You are on page 1of 5
www.Huytraining.com Phan Quốc Huy Tạo mái tôn sóng trong Revit Architecture Hướng dẫn: Phan Quốc Huy Trình bày: Nguyễn Hoàng Anh Home: www.facebook.com\Huytraining Company: www.huytraining.com Các bước thực hiện • Trong cấu tạo của mái nhà trong Revit chỉ là một tấm phẳng. Như bài “tạo ngói âm dương” chúng ta thấy họ đã dùng các thanh song (mullion) của mái kính làm ngói. Tương tự, trong bài này, tác giả Shaun Van Rooyen (http://revitfamilies.blogspot.com) lại dùng hệ thống dầm làm tấm lợp. Cách làm như sau: https://www.facebook.com/HuyTraining 1 www.Huytraining.com Phan Quốc Huy • 1-Dùng lệnh New Family, chọn tệp Metric Profile.rtf, vẽ biên dạng như hìn dưới và lưu trữ. Ví dụ : “bien dang mai ton”. Nhớ nơi đặt tệp này để sau này gọi ra. • 2- Dùng lệnh New Family, chọn tệp Structural Framing – Beams and Braces.rft tạo dầm. 3- Tại màn hình tạo dầm, xóa khối hình chữ nhật đi (không xóa đường ở giữa, đường này chính là đường dẫn hướng trong lện tạo khối của dàm). https://www.facebook.com/HuyTraining 2 www.Huytraining.com Phan Quốc Huy • 4- Dùng lệnh Sweep tạo khối dầm. 5- Nhấn nút Pick Path, chọn đường nằm ngang làm đường dẫn. • 6- Nhấn nút Load Profile, chọn tệp biên dạng đã lưu lúc trước. 7- Kết quả được thanh dầm như có tiết diện như hình dưới. • 8- Lưu trữ tệp mẫu, ví dụ : dam-mai-ton. • 9- Mở bản vẽ thiết kế, tạo mái và cho bề dầy mái = 10mm. https://www.facebook.com/HuyTraining 3 www.Huytraining.com Phan Quốc Huy • 10- Dùng lệnh Load Family để gọi tệp mẫu dầm vào dự án. 11- Chọn mặt mái làm mặt phẳng làm việc. 12- Ra lệnh tạo hệ thống dầm System Beams, vẽ biên dạng và hướng của dầm như hình dưới. • 13-Cho giá trị khoảng cách giữa các thanh dầm là 688 (bằng bề rộng tấm tôn). • 14- Chọn kiểu dầm là mẫu dầm vừa đưa vào. 15- Nhấn Finish Edit Mode, kết thúc tạo dầm. Nhưng đặc điểm của dâmg là luôn nằm bên dưới mặt phẳng làm việc nên bị lẫn vào mái như hình dưới. https://www.facebook.com/HuyTraining 4 www.Huytraining.com Phan Quốc Huy • 16- Nhấn trái chuột vào dầm, cho z-Direction Offset =36, dầm nâng lên trên mái. • 17- Chuyển tất cả các thanh khác lên trên mái, kết quả chúng ta có mái tôn như ý. CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh Home: www.facebook.com\hoanganhtraining Company: www.huytraining.com https://www.facebook.com/HuyTraining 5