You are on page 1of 1

Glasam za ljubav

Roman Glasam za ljubav, književnice Grozdane Olujić priča je o ljubavi i borbi protiv jednekonzervativne
sredine i njenog lažnog morala.To je knjiga koja vas može nasmijati, rasplakati, ali i podstaći
da
malo
dublje
razmislimo
os
u
š
t
i
n
i
č
o
v
j
e
k
o
v
o
g
p
o
s
t
o
j
a
n
j
a
.
 eće
to biti samo roman koji ćemo čitati, već i drug koji će nas naučiti mnogo čemu. !oruke
uo v o m r o m a n u , G r o z d a n a O l u j i ć , s a m o n a g o v j e š t a v a , a n a m a o s t a j e d a r a z u m i j
e m o i s " v a t i m o nji"ovu suštinu. Roman ne govori samo o ljubavi i lažnom moralu, već i o tome koliko
su
roditelji bitni za naše odrastanje i koliko nam znači nji"ova ljubav i podrška. #pravo to
što je
najpotrebnije,
glavni lik,
$lobodan nema.
Ovaj
dječak dobrog srca
i zaljubljive prirode svojim ponašanjem i razmišljanjem pokušava dokazati da ljudi, već jednom, treba da p
restanu živjeti pod oklopom kornjače, za koji misle da će i" prikazati boljim nego što stvarno
jesu,skrivajući nji"ove slabosti, osjećanja i mane. %li, ne neće& Taj oklop će samo nakratko
prikritin
j
i
"
o
v
e
n
e
o
s
t
v
a
r
e
n
e
ž
e
l
j
e
,
t
e
ž
n
j
e
,
n
e
m
o
ć
i
.
'edino utočište i spas u sredini u kojoj $lobodan živi, za
njega je Rašida, njegov putokaz kada seizgubi, sunce koje ga grije kada mu je "ladno, njegova
djevojka, sestra i drug. ( baš zbog toga, nakraju romana, on kreće da je traći, kako ne bi
izgubio
tako
vrijedan
dragulj
koji
treba
sačuvati
pos
v
a
k
u
c
i
j
e
n
u
.
)b
og oca kojem su ljubavnice bitnije od njega, pro*esora koji sputavaju njegove razigrane ideje islobodu
mišljenja, $lobodan pronalazi spas u Rašidinom zagrljaju, pokazujući spremnost da
sežrtvuje za ostvarenje svi" njeni" želja. $vojom neprestanom borbom protiv svi" okova i stega
jedne provincije, u cilju ostvarenja svoji" Rašidini" snova, $lobodan dokazuje da ti ljudi nijesu uspjeliz
a
s
a
d
i
t
i
k
o
r
o
v
u
n
j
e
g
o
v
o
m
s
r
c
u
i
d
u
š
i
.
ije slučajno što je autorka ovog djela svom glavnom akteru dala ime
$lobodan. To ime
je simbolslobode,
a njegov
nosilac,
kroz cijeli
roman,
svojim
buntovničkim du"om,
želi da
bude slobodan,k a k o u l j u b a v i , t a k o i u p o s t u p c i m a , i
g r i , r a z m i š l j a n j i m a i u o p š t e u ž i v o t u . !osebnu
žar ovom romanu daju slikoviti i živopisni opisi prirode i rijeke Tise. Ova
rijekasimbolično predstavlja $lobodanov život. jeni sprudovi i nepristupačna m
jesta su, zapravo,n j e g o v e
p r e p r e k e ,
a
z e l e n i
b r z
a c i
p r e d s t a v l j a j u
$ l o b o d a n o v e
i d e a l e . $mat
ram da su riječi suvišne i da se njima ne može prikazati vrijednost ovog romana. +a biste seuvjerili da je
roman poseban i podijelili sve doga  aje ruku pod ruku sa $lobodanom Galcom ,
jav a m
p r e p o r u č u j e m
d a
p r o č i
t a t e
k n j i g u ,
j e r
s a m
s i g u r n
a d
a
s
e
n
e
ć
e
t
e
p
o
k
a
j
a
t
i
.
$to
ga glasam za ljubav. )ašto- )ato što je to najjače osjećanje na svijetu i za nju se vrijedi boriti ižrtvovati. To
nam je pokazao $lobodan Galac . oljela bi" da postoji više ovakvi" $lobodana, jer binam život bio mnogo
kvalitetniji i ljepši.