You are on page 1of 6

C KINH T-CNG NGH TP.

HCM

A THI TRUNG HC PH THNG QUC GIA NM 2016

http://cunghoctoan.net

Mn thi: TON.

THI TH S 5

Thi gian lm bi: 180 pht, khng k thi gian pht .


----------------------------

Cu 1. Cho hm s y = x 3 m 1 x 2 2m + 1 x 2m. Tm m hm s t cc tr ti x1 , x2 tho mn

x12 + x22 = x1x2 + 1.


Ta c y = 3x 2 2 ( m 1) ( 2m + 1) ; = ( m 1) + 3( 2m + 1) = m2 + 4m + 4.
2

Hm s c hai cc tr m2 + 4m + 4 > 0 m 2. Gi hai im cc tr l x1 , x2 . Theo nh l Vi-et ta c

x1 + x2 =

b 2 ( m 1)
c ( 2m + 1)
=
; x1 x2 = =
.
a
3
a
3

Nh vy x12 + x22 = x1x2 + 1 ( x1 + x2 ) 3x1x2 1 = 0


2

2 ( m 1)
( 2m + 1)

1= 0
3
3
3

2
2m2 + 5m + 2 = 0
9
m = 2 ( l )

.
m = 1
n
(
)

2
2

x x
2+xx
= 3 2 x x 4 2 xx 3 = 0.
Cu 2. 1. 2 2

t t = 2 x

(1)

> 0. Khi

t = 4
4
t 3 = 0 t 2 3t 4 = 0
t
t = 1
2
x = 1
.
Vi t = 4 2 x x = 22 x 2 x 2 = 0
x = 2

( n).
(l )

2. Gii bt phng trnh cos x + cos3x = 1+ 2 sin 2x +


4

cos x + cos3x = 1+ sin 2x + cos 2x


2cos 2x cos x = 2sin x cos x + 2cos 2 x
2cos x ( cos 2x sin x cos x ) = 0

2cos x cos 2 x sin 2 x ( sin x + cos x ) = 0

2cos x ( cos x sin x ) ( sin x + cos x ) ( sin x + cos x ) = 0


2cos x ( sin x + cos x ) ( cos x sin x 1) = 0


2 2 cos x sin x + 2 cos x + 1 = 0
4
4

x = 2 + k
x = 2 + k
cos
x
=
0

sin x + = 0 x + = k
x = k .

4
4
4

1
x + = + k2
x = k2
cos x + =
4
4

4

2
15

Cu 3. Tch tch phn I =

x2 + 1
dx =
x3 + x

15

x2 + 1

x (x
2

15

+1

x dx =

xdx
x2 x2 + 1

t t = x 2 + 1 t 2 = x 2 + 1 tdt = xdx.
i cn: x = 3 t = 2; x = 15 t = 4. Khi
4

dt
1 1
1
1 t 1
1 3
1 1 9
I= 2
= 2
=
+
dt = ln
= ln ln = ln .

2 2 t 1 t + 1
2 t +1 2 2 5
3 2 5
2 t t 1
2 t 1

tdt

Cu 5. V C Oz nn C 0;0;c . Ta c

!!!"
!!!"
AB = ( 1;1;1) , BC = ( 1;1;c 1)
!!!" !!!"
2
!!!" !!!"
AB, BC = c 2 + ( c 2 ) + 22 = 2c 2 4c + 8
AB
,
BC
=
c;c

2;2

(
)

!!!"
BC = ( 1)2 + ( 1)2 + ( c 1)2 = c 2 2c + 3

!!!" !!!"
AB, AC
21
2c 2 4c + 8
21

!!!"
T gi thit ta c d ( A, BC ) =
=

=
3
3
BC
c 2 2c + 3

c = 1
3c 2 6c 9 = 0
.
c = 3
"""! """!
!
Vi c = 1 C ( 0;0;1) , nP = AB, BC = ( 1;3;2 ) . Suy ra P : x 3y + 2z + 2 = 0.

( )

"""! """!
!
Vi c = 3 C ( 0;0;3) , nP = AB, BC = ( 3;1;2 ) . Suy ra P : 3x + y + 2z 6 = 0.

( )

Cu 4. 1. Cho s phc

c phn o ln hn 1 v tho mn z +

3i 1 33 30
= i. Tnh mun ca s phc
z
13 13

w = 1+ z z 2 . t z = a + bi, ta c
a bi +

33 30
3i 1 33 30
= i a 2 + b2 + 3i 1 = i ( a + bi )
a + bi 13 13
13 13
33
30
30
33
a + b ai + bi
13
13
13
13

30

33
30
33
a 2 + b2 a b 1 + a b + 3 i = 0
13
13
13

13

a 2 + b2 + 3i 1 =

2 2 33
30
a + b 13 a 13 b 1 = 0

30 a 33 b + 3 = 0
13
13
a = 2,b = 3
13a 2 + 13b2 33a 30b 13 = 0

a = 141 ,b = 133
10a

11b
+
13
=
0

221
221

( )

Vy z = 2 + 3i w = 1+ z z 2 = 1+ 2 + 3i 2 + 3i = 8 9i w = 82 + 9

( n)
.
l
()

= 10.

2. T cc ch s 1,2,3 lp c bao nhiu ch s c ng nm ch s 1, hai ch s 2 v ba ch s 3.


S cn lp l mt s c mi ch s, trong c nm ch s 1, hai ch s 2 v ba ch s 3.
u tin ta xp nm s 1 vo nm trong mi v tr (khng phn bit th t), c C105 cch xp.
Tip theo ta xp hai ch s 2 vo hai trong nm v tr trng cn li, c C52 cch xp.
Cui cng ta xp ba ch s 3 vo ba v tr trng cn li, c C33 cch xp.

Theo quy tc nhn th s cch lp tho mn bi l C105 C52 C33 = 2520.


Cu 6. Cho hnh chp S.ABCD c SC ( ABCD ) , y ABCD l hnh thoi cnh a 3 v c gc
!
ABC = 120o. Bit rng gc gia hai mt phng ( SAB ) v ( ABCD ) bng 45o. Tnh theo a th tch
khi chp S.ABCD v khong cch gia hai ng SA v BD.

!
! = 45o.
K CE AB. Ta d thy AB ( SCE ) ( SAB ) , ( ABCD ) = SEC

T gi thit ta c ABD u nn BD = AB = a 3; AC = 2 AI = 2

Suy ra S ABCD =

AB 3
= 3a.
2

1
1
3a 2 3
AC BD = a 3 3a =
.
2
2
2

Ta cng c CE = CI =

AB 3 3a
3a
= . Mt khc SCE l tam gic vung cn nn SC = CE = .
2
2
2
1
1
1 3a 3a 2 3 3a 3 3
VS . ABCD = SC S ABCD = SC S ABCD =
=
.
3
3
3 2
2
4

Gi I = AC BD. K IH SA. Ta c BD SAC IH SA, IH BD d SA, BD = IH.


SC SA
SC IA
V v SAC v IAH
=
IH =
=
IH IA
SA

SC IA
SC + AC
2

3a 3a

2 2
2

2
3a
2 + ( 3a )

3a
2 5

Cu 7.

To trng tm G l nghim ca h
x = 1
5x 3y + 4 = 0

1 !!!"
10

1 G 1; ; AG = 2; .
3
3

2x + 3y + 3 = 0
y = 3

!!!"
!!!!"
Gi M x M ; y M l trung im ca BC. V AG = 2 GM nn

2 = 2 ( x M + 1)

x M = 2
M ( 2;2 ) .
10

1
y
=
2

=
2
y
+

M
M 3
3

!
Gi s ng thng BC c vector php tuyn l nBC = a;b . ng thng BC qua M 2;2 nn phng

) (

( )

trnh c dng a x + 2 + b y + 2 = 0 ax + bx + 2a + 2b = 0.
""""!
!
!
V B ( BN ) : 2x + 3y + 3 = 0 B ( 3b;1+ 2b) uBC = BM = ( 3b 2;1 2b) nBC = (1+ 2b;3b 2 ) .

!
ng thng BC qua M 2;2 v c vector php tuyn nBC = 1+ 2b;3b 2 nn c phng trnh dng

(1+ 2b)( x + 2) + (3b 2)( y + 2) = 0.


Gi AH l ng cao k t nh A. Khi ta c
AH = d ( A, BC ) =

Ta c BC = 2BM = 2

(3b 2) + (1+ 2b)


2

Din tch tam gic S ABC = 14

(1+ 2b) 3+ (3b 2)5


(1+ 2b) + (3b 2)
2

21b 7
13b2 8b + 5

= 2 13b2 8b + 5.

21b 7
1
1
AH BC = 14
2 13b2 8b + 5. = 14 21b 7 = 14
2
2
2 13b 8b + 5

b = 1 B ( 3;1)
21b 7 = 14

1
5 .
21b 7 = 14 b = B 1;
3
3

Vi B 3;1 C 1;5 .

5
7
Vi B 1; C 5; .
3
3

x + y + x y = 8

Cu 8. Gii h phng trnh


y x y = 2

(1)
( 2)

()

T phng trnh 2 suy ra x y > 0, y > 0.

( 2) y ( x y ) = 4 x = y4
2

()

+ y, thay vo 1 ta c

y = 1 x = 5

4
2
3 17
3
2
2
+ 2 y + = 8 2 y 8y + 2 y + 4 = 0 2 ( y 1) y 3y 2 = 0 y =
(l )
2

y
2
y

y = 3+ 17 x = 8 17

3 17
Vy h cho c hai nghim (5;1) , 8 17;
.
2

TRNG CAO NG KINH T CNG NGH TPHCM