You are on page 1of 3

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BORANG MARKAH KEBERHASILAN TAHUN 2016
GRED
JAWATA
N

NAMA PYD
NO.K.P.
JANTINA
JAWATAN

BIDANG TUGAS

1. PENGURUSAN DAN
KEIMPINAN ORGANISASI

PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID (HEM)

NO

1

2

3

4

5

6

2. KURIKULUM

13
14

15

16

17
18

19

20
21
3 PENGURUSAN HEM

28
29

SASARAN KERJA

Menghadiri Mesyuarat Pentadbiran Sekolah
Kuantiti: Bilangan Mesyuarat 10 kali setahun
10 kali setahun
Penyediaan Takwim sekolah dan agihan tugas
guru
Kuantiti: Kekerapan penyediaan 1 kali setahun
1 kali setahun
Membantu pengetua memastikan penjelasan
dan penyebaran visi, misi, matlamat dan
objektif sekolah didokumen dan dipamerkan
Kuantiti: Mengikut kesesuaian keadaan Jan Disember Jan - Disember
Melaksanakan Tugasan AJK Organisasi sekolah
untuk JK Kerja Perancangan Strategik sekolah
Kuantiti: Kekerapan penyediaan 5 Tahun sekali
5 Tahun sekali
Membantu Pengetua menyelia kerja semua
guru berdasarkan agihan tugas yang diberi
Kuantiti: Kekerapan penyeliaan Sepanjang
tahun Sepanjang tahun
Menjalankan Agihan Tugas dan membantu
Pengetua memastikan program rasmi
sekolah(Mesyuarat Agung PIBG, Hari
Anugerah Kecemerlangan, Kejohanan
Olahraga Sekolah, Perkhemahan Tahunan Unit
Uniform)
Kuantiti: Bilangan program 15 program
setahun 15 program setahun
Menghadiri Mesyuarat AJK induk Kurikulum
sekolah Kuantiti: Bilangan Mesyuarat 3 kali
setahun 3 kali setahun
Menghadiri Mesyuarat unit-unit kurikulum
sekolah Kuantiti: Bilangan Mesyuarat 3 kali
setahun 3 kali setahun
Menghadiri Mesyuarat Panitia Matapelajaran
Bahasa Melayu dan Panitia Sivik
Kuantiti: Bilangan Mesyuarat 4 kali setahun 4
kali setahun
Menjalankan pencerapan pengajaran dan
pembelajaran 3 orang guru sesi pagi
Kuantiti: Bilangan Guru 3 kali setahun 3 kali
setahun
Melaksanakan pemeriksaan buku nota/latihan
murid Kuantiti: Bilangan pemantauan 2 kali
setahun 2 kali setahun
Menghadiri perkembangan Staf Kurikulum
Kuantiti: Bilangan program dilaksanakan 4 kali
setahun 4 kali setahun
Melaksanakan pemeriksaan Buku Rekod
mengajar 3 orang guru sesi pagi
Kuantiti: Bilangan penghantaran 43 kali
setahun 43 kali setahun
Menjalankan P&P Matapelajaran Bahasa
Melayu Tingkatan 3 Kuantiti: Bilangan waktu
mengajar 6 kali seminggu 6 kali seminggu
Menjalankan P&P Matapelajaran Sivik
Tingkatan 3 Kuantiti: Bilangan waktu
mengajar 2 kali seminggu 2 kali seminggu
Mengurus Mesyuarat Jawatankuasa Induk Hal
Ehwal Murid
Kuantiti: Kekerapan Mesyuarat 4 Kali setahun
4 Kali setahun
Mengurus dan Mempengerusi mesyuarat Unitunit Hem

TEMPAT
BERTUG
AS

PENILAIAN
PERTAMA

PENILAIAN
AKHIR

MELEBI
HI
SASARA
N

CATATAN

SPBT. PENGURUSAN KOKURIKULUM 30 31 5 PENGURUSAN KEWANGAN 32 33 6 PENGURUSAN HUBUNGAN KOMUNITI 34 7 PENGURUSAN FIZIKAL DAN PASARANA SEKOLAH 35 8 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 36 9 PERHUBUNGAN LUAR 37 38 Kuantiti: Kekerapan Mesyuarat 3 kali setahun 3 kali setahun Mengurus Mesyuarat Lembaga Tatatertib sekolah Kuantiti: Kekerapan Mesyuarat 4 kali setahun 4 kali setahun Memantau Bilik-bilik Khas seperti Surau. Bilik kaunseling. Bilik Sahsiah dan Bilik Kesihatan Kuantiti: Kekerapan pemantauan 8 kali setahun 8 kali setahun Memastikan Enrolmen dan data murid dikemaskini setiap masa Kuantiti: Kekerapan Pemantauan 12 kali setahun 12 kali setahun Memantau Jadual Kedatangan Murid Kuantiti: Kekerapan Pemantauan 12 kali setahun 12 kali setahun Memastikan Pengurusan Kebajikan Murid. Takaful dijalankan dengan berkesan Kuantiti: Mengikut prosedur yang ditetapkan Sepanjang tahun Sepanjang tahun Memastikan pengurusan kelas seperti keceriaan kelas.4. Bilik BOSS. kebersihan dan keselamatan dijalankan dengan berkesan Menghadiri Mesyuarat AJK Induk Kokurikulum Kuantiti: Kekerapan Mesyuarat 3 kali setahun 3 kali setahun Membantu PK KOKU memantau kemudahan asas berkaitan aktiviti kokurikulum Kuantiti: Kekerapan Pemantauan Sepanjang Tahun Sepanjang Tahun Menghadiri Mesyuarat Kewangan sekolah Kuantiti: Kekerapan Mesyuarat 3 kali setahun 3 kali setahun Menghadiri mesyuarat pengurusan Aset Alih kerajaan Kuantiti: Kekerapan Mesyuarat 3 kali setahun 3 kali setahun Membantu Pengetua Menyelia dan menguruskan Aktiviti Gotong Royong bersama PIBG Kuantiti: Kekerapan Aktiviti 2 kali setahun 2 kali setahun Mengurus dan mengendalikan mesyuarat AJK Induk Pengurusan Fizikal sekolah Kuantiti: Kekerapan Mesyuarat 3 kali setahun 3 kali setahun Menghadiri mesyuarat guru dan memberi taklimat Kuantiti: Kekerapan Mesyuarat Sepanjang Tahun Sepanjang Tahun Membantu Pengetua Menyelia dan menguruskan Aktiviti Gotong Royong bersama PIBG Kuantiti: Kekerapan Aktiviti 2 kali setahun 2 kali setahun Menghadiri Mesyuarat Permuafakatan sekolah bersama pihak Polis. Bilik Pengawas. Biasiswa. Bomba dan Pejabat Kesihatan Daerah Kuantiti: Kekerapan Mesyuarat 3 kali setahun 3 kali setahun BILANGAN SASARAN YANG DINILAI JUMLAH MARKAH PENCAPAIAN SKOR PENILAIAN PERTAMA PP1 PP2 PYD PENILAIAN AKHIR .