Parohia Sfântul Gheorghe Vechi

încredinþarea lui toma

Sãptãmâna 11 - 17.Iv.2010 Al 220-lea cuvânt

cuvânt spre folos
“Ai fost ucenic al lui Hristos [i unul din dumnezeie[tii Apostoli. Fiind slab \n credin]`, te-ai \ndoit de |nvierea lui Hristos. Dar pip`ind r`nile ai crezut \n P`timirile Lui preacurate: Roag`-te Lui acum pentru noi, mult l`udatule Toma, s` ne dea pace [i mare mil`.”
Troparul Sf#ntului Apostol Toma

nr. 220

Cuvânt spre folos

pagina 2

Duminica a ii-a dupã paºti

a Sfântului Apostol Toma

"ÎNVIEREA TA, HRISTOASE MÂNTUITORULE, ÎNGERII O LAUDÃ ÎN CERURI ºI PE NOI PE PÃMÂNT NE ÎNVREDNICEºTE CU INIMÃ CURATÃ SÃ TE MÃRIM"

pericopa sfintei evanghelii dupã sfântul apostol ºi evanghelist ioan (xx, 19-31)
19. {i fiind sear`, \n ziua aceea, \nt#ia a s`pt`m#nii (duminica), [i u[ile fiind \ncuiate, unde erau aduna]i ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus [i a stat \n mijloc [i le-a zis: Pace vou`! 20. {i zic#nd acestea, le-a ar`tat m#inile [i coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii, v`z#nd pe Domnul. 21. {i Iisus le-a zis iar`[i: Pace vou`! Precum M-a trimis pe Mine Tat`l, v` trimit [i Eu pe voi. 22. {i zic#nd acestea, a suflat asupra lor [i le-a zis: Lua]i Duh Sf#nt; 23. C`rora ve]i ierta p`catele, le vor fi iertate [i c`rora le ve]i ]ine, vor fi ]inute. 24. Iar Toma, unul din cei doisprezece, cel numit Geam`nul, nu era cu ei c#nd a venit Iisus. 25. Deci au zis lui ceilal]i ucenici: Am v`zut pe Domnul! Dar el le-a zis: Dac` nu voi vedea, \n m#inile Lui, semnul cuielor, [i dac` nu voi pune degetul meu \n semnul cuielor, [i dac` nu voi pune m#na mea \n coasta Lui, nu voi crede. 26. {i dup` opt zile, ucenicii Lui erau iar`[i \n`untru, [i Toma, \mpreun` cu ei. {i a venit Iisus, u[ile fiind \ncuiate, [i a stat \n mijloc [i a zis: Pace vou`! 27. Apoi a zis lui Toma: Adu degetul t`u \ncoace [i vezi m#inile Mele [i adu m#na ta [i o pune \n coasta Mea [i nu fi necredincios ci credincios. 28. A r`spuns Toma [i I-a zis: Domnul meu [i Dumnezeul meu! 29. Iisus I-a zis: Pentru c` M-ai v`zut ai crezut. Ferici]i cei ce n-au v`zut [i au crezut! 30. Deci [i alte multe minuni a f`cut Iisus \naintea ucenicilor S`i, care nu sunt scrise \n cartea aceasta. 31. Iar acestea s-au scris, ca s` crede]i c` Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, [i, crez#nd, s` ave]i via]` \n numele Lui.

pagina 3

Cuvânt spre folos

nr. 220
PreoÞi slujitori În ordinea slujirii
Pr. Cristian Deheleanu Pr. Sorin-Vasile Tanc`u Pr. Ionel Durlea

SÃPTÃMÂNA 11 - 17.iv.2010
ZI
Duminic`

CALENDAR
†) Sf. Ierarh Calinic de la Cer nica; Sf. Sf. Sfin]it Mucenic Antipa Sf. †) Sf. Mucenic Sava de la Buz`u; Cuv. Vasile M`rturisitorul; Sf. Antuza Sf. Sfin]it MucenicArtemon; Sf. Mucenic Elefterie Persul Sf. Martin M`rturisitorul, episcopul Romei; †) Sf. Ierarh Pahomie de la Gledin; Sf. Muceni]` Tomaida; (Dezlegare la pe[te) Sf. Apostoli: Aristarh, Pud [i Trofim

