แñะการนำาlป
¡ช uธิ บายการเปñี ่ ยนแปñ1nาวะสมu ñ คำานวuหาค าค1ที ่ Iu1สมu ñแñะ
หาความเIมIนIu1สาร¡นป_ิกิริ ยา u nาวะสมuñ ปั11ัยที่มีnñuuคาค1ที่
สมuñ สมบัuิบา1ประการIu1สารuิ เñกÏทรlñu์ luuuน¡นสารñะñายกรu-
เบส ทµษ_ี กรu-เบส ค กรu-เบส คำานวuการแuกuัวIu1กรu-เบส การ
แuกuัวIu1นำ ้าบริ ส ทธิ

pH Iu1สารñะñาย สมบัuิ แñะการแuกuัวIu
1uิ นuิ เคเuuร์ ทuñu1การเปñี ่ ยนสี Iu1uิ นuิ เคเuuร์ ชนิ uu า1_ ¡น
สารñะñาย สารñะñายกรu-เบส¡นชี วิ uประ1ำาวันแñะ¡นสิ ่ 1แวuñ uม แñะ
คำานวuหาความเIมIนIu1luÏuรเนี ยมluuuนแñะluuรuกl1u์ luuuน¡น
นำ ้าÏuยการlทเทรu เñ uก¡ชuิ นuิ เคเuuร์ สำาหรั บlทเทรuสารñะñาย ศึ กษา
u1ค์ ประกuบแñะทuสuบสมบัuิ Iu1สารñะñายบั¡เ¡uร์ Ïuย¡ช ทักษะ
กระบวนการทา1วิทยาศาสuร์ การส บคนIuมñ การunิปราย การวิเคราะห์
การเปรี ยบเทียบ การสำารว1uรว1สuบ การทำานายแñะการทuñu1 เ¡ ่ u¡ห
เกิ uความร ความคิ u ความเI า¡1 สามารuส ่ uสารสิ ่ 1ที ่ เรียนร มี ความ
สามารu¡นการuัuสิ น¡1นำาความร lป¡ช¡นชี วิ uประ1ำาวัน มี 1ิ uวิ ทยาศาสuร์
1ริ ยธรรม คuธรรม แñะคานิ ยมที ่เหมาะสม
2. n ล ก า ร เ รี ย น ร้้
1. สบคน สำารว1uรว1สuบ ทำาการทuñu1 เ¡ ่ uศึกษาuัuราการเกิu
ป_ิกิริ ยาเคมี แñะคำานวuหาuัuราการเกิuป_ิกิริ ยา1ากการทuñu1 แñะ1าก
ป_ิกิริ ยาเคมีlu
2. สบคน สำารว1uรว1สuบ unิปราย uธิบาย เกี ่ยวกับการ¡ชทµษ_ี1ñน์
แñะทµษ_ีการชนกันIu1uน nาคการเกิuป_ิกิริ ยาเคมีlu
3. สบคน สำารว1uรว1สuบ unิปราย uธิบาย เกี ่ยวกับการ¡ชIuมñ1าก
กรา¡แสu1การเปñี ่ยนแปñ1¡ñั 11านกับการuำาเนิ นlปIu1ป_ิกิริ ยาเคมีเ¡ ่ u
บuกวาเป นป_ิกิริ ยาuuหร uคาย¡ñั11านlu
4. สบคน สำารว1uรว1สuบ unิปราย uธิบาย เกี ่ยวกับการuธิบายnñIu1
ปั11ัยuา1_ ที ่มีnñuuuัuราการเกิuป_ิกิริ ยาเคมีlu
5. uธิบายnñIu1ความเIมIนIu1สารที ่มีuuuัuราการเกิuป_ิกิริ ยาเคมี
Ïuย¡ชก_uัuรา แñะคำานวuหาปริ มาuที่เกี่ยวIu1กับก_uัuราlu
6. สบคน สำารว1uรว1สuบ unิปราย uธิบาย เกี ่ยวกับป_ิกิริ ยาnันกñับ
lมluแñะป_ิกิริ ยาnันกñับlu ¡รuมทั ้1บuกวิธีทuสuบlu แñะบuกสมบัuิ
