You are on page 1of 5

Trng THCS Xun Ha

V Th Phng

PHN PHI CHNG TRNH MN HA 9 IU CHNH NI DUNG


Tun

Tit

Tn bi dy

n tp u nm.

Ch 1: oxit
2

Tnh cht ho hc ca oxit. Khi qut v s phn loi oxit

Mt s oxit quan trng (Tit 1: Mc A: Canxi oxit)

Mt s oxit quan trng (Tit 2: Mc B: Lu hunh ioxit)


Ch 2: Axit

Tnh cht ho hc ca axit.

Mt s axit quan trng (Tit 1: Mc B.I, B.II);(Khng dy phn A.HCl;


B bi tp 4 trang 19)

4
5

Mt s axit quan trng (Tit 2: Mc, B.III, B.IV, B.V)

Thc hnh: Tnh cht ho hc ca oxit v axit

Luyn tp: Tnh cht ho hc ca oxit v axit

10

Kim tra 1 tit


CH 1: OXIT
S tit :3 tit

IV/ H THNG CU HI V BI TP.


Bi 1. Vit cc phng trnh th hin tnh cht ha hc ca
a/ oxit bazo
b/ oxit axit
c/ Lu hunh ioxit
d/ Canxioxit
Bi 2. Vit cc PTHH iu ch
a/ Lu hunh ioxit
b/ Canxihidroxi
Bi 3. Xt cc cht: CaO, SO3, Fe2O3, . Vit phng trnh phn ng (nu c) ca cc oxit trn vi:
a/ Nc
b/ Dung dch NaOH
c/ Dung dch HCl
Bi 4. C nhng cht sau: H2O, NaOH, Na2O, CO2, CO. Hy cho bit cht no tc dng vi nhau tng i mt.
Vit cc PTHH xy ra (nu c)
Bi 5. Cho nhng oxit sau: CO2, CO, SO3, K2O, BaO, FeO, Al2O3. Hy chn mt trong nhng cht cho tc
dng vi
a/ Nc, to thnh axit.
b/ Nc, to thnh dung dch bazo
c/ Axit, to thnh mui v nc
d/ Bazo, to thnh mui v nc
Vit cc PTHH xy ra
Bi 6. Hon thnh cc chui phn ng sau:
6

a/ CaO

Ca(OH)2

CaCO3

CaCl2

Ca(NO3)2

CaSO3
5

b/ S

SO2

H2SO3

Na2SO3

SO2

Na2SO3

Trng THCS Xun Ha

V Th Phng

Bi 7. Hy nhn bit tng cht trong mi nhm cht sau bng phng php ha hc
a/ Hai cht rn mu trng : CaO v CaCO3
b/ Hai cht kh khng mu : CO2 v O2
Vit cc PTHH xy ra
Bi 8: Khi cho SO2 vo nc ta thu c
A.dd SO2 ,
B . dd H2SO4 ,
C. SO2 khng tan trong nc
D .dd H2SO3
Bi 9. in t c hoc khng vo cc trng trong bng sau :
T/d vi nc
T/d vi kh CO2
T/dvi NaOH
T/d vi kh O2,c xc tc
CaO
SO2
CO2
Bi 10. C hn hp kh SO2, O2. Lm th no c th tch kh O2 t hn hp trn ? Trnh by cch lm v vit
PTHH
Bi 11. C nhng kh m (Kh c ln hi nc): N2, CO2, H2, O2, SO2. Kh no c th lm kh bng canxioxit ?
Gii thch.
Bi 12. Dn ton b 2,24 lt kh CO2 (ktc) vo 200ml dung dch NaOH. Sau khi phn ng xy ra hon ton thu
c Na2CO3 v nc
a/ Vit PTHH xy ra
b/ Tnh nng mol dung dch NaOH cn dng.
c/ Tnh khi lng mui to thnh.
Bi 13. Dn 56ml kh SO2 (ktc) i qua 350ml dung dch Ca(OH)2 0,01M
a/ Vit PTHH xy ra.
b/ Tnh khi lng cc cht sau phn ng.
Bi 12. Ngi ta tin hnh nung 2500kg vi, bit rng trong vi ny cha 80% CaCO3. Tnh khi lng
vi sng thu c, bit hiu sut phn ng l 90%.
Bi 13. em 1,02g oxit ca mt kim loi ha tr III ha tan vo hon ton 12,25g dung dch H2SO4 24%.
a/ Xc nh tn kim loi v oxit kim loi
b/ Tnh khi lng mui sinh ra sau phn ng. Bit rng lng oxit v lng axit tham gia va .