INTERVAL ORAR
08.00-12.00

PROGRAM LITURGIC
- Utrenia [i Sf#nta Liturghie

Luni Mar]i Miercuri

18.00-20.00

- Acatist [i catehez`

Pr. Cristian Deheleanu

Joi

Vineri S#mb`t`

Sfintele Muceni]e Fecioare: Agapia, Irina [i Hionia; (Dezlegare la pe[te) Sf. Sfin]it Mucenic Simeon, Episcopul Persidei; Cuv. Acachie, Episcopul Melitinei Armeniei; Sf. Mc. Adrian

18.00-20.00 08.00-12.00

- Sf#ntul Maslu de ob[te [i Dialog duhovnicesc - Sf#nta Liturghie [i Parastas pentru cei adormi]i - Vecernia Mare [i Cuv#nt de \nv`]`tur` la Apostolul zilei

Pr. Cristian Deheleanu Pr. Cristian Deheleanu

18.00-20.00

Pr. Sorin-Vasile Tanc`u

necesitatea credinþei
P`rintele Teofil P`r`ian
Cuvioase p`rinte stare], iubi]i cre dincio[i, cine cite[te cu luare aminte Sf#nta Evanghelie de la Marcu poate observa c` \nceputul propov`duirii Domnului nostru Iisus Hristos, a[a cum este prezentat \n Sf#nta Evanghelie de la Marcu, este urm`torul: "S-a \mplinit vremea [i s-a apropiat \mp`r`]ia lui Dumnezeu. Poc`i]i-v` [i crede]i \n Evanghelie" (Marcu 1, 15). {i tot \n Sf#nta Evanghelie de la Marcu citim, la sf#r[itul Evangheliei, \n leg`tur` cu tri miterea ucenicilor la propov`duire, c` Domnul Hristos a zis: "Merg#nd, propov`dui]i Evanghelia la toat` f`ptura. Cel ce va crede [i se va boteza se va m#ntui; iar cel ce nu va crede se va os#ndi" (Marcu 16, 15-16). Este interesant de luat aminte la aceste dou` texte din Sf#nta Evanghelie, la aceste cuvinte ale M#ntuitorului nostru Iisus Hristos de la \nceput [i de la sf#r[it, de la \nceputul propov`duirii [i de la sf#r[itul propov`duirii, pentru c` \n ele ni se prezint` importan]a pe care o are credin]a. Credin]a \n M#ntuitorul, credin]a \n Evanghelie. La \nceput e anun]area \mp`r`]iei lui Dumnezeu: "S-a \mplinit vremea [i - pentru c` s-a \mplinit vremea - s-a apropiat \mp`r`]ia lui Dumnezeu". |mp`r`]ia lui Dumnezeu este ceva care ne intereseaz` pe to]i [i la care nu putem ajunge dec#t dac` \mpli nim dou` lucruri: dac` credem \n Evanghelie [i dac` ne poc`im. A[a voia Domnul Hristos s` [tie cei dint#i ascult`tori ai S`i [i cu voia lui Dumnezeu s-a consemnat acest cuv#nt al Domnului nostru Iisus Hristos \n Sf#nta Evanghelie de la Marcu, ca s`-l [tim [i

nr. 220

Cuvânt spre folos

pagina 4

noi cei de ast`zi, ca ascult`tori ai cuv#ntului [i de fapt ca ascult`tori ai M#ntuitorului. Sf#ntul Marcu Ascetul, \n Filocalie are un cuv#nt care zice a[a: "Cel ce prime[te cuvintele Cuv#ntului lui Dumnezeu, prime[te pe Dumnezeu Cuv#ntul". Sf#ntul Marcu Ascetul are \n vedere \n aceast` afirma]ie ceea ce a spus Domnul Hristos c#nd a zis c`tre ucenicii s`i: "Cel ce v` prime[te pe voi, pe Mine M` prime[te, [i cel ce se leap`d` de voi, de Mine se leap`d`" (Luca 10, 16). {i pornind de la aceasta, Sf#ntul Marcu Ascetul zice c` noi |l primim pe M#ntuitorul Iisus Hristos c#nd primim cuv#ntul Lui. Dac` nu primim cuv#ntul Lui, atunci nu primim nici pe Domnul Hristos. Cine nu-L are pe Domnul Hristos ca |nv`]`tor, nu-L poate avea nici ca M#ntuitor. "Cel ce v` prime[te pe voi - pe ucenicii Mei - M` prime[te pe Mine", pentru c` voi M` reprezenta]i pe Mine. "Cel ce se leap`d` de voi - care M` reprezenta]i pe Mine - de Mine se leap`d`" [i de Cel care M-a trimis pe Mine. A[a este [i cu cuv#ntul lui Dumnezeu: cel ce prime[te Evanghelia, vestea cea bun` a propov`duirii, |l prime[te pe M#ntuitorul |nsu[i. Aceasta trebuie s` ne g#ndim noi c#nd spunem cuv#ntul "evanghelie" sau c#nd auzim cuv#ntul "evanghelie": nu ne g#ndim la patru scrieri care ne-au r`mas de la patru autori, cu titlu de Evanghelie, Evanghelia de la Matei, Evanghelia de la Marcu, Evanghelia de la Luca, Evanghelia de la Ioan, ci ne g#ndim la cuprinsul Evangheliei, ne g#ndim [i la evanghelia Sf#ntului Apostol Pavel, care de fapt nu a scris o Evanghelie. A vestit o evanghelie: "V` binevestesc vou` Evanghelia pe care am primit-o" (I Corinteni 15, 1). "Oricine ar veni s` v`

