You are on page 1of 6

การจัดรูปแบบเอกสาร

การยกเลิกการใช้คาสั่งครั้งที่ผ่านมา
หากผู้ใช้งานใช้คาสั่งผิดหรือเผลอลบข้อมูล
ให้ใช้คาสั่ง Undo เพื่อยกเลิกคาสั่งที่ได้กระทาไป
ครั้งหลังสุดได้ หรือกดคีย์ลัด Ctrl+Z

การแบ่งส่วนกระดาษ
1. คลิกเป็น Cursor ไว้ที่หน้าสุดท้ายของส่วนแรก
2. คลิกปุ่ม Page Layout
3. เลือก Breaks >> Next Page
1
2

.

.
3

.

คลิกปุ่ม Page Number 3.เมื่อแบ่งกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ส่วนหัวกระดาษ (Header) จะมีลักษณะ ดังรูป การใส่เลขหน้า 1. . เลือกคาสั่ง Insert 2. เลือกรูปแบบตาแหน่งของการใส่เลขหน้า ในที่นี้ให้เลือก Top of Page >> รูปแบบที่ 3 1 . 3 . 2 .

2.การใส่เลขหน้าในส่วนที2่ ให้เริ่มที่เลข 1 1. คลิกที่เลขหน้าแรกของส่วนที่ 2 2.3. คลิกคาสั่ง Insert >> Page Number เลือก Format Page Numbers 4. คลิกคาสั่ง Design >> Link to Previous เพื่อตัดการเชื่อมโยงเลขหน้าจากส่วนที่ 1 3. จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป ให้เลือก รูปแบบเลขหน้าเป็น 1. จากนั้นช่อง Start at ให้ใส่เลข 1 จากนั้นกด OK ....

การสร้างสารบัญอัตโนมัติ 1. คลิกคลุมข้อความ หัวข้อที่จะให้ขึ้นในหน้าสารบัญ . เลือกคาสั่ง Reffrences 2. คลิกปุ่ม Table of Contents >> เลือกรูปแบบที่ 1 จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้ 3.

คลิกเลือกคาสั่ง Home >> Heading 1 : ตัวอักษรจะมีลักษณะที่ เปลี่ยนไป *ทาแบบนี้กับทุกหัวข้อที่จะให้ขึ้นในหน้าสารบัญ 5. จากนั้นเลื่อนมาที่หน้าสารบัญ คลิกที่ตารางสารบัญที่สร้างขึ้นมา >> คลิก Update Table จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้ .4.

เลือก Apply Styles 8.6. ปรับเปลี่ยนตัวอักษรที่เปลี่ยนแปลงไปให้กลับมาเหมือนเดิม คลิกคลุมที่หัวข้อ >> เลือก เพิ่มเติมในส่วนของ Styles 7. เลือก Modify… 9. ปรับเปลี่ยนฟอนต์ ขนาด สี กระจัดวางของ ตัวอักษรให้ตรงตามความต้องการ * ตัวอักษรที่กาหนดเป็น Heading เหมือนกัน จะเปลี่ยนแปลงเหมือนกันทั้งหมด .