----------------------------Tun : t tun 3 n tun 4


Tit : t tit 5 n tit 7
CH 2: AXIT
( 3 tit)
IV/ H THNG CU HI V BI TP
Cu 1: T Mg, MgO, Mg(OH)2 v dd axit sunfuric long. Hy vit cc PTHH ca cc phn ng iu ch magie
sunfat.
Cu 2: C nhng cht sau: Cuo, Mg, Al2O3 , Fe( OH)3, Fe2O3.Hy chn mt trong nhng cht cho tc dng
vi dd HCl sinh ra: Vit cc phng trnh ha hc
a/ Kh nh hn khng kh v chy c trong khng kh.
b/ Dung dch c mu xanh lam .
c/ Dung dch c mu vng nu.
d/ Dung dch khng mu.
Cu 3: Hy vit cc PTHH ca mi phn ng trong cc trng hp sau:
a/ magie oxit1 v axitntric
d/ St v axitclohidric
b/ ng (II) oxit v axitclohidric
e/ Km v axit sun furic long
c/ Nhm oxit v axit sulfuric
Cu 4: Bng cch no c th nhn bit c tng cht trong mi cp cht theo pp ha hc:
a/ Dung dch HCl v dung dch H2SO4.
b/ Dung dch NaCl v dung dch Na2SO4.
c/ Dung dch Na2SO4 v dung dch H2SO4.
Cu 5: Hy s dng nhng cht c sn : Cu, Fe, CuO,Koh, C6H12O6 (glucozo) ,dung dch H2SO4. v dung dch
H2SO4 c v nhng dng c th nghim cn thit lm nhng th nghim chng minh rng:

Trng THCS Xun Ha

V Th Phng

a/ Dung dch H2SO4 long c tnh cht ha hc ca axit.


b/ Dung dch H2SO4 c c tnh cht ha hc ring.
Vit PTHH cho mi th nghim.
Cu 6: C 10 g hh bt 2 kim loi ng v st. hy gii thiu phng php xc nh thnh phn phn trm ( theo
khi lng) ca mi kim loi trong hh theo:
a/ PPHH. Vit PTHH
b/ Phng php vt l.
( Bit rng ng khng tc dng vi HCl v H2SO4 long. )
Cu 7: Cho mt khi lng mc st d vo 500ml dd HCL . Phn ng xong , thu c 3,36 l kh (ktc)
a/ Vit PTHH
b/ Tnh khi lng st tham gia phn ng.
c/ Tm nng mol ca dd HCl dng.
Cu 8 : Ha tan hon ton 12,1 g hh bt CuO v ZnO cn 100ml dd HCl 3M .
a/ Vit cc PTHH
b/ Tnh % theo khi lng ca mi oxit trong hh ban u
c/ hy tnh khi lng dd H2SO4 nng 20% ha tan hon ton hn hp cc oxit trn.
Cu 9: Bi tp trc nghim:
Cu 1 ./ Nhng cht no sau y t/ dng c vi dd H2SO4
A./ Cu B./ Al C./ HCl D./ CO2
Cu 2./C th dng mt cht no sau y nhn bit cc l dd khng dn nhn, khng mu: NaCl, Ba(OH)2,
H2SO4
A./ Phenolphtalin
B./ dd NaOH
C./ dd Qu tm
D./ dd BaCl2
Cu 3./ dd HCl c th t/dng vi cht no sau y:
A./ Na2CO3
B./ Fe
B./NaOH D./ Tt c A, B, C u ng
Cu 4/ C mt dd hn hp A gm 0,1mol HCl v 0,02mol H 2SO4. Cn bao nhiu ml dd NaOH 0,2M trung
ho dd A
Cu 5./ Cht no sau y khng t/dng vi dd HCl ?
A. Cu
B. Zn C. Mg
D. Fe
Cu 6./ Cht no sau y t/dng vi dd HCl vi c CO2 ?
A. Cu
B. Zn C. dd NaOH D. Fe
Cu 7./ pha long H2SO4 c ngi ta thc hin:
A. Rt t t H2SO4 long vo l ng H2SO4 c, khuy u
B. Rt t t H2O vo H2SO4 c, khuy u
C. Rt t t H2SO4 c vo H2SO4 long, khuy u.
D. Rt t t H2SO4 c vo l ng nc, khuy u
-----------------------------Tun : 05
KIM TRA 1 TIT ( S 1)
Tit : 10
I- TRC NGHIM ( 1,5 im):
Hy khoanh trn vo ch ci u cu tr li ng nht.
1- Dy no gm cng thc ha hc ca cc oxit baz:
A- CuO , SO2, MgO, K2O
C- MgO, FeO, Mn2O7, CuO.
B- CuO , FeO, MgO, K2O
D, FeO, MgO, CO2, CaO
2- Cp cht no sau y khi tc dng vi nhau th sinh ra kh lu hunh i oxit.
A- Lu hunh v kh O2
C- Kim loi Cu v H2SO4 c,nng.
B- Na2SO3 v H2SO4
D- C A,B,C u ng.
3- phn bit 2 dung dch: H2SO4 long v Na2SO4 th c th dng cht no th ?
A- Dng qu tm.
C- Dng kim loi Zn
B- Dng dung dch BaCl2
D- C A v C u ng.
4- Dy no gm cc oxit u tc dng c vi nc:
A- CaO , SiO2, BaO, K2O
C- MgO, K2O, BaO, CuO
B- P2O5, CaO, SO2, K2O
D- BaO, Na2O, FeO, SO3.

Trng THCS Xun Ha

V Th Phng

5. Phn ng gia dung dch HCl v NaOH l phn ng


a. Ha hp b. Trung ha
c. Th
d. Phn hy
6.Cho mt khi lng mt st d vo 50 ml dung dch HCl . Phn ng xong, thu c 3,36 lt kh (ktc). Hy
xc nh nng mol dung dch HCl dng :
a. 3M
b. 4 M
c. 5M
d. 6M
II- T LUN ( 8,5 im ) :
Cu 1 ( 2,5 im): Hon thnh dy chuyn i ha hc sau y ( ghi r iu kin nu c )
(2)
(4)
S
(1)
SO
2

SO3
(3)
H

2SO4
SO 2 (5) Na 2SO3 .
Cu 2 ( 2,0 im): Bng cch no c th nhn bit c tng cht trong mi cp cht sau theo phng php
ha hc.( Vit phng trnh ha hc nu c)
a. Dung dch HCl v dung dch H2SO4
b. Dung dch Na2SO4 v dung dch H2SO4
Cu 3 ( 3 im): Cho 16 gam Fe2O3 tan ht trong 284 gam dung dch HCl ( va ).
a) Vit phng trnh ha hc ca phn ng.
b) Tnh khi lng HCl phn ng.
c) Tnh nng % ca mui trong dung dch thu c sau phn ng.
Cu 4: (1 )V sao khng nn rt nc vo axit sunfuric m c m ch c th rt t t axit sunfuric m c
vo nc ?
P N:
Cu
1
2
3
4
5
6
p n
b
d
d
b
b
d
T lun
Cu
Ni dung
im
1
S+ O2 SO2
0,5
0,5
SO2 + O2 SO3
0.5
SO3 + H2O H2SO4
0.5
Cu + 2H2SO4 (c nng ) CuSO4 + 2H2O + SO2
0.5
SO2 + Na2O Na2SO3
2

a/ Ly mi l dd axit HCl v H2SO4 cho vo ng nghim, nh mt git dd


BaCl2 vo mi ng nghim nu :
- Nu ng nghim no xut hin kt ta trng th l dd H2SO4.
- Nu khng c kt ta th l l HCl.
0,5
BaCl2 + H2SO4 2HCl + BaSO4
0,5
b/ Ly mi l mt git nh vo mu qu tm
- Qu tm khng i mu l l dd Na2SO4 .
0,5
- Qu tm khng i mu l dd axit H2SO4
0,5

Tnh s mol Fe2O3: 0,1 mol


a/ PTHH: Fe2O3 + 6HCl 2 FeCl3 + 3H2O
b/ Khi lng HCl cn dng : 21,9 g
c/ Khi lng FeCl3 to thnh : 162,7g
Khi lng dd sau phn ng: 300g
Nng % ca dd sau phn ng: 10,83%

Khi axit sunfuric tan vo nc s ta ra mt nhit lng ln. Axit

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5

sunfuric c ging nh du v nng hn trong nc. Nu cho nc vo axit,


nc s ni trn b mt axit. Ti v tr nc tip xc vi axit nhit cao lm

Trng THCS Xun Ha

V Th Phng

cho nc si mnh lit v bn tung te gy nguy him.


Tri li khi bn cho axit sunfuric vo nc th tnh hnh s khc: axit

0,5

sunfuric c nng hn nc, nu cho t t axit vo nc, n s chm xung y


nc, sau phn b u trong ton b dung dch. Nh vy nhit lng sinh ra
c phn b u trong dung dch, nhit s tng t t khng lm cho nc
si ln mt cch qu nhanh.
Mt ch thm l khi pha long axit sunfuric lun lun nh l phi
rt t t axit vo nc v khng nn pha trong cc bnh thy tinh. Bi v thy
tinh s d v khi tng nhit khi pha.