propov`duiasc` alt` Evanghelie dec#t cea pe care v-am propov`duit-o eu, s` fie anatema" (Galateni 1, 8), a scris Sf#ntul Apostol Pavel \n Epistola c`tre Galateni. Aceasta \nseamn` c` [i Sf#ntul Apostol Pavel a avut o evanghelie. {i to]i ucenicii au avut o evanghelie. Cineva spunea, de pild`, c` Filocalia este a cincea Evanghelie. E un fel de a vorbi. |n orice caz e o evanghelie. Cineva, un p`rinte din Fran]a a scris o carte "Evanghelia pustiului", cu \nv`]`turile pe care le-au dat p`rin]ii din pustie. |nv`]`turile din Pateric, \nv`]`turile din relat`rile pe care ni le d` Sf#ntul Ioan Casian, toate acestea sunt o Evanghelie, o continuare a Evangheliei, o \ntrupare a Evangheliei, o prelungire a Evangheliei la care st` drept temelie evanghelia propov`duit` de la \nceput \n Biserica Cre[tin`. "S-a \mplinit vremea [i a sosit \mp`r`]ia lui Dumnezeu, poc`i]i-v` [i crede]i \n Evanghelie". S` compar`m cuv#ntul acesta al Domnului Hristos cu cuv#ntul de la sf#r[itul propov`duirii Sale a[a cum ni-l prezint` Sf#ntul Evanghelist Marcu, care zice c` Domnul Hristos le-a spus ucenicilor S`i, trimi]#ndu-i la propov`duire: "Propov`dui]i - ce? - Evanghelia - cui? - la toat` f`ptura". S` ne g#ndim acum comparativ cu "Crede]i \n Evanghelie". {i \n continuare Domnul Hristos, dup` ce spune cuv#ntul "Propov`dui]i Evanghelia la toat` f`ptura", zice: "Cel ce va crede [i se va boteza, se va m#ntui; iar cel ce nu va crede se va os#ndi". |n aceasta se arat` c` obiectul propov`duirii ucenicilor M#ntuitorului este Evanghelia, vestea cea bun`, vestea cea bun` a |ntrup`rii Fiului lui Dumnezeu, vestea cea bun` a predicii rostit` de Domnul Hristos, vestea cea bun` a R`stignirii M#ntuitorului pentru

