You are on page 1of 2

UNTITLED

She dressed herself

MANUNGGUL

like a goddess in elegant drapes—

HINDI malululan ng maliit na bangka

a tightly fitted top embracing

ang bigat ng damdamin ng paglisan

her well sculpted curves— suffocating
her;

nang walang paalam, unawaan at
kapatawaran

a loose flowy skirt—hiding last night’s
traces

Hindi makapaglalayag nang mapayapa

of a man’s sullen anger,

ang kaluluwang naka-angkla ang
alaala

a bloody rouge covering

sa pagluluksa at pagluha

her purpled lips,

ng mga naiwan

and a matching red stilettos

Hindi mapipigilan ng hinubog na luwad

as she walks graciously

ang pagpupumiglas ng katawan

while dragging her poor ragged soul.

na muling lumaya, bumalik,
at bumaba mula sa bangka

HOME
His idea of home
was a room with a single wooden bed,
a cold blanket,
a pillow soiled with tears,
a familiar scent of hopelessness and
despair—
a place filled with silent screams
and shattered dreams

Ngunit walang pakialam ang nasa
likuran
na patuloy sa pagsagwan
sa lawa ng mga luha
ng mga naroon na sa Kaluwalhatian