You are on page 1of 11

ng h bn: qu tng hc sinh, qu tng lu nim, qu tng i hi, qu tng s

kin...

Knh tha Qu khch !


nghlmtvtkhngththiutronggianhcabn,vth
ntr nnququenthucvittc mingi.Hinnay,cngty
chngtigiacngvphnphitrnthtrngkhngnhngccc
mthngqutng,ngh treotngmchngticncungcp
ngh bn.Lichngh bnlrtln,ncdng
trangtrgclmviccabn,bnhccaccthnhvinnhtrong
gianh,ngoichcnnglxemgi ,ngh bncncchc
nngbothchngi vtrangtrvvynrtphhpvikhng
gianphngngphnglmviccachngta.Chnhvvy,ngh
bnlunllachnhnguchocctrnghc,c quannh
nc,cccngtyt chclmqutng,ttc ngh bnu
cchngtiinlogotheoyucu.Mtvtdngnhxinh,nhng
truynithngip,thnghiucaQukhchnvittcmi
ngi.
ngh bncsnxutvichtliuchnhl:g t nhinkthp
vimyKANA,KASHIcaocprtantonchongis dngvc
chngtibohnh3nm.

Vimtchiphrtnh sovicchnhthcqungcokhc,khi
Qukhachhangqungcotrnmtsngh bn th Hnh
nhthnghiu,Logo,Slogan,ach (vc hnh nhsnphm)
caDoanhnghip,C S hayCaHngcaQukhchs lun
hindintrongmtkhchhngvinsuvotrongtmtrmi
ngihnggihngngyvhngnmkhihxemgi.

CNG TY QU TNG M NGH VIT


Ngi lin h: L Huyn

Mobile : 0923 000 628


Tell: 0466 866 999-04 3360 2345
Sky: Thanhhuyen.vfa
Email:thanhhuyen.vfa@gmail.com
Http:/quatangdoingoai.com or vfagift.net

Qu khch c th tham kho mt s hnh nh di y, hoc truy cp vo trang web xem


chi tit cc mu:

ng h bn

sn xut ng h bn

sn xut ng h qu tng

in ng h qu tng

c s bn ng h

nhn in logo ln ng h

Cng ty Qu tng M Ngh Vit chuyn sn xut v gia cng cc loi qu tng qung co,v
lm theo yu cu ca Qu khch hng.
-Sn xut ng h treo tng
-Sn xut ng h bn

-Nhn in logo cng ty trn ng h


-Cung cp ng h cc loi

Mi thc mc xin lin h:


Mss:L Huyn
Mobile:0923 000 628
Tell: 0466 866 999-04 3360 2345