pagina 5

Cuvânt spre folos

nr. 220

noi [i pentru a noastr` m#ntuire, vestea cea bun` a |nvierii M#ntuitorului nostru Iisus Hristos [i vestea cea bun` a |n`l]`rii M#ntuitorului nostru Iisus Hristos. Aceste patru lucruri, patru adev`ruri, sunt de temelie pentru credin]a cre[tin` [i acestea le cuprinde Evanghelia \n mod principal: |ntruparea Fiului lui Dumnezeu, r`stignirea, p`timirea M#ntuitorului nostru Iisus Hristos, \nvierea Lui din mor]i [i \n`l]area la cer. Dintre acestea, trei sunt cuprinse \n Sf#nta Evanghelie de la Marcu, R`stignirea, |nvierea [i |n`l]area, |n`l]area \ntr-o singur` afirma]ie: "Apoi S-a \n`l]at la cer [i a [ezut de-a dreapta Tat`lui" (Marcu 16, 19). C#t prive[te |ntruparea Fiului lui Dumnezeu, o au \n vedere al]i evangheli[ti, Sf#ntul Matei [i Sf#ntul Luca, [i o are \n vedere [i Sf#ntul Evanghelist Ioan \n prologul Evangheliei a patra. Iubi]i credincio[i, dac` avem \n vedere c` Domnul Hristos a spus [i cu alte prilejuri c` credin]a \n El este trebuitoare pentru m#ntuire - de pild` \n Sf#nta Evanghelie de la Ioan avem cuv#ntul spus de Domnul Hristos: "De nu ve]i crede Cine sunt, \n p`catele voastre ve]i muri" (Ioan 8, 24). Sau dac` ne g#ndim c` Sf#ntul Apostol Pavel \n Epistola c`tre Evrei are cuv#ntul: "F`r` credin]` nu este cu putin]` s` fim pl`cu]i lui Dumnezeu" (Evrei 11, 6) - ne d`m seama de importan]a pe care o are credin]a. De altfel Domnul Hristos a [i spus: "Crede]i \n Mine [i crede]i \n Evanghelie" (Ioan 14, 1). Noi avem credin]` \n Dumnezeu, avem credin]` \n M#ntuitorul, avem credin]` \n Evanghelie, avem credin]` \n tot ce propov`duie[te Biserica pe baza

Evangheliei de la \nceput. Cum am ajuns la aceast` credin]`? Poate fiecare dintre noi avem alt r`spuns dec#t ceilal]i din jurul nostru la \ntrebarea cum am ajuns la credin]`. Dar cei mai mul]i dintre credincio[i se pomenesc \n lumea aceasta, \n condi]iile noastre cu credin]a \n Dumnezeu. Anume, ne-am trezit \ntr-un mediu, cel pu]in cei care suntem mai \n v#rst`, impregnat de credin]a \n Dumnezeu. Ne-am trezit \ntro practic` a credin]ei. Am \nv`]at s` ne rug`m, am \nv`]at s` mergem la biseric`, ne-am pomenit cu rug`ciune \nainte de a [ti ce spunem. De pild`, eu nu-mi aduc aminte c#nd am \nv`]at "Tat`l nostru" [i "|ngerelul". M-am trezit cu ele. M-am trezit a[a cum m-am trezit cu limba, numi aduc aminte c#nd am \nv`]at s` vorbesc. C#nd am \nv`]at s` vorbesc am \nv`]at [i rug`ciunile "Tat`l nostru" [i "|ngerelul". A[a era contextul existen]ei noastre de atunci. Am \nv`]at rug`ciuni al c`ror cuprins nu-l [tiam, [i totu[i rug`ciunile le spuneam. Nu \n]elegeam nici m`car cuvintele din care erau alc`tuite rug`ciunile. De exemplu "U[a milostivirii", care am \nv`]at-o \n copil`rie [i care o ziceam f`r` s` o \n]eleg. Nu [tiam ce e "neam cre[tinesc", nu [tiam ce e "m#ntuire" - "s` ne m#ntuim prin tine din nevoi" - nu [tiam ce e "s` nu pierim" - "cei ce n`d`jduim \ntru tine" nu [tiam ce \nseamn` "Binecuv#ntat`", nu [tiam ce \nseamn` "N`sc`toare de Dumnezeu", [i totu[i spuneam rug`ciunea. Deci rug`ciunea a anticipat credin]a, a sus]inut credin]a pe baza practicii de a m` ruga. {i nu numai cu mine s-a \nt#mplat a[a, ci [i cu cei din jurul meu din vremea aceea. Credin]a am \nv`]at-o de la Biseric`. Am \nv`]at-o din practica

