You are on page 1of 3

02.05.

2016

Kitap:KomnnHafzasLouiseMichelAylinSal|MeydanGazetesimeydangazetesi.org

MeydanGazetesi
AylkAnaristGazete
HABERLER
YAZILAR
Yaam
Olmaya
ARV
Duyuru
letiim
Gndem,Sanalt21Aralk2015

Kitap:KomnnHafzasLouiseMichelAylinSal

18Mart1871gnilanedilenve71gnboyuncasren,yalnzcaFransaydeiltmdnyayetkilemiolanParisKomn,somutanlamdailk
zynetimdeneyimlerindenbiriydi.
VersaillessaraynnbaskvezulmaltndabulunanParisliler,Komnnilanylabirlikte,artkdevletivemerkeziiktidartanmayacaklardkendi
kararlarnkendilerialacak,kendileriuygulayacaklard.Halkadatlanbildirilerde,anarizmdncesindenbirokifadeyeyerveriliyordu.Buna
greKomn,tmyerelinisiyatifleringnllbirliinedayanyordu.Fabrikalardaretimbiimideiiyor,alanlarneitszhakknnolduu
kooperatiflerednyordu.Kimseninservetbiriktirmesineizinverilmiyordu.Zorunluaskerlikortadankaldrlyordu.Bu,birdevriminnasl
gerekleeceisorusunayantgibiydikendizerkliiniilaneden,kendikendisinirgtleyenbirdeneyim.Anaristfikirlerindahada
derinlemesinevegnmzdedefilizlenmesineyolaannemlibirdeneyim.
Komnnheraamasndainisiyatifalanlardanbiride,tmyaamniktidarlarakarzgrlkmcadelesineadayanLouiseMicheldi.