Iu1ระบบ u nาวะสมuñlu
7. เIียนความสัม¡ันธ์ระหวา1ความเIมIนIu1สารuั ้1uนแñะnñิunัu1์
u nาวะสมuñ uñuu1นคำานวuคาค1ที ่สมuñแñะความเIมIนIu1สาร
uา1_ u nาวะสมuñlu
8. สบคน สำารว1uรว1สuบ unิปราย uธิบาย เกี ่ยวกับปั11ัยที ่ที ่มีnñ
ทำา¡หnาวะสมuñIu1ระบบแñะคาค1ที ่สมuñเปñี ่ยนแปñ1 ¡รuมทั ้1uธิบาย
เหunñlu
9. สบคน สำารว1uรว1สuบ unิปราย uธิบาย เกี ่ยวกับหñักIu1เñuชาเu
uñิเu uธิบายการปรั บuัวIu1ระบบเ¡ ่ uเIาสnาวะสมuñuีกครั ้1หนึ่ 1 รวมทั ้1
การเñuกnาวะที ่เหมาะสม¡นการnñิuสารเคมี¡นuuสาหกรรมlu
10. สบคน สำารว1uรว1สuบ unิปราย uธิบาย เกี ่ยวกับสมบัuิIu1
สารuิเñกÏทรlñu์ แñะ¡ชเป นเกu1์¡นการ1ัu1ำาแนกประเnทสารlu
ll. uธิบายการเปñี ่ยนแปñ1Iu1กรuหร uเบส¡นนำ ้า ¡รuมทั ้1ระบ
ชนิ uIu1luuuนที ่ทำา¡ห สารñะñายแสu1สมบัuิเป นกรuหร uเบสlu
12. สบคน สำารว1uรว1สuบ unิปราย uธิบาย เกี ่ยวกับทµษ_ีกรu-
เบสuาร์เรเนี ยส เบริ นสเuu-ñาวรี แñะ ทµษ_ีกรu-เบสIu1ñิวuิส ¡รuมทั ้1
uธิบายสมบัuิIu1กรuหร uเบสlu
l3. ระบÏมเñกñหร uluuuนที่เป นคกรu-เบส¡นป_ิกิริ ยา ¡รuมทั ้1
บuกความแuกuา1Iu1สารที ่เป นคกรu-เบสlu
l4. uธิบายการแuกuัวIu1กรuแก เบสแก กรuuuน เบสuuน รวม
ทั ้1คำานวuหารuยñะIu1การแuกuัวแñะคาค1ที ่การแuกuัวIu1กรuหร u
เบสlu
15. เปรี ยบเทียบปริ มาuการแuกuัวIu1กรuหร uเบส แñะคำานวu
หาความเIมIนIu1 H
3
O
+
แñะ OH
-
Ïuย¡ชคาค1ที ่การแuกuัวIu1กรuแñะ
เบสlu
16. ระบคาค1ที ่การแuกuัวIu1นำ ้า แñะuธิบายการเปñี ่ยนแปñ1
nาวะสมuñIu1นำ ้า เม ่ uเuิมกรuหร uเบส แñะคำานวuหาความเIมIนIu1
H
3
O
+
แñะ OH
-
¡นสารñะñายlu
17. คำานวuหา pH Iu1สารñะñายเม ่ uทราบความเIมIนIu1 H
3
O
+
แñะ OH
-
แñะ¡ช pH บuกความเป นกรu-เบสIu1สารñะñายlu
18. สบคน สำารว1uรว1สuบ unิปราย uธิบาย เกี ่ยวกับเหunñที ่ทำา
¡หuินuิเคเuuร์เปñี ่ยนสีแñะ¡ชuินuิเคเuuร์uรว1สuบความเป นกรu-เบส
Iu1สารñะñายเ¡ ่ uบuก pH Iu1สารñะñายlu
19. สบคน สำารว1uรว1สuบ unิปราย uธิบาย เกี ่ยวกับเกñu
ป_ิกิริ ยาการสะเทิน ป_ิกิริ ยาluÏuรlñ1ิส แñะสารñะñายมาuร_าน ¡รuม
ยกuัวuยา1lu
20. บuกหñักการ uธิบายวิธีการlทเทรuแñะเñuก¡ชuินuิเคเuuร์ที ่
เหมาะสม¡นการlทเทรuเ¡ ่ u¡หlu1uยuิที ่¡กñเคีย1กับ1uสมมñมากที ่สulu
21. สบคน สำารว1uรว1สuบ unิปราย uธิบาย เกี ่ยวกับสารñะñาย
บั¡เ¡uร์แñะการเปñี ่ยนแปñ1ที ่เกิuIึ ้นเม ่ uเuิมกรuหร uเบสlu
การ1ัดuล:Lร:เมินnล
l. การส1แบบnึ กหัu ¡บ1าน l5
%
2.การทuñu1แñะราย1านการทuñu1 l0 %
3.การเIาเรี ยน 5 %
4.เกบคะแนนระหวา1เรี ยน 30 %
5. สuบกñา1nาค 20 %
6. สuบปñายnาค 20 %
กา¡นดคาร:ดับค:uนน ตามเกu1ดังนี
รuยñะ S0-l00 luเกรu 4.0 รuยñะ 60-65
luเกรu 2.0
รuยñะ 76-79 luเกรu 3.5 รuยñะ 56-59
luเกรu l.5
รuยñะ 70-75 luเกรu 3.0 รuยñะ 50-55
luเกรu l.0
รuยñะ 66-69 luเกรu 2.5 รuยñะ 0-
49 luเกรu 0.0

เน อ¡าราย1ิ1ารายJัLดา¡
JัLดา¡ nลการ
เรี ย
นร้้
Jาร:Jาคัq เ1ลา
(1ม.)
ค:uน

l-2
l
ป_มนิ เทศ , ความหมายแñะการ
คำานวuหาuัuราการเกิuป_ิกิริ ยาเคมี
4 6
3
2-3
แนวคิuเกี ่ยวกับการเกิuป_ิกิริ ยาเคมี
แñะ¡ñั11านกับการuำาเนิ นlปIu1
ป_ิกิ ริ ยาเคมี
4 3
4-5
4
ปั11ัยที ่มีnñuuuัuราการเกิuป_ิกิริ ยา
เคมี
S l2
6
5
ก_uัuรา
4 6
7
6
การเปñี ่ยนแปñ1nันกñับluแñะสมuñ
¡นป_ิกิริ ยาเคมี
4 3
S-9
7
คาค1ที ่สมuñแñะการคำานวuที ่
เกี ่ยวIu1
S l5
l0
S-9
ปั11ัยที ่มีnñuunาวะสมuñ/หñักIu1
เñuชาเuuñิเu
4 6
ll
l0-l3
สารñะñายuิเñกuทรlñu์/luuuน¡น
กรu-เบส/ทµษ_ีกรu-เบส/คกรu-เบส
4 5
l2-l3
l4-l6
การแuกuัวIu1กรu-เบส/นำ ้า
S l0
l4
l7-lS
pH Iu1สารñะñาย/uินuิเคเuuร์/กรu-
เบส¡นชีวิu
4 S
l5-l6
l9
ป_ิกิ ริ ยาระหว า1กรu-เบส /ป_ิกิ ริ ยาlu
Ïuรñิ1ิส
S l0
l7-l9
20
การlทเทรuกรu-เบส
S l3
20
2l
สารñะñายบั¡เ¡uร์
4 4
ñ1ช ่ u.............หั วหน าหu1ชั ้น ม.5/..
ñ1ช ่ u..............ครประ1ำาวิ ชา
( )
( นายแมนชัย สมนึ ก )
uิuuuครnสuน mail; manchai2SÇgmail.com , msn;
manchaidvdÇhotmail.com , Facebook/manchais ,
Blog; http://krooman.wordpress.com/ , webboard;
http://board.2l2cafe.com/manchai , mobile; 0S664SS732
แมนชัย สมนึ ก

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->