You are on page 1of 1

9. Cuprinde morfologia omului, antropogeneza și raseologia. Problemele a.

au preocupat pe oamenii de știință din cele mai vechi timpuri (Herodot,
Hipocrat, Aristotel ș.a.) pînă în epoca modernă (C. Linné, I. Kant, Ch. Darwin,
E. Haekel sau Th. Huxley). Apărută într-o perioadă preștiințifică s-a dorit a fi o
știință a clasificării populațiilor umane, considerînd că o clasificare înseamnă
o explicație. S-a divizat astfel specia umană în trei sau patru rase
fundamentale – europidă, mongolidă, negridă și, uneori, australidă, fiecare
rasă fiind constituită din rase secundare sau tipuri cu particularități bine
definite. Interpretarea datele era însă eronată: populațiile sînt diferite
deoarece aparțin unor rase diferite. Raseologia a fost destul de mult criticată
și, practic, a fost părăsită. În ultimele două decenii, a. a fost remodelată
datorită marilor realizări ale geneticii, studiindu-se caracterele condiționate
genetic – monogenic – și distribuția lor geografică. Explicația diferențelor
interpopulaționale trebuie căutată în procesele genetice care au determinat
evoluția (procese genetice întîmplătoare, selecția naturală etc.). A.
românească s-a definit ca știință între cele două războaie mondiale (Nicolae
și Mina Minovici, Victor Papilian, Francisc Rainer), publicîndu-se numeroase
studii de antropologie fizică tradițională, iar în ultimele decenii contribuții au
adus Constantin și Dardu Nicolăescu-Plopșor, Olga Necrasov ș.a. ♦ A. socială
și culturală are ca obiect societatea în ansamblu ca produs al activității
umane și totodată ca mod de existență a acesteia, precum și totalitatea
produselor umane care formează un sistem structurat al socialului – cultura
unei colectivități. A. filozofică = ramură a filozofiei care studiază esența și
perspectivele omului pe baza generalizării rezultatelor disciplinelor speciale
despre ființa umană (antropologia, psihologia, etnografia, sociologia,
lingvistica etc.). A. teologică = concepție contituită în baza datelor
hristologiei, a doctrinei despre creație și a învățăturii soteriologice, afirmînd
originea divină a omului () A. criminală = ramură a a. care se ocupă cu
studiul biologic al infractorilor.