02.05.2016

Kitap:KomnnHafzasLouiseMichelAylinSal|MeydanGazetesimeydangazetesi.org

retmenlikmezunuyduamagrevebalamakiinimparatorayeminetmesigerekiyordu.Oisebunureddetmiti.KomnlebirlikteLouise
Michel,anaristkimliinialnankararlardadahadabelirginletirmiti.stelikbirkadnolduuiinilkbalardaalnmadtoplantlarda.lk
gndenitibarensilahnelindenbrakmadanbarikattanbarikatakoan,anarizmvezgrlkmcadelesiyrtenLouiseMicheloyllaraait
anlarnKomnisminiverdiibirkitaptatoplad.ncesivesonrasylaKomnanlattkitap,franszcaaslndanuleiltanevirisiyle
Kasm2015teAyrntyaynlarndankt.
mparatorluunCanekimesi,4EyllCumhuriyeti,Komn,Katliam,OGnBugndrolmakzerebebalktanoluankitaptaki
blmlerbirbirlerinindevamniteliindeolduuiinbtnlklbirokumagerektiriyor.ParisKomnndeaktifolarakmcadeleniniindeolan
LouiseMichel,Bukitabyazmak,bizekanadylahafifedokunanzgrlnmezbahadanhavalandkorkungnleriyenidenyaamaktr
yangnntrajikkubbesialtndaKomnnlmleyaptdn,ehitliinkzldnalaylariinsslenipuyuduukanlukuruyeniden
amaktr.diyor.
KomnleberaberParisnefesalmayabalyor
KomnnilanmuhteemoldudiyebalyorLouiseMichelveoilkduygularnuifadelerleanlatyor:Silahlarnaltndabirinsanselivard.
Tarlalardabaaklarkadarskmsngler.Sankibirbudaytarlas.BtnbirParisayakta.Bykbirlkykseliyor:YaasnKomn!Sylev
yok,yalnzcatekvebykbirlk:YaasnKomn!
Komnoakamilktoplantsngerekletirir,ilkbildirisinihazrlar.Bundansonrageleceinizisizbelirleyeceksiniz,kurduunuztemsilyine
sizinsayenizdedmiktidarnnedenolduufelaketlerionaracak.
BubykdeiikliiParisnefesalyordu.diyetanmlayanLouiseMichel,Komndeatelidevrimcilerinounluktaolduundanveherkesin
yeteneinegrekurulankomisyonlardagrevaldndandabahsediyorkitapta.AdalettenSavunmaya,MaliyedenDlikilerevarncayadek,
tmidareartkKomndeydi.Komnnilkkararlar,kiliseleredeneinkesilmesiveaskerealmannortadankaldrlmasoldu.
Herhangibirkiininfazlageliresahipolmasyasakland.Yargsistemiyenidenbiimlendirildi.Frnlardagecealmasyasakland.Ancak
kendilerigecealmaytercihettiklerinisyleyenbazfrnclareskisigibialmalarnsrdrd.Sanat,bilimveedebiyatdallarndadadeiim
balamtveyaamalevleniyordu.
Komnkazanacak!EnazndanParisyenilmedenlecek!
Komnndevrimcinitelii,dierbykkentlerietkilemitiveoralardadaParisidestekleyenKomnlerilanedilmeyebalanmt.Cezayirbir
bildiriyaynlaypkrkyldrsrenigaldenkurtulmanntekyolununKomnnayaktakalmasolduunubelirterekKomndesteklediini
aklyordu.KomnnilanRusyadadaetkisinigstermi,zelliklegenlerisokaklaradkmt.Halkndalgasgrlyor,eskidnyanntm
kylarndvyordu.
Komnleberaberbalayandeiim,halknkendiyaamabiiminikendisininbelirlemekararll,elbetteherkesimemnunetmedi.Louise
MichelindeyazdgibiGiderekryeniktidarlar,glerinizgrolmakisteyenbtnhalkalarakarbirletiriyordu.
NitekimSaray,hemKomnhakkndaaslszvekaralamaamalhaberleryayarakkirlibirpropogandayrtr,hemdeKomnnfizikiolarak
ortadankalkmasiinbulabildiidestekilerleberaberbykbirsaldrhazrlnabalar.okgemeden,2NisansabahParistopsesleriyle
uyanr.KomnhazmedemeyenVersaillesSaray,bykbirorduileikikoldanParisikuatmtr.Hemenertesign,3Nisan1871deKomn,
zsavunmayagiriir.
KadnlarCephede:zgrlkiinlmeyidnyorduk.
Komnegidensrete,kadnlarmcadeleiindenemlibiryerdeydi.18Mart1871dehalknkendinisavunmakiinelindebulundurduutoplar
almayagelenorduyakardurusergileyenkadnlar,ellerindekitoplarordununalmasnaengelolduklargibimcadeleyidebytmlerdi.
LouiseMichel,3NisandanMaysaynakadarParisiveKomnsavunmakiincephededir,busreboyuncaParisesadeceikikez,odayarm
gnurayabilecektir:LouisMoreauvedierleriyleVersaillesllargirdiindetepeyihavayauurmakzerebiryerbulmayakararverdikzira
pariskazanacak!diyetekrarederkengireceklerinibiliyorduk.Eminolduumuztekey,lenekadarkendimizisavunacamzd.
KitaptaLouiseMichel,ChampdeMarstaykenLouisMoreaununkendisineeskitfeininyerinekkbirRemingtonkarabinaveriini,annesine
endielenmesindiyecephedebirambulanstakendisineihtiyaolduuiingittiiyalannsylediini,gecelercesarayntopularncasaldrya
urayanClamartTrenstasyonucivarndakihendeklerdekaln,saraynbucephedekendilerinidahakalabalksandiinbirbaskna
uramadklarnyazyor.
LouiseMichelgibipekokkadndahavardbarikatlardazgrlkiinsavaan.AugustinChiffon,Lemel,Lefebvre,MalvinaPoulain,Excoffons,
Poirier
ktidarlanetlidirvebenbuyzdenanaristoldum.
KitaptaLouiseMichelinkendinitanmlamakiinkullandbucmledekiiktidar,ceberrutyznParisKomnndedegstermiti.ktidardaki
Thiershkmeti,Fransadaortayakanzgrlkhareketlerinibitirmekadnahibiryntemdenekinmiyordu.eitlikatliamlaryaparak
sorumluluuKomnnzerineykyordu.Kendiiktidarnnsrmesiiinbirisavaortamyaratyordu.
71gnboyuncapekokyoldankaybeden,tmbasklararamenbarikatlardadirenenveKomnsavunanParishalk,Thiersinordusunun
saldrlarnadahafazladayanamamt:Komnlmt,kendisiylebirliktebinlerceisimsizkahramantopraagmerek.
Eerkorkakdeilsenizbenildrn!
LouiseMichel,lddiyorduamaKomnyenilmemiti.Birokkaybaramensayszdeneyimleberaberetkilerinisrdrmeyedevamedecekti.
LouiseMicheliyarglayanmahkemeonaidamcezasverememi,srgneyollamaysemiti.Generallerininfaznakatlmakvekundaklk

02.05.2016

Kitap:KomnnHafzasLouiseMichelAylinSal|MeydanGazetesimeydangazetesi.org

yapmaklasulandmahkemeyecretkarcevab,onunanarizmevezgrleolantutkusundangeliyordu:Btneylemleriminsorumluluunu
stleniyorum.Onlarhalknzerineateamakistedi,onlarnzerineateamaktatereddtetmezdim.Mademkizgrlkiinarpanheryree
birparakurunnasipoluyor,bendehakkmisterim.Eeryaamamaizinverirsenizintikamdiyehaykrmaktanusanmayacam.
LouiseMichel,yarglamasrecindensonrakitutuklulukvesrgnyllarndandadetaylcaszettiiKomnkitabn,Komndentam25ylsonra
kalemealm.Aradangeen25ylaramenyreindekidevrimciateinscaklyla,kitabnnnszndefikir,topatlarylayadazincire
vurmaklaldrlemezdervezgrlkmcadelesindekatledilenleriselamlar:Mademkiyksekseslekonumayamsaadeyok,bukitabonlara
adyorumbirmezartagibi,hersayfadanlenlerinhatrasszyor
AylinSal
aylinsal@meydangazetesi.org
BuyazMeydanGazetesinin30.saysndayaymlanmtr.

Gazetemizdeyaynlanantmyazlaraarivblmndenulaabilirsiniz.
Etiketler:18Mart,18Mart1871,anarizm,bildiri,demokrasi,fransa,iktidar,imparatorluk,inisiyatif,LouiseMichel,mcadele,rgtlenmek,
zgrlk,pariskomn,Say30,Versailles
Search...


Giri
WordPress

Login
Kullancad:
Parola:
BeniHatrla
Login