pagina 6

Cuvânt spre folos

nr. 220

credin]ei. Deci nu am \nv`]at-o prin studiu. Bine\n]eles c` dup` aceea am ajuns [i la studiu \n leg`tur` cu credin]a, dar p#n` am ajuns la studiu, eram angajat \n cele ale credin]ei. Studiile au venit doar s` lumineze practica, s` motiveze, s` sus]in` practica [i \n alt fel, adic` [i prin studiu. Exist` un sim] interior pentru cele bune [i exist` o \ntemeiere a celor bune dintr-un sim] interior. |n Sf#nta Evanghelie de la Marcu, pentru c` am \nceput cu ea [i \n ea g`sim elemente importante \n privin]a aceasta, se spune de pild`, \ntre altele, c` Domnul Hristos a fost \ntrebat de un fariseu: "Care este cea dint#i dintre toate poruncile?" {i Domnul Hristos a r`spuns: "Ascult` Israele, Eu sunt Domnul Dumnezeul t`u [i s` nu ai al]i dumnezei afar` de Mine [i s` iube[ti pe Domnul Dumnezeul t`u din toat` inma ta, din tot sufletul t`u, din toat` puterea ta [i cu tot cugetul t`u, aceasta este cea dint#i dintre porunci. {i asemenea acesteia este s` iube[ti pe aproapele t`u ca pe tine \nsu]i" (Marcu 12, 29-31). Fariseul care I-a pus aceast` \ntrebare, care este cea dint#i dintre porunci, s-a ar`tat mul]umit de ceea ce a spus Domnul Hristos. {i a zis: "Bine ai gr`it, |nv`]`torule!" L-a aprobat. "Bine ai gr`it, |nv`]`torule. C` unul este Dumnezeu, [i a-L iubi pe El mai presus de orice, [i a iubi pe aproapele t`u ca pe tine \nsu]i este mai mult dec#t toate arderile de tot [i dec#t toate jertfele". {i Domnul Hristos a \nt#mpinat aceast` afirma]ie a fariseului cu cuvintele: "Nu e[ti departe de \mp`r`]ia lui Dumnezeu". Aproape de \mp`r`]ia lui Dumnezeu sunt to]i aceia care \n]eleg propov`duirea cre[tin`, care aprob` propov`duirea cre[tin`, pentru c` credin]a totdeauna este o aprobare. A

crede \n Dumnezeu \nseamn` a-I da dreptate lui Dumnezeu. |n Sf#nta Evanghelie de la Luca, \ntre altele g`sim [i un cuv#nt al M#ntuitorului care spune c` \n vreme ce fariseii au lep`dat cuv#ntul lui Dumnezeu, s-au lep`dat de Sf#ntul Ioan Botez`torul, \n acea vreme vame[ii [i p`c`to[ii au dat dreptate lui Dumnezeu (cf. Luca 7, 30). Deci \i pune fa]` \n fa]` pe cei care s-au lep`dat, au lep`dat sfatul lui Dumnezeu, cu cei care au dat dreptate lui Dumnezeu. To]i care cred \n Evanghelie, to]i care cred \n evanghelia propov`duit`, r`sp#ndit` [i t#lcuit` de Sf#nta Biseric`, to]i aceia dau dreptate lui Dumnezeu. {i c#teodat` |i d`m dreptate lui Dumnezeu [i atunci c#nd nu putem \mplini cele ce vrea Dumnezeu s` le \mplinim. S` ne g#ndim la t#n`rul acela bogat care mie mi-e foarte simpatic, care n-a \mplinit tot ce i-a cerut Domnul Hristos, dar pe care Domnul Hristos l-a iubit. A privit la el [i i-a fost drag de el (Marcu 10, 21). T#n`rul acela bogat nu a putut \mplini c#t i s-a cerut [i s-a \ntors \ntristat. De ce s-a \ntors \ntristat? Pentru c` I-a dat dreptate lui Dumnezeu. Nu a zis c` nu are dreptate Domnul Hristos, ci a zis c` are dreptate, numai el n-are puteri \ndestul`toare ca s` \mplineasc` ceea ce a spus Domnul Hristos. Prin urmare, credin]a \n Dumnezeu ne angajeaz` \n sensul acesta c` ne aduce cuv#ntul lui Dumnezeu \n con[tiin]a noastr`, ne face s` primim cuv#ntul lui Dumnezeu [i primind cuv#ntul lui Dumnezeu primim pe Dumnezeu Cuv#ntul, [i ne angajeaz` la o via]` \ntemeiat` pe credin]`. M`sura credin]ei e m`sura vie]ii. Cine are o credin]` nelucr`toare \n exterior de fapt nu are o credin]` m#ntuitoare. Domnul Hristos a spus: "Cel ce

pagina 7

Cuvânt spre folos

nr. 220

M` va m`rturisi pe Mine \naintea oamenilor [i Eu \l voi m`rturisi pe el \naintea Tat`lui Celui din ceruri [i \naintea \ngerilor din ceruri. Iar de cel ce se va lep`da de Mine \naintea oamenilor, [i Eu M` voi lep`da de el \naintea Tat`lui din ceruri [i \naintea \ngerilor lui Dumnezeu" (Matei 10, 32; Marcu 8, 38). Sunt cuvinte pe care le g`sim \n Evanghelie [i care ne lumineaz` g#ndurile ca s` [tim c#nd credem [i c#nd nu credem [i s` [tim c` credin]a trebuie s` fie o credin]` m`rturisitoare. Dac` nu-i m`rturisitoare, nu-i credin]` adev`rat`. Nu-i nici m#ntuitoare, pentru c` nu d`m dreptate lui Dumnezeu. C#nd |i d`m dreptate lui Dumnezeu, chiar dac` nu putem face ceea ce ne cere Dumnezeu, totu[i suntem pe calea credin]ei, pe calea \nt`ririi \n credin]`, suntem \n drum spre mai mult [i spre mai bine \n cele ale credin]ei. Pe ce se \ntemeiaz` \nt`rirea credin]ei? Pe faptele credin]ei. Sf#ntul Apostol Toma, de pild`, n-a fost cu ucenicii ceilal]i c#nd Domnul Hristos S-a ar`tat \n ziua |nvierii Sale. {i n-a crezut \n ceea ce au spus ucenicii ca realitate pentru ei, dar care nu era realitate [i pentru Sf#ntul Apostol Toma, care nu s-a \ncredin]at de |nvierea Domnului Hristos dec#t atunci c#nd Domnul Hristos l-a \ncredin]at. De altfel s` [ti]i c` \ncredin]area despre adev`rurile de credin]` ne-o d` M#ntuitorul Hristos. Nu putem s` ajungem prin ni[te ra]ionamente, nu putem s` ajungem prin ni[te studii, nu putem ajunge la \ncredin]area despre adev`rurile mai presus de fire prin cele ale firii, ci la ele ajungem prin \ncredin]area pe care ne-o d`, prin certitudinea pe care ne-o d` Domnul Hristos \n condi]ia c` suntem sinceri [i c` vrem s` fim \ncredin]a]i de Domnul Hristos.

Atunci vine Domnul Hristos, vine Duhul Sf#nt care ne \ncredin]eaz` despre adev`rurile mai presus de fire. Dar pentru aceasta trebuie s` ]inem leg`tura cu oamenii credincio[i, s` ]inem leg`tura cu r#nduielile Bisericii a[a cum a ]inut Sf#ntul Apostol Toma care nu s-a dep`rtat de ucenicii cei credincio[i, el care \nc` nu avea credin]`. De unde [tim? De acolo c` atunci c#nd l-a \ncredin]at Domnul Hristos, l-a g`sit cu ceilal]i care au crezut. {i l-a \ncredin]at. Nu l-a \ncredin]at fiind el departe de ceilal]i, ci \mpreun` fiind cu ceilal]i. Deci el f`cea fapte care \l preg`teau pentru credin]`. Aceasta trebuie s` facem [i noi. S` facem ni[te lucruri pe care le cere credin]a. S` ne rug`m cum putem, m`rturisindu-ne chiar [i necredin]a [i \ndoiala. S` postim, pentru c` e r#nduial` de disciplin`, s` lu`m parte la sfintele slujbe, s` ne bucur`m de binecuv#nt`rile de la sfintele slujbe, s` intr`m \n atmosfera aceasta care ne preg`te[te pentru credin]` [i f`c#nd faptele credin]ei, ajungem la credin]`. Dar s` mai [ti]i ceva. Dac` cineva face altfel dec#t crede, cu vremea ajunge s` cread` cum face. {i deci, dac` cineva crede \n Dumnezeu [i se num`r` la credincio[i, dar face fapte de necredincios, acela scade \n credin]`. Credin]a e cum e cultura: te ]ii de ea, o ai, nu te ]ii de ea, o pierzi [i cea pe care o ai. Cunoa[tem cuv#ntul Domnului Hristos c` celui ce are i se va mai da - celui ce are credin]` i se va da cuno[tin]` - iar celui ce nu are, [i ce crede c` are i se va lua - i se va lua [i credin]a care crede el c` o are, pentru c` va ajunge la concluzia c` nu o are (cf. Matei 13, 12). Nu are sus]inere pentru cuno[tin]`. Celui ce are credin]` i se va da cuno[tin]`, pentru c` are [i f`ptuire,

nr. 220

Cuvânt spre folos

pagina 8

iar celui ce nu are f`ptuire, i se va lua [i cuno[tin]a care crede c` o are, pentru c` de fapt nu o are. Iubi]i credincio[i, sunt ni[te g#nduri pe care e bine s` le avem \n vedere, mai ales ca s` ne cercet`m pe noi \n[ine, dac` suntem \n credin]`. Undeva Sf#ntul Apostol Pavel are cuv#ntul acesta: "Cerceta]i-v` pe voi dac` sunte]i \n credin]`" (II Corinteni 13, 5). Bine\n]eles c` ne vom g`si \n credin]`. Noi cei care lu`m parte la sfintele slujbe ne vom g`si \n credin]`, av#nd at#ta credin]` ca s` lu`m parte la sfintele slujbe. Dar cei care nu au credin]a aceasta, care nu iau parte la sfintele slujbe, aceia nu se pot bucura de sfintele slujbe, de binecuv#nt`rile de la sfintele slujbe, [i \n cazul acesta nu pot avea n`dejde la mai mult` credin]`. Unul dintre mijloacele de \nt`rire \n credin]` este rug`ciunea chiar pentru credin]`. Sfin]ii Apostoli au zis c`tre Domnul Hristos: "D`-ne mai mult` credin]`" (Luca 17, 5). Suntem aici pentru c#teva zile [i ca s` ne \nt`rim credin]a, [i s` ne verific`m credin]a, suntem aici pentru c#teva zile s` tr`im \ntr-o atmosfer` de credin]`, dup` cuv#ntul: "Apropie-te de omul care se teme de Dumnezeu [i te vei teme [i tu de Dumnezeu" (cuv#nt din Pateric). Pe m`sura sincerit`]ii noastre este [i m`sura darului lui Dumnezeu, \nt`ritor de credin]`. Sf#ntul Apostol Pavel se ruga pentru credincio[i, pentru

crdincio[ii din Efes de pild` - citim \n Epistola c`tre Efeseni - se ruga ca Hristos s` se s`l`[luiasc` prin credin]` \n inimile lor. "S` se s`l`[luiasc` Hristos prin credin]` \n inimile voastre" (Efeseni 3, 17). Acesta este avantajul credin]ei, c` ni-L aduce pe Domnul Hristos \n c#mpul con[tiin]ei. Noi credem, dup` \nv`]`turile din Filocalie, c` Hristos de la Botez este ascuns \n inimile noastre, este ascuns \n noi [i ni se descoper` pe m`sura \mplinirii poruncilor. Sf#ntul Marcu Ascetul, \n Filocalie, spune c` Hristos este ascuns \n poruncile Sale [i c` |l cunoa[tem pe m`sura \mplinirii poruncilor. Dac` \mplinim poruncile M#ntuitorului, M#ntuitorul ni se descoper` \n con[tiin]a noastr`, [i anume ni se descoper` M#ntuitorul Cel ascuns \n noi de la Botez [i care a[teapt` s` izbucneasc` \n con[tiin]a noastr` [i \n existen]a noastr` pentru noi [i pentru al]ii. S` ne ajute Bunul Dumnezeu s` ne \nt`rim \n credin]` ca s` ne putem \nt`ri \n toate celelalte care urmeaz` dup` credin]`, s` ne \nt`rim \n cele ale m#ntuirii, bine [tiind, dup` acela[i Sf#nt Marcu Ascetul, c` "credin]a neclintit` este un turn \nt`rit [i Hristos Se face toate celui ce crede". Credin]a neclintit`, credin]a sigur`, este un turn \nt`rit [i Hristos Se face toate celui ce crede. Amin. 23 iulie 1996

CUV@NT SPRE FOLOS s`pt`m#nal al Parohiei Sf#ntul Gheorghe Vechi ISSN: 1843 - 8822 RO-030148, Calea Mo[ilor nr. 36, sector 3, Bucure[ti e-mail: cuvant@sfantulgheorghe.ro

Tel. 021.314.77.89; Fax: 031.811.53.75; Mobil: 0726.325.888 Cod fiscal nr. 12102616, Cod IBAN: RO93 BACX 0000 0030 0191 4000, Unicredit }iriac Bank, Sucursala Lipscani web: www.sfantulgheorghe.ro

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful