You are on page 1of 11

SURAH AL-A’RAF : AYAT 23

MENJAUHI SIFAT ZALIM


TUMPUAN PEMBELAJARAN
• Maksud Ayat 23 Surah Al-A’raf.
• Pengertian Zalim.
• Jenis-Jenis Zalim Serta Contohnya.
• Akibat Perbuatan Zalim.
• Langkah-Langkah Mengatasi Perbuatan
Zalim.
• Segera bertaubat.
• Pengajaran Ayat.
‫بسم الله الرحمن الرحيم‬
‫سَنا‬
َ ُ
‫ف‬ ‫ان‬َ ‫نا‬
َ ‫م‬ َ ‫ل‬ َ
ْ ‫ قال َ َربَنا ظ‬.
‫مَنا‬ ‫ح‬
َ
ْ ْ َ‫ر‬ َ ‫ت‬ ‫و‬ ‫نا‬ َ َ ‫ل‬‫ر‬ ْ ‫ف‬
ِ ‫غ‬
ْ َ ‫ت‬ ‫م‬ َ
ْ ‫نل‬ ْ ِ ‫وا‬ َ
. ‫سرين‬ ِ ‫خا‬ َ ْ ‫ن ال‬ َ ‫م‬
ِ ‫نن‬ َ ‫و‬
ْ ُ ‫ك‬َ ‫ن‬ َ ‫ل‬
Maksud Ayat :
(23 )
“Keduanya berkata : Wahai Tuhan kami , kami
telah menganiayai diri kami sendiri, dan jika
Engkau tidak mengampuni kami dan memberi
rahmat kepada kami, nescaya kami termasuk
dalam golongan orang-orang yang rugi.
Zalim ialah :
• Meletakkan sesuatu
bukan pada tempatnya.
• Ia juga bermaksud :
seseorang yang mencabul
hak orang lain atau
mengabaikan
tanggungjawab serta
melanggar hukum
syarak.
JENIS-JENIS ZALIM
1. ZALIM KEPADA 2. ZALIM KEPADA
ALLAH : SESAMA MANUSIA :
* Mengingkari Allah * Seperti melakukan
seperti penderaan dan
menyekutukan Allah, penganiayaan terhadap
tidak solat dan ingkar sesama manusia,
ajaran Rasul. menyalahgunakan
kuasa dan menfitnah.
JENIS-JENIS ZALIM
3. ZALIM KEPADA DIRI 4. ZALIM KEPADA SESAMA
SENDIRI : MAKHLUK :
* Iaitu mengabaikan
* Seperti melakukan
tanggungjawab terhadap
perbuatan sia-sia, haiwan dan persekitaran
menyalahgunakan seperti merosakkan harta
dadah dan bergaul benda awam, mencemari
bebas. dan merosakkan alam dan
menzalimi binatang.
AKIBAT PERBUATAN ZALIM

A K I B A T P E R B U A T A N Z

K E P A D A D I R K I ES PE AN DD AI R IM A KS EY AP AR DA AK AM T A K

1 . T i a d a r a h m 1 a. B t eA r ll la a k h u . s a l1 a . h B g e u r n l aa k k u u t a a sn a a
2 . M e l e m a h k a2 n. R i ma ka yna . t t e r t2 i .n Hd ai d s u . p a n h u t
3 . D i b e n c i m a3 s. yN a e r g a ak r a a t . m i s3 k. iM n e & n g m a u n n c da um r
4 . J i w a t i d a k 4 t .e Mn t a e k r as mi a .t & 4k .e B j a e h r al a t ak nu bp e rn l c

A k a n m a s u N k e n g e a r r a a k ta i d a k a K m e a s n e l & a m h ua rt au n-
d a n k e s i h a t a
LANGKAH- LANGKAH
MENGATASI PERBUATAN ZALIM
• Sentiasa ingat kepada Allah dalam setiap
perlakuan kita.
• Perbanyakkan Istighfar (memohon
keampunan) kepada Allah.
• Perbanyakkan amal ibadah dan amalan
sunat.
• Menjauhi perbuatan maksiat dan dosa.
• Jangan makan makanan yang haram atau
makanan dari hasil yang haram.
SEGERA BERTAUBAT
• Berhenti melakukan kezaliman.
• Menyesali perbuatan maksiat yang
dilakukan.
• Berazam tidak mengulangi
perbuatan maksiat.
• Meminta maaf kepada orang yang
dizalimi.
PENGAJARAN AYAT
• Allah Tidak suka kepada perbuatan zalim.
• Orang yang melakukan kezaliman rugi
hidupnya di dunia dan dijanjikan neraka
jahanam di akhirat kelak.
• Manusia tidak terlepas dari sifat lalai dan
lupa.
• Allah sentiasa membuka pintu taubat
kepada hamba-hambanya.
SEMOGA ANDA FAHAM TAJUK INI