บันทึกข้อตกลงการจัดกิจกรรมการเรียนร้้ ภาคเรียนที่ 1

/
2553
รายวิชา เคมี 3 รหัสวิชา ว 30223
เวลาเรียน 80 ชัว่ โมงต่อภาคเรียน

จำานวนหน่วยกิต 2.0 หน่วยกิต

ระหว่าง

นั กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ผ้้เรียน
นึ ก

กับ

นายแมนชัย สม

คร้ผ้สอน

-------------------------------------------------คำาอธิบายรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับ การคำา นวณเกี่ย วกั บสู ตรและ

สมการเคมี การคำานวณหาสูตรเอมพิรค
ิ ัล และสูตรโมเลกุล การคำานวณหา
มวลเป็ นร้อยละจากสูตร มวลของสารในปฏิกิรย
ิ าเคมี ปริมาตรของก๊าซใน

ปฏิกิรย
ิ าเคมี กฎของเกย์ ลุส แซก กฎของเอโวกาโดร สมการเคมี ความ

สัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารในสมการเคมี การคำานวณหาอัตราการเกิด
ปฏิ กิ ร ิย าเคมี จ ากกฎอั ต รา ทดลองการเปลี่ ย นแปลงไปข้ า งหน้ า การ

เปลี่ยนแปลงย้อนกลับ การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ สมบัติของระบบที่มี
ภาวะสมดุลระหว่างสถานะ สมดุลในสารละลายอิ่มตัว สมดุลในปฏิกิรย
ิ าเคมี

ทิศทางการดำาเนิ นเข้าสู่ภาวะสมดุล หลักของเลอชาเตอลิเอ และการนำา ไป
ใช้ อ ธิ บ ายการเปลี่ ย นแปลงภาวะสมดุ ล คำา นวณหาค่ า คงที่ ข องสมดุ ล และ
หาความเข้มข้นของสารในปฏิกิรย
ิ า ณ ภาวะสมดุล ปั จจัยที่มีผลต่อค่าคงที่

สมดุล สมบัติบางประการของสารอิเล็กโทรไลต์ ไอออนในสารละลายกรดเบส ทฤษฎี ก รด-เบส คู่ ก รด-เบส คำา นวณการแตกตั ว ของกรด-เบส การ
แตกตั ว ของนำ้ าบริสุ ท ธิ์ pH ของสารละลาย สมบั ติ แ ละการแตกตั ว ขอ

งอิ น ดิ เ คเตอร์ ทดลองการเปลี่ ย นสี ข องอิ น ดิ เ คเตอร์ ช นิ ดต่ า งๆ ใน
สารละลาย สารละลายกรด-เบสในชีวิตประจำา วันและในสิ่ง แวดล้ อม และ

คำานวณหาความเข้มข้นของไฮโดรเนี ยมไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนใน

นำ้าโดยการไทเทรต เลือกใช้อินดิเคเตอร์สำา หรับไทเทรตสารละลาย ศึกษา

องค์ ป ระกอบและทดสอบสมบั ติ ข องสารละลายบั พ เฟอร์ โดยใช้ ทั ก ษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย การวิเคราะห์
การเปรียบเทียบ การสำารวจตรวจสอบ การทำานายและการทดลอง เพื่อให้

เกิ ด ความรู้ ความคิ ด ความเข้ า ใจ สามารถสื่ อสารสิ่ ง ที่ เ รีย นรู้ มี ค วาม

สามารถในการตัดสินใจนำา ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำา วัน มีจิตวิทยาศาสตร์
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิ ยมที่เหมาะสม
2.

รี

ร้้

1. สืบค้น สำารวจตรวจสอบ ทำาการทดลอง เพื่อศึกษาอัตราการเกิด

ปฏิกิรย
ิ าเคมี และคำานวณหาอัตราการเกิดปฏิกิรย
ิ าจากการทดลอง และจาก
ปฏิกิรย
ิ าเคมีได้

2. สืบค้น สำารวจตรวจสอบ อภิปราย อธิบาย เกี่ยวกับการใช้ทฤษฎีจลน์

และทฤษฎีการชนกันของอนุ ภาคการเกิดปฏิกิรย
ิ าเคมีได้

3. สืบค้น สำารวจตรวจสอบ อภิปราย อธิบาย เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลจาก

กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงพลังงานกับการดำาเนิ นไปของปฏิกิรย
ิ าเคมีเพื่อ
บอกว่าเป็ นปฏิกิรย
ิ าดูดหรือคายพลังงานได้

4. สืบค้น สำารวจตรวจสอบ อภิปราย อธิบาย เกี่ยวกับการอธิบายผลของ

ปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิรย
ิ าเคมีได้

5. อธิบายผลของความเข้มข้นของสารที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิรย
ิ าเคมี

โดยใช้กฎอัตรา และคำานวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้องกับกฎอัตราได้

6. สืบค้น สำารวจตรวจสอบ อภิปราย อธิบาย เกี่ยวกับปฏิกิรย
ิ าผันกลับ

ไม่ได้และปฏิกิรย
ิ าผันกลับได้ พร้อมทั้งบอกวิธีทดสอบได้ และบอกสมบัติ
ของระบบ ณ ภาวะสมดุลได้

7. เขียนความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์

ณ ภาวะสมดุล ตลอดจนคำานวณค่าคงที่สมดุลและความเข้มข้นของสาร
ต่างๆ ณ ภาวะสมดุลได้

8. สืบค้น สำารวจตรวจสอบ อภิปราย อธิบาย เกี่ยวกับปั จจัยที่ท่ีมีผล

ทำาให้ภาวะสมดุลของระบบและค่าคงที่สมดุลเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งอธิบาย
เหตุผลได้

9. สืบค้น สำารวจตรวจสอบ อภิปราย อธิบาย เกี่ยวกับหลักของเลอชาเต

อลิเอ อธิบายการปรับตัวของระบบเพื่อเข้าสู่ภาวะสมดุลอีกครั้งหนึ่ ง รวมทั้ง
การเลือกภาวะที่เหมาะสมในการผลิตสารเคมีในอุตสาหกรรมได้
10.

สืบค้น สำารวจตรวจสอบ อภิปราย อธิบาย เกี่ยวกับสมบัติของ

11.

อธิบายการเปลี่ยนแปลงของกรดหรือเบสในนำ้า พร้อมทั้งระบุ

12.

สืบค้น สำารวจตรวจสอบ อภิปราย อธิบาย เกี่ยวกับทฤษฎีกรด-

สารอิเล็กโทรไลต์ และใช้เป็ นเกณฑ์ในการจัดจำาแนกประเภทสารได้
ชนิ ดของไอออนที่ทำาให้สารละลายแสดงสมบัติเป็ นกรดหรือเบสได้

เบสอาร์เรเนี ยส เบรินสเตด-ลาวรีและ ทฤษฎีกรด-เบสของลิวอิส พร้อมทั้ง
อธิบายสมบัติของกรดหรือเบสได้
13.

ระบุโมเลกุลหรือไอออนที่เป็ นคู่กรด-เบสในปฏิกิรย
ิ า พร้อมทั้ง

14.

อธิบายการแตกตัวของกรดแก่ เบสแก่ กรดอ่อน เบสอ่อน รวม

บอกความแตกต่างของสารที่เป็ นคู่กรด-เบสได้

ทั้งคำานวณหาร้อยละของการแตกตัวและค่าคงที่การแตกตัวของกรดหรือ
เบสได้

เปรียบเทียบปริมาณการแตกตัวของกรดหรือเบส และคำานวณ

15.

หาความเข้มข้นของ H3O และ OH โดยใช้ค่าคงที่การแตกตัวของกรดและ
+

เบสได้

-

ระบุค่าคงที่การแตกตัวของนำ้า และอธิบายการเปลี่ยนแปลง

16.

ภาวะสมดุลของนำ้า เมื่อเติมกรดหรือเบส และคำานวณหาความเข้มข้นของ
H3O และ OH ในสารละลายได้
+

17.

-

คำานวณหา pH ของสารละลายเมื่อทราบความเข้มข้นของ H3O

+

และ OH และใช้ pH บอกความเป็ นกรด-เบสของสารละลายได้
-

18.

สืบค้น สำารวจตรวจสอบ อภิปราย อธิบาย เกี่ยวกับเหตุผลที่ทำา

ให้อินดิเคเตอร์เปลี่ยนสีและใช้อินดิเคเตอร์ตรวจสอบความเป็ นกรด-เบส
ของสารละลายเพื่อบอก pH ของสารละลายได้
19.

สืบค้น สำารวจตรวจสอบ อภิปราย อธิบาย เกี่ยวกับเกลือ

ปฏิกิรย
ิ าการสะเทิน ปฏิกิรย
ิ าไฮโดรไลซิส และสารละลายมาตรฐาน พร้อม
ยกตัวอย่างได้
20.

บอกหลักการ อธิบายวิธีการไทเทรตและเลือกใช้อินดิเคเตอร์ท่ี

21.

สืบค้น สำารวจตรวจสอบ อภิปราย อธิบาย เกี่ยวกับสารละลาย

เหมาะสมในการไทเทรตเพื่อให้ได้จุดยุติท่ีใกล้เคียงกับจุดสมมูลมากที่สุดได้
บัพเฟอร์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเติมกรดหรือเบสได้

การวัดและประเมินผล
%

1.

การส่งแบบฝึ กหัด ใบงาน

15

2.การทดลองและรายงานการทดลอง

10 %

4.เก็บคะแนนระหว่างเรียน

30 %

3.การเข้าเรียน

5. สอบกลางภาค

5%

20 %

6. สอบปลายภาค

20 %

กำาหนดค่าระดับคะแนน ตามเกณฑ์ดังนี้
ร้อยละ

80-100

ได้เกรด 4.0

ร้อยละ

60-65

ร้อยละ

76-79

ได้เกรด 3.5

ร้อยละ

56-59

ได้เกรด 2.0
ได้เกรด 1.5

ร้อยละ

70-75

ร้อยละ

66-69

ได้เกรด 1.0
49

ได้เกรด 0.0

ได้เกรด 3.0
ได้เกรด 2.5

ร้อยละ

50-55

ร้อยละ

0-

เนื้ อหารายวิชารายสัปดาห์
สัปดาห์ ผลการ

สาระสำาคัญ

เรีย

เวลา
(ชม.)

ปฐมนิ เทศ , ความหมายและการ

4

6

แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิรย
ิ าเคมี

4

3

8

12

นร้้
1-2

1

3

2-3

คะแน

คำานวณหาอัตราการเกิดปฏิกิรย
ิ าเคมี
และพลังงานกับการดำาเนิ นไปของ
ปฏิกริ ย
ิ าเคมี

4-5

4

ปั จจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิรย
ิ า

6

5

กฎอัตรา

4

6

7

6

การเปลี่ยนแปลงผันกลับได้และสมดุล

4

3

7

ค่าคงที่สมดุลและการคำานวณที่

8

15

4

6

4

5

8-9
10
11

8-9

เคมี

ในปฏิกิรย
ิ าเคมี
เกี่ยวข้อง
ปั จจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล/หลักของ
เลอชาเตอลิเอ

10-13

สารละลายอิเล็กดทรไลต์/ไอออนใน

12-13

14-16

การแตกตัวของกรด-เบส/นำ้า

8

10

14

17-18

pH ของสารละลาย/อินดิเคเตอร์/กรด-

4

8

19

ปฏิกริ ย
ิ าระหว่างกรด-เบส /ปฏิกริ ย
ิ าไฮ

8

10

15-16

กรด-เบส/ทฤษฎีกรด-เบส/คู่กรด-เบส

เบสในชีวิต
โดรลิซิส

17-19

20

การไทเทรตกรด-เบส

8

13

20

21

สารละลายบัฟเฟอร์

4

4

แมนชัย สมนึ ก
ลงชื่อ…………………………………หัวหน้าห้องชั้น ม.5/….
ลงชื่อ……………………………………ครูประจำาวิชา
(

)

( นายแมนชัย สมนึ ก )

ติดต่อครูผู้สอน mail; manchai28@gmail.com , msn;

manchaidvd@hotmail.com , Facebook/manchais ,

Blog; http://krooman.wordpress.com/ , webboard;

http://board.212cafe.com/manchai , mobile; 0866488732

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful