You are on page 1of 58

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН “ХӨВСГӨЛ УС ЧАНДМАНЬ” ОНӨҮГ-Т ШАТАХУУН,
ШАТАХ ТОСЛОХ МАТЕРИАЛ НИЙЛҮҮЛЭХ
ГҮЙЦЭТГЭГЧ СОНГОХ ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧИГ

Тендер шалгаруулалт
/гэрээний нэр, дугаар/:

ХӨ-2016/8.182

МӨРӨН СУМ 2016

ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧИД ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА
ГАРЧИГ
А.

Б.

В.

Г.

Д.

Е.

Ерөнхий зүйл
1. Тендерийн цар хүрээ
2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр
3. Залилан мэхлэх болон авилгын үйлдэл
4. Эрх бүхий тендерт оролцогч
5. Эрх бүхий бараа
6. Түншлэл
Тендерийн баримт бичиг
7. Тендерийн баримт бичгийн агуулга
8. Тендерийн баримт бичгийг тодруулах
9. Тендерийн баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлт оруулах
Тендер бэлтгэх
10. Тендер шалгаруулалтад оролцох зардал
11. Тендерийн хэл
12. Тендерийн иж бүрдэл
13. Тендерийн маягт болон үнийн хуваарь
14. Хувилбарт тендер
15. Тендерийн үнэ болон үнийн хөнгөлөлт
16. Тендерийн валют
17. Тендерт оролцогч эрх бүхий эсэхийг нотлох баримт
18. Тендерт оролцогчийн гэрээ хэрэгжүүлэх чадварыг нотлох баримт
19. Нийлүүлэх бараа нь тендерийн баримт бичигт нийцэж буйг нотлох баримт
20. Тендер хүчинтэй байх хугацаа
21. Тендерийн баталгаа
22. Тендер ирүүлэх хувь, тендерт гарын үсэг зурах
Тендер ирүүлэх
23. Тендерийг битүүмжлэх, бичиглэл хийх
24. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа
25. Хугацаа хоцорсон тендер
26. Тендерт оролцогч нэг этгээд нэг тендер ирүүлэх
27. Тендерт нэмэлт өөрчлөлт хийх, тендерийг буцааж авах
Тендерийг нээх, үнэлэх
28. Тендерийг нээх
29. Нууцлал
30. Тендерийн тодруулга
31. Тендерийг хянан үзэх, шаардлагад нийцэх эсэхийг тогтоох
32. Алдааг залруулах
33. Нэг валютэд хөрвүүлэх
34. Дотоодын тендерт оролцогчид давуу эрхийн зөрүү тооцох
35. Тендерийг үнэлэх, харьцуулах
36. Тендерт оролцогчийн чадварыг дахин магадлах
37. Аливаа тендерийг сонгох, эсвэл тендерүүдээс татгалзах захиалагчийн эрх
Гэрээ байгуулах эрх олгох
38. Гэрээ байгуулах эрх олгох шалгуур
39. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл
40. Захиалагч гэрээ байгуулах эрх олгох үед тоо хэмжээг өөрчлөх
41. Гэрээнд гарын үсэг зурах
42. Гүйцэтгэлийн баталгаа

2

ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДОД ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА
А.
1. Тендерийн
цар хүрээ

ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

1.1. Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгт (цаашид ТШӨХ гэж

товчлох)-д тодорхойлсон захиалагч (цаашид “захиалагч” гэх) нь энэ
тендерийн баримт бичгийн ТШӨХ болон техникийн тодорхойлолтод
заасан бараа, материал болон тоног төхөөрөмж (цаашид “бараа” гэх)
худалдан авах тухай гэрээ байгуулахаар энэхүү тендер шалгаруулалтыг
зохион байгуулж байна.
1.2. Тендер шалгаруулалт нь ТШӨХ-д тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд

нэг багцтай байна.
1.3. Олон багцтай тендер шалгаруулалтын тендерийн баримт бичгийг багц

тус бүрээр үнэлж зарахыг хориглоно.
1.4. Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч нь техникийн тодорхойлолтод нийцсэн

барааг бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт заасан хугацаанд, газарт хүргэх
үүрэгтэй.
2. Санхүүжилтийн эх
үүсвэр

2.1. Захиалагч

дээр
дурдсан
үүсвэрээрсанхүүжүүлнэ.

барааг

ТШӨХ-дтодорхойлсон

3. Залилан
мэхлэх болон
авлигын
үйлдэл

3.1. Төрийн албан хаагч болон тендерт оролцогч, гэрээ хэрэгжүүлэгч бүр

худалдан авах ажиллагаанд оролцожгэрээг хэрэгжүүлэхдээ
суртахууны өндөр хэм хэмжээг сахин биелүүлэх ѐстой.

эх

ѐс

3.2. Худалдан авах ажиллагаанд оролцож байгаа төрийн албан хаагч болон

тендерт оролцогч нь Авлигын эсрэг хууль, Шударга бус өрсөлдөөнийг
хориглох тухай хууль болон Эрүүгийн хуульд заасан авлигал, залилан
мэхлэх, зохиомол тохиролцоо хийх, айлган сүрдүүлэх үйлдлийн аль
нэгэнд холбогдсон талаар бодитой мэдээлэл байгаа бол холбогдох албан
тушаалтан, хууль хяналтын байгууллагад зохих ѐсоор мэдэгдэх
үүрэгтэй.
4. Эрх бүхий
тендерт
оролцогч

4.1. Тендерийн урилга нь сонирхосон этгээд бүрт нээлттэй. хуулийн9 дүгээр

9.3 дахь хэсэгт зааснаас бусад тохиолдолд тендерт оролцогч болон
түүний түншлэлийн гишүүн бүр нь аль ч улсын харъяалалтай байж
болно.
4.2. Дараах тохиолдолд тендерт оролцогч (түншлэлийн гишүүн бүрт нэгэн

адил хамаарна)-ийг эрх бүхий бус гэж үзнэ. Үүнд:
4.2.1. Төлбөрийн чадваргүй болсон, татан буугдаж байгаа,
дампуурлаас
зайлсхийх
зорилгоор
зээлдүүлэгчтэй
тохиролцсон, бизнесийн үйл ажиллагааг нь зогсоосон, эсхүл
үүсгэн байгуулагдсан улсын хуулийн дагуу дээр дурдсантай
адилтгах нөхцөлд байгаа;
4.2.2. Монгол Улсын, эсхүл үүсгэн байгуулагдсан улсын хуулийн
дагуу татвар, хураамж, төлбөрөө төлөөгүй;
4.2.3. Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн
этгээд нь бүтэц, зохион байгуулалт болон санхүүгийн хувьд
захиалагчаас хараат байдлаар үйл ажиллагаа явуулдаг бол;
4.2.4. Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд худалдан авах ажиллагаанд
оролцохдоо гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн, биелүүлээгүй,
эсхүл мэргэжлийн үйл ажиллагаанд алдаа гаргасныг шүүх, эрх
3

бүхий байгууллага тогтоосон;
4.2.5. Тендерт оролцогч (туслан гүйцэтгэгч бүрийг оролцуулан) нь
бараа, ажил, үйлчилгээний зураг төсөл, техникийн
тодорхойлолт болон бусад баримт бичгийг бэлтгэсэн, эсхүл
гэрээний хэрэгжилтийг хянах, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхээр
нэр нь дэвшигдсэн этгээдтэй нэгдмэл сонирхолтой;
4.2.6. Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий
байгууллага тогтоосон;
4.2.7. Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд Авлигын эсрэг хууль, Шударга
бус өрсөлдөөнийг хориглох тухай хууль болон Эрүүгийн
хуульд заасан авлигын, залилан мэхлэх, зохиомол тохиролцоо
хийх, айлган сүрдүүлэх үйлдлийн аль нэгэнд холбогдсон
болохыг шүүх тогтоосон;
4.2.8. Энэхүү тендер шалгаруулалтад оролцож байгаа хоѐр буюу
түүнээс дээш тооны тендерт оролцогчийн хууль ѐсны
төлөөлөгч нь нэг этгээд бол;
4.2.9. Энэхүү тендерийн баримт бичгийн ТОӨЗ-ны 14 дүгээр зүйлд
хувилбарт тендер ирүүлэхийг зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд
тендерт оролцогч нэгээс дээш тендер ирүүлсэн бол;(Гэвч
энэхүү заалт нь аливаа этгээдийг нэгээс дээш тендерт туслан
гүйцэтгэгчээр оролцохыг, эсхүл нэг тендер шалгаруулалтад
нэгээс олон багцад тендер ирүүлэхийг хязгаарлахгүй)
4.3. Тендерт оролцогч 4.2.1 - 4.2.9-д дурдсан нөхцөл үүссэн эсэх тухай

мэдэгдлийг захиалагчид бичгээр гаргаж өгөх үүрэгтэй. Эдгээр нөхцөл
үүссэн эсэхийг магадлах зорилгоор захиалагчаас тавьсан шаардлагын
дагуу тендерт оролцогч холбогдох баримт, нотолгоог захиалагчид
ирүүлнэ.
5. Эрх бүхий
бараа

5.1. Гэрээгээр нийлүүлэх бараа нь аль ч улсын гарал үүсэлтэй байж болно.

Захиалагч төлбөрийг зөвхөн ТОӨЗ-ны 1.1-д дурдсан барааг хүлээн
авснаар төлнө.
5.2. Энэхүү зааварчилгааны 5.1-д дурдсан барааны гарал үүсэл гэдэгт тухайн

барааг олборлосон, ургуулсан, бойжуулсан, эсхүл хийж бүтээсэн улс
орон буюу газар нутгийг хэлнэ. Хийж бүтээсэн гэж үйлдвэрлэсэн,
боловсруулсан, эсхүл эд ангиудын дийлэнхийг угсарч, энэ эд ангиудын
үндсэн шинж чанар, зориулалт, эсхүл ашиглалтын хэлбэрээс илт өөр
арилжааны шинэ бараа гаргаж ирэхийг хэлнэ.
6. Түншлэл

6.1. Хоѐр ба түүнээс дээш тооны хуулийн этгээд хамтран ажиллах гэрээний

үндсэн дээр нэг тендерт оролцогч /цаашид талуудыг хамтад нь
“түншлэл”, тус бүрийг нь “түншлэлийн гишүүн” гэх/ болж тендер
ирүүлэх тохиолдолд ТШӨХ-дөөрөөр заагаагүй бол дараах шаардлагыг
хангасан байна. Үүнд:
(а) түншлэлийн бүх гишүүний хувьд тендер хүчин төгөлдөр байхаар
тендерт гарын үсэг зурсан байх;
(б) ТОӨЗ-ны 1.1-д заасан бараа нийлүүлэх гэрээг хэрэгжүүлэхэд бүх
гишүүн хамтран болон тус тусдаа хүлээх хариуцлагыг
тодорхойлж хамтран ажиллах гэрээнд тодорхойлсонбайх;
(в) түншлэлийн аль нэг болон бүх гишүүний нэрийн өмнөөс үүрэг
хүлээх, зааварчилгаа хүлээн авахад тэдгээрийг төлөөлөх эрх
бүхий нэг гишүүн томилох;
4

(г) нийт гэрээний гүйцэтгэл, түүний дотор төлбөр тооцоогзөвхөн
төлөөлөх эрх бүхий гишүүнтэй харилцаж, гүйцэтгэх
тухайхамтран ажиллах гэрээгээр зохицуулсан байх;
(д) түншлэлийн гэрээний хувийг тендерийн хамт ирүүлэх.
Б.
7. Тендерийн
баримт
бичгийн
агуулга

ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧИГ

7.1. Тендерийн баримт бичиг нь дор дурдсан бүлгүүдийг агуулсан 3 хэсэг

баримт бичиг болон ТОӨЗ-ны 9 дүгээр зүйлийн дагуу хийсэн нэмэлт
өөрчлөлтөөс бүрдэнэ. Үүнд:
I ХЭСЭГ
Бүлэг
Бүлэг
Бүлэг
Бүлэг
1. Тендерт оролцогчид өгөх зааварчилгаа
2. Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгт
3 Тендерийн үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт
4. Тендер шалгаруулалтын маягт
Тендерийн маягт
Үнийн хуваарь
Тендерийн баталгааны маягт
Үйлдвэрлэгч/гэрээт борлуулагчийн зөвшөөрлийн маягт

II ХЭСЭГ
Бүлэг

5. Бараа нийлүүлэлтэд тавигдах шаардлага, техникийн
тодорхойлолт

III ХЭСЭГ
Бүлэг
Бүлэг
Бүлэг

6. Гэрээний ерөнхий нөхцөл
7. Гэрээний тусгай нөхцөл
8. Гэрээний маягт
 Гэрээний маягт
 Гүйцэтгэлийн баталгааны маягт
 Урьдчилгаа төлбөрийн баталгааны маягт
Хавсралт: Тендерийн урилга

7.2. Захиалагчийн нийтэлсэн тендерийн урилга нь тендерийн баримт

бичгийн хэсэг болохгүй.
7.3. Тендерт оролцогч тендерийн баримт бичиг дэх бүх зааварчилгаа,

нөхцөл, маягт болон техникийн тодорхойлолтыг нягталж үзэх нь
зүйтэй. Тендерийн баримт бичигт шаардсан мэдээлэл, баримт
материалыг ирүүлэхгүй байх, маягтыг дутуу бөглөн ирүүлэх нь
тухайн тендерээс татгалзах үндэслэл болж болно.
8. Тендерийн
баримт
бичгийг
тодруулах

8.1. Тендерт оролцохыг сонирхогч нь тендерийн баримт бичгийн талаар

тодруулга авах шаардлагатай бол энэ тухай хүсэлтээ бичгээр гаргаж
шуудан, эсхүл утсан холбоо (“утсан холбоо”-нд зөвхөн телекс болон
факсыгхамруулна)-гоор ТШӨХ-дзаасан захиалагчийн хаягаар
ирүүлнэ. Захиалагч тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас ТШӨХ-д
заасан хоногийн өмнө хүлээн авсан хүсэлтэд хариу өгнө.
Хүсэлтийн агуулга, түүнд өгөх захиалагчийн хариуг хүсэлтийн эх
сурвалжийг дурдалгүйгээр тендерийн баримт бичиг худалдан авсан
бүх тендерт оролцогчид бичгээр гаргаж шуудан, эсхүл утсан
холбоогоор нэгэн зэрэг мэдэгдэнэ.

5

2.2-т заасны дагуу тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг сунгаж болно. (в) тендерт оролцогчийг төлөөлж ТОӨЗ-ны 22 дугаар зүйлд заасны дагуу тендерт гарын үсэг зурах этгээдийн гарын үсгийг баталгаажуулж гаргасан итгэмжлэл. 15 дугаар зүйлд заасны дагуу бэлтгэсэн тендерийн маягт болон үнийн хуваарь.8. өөрчлөлтийн улмаас тендер зайлшгүй өөрчлөгдөх ба уг өөрчлөлтийгбэлтгэхэд шаардагдах хангалттай хугацаа тендерт оролцогчид олгох шаардлагатай гэж үзвэл захиалагч 24. Тендерт оролцогчийн бэлтгэж ирүүлэх тендер нь дараах зүйлээс бүрдэнэ. Тендер. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ 10. Тендерт оролцогч тендер бэлтгэх. Үүнд: (а) ТОӨЗ-ны 13.2 дахь хэсэгт заасан журмыг баримтална. (д) тендерт оролцогч нь тухайн гэрээг хэрэгжүүлэх чадвартай болохыг тогтооход шаардлагатай ТОӨЗ-ны 18 дугаар зүйлд 6 . Тендерийн баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлт оруулах 9. (г) тендерт оролцогчийг тухайн тендерт оролцох эрх бүхий гэдгийг тогтооход шаардлагатай ТОӨЗ-ны 17 дугаар зүйлд заасан нотлох баримтууд.1.3.1. захиалагчид ирүүлэхтэй холбогдон 11. эсхүл утсан холбоогоор нэгэн зэрэг мэдэгдэнэ. Ийнхүү оруулсан аливаа нэмэлт өөрчлөлт нь тендерийн баримт бичгийн салшгүй хэсэг болох бөгөөд тендерийн баримт бичиг худалдан авсан бүх тендерт оролцогчид бичгээр гаргаж шуудан. 24. Тендерийн хэл 11. (б) захиалагч шаардсан бол ТОӨЗ-ны 21 дүгээр зүйлд заасны дагуу ирүүлэх тендерийн баталгаа. Тухайн тодруулгын үр дүнд захиалагч тендерийн баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлт оруулахшаардлагатай гэж үзвэл энэхүү ТОӨЗ-ны 9дүгээр зүйл. Тендерт оролцогч нэмэлт өөрчлөлт тус бүрийг хүлээн авсан тухайгаа захиалагчид утсан холбоогоор мэдэгдэх үүрэгтэй. Тендерийн баримт бичигт орсон нэмэлт. Тендерийн иж бүрдэл 12. 11. Захиалагч тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа дуусахаас өмнө тендерийн баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлт оруулж болно. 9. 12. 9. 9. захидлууд болон бусад баримт материалыг тендерт оролцогчид өгсөн зааварчилгааны дагуу бэлтгэх ба холбогдох бүх баримт бичиг нь монгол хэл дээр. В. хэвлэмэл материал нь өөр хэл дээр байж болох бөгөөд энэ тохиолдолд тэдгээрийн тендерт холбогдох хэсгийг ТОӨЗ-ны 11.1-д заасан хэл рүү хөрвүүлсэн орчуулгыг тендерт оролцогч давхар бэлтгэж ирүүлэх бөгөөд уг орчуулгыг тендерийгхянан үзэх. Тендер шалгаруулалтад оролцох зардал 10. гадаадын этгээд худалдан авах ажиллагаанд оролцох эрхтэй бол тэдгээр нь ТШӨХ-д заасан хэл дээр байна.1. оролцогчийн хооронд харилцаж буй албан бичиг. үнэлэхэд харгалзана.1. Аливаа тендерийг дагалдах баримт бичиг. түүнчлэн тендертэй холбоотойгоор захиалагч тендерт гарах бүх зардлыг өөрөө бүрэн хариуцах бөгөөд захиалагч ямар ч нөхцөлд энэхүү зардалтай холбогдох хариуцлага хүлээхгүй.2. Тендерийн барим бичгийн монгол хэл дээрх хувь гадаад хэл дээрхтэй зөрчилдвөл монгол хэл дээр бэлтгэсэн ТББ-ийн заалтыг баримтална.2.

Хувилбарт тендер 14. 14. ТШӨХ-д тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд тендерт оролцогч 15. Нийлүүлэх барааны үнийг тендерийн маягт (Бүлэг 4)-д заасан үнийн хуваарь бүрээр гаргаж ирүүлнэ. тухайн нэр төрлийн нийт үнэ. 15. Гэрээ болон бусад үндэслэлээр гүйцэтгэгчийн төлөх ѐстой бүх татвар хураамжийг тендер хүлээж авах эцсийн хугацаанаас 14 хоногийн өмнө хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжийг үндэслэн тендерийн үнэд багтаасан байна.4. Тендерийн маягтад тусгасан үнэ нь аливаа үнийн хөнгөлөлтийг тооцоогүй тухайн тендерийн нийт үнэ байна.8. Үнийн хуваарьт бүх багц болон нэр төрлийг үнэ тус бүрээр нь тусад нь жагсааж ирүүлнэ.5.1.заасан нотлох баримтууд. 15. Үнийн хуваарийг 4 дүгээр бүлэгтзаасан тендер шалгаруулалтын маягтаас тохирох маягтыг ашиглан бэлтгэнэ. барааны гарал үүслийн улсын нэрийг бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт заасан нэр төрөл бүрээр холбогдох үнийн хуваарьт тусгаж ирүүлнэ. Хэрэв багцалсан бол тендерт оролцогч нэг. Тендерийн маягт болон үнийн хуваарь 13.1. 13. 15. Олон улсын худалдааны танхимаас эрхэлэн гаргасан Incoterms-ийн хамгийн сүүлийнхувилбарыг удирдлага болгоно. (ѐ) ТШӨХ-д шаардсан ТОӨЗ-ны дагуу бэлтгэж ирүүлэхбусад материал. Тендерт оролцогч нь Бүлэг 4-т заасан тендерийн маягтыг бөглөж ирүүлнэ. санал болгож буйүнэ болон. Тендерт оролцогч нь аливаа нөхцөлт бус үнийн хөнгөлөлт болон түүнийг хэрэглэх аргачлалыг тендер ирүүлэх маягтад тусад нь тусгасан байна. (е) нийлүүлэх бараа болон түүнийг дагалдах үйлчилгээ нь тендерийн баримт бичигт нийцэж буйг баталгаажуулсан ТОӨЗ-ны 19 дүгээр зүйлд заасан нотлох баримт. СIP болон ижил төстэй бусад нөхцөлийг хэрэглэхдээ ТШӨХ-д дурдсан. Барааг багцалсан эсэх талаарх мэдээллийг ТОӨЗ-ны 1. Энэ нь санал болгосон аливаа нөхцөлөөр гэрээ байгуулах захиалагчийн эрхийг хязгаарлахгүй. 15. Үнийн задаргааны агуулга нь захиалагчаас тендерийг харьцуулж үнэлэх зорилгоор шаардагдана. Тендерийн маягт болон үнийн хуваарь дахь тендерт оролцогчийн тендерийн баримт бичгийн шаардлагад нийцсэн зөвхөн нэг тендер ирүүлэх ба хувилбарт тендер ирүүлэхийг үл зөвшөөрнө.1.3. Тендерийн үнэ болон үнийн хөнгөлөлт 15. Олон улсын худалдааны EXW. 15. 13.6. Тендерт оролцогч нь нийлүүлэх бараа болон түүнийг дагалдах үйлчилгээний үнийн хуваарийг бэлтгэн ирүүлнэ.7.2 дахь заалт болон түүнд харгалзах ТШӨХ-ийн заалтаасүзнэ үү. эсхүл түүнээс олон багцад тендер ирүүлэх 7 . нийт дүн. 15.2. үнийн хөнгөлөлт нь дор тодорхойлсон шаардлагад нийцсэн байна.2. 15. Ингэхдээ тендерт оролцогч нь гэрээний дагуу нийлүүлэх барааны нэгж үнэ. Энэхүү маягтыг бөглөхдөө түүний агуулгыг өөрчлөлгүйгээр түүнд шаардсан бүх мэдээллийг тусгана.

түүхий эд. даатгал болон дотоодод гарах бусад зардал. барааг орох боомтоос буюу нэрлэсэн байрлалаас ТШӨХ-д заасан эцсийн цэгт хүргэхэд шаардагдах хуурай газрын тээвэр. нэмэгдсэн өртгийн болон бусад албан татвар. (б) Монгол Улсын гадна үйлдвэрлэгдсэн бөгөөд импортоор орж ирэх барааны хувьд: 1. Энэ үнэд барааг үйлдвэрлэх. 3. үйлдвэрлэлийн бусад өртөг багтана. бараагТШӨХ-д заасан эцсийн цэгт хүргэхэд шаардлагатай хуурай газрын тээвэр. дотоодод гарсан аливаа нэмэлт өртөг. угсрахад ашигласан үйлдвэрийн. Үүнд: (а) Монгол Улсад үйлдвэрлэгдсэн барааны хувьд: 1. 3. тухайн бараанд төлсөн эсхүл төлөгдөх гаалийн болон импортын бусад татваруудыг тооцсон үнэ. 2. (в) Монгол Улсын гадна үйлдвэрлэгдсэн бөгөөд өмнө нь импортоор орж ирсэн барааны хувьд: 1. агуулахын. эсхүл захиалагчийн нутаг дэвсгэр дэхь нэрлэсэн байрлал хүртэлх СИП /CIP/ үнэ. 2. эсхүл төлөгдөх гаалийн болон импортын бусад татварууд. 15. импортлогдсон бараанд урьд төлсөн(нотлох баримтыг хамт ирүүлэх шаардлагатай). тухайн барааг олж авахад зарцуулсан өртөг буюу энэ заалтын 1 болон 2 –ын ялгавар. худалдааны болон бусад адилтгах 8 . эсхүл лангууны үнийн аль тохирохыг). эсхүл лангууны үнээр үнэлэгдсэн эд анги. барааны EXW үнэ (үйлдвэрийн. 5. 4. даатгал болон дотоодод гарах бусад зардал.9. Үнийн хуваарьт дараах зүйлсийг тусад нь бичиж харуулна. Аливаа багцыг хувааж дэд багц болгон тендер ирүүлэхийг хориглоно. 3. 2.эрхтэй. бараагТШӨХ-д заасанэцсийн цэгт хүргэхэд шаардлагатай хуурай газрын тээвэр. ТШӨХ-дзахиалагчийн нэрлэсэн хилийн боомт хүртэлх СИФ/CIF/ үнэ. гэрээ байгуулах эрх олгогдсоноор дотоодын бүтээгдэхүүнд ногдуулдаг нэмэгдсэн өртгийн болон бусад адилтгах албан татвар. гэрээ байгуулах эрх олгогдсоноор импортоор орж ирэх бараанд ногдох гаалийн. барааны үнэ буюу импортоор анх орж ирсэн тухайн барааны үнэ дээр үнийн нэмэгдэл/эсхүл хөнгөлөлт/. гэрээ байгуулах эрх олгогдсоноор импортоор орж ирсэн бараанд ногдох нэмэгдсэн өртгийн болон бусад албан татвар. (г) Барааны Техникийн тодорхойлолт болон холбогдох үйлчилгээний талаарх шаардлагад тодорхойлсон Дагалдах үйлчилгээний хувьд: Гэрээ байгуулах эрх олгогдсоноор Дагалдах үйлчилгээнд ногдох Худалдан авагч орны гаалийн. даатгал болон дотоодод гарах бусад зардал.

ТШӨХ-д гэрээний үнийг тохируулах нөхцөлтэй байхаар тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд тендерт оролцогчийн санал болгосон үнэ нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тогтмол байна. баримтад үндэслэн тогтооно. 4.2 дах хэсэгт заасны дагуу тендерийн үндсэн валют нь төгрөг байна. 18. нотлох хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.12. туршлагын талаарх мэдээлэл.1. бизнесийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл. (д) хэрэв ТШӨХ-д шаардсан бол Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт бизнесийн үйл ажиллагаа явуулдаггүй тендерт оролцогч 9 . 15.1. 16. уг тендерээс татгалзана. Гэвч ТШӨХ-д үнэ тохируулахаар заасан нөхцөлд тогтмол үнэ санал болгосон тендерээс татгалзахгүй бөгөөд түүний үнийн тохируулга нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тэг (0)-тэй тэнцүү байна гэж үзнэ. хаягийг тодорхойлсон улсын бүртгэлийн гэрчилгээний эхээс хийсэн хуулбар. Тендерийн валют 16. Тендерт оролцогч эрх бүхий эсэхийг нотлох баримт 17. Тендерт оролцогч нь гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан захиалагчийн шаардсан чадварын шаардлагыг хангасан гэдгийг харуулах дараах мэдээллийг нотлох баримт болгон ирүүлнэ.1.албан татварыг тооцож (1) Дагалдах үйлчилгээг бүрдүүлж буй зүйл тус бүрийн дотоодын валютаар илэрхийлэгдэх зардлын өртөг. Тендерт оролцогчийн гэрээ хэрэгжүүлэх чадварыг нотлох баримт 18. 15. Тендерт оролцогч нь эрх бүхий эсэхийг дараах мэдээлэл.1. Үүнд: (а) хуулийн этгээдийн бүртгүүлсэн газар. (в) гэрээг хэрэгжүүлэх удирдах болон техникийн голлох боловсон хүчний чадвар. (б) тендерт оролцогчийг төлөөлж гарын үсэг зурсан этгээдийн итгэмжлэл. (в) ТШӨХ-д шаардсан бол тухайн төрлийн бараа нийлүүлэх тусгай зөвшөөрөл.10. (б) санхүүгийн чадавхийг харуулах ТШӨХ-д заасан тоо бүхий жилийн аудитаар баталгаажсан санхүүгийн тайлан.11. (2) Дагалдах үйлчилгээг бүрдүүлж буй зүйл тус бүрийн гадаадын валютаар илэрхийлэгдэх зардлын өртгийг тус тус харуулна. Гэрээний үнэ нь залруулга болон үнийн хөнгөлөлтийг (түүний дотор нөхцөлт үнийн хөнгөлөлт) тооцсон тендерийн үнэ байна. 15. (г) тухайн тендерт оролцогчийн туршлагыг харуулах сүүлийн [ТШӨХ-д заасан тоо] жилийн хугацаанд гүйцэтгэсэн ижил төстэй гэрээний талаарх мэдээлэл. Үүнд: (а) хэрэв ТШӨХ-д шаардсан бол тендерт оролцогч өөрөө үйлдвэрлээгүй барааг тендерт санал болгох тохиолдолд уг барааг Монгол Улсад нийлүүлэх эрх олгосон тухай үйлдвэрлэгчийн зөвшөөрлийг 4 дүгээр бүлгийнмаягтаас тохирох маягтыг ашиглан ирүүлнэ. Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай 17. ТШӨХ-д үнэ тохируулахаар заасан бол үнэ тохируулах нөхцөл. аргачлалыг гэрээний тусгай нөхцөлд тусгана. Тендерийн үнийг гэрээний хэрэгжилтийн явцад тохируулж өөрчлөхөөр санал болгосон аливаа тендерийг ТОӨЗ-ны 31 дүгээр зүйлд заасны дагуу үндсэн шаардлага хангаагүй тендер гэж үзэж.

техникийн тодорхойлолтод заасан сэлбэг хэрэгслийг нийлүүлэх үүргийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт тухайн этгээд өөрөө гүйцэтгэх. эсхүл байгуулагдах төлөөлөгч биелүүлэх тухай баримт. төлөөлөх эрх бүхий гишүүн доод тал нь 40 хувийг хангасан байна. техник хэрэгслийг цаг хугацаанд нь (өөрийн. хөлслөн авах г. (б) сүүлийн [ТШӨХ-д заасан тоо]жилийн хугацаанд хэрэгжүүлсэн тухайн гэрээтэй ижил төстэй.3. (е) захиалагч тендерт оролцогчийн харилцагч банкнаас тодорхойлолт хүсэхэд татгалзах зүйлгүй тухай тендерт оролцогчийн мэдэгдэл. Гэхдээ гишүүн тус бүр 18. (ж) гэрээний үнийн 10-аас дээш хувьтай тэнцэх дүнтэй ажлыг туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлэх бол түүний чадварын талаарх мэдээлэл. Тендерт оролцогч 18.Үүнд: (а) чадварын доод шалгуур сүүлийн 5 жилийн аль нэг жилд гүйцэтгэсэн борлуулалтын хэмжээ нь ТШӨХ-д заасан дүнгээс багагүй байх. 10 . (г) -д заасан чадварын доод шалгуур үзүүлэлтийн доод тал нь 25 хувийг. (в) ТШӨХ-д заасан үндсэн тоног төхөөрөмж. Тендерт оролцогч түншлэл нь 18. дурдсан жилийн хугацаанд ашигтай 18. (д) сүүлийнТШӨХ-д ажилласан байх. эсхүл уг тендерт оролцогчийн Монгол Улсад байгуулсан. 18. (б).2(а) ба (г)-д заасан чадварын доод шалгуур үзүүлэлтийг хангаж буй эсэхийг тодорхойлохын тулд түншлэлийн гишүүн тус бүрийн үзүүлэлтийг хооронд нь нэмнэ. (ѐ) одоогийн ба сүүлийн [ТШӨХ-д заасан тоо] жилийн хугацаанд тендерт оролцогчийн оролцсон аливаа шүүхийн зарга.1-д заасан барааг нийлүүлэх гэрээг хэрэгжүүлэхийн тулд дор дурдсан үзүүлэлтийг хангасан байна.2(б) ба (в)-д заасан чадварын доод шалгуур үзүүлэлтийг хангаж буй эсэхийг тодорхойлохдоо түншлэлийн гишүүн тус бүрийн үзүүлэлтийг хооронд нь нэмж тооцно. (г) бусад гэрээт ажилд ашиглагдах буюу ашиглаж буй хөрөнгө болон энэ гэрээний дагуу хийгдэж болох урьдчилгаа төлбөрийг оролцуулахгүйгээр түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээл нь ТШӨХ-д дурдсан дүнгээс багагүй байх.2 (а). Тендерт оролцогч ТОӨЗ-ны 1.м. маргааны талаарх мэдээлэл.гэрээний дагуу хийгдэх засвар үйлчилгээ. нөөц бололцоог харгалзан үзэхгүй. түрээслэх. доод тал нь нэг бараа нийлүүлэх үндсэн гүйцэтгэгчээр ажилласан туршлага. Энэ шаардлагыг биелүүлээгүй тохиолдолд түншлэлийг тухайн чадварын шаардлагуудыг хангаагүй гэж үзэж тендерээс нь татгалзана. ТШӨХ-д өөрөөр заагаагүй тохиолдолд тендерт оролцогч чадварын доод шалгуур үзүүлэлтийг хангаж буй эсэхийг тодорхойлоход түүний туслан гүйцэтгэгчийн ажлын туршлага.) бэлэн байлгах санал.2.

Нийлүүлэх бараа нь тендерийн баримт бичгийн шаардлагад нийцэж буйг нотлох баримт 19. 20.2. ТШӨХ-д тусгайлан заасан бол Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараанд 10 хувийн давуу эрх олгоно. эсхүл түүнээс илүү шаардлага хангасан гэдгийг тендерт оролцогч захиалагчид нотлон харуулна. заалтыг орхигдуулсан. 19. ТШӨХ-д шаардсан тохиолдолд тендерт оролцогч нь ТШӨХ-д заасан хугацаанаас богино байх тохиолдолд захиалагч түүнийг үндсэн шаардлага хангаагүй тендер гэж үзэж татгалзана. өдөр)-оор тооцож ирүүлнэ. сар. Тендерийн баталгаа нь Монгол Улсын. Тендерийн баталгаа 21. Захиалагч тендерийн баталгааны хэмжээг багц тус бүрийн төсөвт өртгийн 1-2 хувиар тооцож ТШӨХ-д заана. материалыг тендертэй хамтирүүлэх үүрэгтэй. каталогийн дугаар нь тухайн бараанд тавигдах үндсэн шаардлагыг тодорхойлох бөгөөд түүгээр хязгаарлагдахгүйг тендерт оролцогч анхаарч 19. 21. түүний нийлүүлэх бараа нь захиалагчийн шаардсан техникийн тодорхойлолт болон стандартад нийцэж буйг нотлох баримтыг тусгайлан бэлтгэж тендерт ирүүлнэ. Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа нийлүүлэхтендерт оролцогч давуу эрх эдлэх хүсэлтэй бол энэ тухайгаа нотлоход шаардлагатай баримт.4. 21. барааны тэмдэг. үнийн дүнтэй тэнцэх тендерийн баталгааг ирүүлнэ. 11 . тусгай багаж болон бусад зүйлсийн жагсаалт. 21. мөн нэгж үнэ зэрэг холбогдох мэдээллийг дурдана. Тендерт оролцогч. горимын дагуу ажиллуулахад шаардагдах сэлбэг хэрэгсэл. Тендерийн баталгааг 4 дүгээр бүлэг дэх маягтаар.18. (в) нийлүүлэх бараа нь техникийн тодорхойлолтод нийцэхийг зүйл. Тендерийн баталгаа нь тендер хүчинтэй байх хугацаанаас хойш 28 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна. материал болон тоног төхөөрөмжийн стандарт. Тендерийн баталгааны эх хувийг ирүүлэхдээ захиалагчийн ТШӨХ-д заасан хоног (он. Тендер хүчинтэй байх хугацаа 20. барааны тэмдэг. Үүнд: (а) барааны техникийн болон үйл ажиллагааны шинж чанарын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт.(в)-ийн дагуу тайлбар ирүүлнэ. зураг.1. өгөгдлийн хэлбэрээр байж болох ба дараах мэдээллийг агуулна.3. Нотлох баримт нь нийтлэл. зөрсөн боловч захиалагчийн тогтоосон техникийн тодорхойлолтын шаардлагыг үндсэнд нь хангаж байгааг нотолсон мэдэгдэл.1.1. Тус жагсаалтад тэдгээрийг аль улсаас. каталогийн дугаарыг орлуулан хэрэглэж болох бөгөөд орлуулах зүйл нь техникийн тодорхойлолтод заасантай дүйцэхүйц. (г) захиалагчийнтехникийн тодорхойлолтод дурдсан чанар. заалт бүрээр нотлон харуулсан тайлбар. эсхүл тус тодорхойлолтын аль нэг зүйл. эсхүл гадаадын нэр хүндтэй банкны гаргасан баталгаа.4. Тендерт өөр стандарт. (б) барааг [ТШӨХ-д заасан тоо] жилийн хугацаанд тасралтгүй. Тендерийн хүчинтэй байх хугацаа нь хуульд заасан хүчинтэй байх 21.1. 21.5. Засгийн газрын бонд эсхүл Засгийн газраас хүлээн зөвшөөрсөн үнэт цаасны хэлбэрээр байж болно. түүнд багц тус бүрээр тодорхойлж ирүүлнэ. хаанаас нийлүүлэх боломжтойг. эсхүл тендер хүлээн авахаас өмнө захиалагч урьдчилан хүлээн зөвшөөрсөн маягтаар ирүүлнэ. Тендер шалгаруулалт олон багцтай болнэг тендерийн баталгаа гаргаж.

21. 23. (2) ТОӨЗ-ны 42 дугаар зүйлийн дагуу гүйцэтгэлийн баталгааг ирүүлээгүй. бичгийн машин гэх мэт). 21.7. (в) шалгарсан тендерт оролцогч заасан хугацаанд багтаан: (1) ТОӨЗ-ны 41 дүгээр зүйлийн дагуу гэрээнд гарын үсэг зураагүй.10. эсхүл буцааж авахыг бичгээр мэдэгдсэн.1.8.1. 22.9.1-д заасан тендер хүчинтэй байх хугацаанаас хойш 28 хоногт багтаан хүчингүй болгоно. үнэтэй холбоотой бүх хуудсанд төлөөлөх эрх бүхий этгээд гарын үсэг зурна. Тендерийн эх болон хуулбар хувиудыг хэвлэж (компьютер. эсхүл өөрийн бие 12 .6. Хэвлэмэл танилцуулга.2-т заасан нөхцөл үүссэн бол. тендерт оролцогчийг төлөөлөх эрх бүхий этгээд гарын үсэг зурж баталгаажуулна. Энэ зүйлд шаардсаны дагуу хүлээн зөвшөөрөхүйц тендерийн баталгаа ирүүлээгүй аливаа тендерээс захиалагч үндсэн шаардлага хангаагүй гэж үзэж татгалзана. тендерт гарын үсэг зурах 22.2-ын дагуу тендерийн үнэд хийсэн залруулгыг хүлээн зөвшөөрөөгүй бөгөөд ТОӨЗ-ын 38. ТОӨЗ-ны 42 дүгээр зүйлийн дагуу гүйцэтгэлийн баталгааг ирүүлсэн тохиолдолд хүчингүй болгоно. Тендер ирүүлэхээс өмнө захиалагчийн гаргасан зааварчилгаатай нийцүүлэх. Тендер нь шалгараагүй оролцогчийн тендерийн баталгааг 20. Үүнд: (a) тендер нээсний дараа тендер хүчинтэй байх хугацаа дуусахаас өмнө тендерт оролцогч өөрийн тендерийг буцааж авсан. Тендерийг ТЕНДЕР ИРҮҮЛЭХ 23. Тендерт оролцогч 12 дугаар зүйлд заасан тендерийн бүрдэл баримт бичгийн эх хувиудыг бэлтгэн хавтаслаж. Эх хувь болон хуулбар хувиуд хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд эх хувийг баримтална. 22. Тендерт оролцогч үүнээс гадна ТШӨХ-д заасан тоо ширхэгбүхий тендерийн хуулбар хувийг бэлтгэн хавтаслаж “ХУУЛБАР ХУВЬ” гэсэн тодорхой бичиглэл хийнэ. 22. эсхүл арилдаггүй бэхээр бичиж. тайлан болон бусад байгууллагын гаргасан албан ѐсны мэдээлэл зэрэг баримт бичиг үүнд хамаарахгүй. Түншлэлийн хувьд түүнийг төлөөлөх эрх бүхий гишүүн тендерийн баталгааг ирүүлнэ.21. түүнд “ЭХ ХУВЬ” гэсэн тодорхой бичиглэл хийнэ. (б) тендерт оролцогч 32. 21.2.3. Тендер ирүүлэх хувь. Тендерт оролцогчийн боловсруулсан тендерийн агуулга. Тендерийн баталгааг дараах тохиолдолд улсын орлого болгоно. нэмэлт бичилт хийхгүй ба засвар. Тендер нь шалгарсан оролцогчийн тендерийн баталгааг ТОӨЗ-ны 41дүгээр зүйлийн дагуу гэрээнд гарын үсэг зурж. нэмэлт бичилт хийсэн тохиолдолд зөвхөн дээрх эрх бүхий этгээд гарын үсэг зурж баталгаажуулснаар тэдгээр засвар өөрчлөлтийг хүчинтэйд тооцно. Тендерт оролцогч өөрийн тендерийг шуудангаар. 21. эсхүл тендерт оролцогч өөрийн алдааг зайлшгүй шаардлагаар засахаас бусад тохиолдолд тендерт ямар нэг засвар. Г.

4 –т заасныг баримтална. солих. битүүмжлэхдээ ТОӨЗ-ны 23. эсхүл “ТЕНДЕРИЙГ БУЦААЖ АВАХ ТУХАЙ” гэсэн бичиглэл хийнэ. 25. эсхүл тендер нээхээс өмнө битүүмжлэл задарсан тохиолдолд захиалагч хариуцлага хүлээхгүй.1. Захиалагч ТОӨЗ-ны 24 дүгээр зүйлд заасан тендер хүлээн авах 26. ялгах тэмдэг болгож ТОӨЗ-ны 1. 23. Хугацаа хоцорсон тендер 25. тендерийг буцааж авах 27.2. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа 24.3. бичиглэл хийгээгүй нөхцөлд уг тендер буруу хаягаар хүргэгдсэн. 23. Тендерт нэмэлт өөрчлөлт оруулах. хаягтай байх.2. эсхүл түүнийг буцааж авах эрхтэй. ТОӨЗ-ны 23. 23 дугаар зүйлийн дагуу бэлтгэн. тендерийг солих эсвэл буцааж авах мэдэгдлийг 22. нээлгүйгээр буцаана. битүүмжилж. дээр түншлэл болж тендер шалгаруулалтад оролцохдоо зөвхөн нэг тендер ирүүлнэ. Тендерт оролцогч тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас өмнө эцсийн хугацаанаас хойш ирүүлсэн аливаа тендерийг “хугацаа хоцорсон” гэж зарлан түүнээс татгалзаж. Тендерт оролцогч болон түншлэлийн гишүүд нэгээс дээш тендер ирүүлсэн.битүүмжлэх. эсхүл хамтран ажиллах гэрээний үндсэн 27. Тендерийн эх болон хуулбар хувиудыг тус тусад нь “ЭХ ХУВЬ”. (в) тендер шалгаруулалтыг таних. цагаас өмнө хүлээн авна. Үүнд: (a) тендерт оролцогчийн нэр. Тендерт оролцогч нэг этгээд нэг тендер ирүүлэх 26. 13 . 23. бол түүний ирүүлсэн бүх тендерээс татгалзана. 24.1-т зааснаас өөр хэлбэрээр ирүүлсэн аливаа тендерийг захиалагч хүлээж авахгүй бөгөөд түүнийг хаягаар нь буцааана. бичиглэл хийхийн хамт доторх ба гаднах дугтуй дээр “НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ”.1. (б) ТШӨХ-д заасан хаягаар ТОӨЗ-ны 1. 24. 27. (г) ТОӨЗ-ны 28. Захиалагч ТОӨЗ-ны 9 дүгээр зүйлийн дагуу тендерийн баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлт оруулсны улмаас тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг сунгасан тохиолдолд захиалагч болон тендерт оролцогчийн эрх. Захиалагч тендерүүдийг ТШӨХ-д заасан захиалагчийн хаягаар. Тендерээ дугтуйлж. Тендерт нэмэлт өөрчлөлт хийх. Аливаа этгээд дангаараа.5.1. 23.1-т заасан хугацаанаас өмнө “НЭЭЖ ҮЛ БОЛНО” гэж тэмдэглэгдсэн байх. Доторх ба гаднах дугтуйнууд дараах шаардлагыг хангасан байна. тамга бүхий эх хувийг тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас өмнө заавал ирүүлнэ.3-т заасан шаардлагын дагуу битүүмжилж.1.3.2. “ХУУЛБАР ХУВЬ” гэсэн бичиглэл бүхий дугтуйнд хийж битүүмжлэн тэдгээрийг дахин давхар нэг дугтуйнд (гаднах) хийж битүүмжилнэ.1 болон ТШӨХ-дтодорхойлсон тендер шалгаруулалтын нэр/дугаарыг тодорхой бичсэн байх. бичиглэл хийх төлөөлөгчөөр захиалагчид хүргүүлнэ.4. “ТЕНДЕРИЙГ СОЛИХ ТУХАЙ”. 23. захиалагчид бичгээр мэдэгдэл өгсний үндсэн дээр өөрийн тендерт нэмэлт өөрчлөлт оруулах. Хэрэв бүх дугтуйг 23. ТШӨХ-д заасан огноо.1-т заасан захиалагчийн нэр дээр хаяглах. үүрэг сунгасан хугацааны туршид хэвээр хадгалагдана. Тендерийг буцааж авах мэдэгдлийг утсан холбоогоор ирүүлж болох ба энэ мэдэгдэл хүчин төгөлдөр болохыг батламжилж гарын үсэг.

ҮНЭЛЭХ 28.5. 28. солих. тендерийн баталгаа байгаа эсэх. Захиалагч тендерийг хянан үзэх. 29. хувилбарт тендер ирүүлэхийг зөвшөөрсөн тохиолдолд түүний үнэ. зарлах бөгөөд энэ хүсэлтийг ирүүлсэн оролцогчийн үндсэн тендерийг нээлгүйгээр буцаана.4.4. Тендерийг нээх ТЕНДЕРИЙГ НЭЭХ. эсхүл түүний төлөөлөгч болон сонирхсон бусад этгээд байлцах эрхтэй ба байлцсан бол тендерийн нээлтийн тэмдэглэлд гарын үсгээ зурна. Тендерийг нээх үед тендерт оролцогчийн нэр. тендерийн үнэ.1. ТОӨЗ-ны 27. 28. эсвэл буцааж авахыг зөвшөөрөхгүй. “ТЕНДЕРТ НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ” бичиглэл бүхий дугтуйг түүнд харгалзах үндсэн тендерийн хамт нээж нийтэд зарлана. санал болгосон бол үнийн хөнгөлөлт. 29.2. 28. тодруулах. Захиалагч тендерийн нээлтийн тэмдэглэлийг хөтлөх бөгөөд уг тэмдэглэл нь дараах мэдээллийг заавал агуулсан байна. эсхүл 14 .2. оролцогч өөрийн тендерт нэмэлт өөрчлөлт оруулсан бол уг нэмэлт өөрчлөлтийг болон захиалагч шаардлагатай гэж үзсэн бусад мэдээллийг зарлаж. (б) тендерийн үнэ болон санал болгосон үнийн хөнгөлөлт(зөвшөөрсөн бол хувилбарт тендерийн үнэ). харьцуулах явцад. үнэлэх. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа өнгөрснөөс хойш аливаа тендерт ямар нэг нэмэлт өөрчлөлт хийх. Тендерийг хянан үзэх.3. Д. тэмдэглэл үйлдэнэ. Үүнд: (а) тендерт оролцогчийн нэр болон тухайн тендерт оролцогч тендерээ буцааж авсан. Тендер нээх үед тендерт оролцогч. 27. харьцуулах болон гэрээ байгуулах эрх олгох зөвлөмжтэй холбогдсон мэдээллийг гэрээ байгуулах эрх олгох хүртэлх хугацаанд тендерт оролцогчид болон тухайн тендер шалгаруулалтын үйл ажиллагаатай албан ѐсоор холбогдолгүй аливаа этгээдэд задруулахыг хориглоно. Дараа нь “ТЕНДЕРИЙГ СОЛИХ ТУХАЙ” бичиглэл бүхий тендерийг нээж зарлах бөгөөд уг тендерийг ирүүлсэн оролцогчийн урьд ирүүлсэн тендерийг нээлгүйгээр түүнд буцаан олгоно.2-т заасны дагуу тендерээ буцааж авах тухай хүсэлт ирүүлсэн оролцогчийн үндсэн тендерийг нээлгүйгээр буцаан олгоно. эсхүл тендерт нэмэлт өөрчлөлт оруулсан буюу тендерээ сольсон эсэх. Захиалагч эхлээд “ТЕНДЕРИЙГ БУЦААЖ АВАХ ТУХАЙ” гэсэн бичиглэл бүхий дугтуйг нээж.27. заасан хаяг бүхий газарт зохион байгуулна.1. Захиалагч тендерийн нээлтийг ТШӨХ-д заасан огноо. үнийн хөнгөлөлт болон хувилбарт тендерийг үнэлгээнд харгалзахгүй. 28. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас тендер хүчинтэй байх хугацааны хооронд тендерийг буцааж авах нь 21 дүгээр зүйлийн дагуу тендерийн баталгааг улсын орлого болгох үндэслэл болно.3. үнэлэх. 27.Нэгээс дээш багцтай тендер шалгаруулалтын үед эдгээр мэдээллийг багц тус бүрээр гаргах. (в) захиалагч тендерийн баталгаа шаардсан бол түүнийг ирүүлсэн эсэх. Тендер нээх үед зарлагдаагүй тендерийн үнэ. цагт. Нууцлах 29.

(б) тендерт зохих ѐсоор гарын үсэг зурж. хэрэгжүүлэх чадварын доод 31. 32. Үүнд: 15 . Захиалагч шаардлагад нийцсэн гэж тодорхойлогдсон тендерийн арифметик алдааг шалгаж дараах байдлаар залруулна. Үүнд: (а) ТОӨЗ-ны 4 дүгээр зүйлд заасан эрх бүхий тендерт оролцогч байх шаардлагыг хангасан эсэх. Дор дурдсан зүйлсийг материаллаг зөрүү гэж үзнэ. 30. Шаардлагад нийцсэн тендер гэж тендерийн баримт бичгийн бүх нөхцөл болзол. тендерт оролцогчийн үйлдвэрлэлийн хүчин чадал. (в) зөрүүг хүлээн зөвшөөрч засварлах буюу залруулах нь шаардлагад нийцсэн бусад тендерийн өрсөлдөөнд шударга бусаар нөлөөлөх бол. Тендерийг хянан үзэх.2. Тендерийн нээлт хийснээс хойш гэрээ байгуулах эрх олгох хүртэл хугацаанд захиалагч болон тендерт оролцогчид хоорондоозөвхөн бичгээр харилцана. Үүнд: (а) тендерт санал болгож буй бараа нь техникийн тодорхойлолт болон гэрээний нөхцөлд тодорхойлсон барааны хамрах хүрээ. 31.(д)-д заасан заалт тус бүрийг хангаж буй тохиолдолд шаардлагад нийцсэн тендер гэж үзнэ.1. баталгаажуулсан эсэх. Харин тендерт оролцогч түүнд засвар хийж шаардлагад нийцсэн болгож болохгүй.3.1 дэх заалтын (а) . тендерт оролцогчийн үүрэгт тендерийн баримт бичигтэй үл нийцэх зарчмын хязгаарлалт оруулсан бол. ТОӨЗ-ны 31. Тендерийг тодруулах 30.4. (в) зөвшөөрөгдсөн маягтын дагуу захиалагчийн шаардлагыг хангасан тендерийн баталгаа ирүүлсэн эсэх. Захиалагч шаардлагад үл нийцсэн гэж тогтоогдсон тендерээс татгалзана. (б) гэрээнд заасан захиалагчийн эрх. шаардлагыг хангаж буй эсэхийг хянан үзнэ. 29. Тендерийг тодруулахтай холбоотой аливаа харилцааг бичгээр явуулна. Алдааг залруулах 32. үнэлэх болон харьцуулах явцад тендерийг 31.1. 31. шаардлагад нийцсэн эсэхийг тогтоох 31. Аливаа тендерийг нарийвчлан үнэлэхээс өмнө уг тендер нь дараахь үнэлэхэд зайлшгүй шаардлагатай бол захиалагч тендерт оролцогчоос түүний тендерийн талаар тодруулга ирүүлэхийг хүсч болно. санал болгохыг зөвшөөрөхгүй. (г) тендерийн баримт бичигт тавигдсан бусад шаардлагад нийцсэн эсэх. чанар болон гүйцэтгэлд сөрөг нөлөө үзүүлэхээр бол. Тендерийг хянан үзэх.Гэхдээ 31 дүгээр зүйлийн дагуу тендерийг хянан үзсэний үндсэн дээр захиалагчийн илрүүлсэн арифметик алдааг залруулахаас бусад тохиолдолд тендерийн үнэ болон агуулгад ямар нэг өөрчлөлт хийхийг хүсэх.1.3. санал болгосон бараа нь ТОӨЗ-ны 19 дүгээр зүйлд заасаннөхцөл болон техникийн тодорхойлолтыг материаллаг зөрүүгүйгээр хангаж буй тендерийг хэлнэ. (д) тендерт оролцогч гэрээг шаардлагыг хангасан эсэх.гэрээ байгуулах эрх олгох шийдвэрт тендерт оролцогчоос нөлөөлөх гэсэн аливаа оролдлого нь тухайн оролцогчийн тендерээс татгалзах үндэслэл болно.

харьцуулах 35.1.1. түүнийг тендерийн үнэд нэмж тооцох. тогтоогдсон тендерийг үнэлж.4. ЗахиалагчТШӨХ-д 35. (б) ТОӨЗ-ны 31. тендерийн үнэд залруулга хийх. Ийм тохиолдолд захиалагч тендерийн үнэлгээ.3дугаарзүйлийн дагуу томоохон зөрүү гэж тооцоогүй бага хэмжээний орхигдуулсан зүйл буюу тоо хэмжээний зөрүүг тооцон мөнгөөр илэрхийлж. Шаардлагад нийцсэн тендерүүдийг 35. тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлно. Захиалагч тендерийг үнэлэхдээ дараах байдлаар тендерийн үнэд залруулга хийж. (д) ТШӨХ-д зөвшөөрсөн бол дотоодын давуу эрхийн зөрүүг холбогдох аргачлалын дагуу тооцох. (в) нэр төрлийн нийт үнэ нь түүний нэгж үнийг тоо ширхэгээр үржүүлэхэд гарсан үнээс зөрвөл нэр төрлийн нэгж үнийг үндэслэн түүний нийт үнийг залруулна. (в) тендерт оролцогчийн санал болгосон нэмэлт өөрчлөлт буюу үнийн хөнгөлөлтийг тусгах. тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд тендерүүдийг үнэлж харьцуулахдаа Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа санал болгосон тендерт бусад гарал үүсэлтэй бараа санал болгосон тендертэй харьцуулахад давуу эрхийн зөрүү олгохгүй. Үүнд: (а) ТОӨЗ-ны 32 дугаар зүйлийн дагуу арифметик алдааг тооцож тендерийн үнийг залруулах. 32. харьцуулалтыг хийхдээ тендерийн үнийг тендер зарласан өдрийн Монголбанкны ханшаар төгрөгт хөрвүүлнэ.2. ТШӨХ-д заасны дагуу хувилбарт тендер ирүүлэхийг зөвшөөрсөн 16 . Тендерийг үнэлэх. Захиалагч зөвхөн 31 дүгээр зүйлийн дагуу шаардлагад нийцсэн гэж хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4. (б) нэр төрлийн нийт үнийн нийлбэр нь тендерийн маягтад заасан тендерийн нийт үнээс зөрвөл нэр төрлийн нийт үнийн нийлбэрийг үндэслэн тендерийн нийт үнийг залруулах. (г) захиалагч энэ тендерийн баримт бичгийн 3 дугаар бүлэг буюу үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтийг түүнд холбогдох аргачлалын дагуу тооцон мөнгөөр илэрхийлж. Гэхдээ захиалагчийн үзэж байгаагаар нэгж үнэд аравтын орны таслалыг андуурсан болох нь илэрхий байвал тухайн мөр дэх нийт дүнг зөв гэж үзэн холбогдох нэгж үнийг залруулна. Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай 34. 35.“хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерийн үнэндзалруулга хийхээр байвал энэ талаар тухайн тендерт оролцогчид мэдэгдэж.1. 35. 35.3. Нэг валютад хөрвүүлэх 33. 33. Хамгийн бага харьцуулах үнэтэй тендерийг “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендер гэж шалгаруулна.2. хүлээн зөвшөөрсөн эсэхийг бичгээр баталгаажуулж авна.2-т заасны дагуу үнэлгээ хийжтендер тус бүрийн харьцуулах үнийг тогтооно.1 дэх хэсэгт заасны дагуу Монгол банкнаас албан ѐсоор зөвшөөрсөн тохиолдол ТОӨЗ-ны 16 дугаар зүйлд зааснаас өөр валютаар тендерийн үнийг илэрхийлж болно. Захиалагч.(а) тоо болон үсгээр илэрхийлэгдсэн дүн хоорондоо зөрсөн бол үсгээр илэрхийлэгдсэнийг зөв гэж үзэж тоондүнг засварлах. Дотоодын давуу эрх 34. харьцуулна.

Аливаа тендерийг сонгох.2. эсхүл бүх багцын аль үр ашигтай хувилбарыг сонгож болно. 36. Тендерт оролцогчийн чадварыг тодорхойлохдоо ТОӨЗ-ны 18. Захиалагч шаардлагад нийцсэн. 36. 38.1. Хэрэв шаардлага хангахгүй бол уг тендерээс татгалзан сайн гэж үнэлэгдсэн дараагийн тендерт оролцогчийн чадварыг мөн адил зарчмаар магадлана. тендерээс татгалзах бөгөөд 21.2–т заасан чадварын шаардлагыг хангасан эсэхийг тодорхойлно.1-д заасны дагуу тендерт оролцогчийн ирүүлсэн чадварыг нотлох баримт болон ТОӨЗ-ны 30 дугаар зүйлийн дагуу хийсэн шаардлагатай нэмэлт тодруулгад үндэслэн ТОӨЗ-ны 18.3-т заасны дагуу “хамгийн сайн” гэж үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн тендерт оролцогчид гэрээ байгуулах эрх олгоно.2 дахь хэсэгт хоѐр буюу түүнээс дээш багцад хуваасан бол захиалагч үнэлгээг багц тус бүрт хийх бөгөөд харин гэрээ байгуулах эрх олгохдоо нэг багц. 37. шаардлага хангасан тохиолдолд гэрээ байгуулах эрх олгоно. Захиалагч тендер шалгаруулалтыг болгохыг хориглоно. тендерт оролцогчийн чадварыг тогтооход ашиглахгүй. 35. 38. Олон багцтай тендер шалгаруулалтад “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерийг шалгаруулж. 39. Захиалагч нь гэрээ байгуулах эрх олгох шийдвэрээгаргаж тендер нь шалгарсан оролцогч болон бусад тендерт оролцогчид нэгэн зэрэг бичгээр хүргүүлнэ.2. Шалгарсан тухаймэдэгдэлд гэрээнд заасны дагуу нийлүүлэгдэх бараанд төлөх мөнгөн дүн буюу гэрээний үнийг заана.1.тохиолдолд “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн үндсэн тендерийн хувилбарт тендер үндсэн тендерээс илүү нөхцөл хангасан бол хувилбарт тендерийг шалгаруулна.3. Гэрээний үнэ 17 .1. Гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл 39. хэд хэдэн багц. 36. Гэрээ байгуулах эрх олгох шалгуур үндэслэлгүйгээр хүчингүй ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЭРХ ОЛГОХ 38. эсхүл тендерүүдээс татгалзах захиалагчийн эрх 37. “Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогчийн гэрээ хэрэгжүүлэх чадварыг дахин магадлаад.2. Тендерт оролцогчийн чадварыг дахин магадлах 36. Захиалагч 18. “Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогч ТОӨЗ-ны 32 дугаар зүйлийн дагуу захиалагчийн залруулсан арифметик алдааг хүлээн зөвшөөрөөгүй бол гэрээ байгуулахаас татгалзсан гэж тооцож.5. хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогч гэрээг хэрэгжүүлэх чадвартай эсэхийг дахин магадлаж болно. Барааг ТОӨЗ-ны 1. 39. Захиалагч шаардлагад нийцсэн бөгөөд 35.6. 35.9(б)-д заасны дагуу тендерийн баталгааг улсын орлого болгоно.1. Е. тэдгээрт гэрээ байгуулах эрх олгох хамгийн үр ашигтай хувилбарыг сонгохдоозахиалагч 3 дугаар бүлэг буюу үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт дэхь олон багцтай тендерийг үнэлэх тухай тусгайлан заасан аргачлалыг мөрдөнө.2 болон тендерийн үнэлгээнд харгалзах чадварын шалгуурүзүүлэлтэд заагаагүй бусад шалгуур үзүүлэлтийг тендерийг хянан үзэх.

Шалгарсан тендерт оролцогч гэрээний маягтыг хүлээн авснаас хойш ажлын 5-аас дээш хоногийн дараа ТШӨХ-д тусгайлан заасан хугацаанд багтаантүүнд гарын үсэг зурж захиалагчид хүргүүлнэ. Захиалагч Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны www. энэ тухайг шалгараагүй бусад тендерт оролцогчид мэдэгдэнэ. Хүсэлт гаргасан тохиолдолд захиалагч бичгээр хариу өгнө. гэрээний тусгай нөхцөлд тусгайлан заасан хэлбэр. Үүнд: 1) тендер ирүүлсэн оролцогч бүрийн нэр. Захиалагч гэрээний маягт болон талуудын хооронд тохирсон бүх нөхцөлийг тусгасан тохиролцоог гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийн хамт шалгарсан тендерт оролцогчид илгээнэ.2.e- procurement.2. 42. Гэрээнд гарын үсэг зурах 41.1.3. 41.нь залруулга болон үнийн хөнгөлөлтийг (түүний дотор нөхцөлт үнийн хөнгөлөлт) тооцсон тендерийн үнэ байна. шалтгаан. 41. 42. 42. Захиалагч шалгарсан тендерт оролцогчийг гүйцэтгэлийн баталгаа ирүүлсний дараа ТОӨЗ-ны 39. 39. Тендер нь шалгарсан оролцогч ТОӨЗ-ны 42 дугаар зүйлийн дагуу гаргасан гүйцэтгэлийн баталгаа гаргаж. үнийн санал. Захиалагч гэрээ байгуулах эрх олгох үед тоо хэмжээг өөрчлөх 40. 18 . 2) тендерийн нээлтэнд зарлагдсан үнийн саналууд.1.4-т нийцүүлэн гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулна. Гүйцэтгэлийн баталгаа 42. Гүйцэтгэлийн баталгааг гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэлд заасан хугацаанд багтаан. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаас бусад эх үүсвэрээс санхүүжүүлэх төсөл арга хэмжээний үед захиалагч гэрээ байгуулах эрх олгох үед үнэ. 4) тендерээс нь татгалзсан оролцогчийн нэр. татгалзсан 5) тендер нь шалгарсан оролцогчийн нэр.1-д заасан шаардлагыг биелүүлээгүй нь гэрээ байгуулах эрхийг хүчингүй болгох болон тендерийн баталгааг гүйцэтгүүлэх үндэслэл болно. 39.8-д заасны дагуу тендерийн баталгааг хүчингүй болгож. Шалгарсан тендерт оролцогч ТШӨХ-д тусгайлан заагаагүй тохиолдолд гүйцэтгэлийн баталгаа ирүүлэхгүй байж болно.3.гэрээний маягтанд гарын үсэг зурж ирүүлсэн даруй захиалагч ТОӨ3-ны 21. бусад нөхцөл болзлыг үл өөрчлөн техникийн тодорхойлолтод дурдсан барааны тоо ширхэгийг ТШӨХ-д заасан хувиар өөрчлөх эрхтэй. Гэрээ байгуулахэрх олгосон шийдвэрийг мэдээлсний дараа шалгараагүй тендерт оролцогч өөрийн тендерийнүнэлгээний талаар тайлбар авах хүсэлтийг бичгээр гаргаж болно. Шалгарсан тендерт оролцогч ТОӨЗ-ны 42. дүнгээр ирүүлнэ.4.1. гэрээний үнийн дүн. ТШӨХ. 3) нарийвчлан үнэлэгдсэн тендерийн нэр.5.mnцахим хуудсанд тендерийннэр болон багцын дугаарыгдараахь мэдээллийн хамтаар гэрээ байгуулах эрх олгосон даруй нийтэлнэ. 39.3. түүний санал болгосон тендерийн үнэ. 40. 41.

1 Санхүүжилтийн эх үүсвэр нь: Өөрийн хөрөнгө Шатахуун.meps. шатах тослох материал 60. ТОӨЗ 8. бичиг дэх бүх зааварчилгаа.1 Тендерийн хэл нь Монгол хэл байна.2 Энэхүү тендер шалгаруулалт нь дараах нэр.1-4. маягтыг дутуу бөглөж ирүүлэх нь тухайн тендерээс татгалзах үндэслэл болно.1 A. Ерөнхий зүйл Захиалагч нь: Хөвсгөл аймгийн “Хөвсгөл ус чандмань” ОНӨҮГ Нээлттэй тендер шалгаруулалтын нэр болон ялгагдах дугаар: Хөвсгөл аймгийн “Хөвсгөл ус чандмань” ОНӨҮГ-т шатахуун.1 ТОӨЗ 1. Үүнд: 19 . заалттай зөрчилдвөл энэхүү хүснэгт дэх мэдээллийг зөв гэж үзнэ. Тендер бэлтгэх ТОӨЗ 11. шатах. нөхцөл. заалтын мэдээллийг гүйцээх. В. нэмэлт оруулах.1 Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг дор дурьдсан хэсэг. ТОӨЗ 2. нотолгоог тендерт хавсарган захиалагчид ирүүлнэ. Хэрэв ТОӨЗ-ны зүйл. баримт материалыг ирүүлээгүй байх.2.1 Тендерийн баримт бичгийн талаар тодруулга авах хүсэлтийг хүлээн авах хугацааны хязгаар тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас ажлын 5 хоногоос багагүй байна. бүлэгт заасан дараалалд нийцсэн иж бүрдэл баримт бичиг болгон бэлтгэх буюу шаардлагатай бол ТОӨЗ-ийн 9 дүгээр зүйлийн дагуу хийсэн нэмэлт өөрчлөлтийг тусгасан байна.9-д дурьдсан нөхцөл үүссэн эсэх тухай мэдэгдлийг захиалагчид бичгээр гаргаж. ТОӨЗ 8.1 Захиалагчаас тендерийн баримт бичигтэй холбоотой тодруулга авах хаяг: Тодруулгыг http://www. эсхүл өөрчлөх зорилготой.182 ТОӨЗ 1.mn сайтаар дамжуулан оролцогчид өгнө.000 төгрөг ТОӨЗ 4.БАРАА ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ Худалдан авах барааны талаарх дор дурдсан өгөгдлүүд нь тендерт оролцогчид өгөх зааварчилгаа/ТОӨЗ/-ны холбогдох зүйл.000.3 Тендерт оролцогч тендерийн баримт.gov. дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ:Багцгүй. ТОӨЗ 12. Тендерийн баримт бичиг ТОӨЗ 7. маягт болон техникийн тодорхойлолтыг нягталж үзэх шаардлагатай бөгөөд тендерийн баримт бичигт шаардсан мэдээлэл. Б. эдгээр нөхцөл үүссэн эсэхийг магадлах зорилгоор захиалагчаас тавьсан шаардлагын дагуу холбогдох баримт.2. ТОӨЗ-ны холбогдох заалт ТОӨЗ 1. тослох материалыг нийлүүлэх ХӨ-2016 /8.3 Тендерт оролцогч нь ТОӨЗ-ийн 4.

барааны гарал үүсэл. нотлох баримтыг тендерийн багц тус бүрээр гаргах. холбогдох хэдэн үйлдвэрлэгч. нотлох баримт Бүлэг 3. Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгт. орц норм. III. үйлдвэрлэгчийн тогтоолгосон стандарт.1. борлуулагчийн онлайн хаягаас татаж харьцуулж болох талаарх зөвлөмж хэлбэрүүдтэй байж болно. нотлох баримтыг бэлтгэж ирүүлэх ба нотлох баримтыг нийтлэл. ашиглалтын заавар. Тендер шалгаруулалтын үнэлгээнд хамаарах дараах баримтыг тендерийн багц тус бүрд ирүүлэх.1-18.Үүнд: -Тендерийн маягт . эсхүл түүнээс илүү шаардлага хангасан гэдгийг тендерт оролцогч захиалагчид нотлон харуулна. өртгийг дотоод валютээр илэрхийлж ирүүлнэ II. итгэмжлэгдсэн лаборатороор шинжилгээ хийлгэсэн тухай шинжилгээний баримт бичиг. тусгай нөхцөлийг зөвшөөрөх эсэх санал. нотлох баримт Бүлэг 2. Үүнд: -санал болгосон бараа нь захиалагчийн тогтоосон техникийн тодорхойлолт болон стандартад нийцэхийг зүйл заалт нэг бүрээр нотлон харуулсан тайлбар. -барааны техникийн тодорхойлолт. түүнд заасан баримт бичиг.4-д заасан нотлох баримтууд -Тендерт оролцогчийг төлөөлж ТОӨЗ-ны 22 дугаар зүйлд заасны дагуу тендерт гарын үсэг зурах этгээдийн гарын үсгийг баталгаажуулж гаргасан итгэмжлэл -тендерт оролцогчийг тухайн гэрээг хэрэгжүүлэх чадвартай болохыг тогтооход шаардлагатай ТОӨЗ-ны 18 дугаар зүйлд заасан нотлох баримтууд Бүлэг 4. –Тендерт өөр стандарт барааны катлогийн дугаарыг орлуулан хэрэглэж болох бөгөөд орлуулах зүйл нь техникийн тодорхойлолтод заасантай дүйцэхүүц.ХЭСЭГ Бүлэг 1. ХЭСЭГ Бүлэг 6. үйлдвэрлэгч нийлүүлэгчийн зөвшөөрлийг ирүүлнэ. өгөгдөл. ХЭСЭГ Бүлэг 5.Үнийн хуваарь -Тендерийн баталгаа -дагалдах үйлчилгээг бүрдүүлж буй зүйл тус бүрийн нэр. барааны тэмдэг. катлогийн дугаар. Бараа нийлүүлэлтэд тавигдах шаардлага болон техникийн тодорхойлолтыг хангах талаар тендерт оролцогчийн санал. Гэрээний ерөнхий. -тендерт оролцогчийг тухайн тендерт оролцох эрх бүхий гэдгийг тогтооход шаардлагатай ТОӨЗ-ны 17 дугаар зүйлд заасан нотлох баримт -ТОӨЗ-ын 18 дугаар зүйлийн 18. фото зураг. шийдвэрийг багц тус бүрд ирүүлэх 20 .Тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгааны дагуу бэлтгэсэн баримт бичиг. чанарын сертификат. Тендерийн үнэлгээнд харгалзах шалгуурт хамаарах дараах баримт бичгийг ирүүлэх. Үүнд: -ТОӨЗ-ны 12 дугаар зүйлийн “ѐ”-д заасан нэмэлт материал.

багаж хэрэгсэл.1 (ѐ) Тендерт оролцогч дараах нэмэлт материалыг өөрийн тендерт хавсралтаар ирүүлнэ. техникийн болон ХАБЭА ажилтан. шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагуудын тодорхойлолтууд ирүүлнэ. төлбөрөө төлсөн эсэхийг тендер нээсэн өдрөөр тооцно. 5. 2015 оны борлуулалтын орлогын дундаж хэмжээ нь санал болгож буй төсөвт өртгийн 100 хувиас багагүй хэмжээний борлуулалтын орлоготой байсныг нотлох баримт бичиг /санхүүгийн тайлан. НД№8 маягтаар гаргасан тодорхойлолт лавлагаа. өртөг. Тендерт оролцогчийн санал болгосон нийт технологич инженер.ТОӨЗ 12. туршлагыг захиалагчаас тогтоосноор дараах хүснэгтээр багц бүрт ирүүлнэ. Тодорхойлолтууд нь гаргаснаас хойш 1 сарын дотор хүчинтэй байна. нийгмийн даатгал.Үүнд: Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа. мэргэжилтэй ажилчдын мэргэжлийн бэлтгэл. үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 14-16 дугаар зүйл буюу тендерт оролцогч гэрээ хэрэгжүүлэх чадвартайгаа нотолж тендерт ирүүлэх чадварын мэдээллүүд: Үүнд: 1. аудитын дүгнэлт/ 2. ажиллуулах голлох инженер. харилцах банк. агуулах. байршил. хураамж. ажилчид нь өөрийн компанийн ажилтан байх ба тэдгээр ажилтнуудын НДШ-ийг тендерт оролцогч өөрөө төлсөн болохыг НД-ын байгууллагын НД№7. 4. техникийн болон ХАБЭА ажилтан. боловсрол Албан тушаал Мэргэжлээрээ ажилласан жилийн тоо А Нефьт Менежер хангамжийн инженер. технологич мэргэжилтэй байх 2 Б Мэргэжил хамаархгүй Түгээгч 3 В Эдийн засагч. Сүүлийн 2 жил буюу 2014. барааны нөөцийг танилцуулах бөгөөд тэдгээр нь санал болгож буй тендерийн саналтай давхардсан тохиолдолд болон уг мэдээллийг ирүүлээгүй эсвэл худал мэдүүлсэн нөхцөлд оролцогчийн ирүүлсэн тендерээс татгалзах үндэслэл болно. Татвар. техникийн ажилтан. нийгмийн даатгал. Үүнд: Мэргэжил тний нэр Мэргэжи л. одоо өр төлбөртэй байсан нь холбогдох байгууллагуудаас ирүүлсэн тодорхойлолтоор нотлогдсон тохиолдолд тендерээс татгалзах үндэслэл болно. мэргэжилтэн. ажилчид. тус гэрээнд ажиллаж байгаа. бусад байгууллагад хугацаа хэтэрсэн өр төлбөртэй. машин механизм. Тухайн барааг нийлүүлэхэд шаардлагатай технологич инженер. Татвар. харилцах утасны дугаарын талаарх мэдээллийг ирүүлнэ.Татвар. ажил. мэргэжилтэй ажилчдын иргэний үнэмлэх. Хэрэгжүүлж байгаа болон хэрэгжүүлэх эрх авсан гэрээний хугацаа. захиалагчийн албан ѐсны хаяг. ажилтны нийгмийн даатгалын дэвтрийн наториатоор батлуулсан хуулбарыг тус тус үндэслэн тогтооно. банк. ня -бо Ня-бо 1 НД-ийн дэвтэрийн дугаар Энэ хүснэгтэд заасан ИТА. 21 . шүүх.Сүүлийн 2 жилийн аль нэг жилд нь санал болгож буй үнийн дүнгийн 60 хувиас багагүй өртөгтэй гэрээгээр шатахуун. Тендерт оролцогч тендерт оролцох болон хэрэгжүүлж байгаа буюу хэрэгжүүлэх эрх авсан гэрээний талаарх мэдээлэл. сүүлийн 3 жилд ял шийтгэлтэй. шатах тослох материал нийлүүлсэн туршлагатай байх 3.

ТОӨЗ 15. 7-р бүлэгт заагдсан гэрээний ерөнхий болон тусгай нөхцөл. 9. Ажлын байрны дүгнэлтийн хуулбар ирүүлнэ 10. баталгаажилтгүй ба зөрчил бүхий хуурамч нотлох баримтууд ирүүлсэн. Барааны техникийн тодорхойлолт. /Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн байх. сүүлийн 2 жилд нийлүүлсэн бараа. Галын аюулгүй байдлын зөвшөөрөл 12. үзүүлэлтийг гаргаж эрх бүхий албан тушаалтнаар баталгаажуулж ирүүлэх. “Хөвсгөл ус чандмань” ОНӨҮГ. тослох материал худалдах тусгай зөвшөөрөлтэй байна 13.9 (a) (3). эсвэл шаардлага хангахааргүй. үнийн өсөлтөөс хамаарах эрсдлийг өөрөө хариуцах тухай албан бичгээр мэдэгдэл ирүүлэх 11.1 Хувилбарт тендер ирүүлэхийг “зөвшөөрөхгүй” ТОӨЗ 15. Тендерт оролцогч Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа. Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сум. 6. Тендерт оролцогч уг тендерийн багцад шалгарсан тохиолдолд санал болгосон үнэд багтаан барааг нийлүүлж гэрээний үүргээ биелүүлэх баталгааг бичгээр гаргаж ирүүлнэ. 18. Барааны чанарын баталгааны гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулж ирүүлэх/ 17. Тендерийн баримт бичгийн 6.Нийлүүлэх барааны стандартыг гаргаж байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтнаар баталгаажуулж ирүүлэх./ 19. эрүүл мэндийн үзлэгт орсныг гэрчлэх дэвтэр зэрэг баримт бичгийн эх хувиас татсан хуулбарыг тендерт ирүүлнэ. 16. үйлчилгээний чанар хангалтгүй байсан нь өмнөх захиалагч байгууллагуудын тодорхойлолтоор болон хяналт шалгалтын байгууллагын дүгнэлтээр нотлогдсон зэрэг тохиолдолд тендерээс татгалзах үндэслэл болно.Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний эх хувиас татсан хуулбарыг наториатаар батлуулж ирүүлнэ. 7.9 (б) (1) and (в) (3) Бараа хүргэгдэх газар: Мөрөн сумын 8 дугаар баг. Тухайн ШТС нь Хөвсгөл аймаг Мөрөн суманд байрлах түгээх станцын байранд бараа нийлүүлэлтийн хуваарийн дагуу бэлэн байлгах үүрэг хүлээнэ. үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжийг зөрчсөн нөхцөл бүхий тендер ирүүлсэн оролцогчийн тендерээс татгалзана. нийгмийн даатгалын дэвтэр.(б)(3) болон (в)(5) “Бараа хүргэгдэх эцсийн цэг (Захиалагчийн агуулах. ажил.5 Олон улсын худалдааны Incoterms/Инкотермс -ийн хувилбар: хэвлэгдсэн оныг нь оруул. 15. Жишээ нь:“Incoterms 2000” ТОӨЗ 15. ажил. Газрын тосны бүтээгдэхүүн тос.Аж ахуйн нэгжийн талаарх мэдээллийг №ТШМ-2-3-аар буюу хавсралт №1ээр гаргаж ирүүлнэ 14.диплом. Тендерт оролцогч үнийн өсөлтөөс урьдчилан сэргийлэх тухай. ТОӨЗ 14. эсхүл барааг эцсийн хэрэглэгчид хүргэх байршил)”: Мөрөн 22 . маягт зэргийг зөвшөөрсөн тухай албан бичгээр мэдэгдэл гаргаж ирүүлнэ Дээрхи нэмэлт материалуудаас нэг буюу хэд хэдэн баримт бичиг нотлох баримт ирүүлээгүй. мэргэжлийн үнэмлэх.

1 (a) Үйлдвэрлэгч.1 (г) Ижил төстэй ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн туршлагын мэдээлэл ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 2 жил борлуулалтын хэмжээ нь санал болгож буй үнийн дүнгийн 60 хувиас багагүй байх /Сүүлийн 2 жилд ”шатахуун.2014.” Зөвхөн тухайн барааны зах зээлийн нэгж үнэ гэрээнд заасан үнээс 15 хувь түүнээс дээш хувиар буурсан тохиолдолд захиалагч. үйлчилгээ: “шаардлагагүй” ТОӨЗ 18. ТОӨЗ 16.2015 оны Санхүүгийн тайланг аудитын дүгнэлтийн хамт ирүүлэх бөгөөд тайлан ирүүлсэн жилүүдэд ашигтай ажилласан байна.1 (б) Санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: 2 жил .2 (a) Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 2 жилийн борлуулалтын орлогын дундаж хэмжээ нь санал болгож буй төсөвт өртгийн 100 хувиас багагүй хэмжээний борлуулалтын орлоготой байна. нийлүүлэгч харилцан тохиролцож барааны нэгж үнийг бууруулах өөрчлөлтийг хийнэ.2 (б) Гүйцэтгэгчээр ажилласан байх жилийн тоо: Сүүлийн 2 жил 23 .9 (б) (1) Монгол Улсын хилээс гадна үйлдвэрлэгдэх барааг нийлүүлэх үнэ нь ТОӨЗ-ны 15. ТОӨЗ 18.1 (д) Барааг нийлүүлсний дараах засвар.(1) дэх хэсэгт заасан CIP үнээс гадна дараах үнээр санал болгож болно.(б). гэрээ дүгнэсэн акт.1 Тендерийн валют: Төгрөг байна. гэрээний хэрэгжилтийн үр дүнгийн талаар өмнөх бүх захиалагчийн тодорхойлолтыг ирүүлнэ. Үүнд: СIP –ээс бусад олон улсын худалдааны/инкотермс/ оруул ТОӨЗ 15.10 тохирох нөхцөлийг Тендерт оролцогчийн санал болгосон үнийг гэрээний хэрэгжилтийн явцад “тохируулна. шатах тослох материал”-тай ижил төрлийн бараа нийлүүлж байсан гэрээний тухай мэдээлэл/-ийг дараах хүснэгтээр ирүүлнэ: № Гэрээний нэр Барааны нэр Гэрээний нэ /мян. борлуулагчийн зөвшөөрөл: “шаардлагатай” ТОӨЗ 18. ТОӨЗ 18.9. ТОӨЗ 18. Барааны үнэд үүнээс өөр өөрчлөлт хийхийг хориглож энэ заалтыг гэрээний тусгай нөхцөлд тусгана. ТОӨЗ 18.ТОӨЗ 15.тө / Захиалагчийн мэдээлэл Нэр хаяг Утасны дугаар Дээрх мэдээллийн хамт өмнөх захиалагч байгууллагуудтай сүүлийн 2 жилд байгуулсан гэрээний хуулбар.

тайлбар нотлохыг баримтыг бэлтгэж тендерт ирүүлнэ.000 төгрөг. / тоног төхөөрөмж. жагсаалтыг доорх хүснэгтэд зааснаар бэлтгэж. ТОӨЗ 21.2 (д) Ашигтай ажилласан байх жилийн тоо: 2 ТОӨЗ 18. -Байгууллагын харилцах банкин дахь дансны үлдэгдэл /банкны тодорхойлолт. тэдгээрийн гэрчилгээний эхээс татсан хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулж багц бүрт ирүүлнэ.1 Тендерийн баталгааны үнийн дүн: Тендерийн баталгаа 600. багаж хэрэгслийн нэр. багаж хэрэгсэлийн үзүүлэлт. ТОӨЗ 18. дансны хуулгаар тодорхойлно. зориулал Эзэ шдэг байгууллага иргэний нэр Чанар байдал.1 Тендерт оролцогчийн санал болгосон бараа нь захиалагчаас шаардсан тухайн барааны тодорхойлолт /стандарт/-ын үзүүлэлт. нөхцөл тус бүрийг хангаж буйг харуулах техникийн тодорхойлолт./ -Үл хөдлөх хөрөнгийн баталгаажсан гэрчилгээ /Үнэлгээний эрх бүхий байгууллагаар үнэлэгдсэн “Үл хөдлөх хөрөнгө” нь барьцаанд тавигдаагүй болохыг нотлох лавлагааг улсын бүртгэлийн хэлтсээс авч ирүүлнэ.4 Дотоодын давуу эрхийн зөрүү: “тооцно” ТОӨЗ 19. багаж хэрэгсэл нь компанийн өөрийн эзэмшлийнх байж болно Машин тоног Тоо./ -Арилжааны банкнаас тодорхойлолт зээл олгох бололцоотой болохыг нотлох ТОӨЗ 18.1 Тендерийн эх хувиас гадна ирүүлэх хуулбар хувийн тоо: Цахим системээр ирүүлэх тохиолдолд хувь заахгүй 24 .1 Тендер нээснээс хойш 45хоногийн туршид хүчинтэй байна.2 (г) Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ:. техникийн паспортын дугаар төхөөрөмж. багаж хэрэгслийн нэр зориулалтыг бичнэ. Ингэхдээ ТОӨЗ 21.1-ийн II-ийн ”5”-д заасан тайлбарын дагуу бэлтгэнэ ТОӨЗ 20. Төсөвт өртгийн 1 хувиар тендерийн баталгааны хэмжээг тогтоож үнийн дүнг оруулсан. тоног төхөөрөмж. ашиглалтад орсон огноо Машин тоног төхөөрөмж.ТОӨЗ 18. хэмжээ Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ. Хүчинтэй байх хугацаа: 2016 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрийг дуустал ТОӨЗ 22.2 (в) Гэрээг гүйцэтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай үндсэн тоног төхөөрөмжийн жагсаалт: Гэрээт ажилд ашиглах дурьдсан механизм. Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн нийт дүн Тендерт оролцогчийн ирүүлсэн багцын үнийн саналын 30%-иас багагүй байх Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн нийт дүнг дараах шалгуур үзүүлэлтүүдийг аль нэгээр эсвэл тэдгээрийн нийлбэрээр нь тодорхойлно.

Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа дуусахаас өмнө илгээсэн тендерийн материалаа буцаан засварлах. таних зорилгоор тендерийн гаднах болон доторх дугтуйд дараах нэр. хот: Хөвсгөл аймаг Мөрөн хот Улс:“Монгол Улс” ТОӨЗ 23. худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлын танхим.gov. Аймаг. Тендер ирүүлэх ТОӨЗ 23. Үүнд: Байшин.3 (в) Тендер шалгаруулалтыг ялгаж.gov. ТОӨЗ 24. ялгах дугаарыг гаргацтай тэмдэглэнэ: Шаардлагатай .000 /тавин мянга/ төгрөгийг http://www. Цахим систем ашиглан илгээх нийт файлын хэмжээ 100 МЬ.mn) хаягаар өөрийн ААН. Тендер хүлээн авах этгээд: Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Худалдан авах ажиллагааны албаны мэргэжилтэн Ц.ийн хувийн нууцлалын кодыг ашиглан нэвтэрч цахим хэлбэр (PDF) файлаар илгээнэ.gov. цаг нь: Огноо: 2016 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдөр Цаг: 11 цаг 20 минут 25 . Мөрөн сум. үнэлэх ТОӨЗ 28.meps.1 Тендерхүлээн авах эцсийн хугацаа нь: Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа нь Цахим худалдан авах ажиллагааны систем (http://www. Давхар болон өрөөний дугаар: Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Худалдан авах ажиллагааны албаны мэргэжилтний өрөөний дугаар 217 тоот. 8-р баг.Эрдэнэбаатар Байгууллагын хаяг: Хөвсгөл аймаг.meps. аймгийн ЗДТГ-ын “А” байр.3 (б) Тендер хүлээн авах захиалагчийн хаяг: Захиалагч тендерүүдийг хүлээн авах хаяг нь: Тендерийн материалыг цахим худалдан авах ажиллагааны систем (http://www.mn)-ийн серверийн цагаар тооцогдох тул тендер хүлээн авах хугацаанаас хоцорсон тендерийн материал хүлээн авах боломжгүй.Г. аймгийн ЗДТГ-ын “А” байр. Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журмын дагуу тендерт оролцох хураамж 50.mn-ээр банкны меркантийн системийг ашиглан төлнө. Аймаг. Мөрөн сум.meps.1 Тендерийн нээлт хийх газрын хаяг нь дор өгөгдөв. Тендерийг нээх. хот: Хөвсгөл аймаг Шуудангийн дугаар: байхгүй Улс: “Монгол Улс” Тендерийн нээлт хийх огноо. нэмэлт өөрчлөлт оруулах эрхтэй. худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлын танхим. 8-р баг. гудамжны нэр: Удирдлагын ордон Давхар болон өрөөний дугаар: Хөвсгөл аймаг. Огноо: 2016 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдөр Цаг: 11 цаг 00 минут Д. нэг файлын хэмжээ 15 МЬ байна.

1 Гүйцэтгэлийн баталгааг гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэлд заасан хугацаанд багтаан. -Тендерт оролцогчийн санал болгосон нэмэлт өөрчлөлт буюу үнийн хөнгөлөлтийг тусгах ТОӨЗ 35. Дотоодын давуу эрхийн зөрүү тооцуулах талаар дараах баримт бичгийг ирүүлнэ.1 Захиалагч барааны тоо хэмжээг бууруулж болох хамгийн их хувь: 0 хувь Нийлүүлэх барааны тоо хэмжээг өсгөж болох хамгийн их хувь: 0 хувь ТӨОЗ 40. дүнгээр ирүүлнэ. Үүнд: -Тендерт оролцогчийн орон нутгийн давуу эрх тооцуулах хүсэлт. тендерийн үнэд залруулга хийх.2 /д/ Дотоодын давуу эрхийн зөрүүг үнэлгээнд харгалзах бөгөөд захиалагч Сангийн сайдын 2007 оны 81 дүгээр тушаалаар баталсан “Тендерт оролцогчид давуу эрх олгох аргачлал”-ыг ашиглан үнэлгээ хийнэ. Мэдэгдлийн эх хувийг баталгаат шуудангаар илгээнэ.mn сайтад нийтэлж. гэрээний тусгай нөхцөлд тусгайлан заасан хэлбэр.gov. 26 .ТОӨЗ 35. Тендерийн үнийг харьцуулахдаа “дотоодын давуу эрхийн зөрүү” тооцно. оролцогчийн мэйл хаягаар илгээх тул тендерт оролцогч тендерт шалгарсан болон шалгараагүй мэдэгдлийг энд заасан мэдээллийн хэрэгслээс үзэж мэдээлэл авах үүрэгтэй. ТШӨХ. . ТОӨЗ-ны 31. ТОӨЗ 42.2 Гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай болон тендерт шалгараагүй тухай мэдэгдлүүдийг http://www. Е. нотлох баримт ирүүлээгүй бол давуу эрх тооцохгүй. Гэрээ байгуулах эрх олгох ТОӨЗ 40.2 /г/ ТОӨЗ-ны 32 дугаар зүйлийн дагуу арифметик алдааг тооцож тендерийн үнийг залруулах.3 дугаар зүйлийн дагуу томоохон зөрүү тооцоогүй бага хэмжээний орхигдуулсан зүйл буюу тоо хэмжээний зөрүүг тооцон мөнгөөр илэрхийлж.Санал болгосон барааны өртгийн 50-аас багагүй хувь нь тухайн орон нутагт бий болсон гэдгийг нотлох баримт бичиг Жич: Тендерт оролцогч албан хүсэлт.meps.

энэ бүлэгт заасан маягтаар гаргасан тендерийн баталгааны хамт ирүүлнэ. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг ирүүлэх шаардлагагүй бол урьдчилгаа төлбөрийн баталгааны маягтыг тендерийн баримт бичигт хавсаргахгүй. урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг энэ бүлэгт заасан маягтаар ирүүлэх үүрэгтэй. сэлбэг болон барааны тоо ширхэгийг тендерийн баримт бичгийн дагуу залруулж. барааг хүргэх хуваарь гэх мэт). өөрчилсний дараа гэрээний маягтад гарын үсэг зурна. үнийн хуваарийг бөглөж. 27 . хүлээн зөвшөөрөгдөх зөрүү (төлбөрийн хуваарь. Шалгарсан тендерт оролцогч гүйцэтгэлийн баталгаа. Арифметик алдаа.ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ ТЕНДЕРШАЛГАРУУЛАЛТЫН МАЯГТ Тендер шалгаруулалтын маягтыгбөглөх санамж Тендерт оролцогч тендерийн баримт бичгийн шаардлагын дагуу тендерийн маягт.

тамга: Албан тушаал. [тендерт оролцогчийн нэрийг оруул]. Тендерт оролцогчийн нэр: Эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг. Бидний санал болгож байгаа тендер шалгарсан тохиолдолд дараах үнийн хөнгөлөлт [үзүүлнэ эсхүл үзүүлэхгүй гэдгийн аль нэгийг оруулах] [Үнийн хөнгөлөлт үзүүлэхээр бол техникийн тодорхойлолтонд дурдсан бараа болон бусад үйлчилгээний аль хэсэг. нэр төрөлд эсхүл бүхэлд нь ямар хөнгөлөлт үзүүлэх саналтай байгаа. 4. энэхүү тендер шалгаруулалтаар нийлүүлэгдэх бараа. Бид. Бидний тендер шалгарсан тохиолдолд гэрээнд заасан барааг гэрээ байгуулснаас хойш [тоо] хоногийн дотор нийлүүлнэ. Энэ нь техникийн тодорхойлолтод заасан бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт үндэслэнэ. 3. 2. эсхүл гэрээний хэрэгжилтийг хянах. энэхүү тендерийн баримт бичгийн шаардлагад нийцсэн [бараа болон бусад үйлчилгээний нэрийг оруул]-г [тендерийн үнийг тоогоор болон үсгээр оруул] төгрөгөөр тендерийн баримт бичигт заасан бараа нийлүүлэлтийн хуваарийн дагуу нийлүүлэхээр санал болгож байна. нэр: Хаяг: 28 . Тендер нь тендерийн баримт бичигт заасны дагуу тендер нээснээс [тоо] хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна.МАЯГТ №: ТШМ-1 ТЕНДЕРИЙН МАЯГТ [огноо] (Захиалагч байгууллагын нэр)-ын дарга _____________________танаа 1. түүнийг дагалдах бусад үйлчилгээний техникийн тодорхойлолт болон бусад баримт бичгийг бэлтгэсэн. Гэрээг албан ѐсоор байгуулах хүртэл энэхүү тендер болон түүнийг шалгарсан тохиолдолд гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл нь бидний хооронд хийгдсэн хэлцэл болно. зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхээр нэр нь дэвшигдсэн этгээд болон үнэлгээний хорооны гишүүдтэй нэгдмэл сонирхолгүй болохоо мэдэгдэж байна. 6. 5. Бид. үнийн хөнгөлөлт тооцох аргачлалыг хэрхэн хэрэглэх талаарх саналаа оруул] үзүүлнэ.

9(а).(2)-д заасан гэрээ байгуулах эрх олгосон тохиолдолд төлөх НӨТ болон бусад татвар хураамж Нэр төрөл бүрийн нийт үнэ (6+7+9) Тендерийн нийт үнэ (10) Тендерт оролцогчийн нэр ___________________ Гарын үсэг ____________________ Огноо ____________________ МАЯГТ №: ТШМ -2Б .(а).МАЯГТ №: ТШМ-2А МОНГОЛ УЛСАД ҮЙЛДВЭРЛЭГДСЭН БАРААНЫ ҮНИЙН ХУВААРЬ Огноо:_________________ НТШ-ын дугаар: ______________ Тендерийн урилгын дугаар: ___ Хувилбарт тендерийн дугаар: _________ Хуудасны ____ -ын _____ дугаар ___ (А ангилал) ТОӨЗ-ны 16-д заасан валютаар 1 2 3 4 5 6 Нэр төрөл Барааны тодорхойлолт Гарал үүслийн улс Тоо ширхэг болон эд анги EXW нэгж үнэ Нэр төрөл бүрийн EXWбүгд үнэ (4x5) 7 8 Барааг эцсийн Монгол улсын цэгт хүргэхэд нутаг дэвсгэр шаардагдах дээр бий болсон дотоодын буюу дотоодын тээвэрлэлт болон ажиллах хүч.9. өртөгийн ТОӨЗ-ны 6-р баганад 15.(3)-д заасан үнэд шаардсан бол) эзлэххувь 9 10 ТОӨЗ-ны 15. бусад түүхий эд болон үйлчилгээний бусад үнэ үйлчилгээний (хэрэв ТШӨХ.

(2)-д зааснаар гэрээ байгуулах эрх олгосон тохиолдолд төлөх НӨТ болон бусад татвар хураамж Нэр төрлийн нийт дүн (6 + 7+8) Тендерийн нийт дүн (9) Тендерт оролцогчийн нэр ___________________ Гарын үсэг ____________________ Огноо ___________________ 30 .9(б).9(б).9 (б) (1)-д заасан СИФ эсхүл СИП нэгж үнэ Нэр төрөл бүрийн СИФ эсхүл СИП нийт үнэ (4 х 5) Барааг эцсийн цэгт хүргэхэд шаардагдах дотоодын тээвэрлэлт болон бусад үйлчилгээний үнэ (хэрэв ТШӨХ.(3)-д шаардсан бол) ТОӨЗ-ны 15. ТОӨЗ-ны 15.МОНГОЛ УЛСЫН ГАДНА ҮЙЛДВЭРЛЭГДСЭН БӨГӨӨД ИМПОРТООР ОРЖ ИРЭХ БАРААНЫҮНИЙНХУВААРЬ Огноо: ______________________ НТШ-ын дугаар: ___________________ Тендерийн урилгын дугаар: ________ Хувилбарт тендерийн дугаар: _______ Хуудасны ________ –ын _______ (Б ангилал) ТОӨЗ-ны 16-д заасан валютаар 1 2 3 Нэр төрөл № Барааны тодорхо йлолт Гарал үүслийн улс 4 5 6 7 8 9 Тоо ширхэг ТОӨЗ-ны 15.

9 (в) (1)д заасан урьд нь төлсөн болон төлөх гаалийн татвар хураамж болон импортын татварыг оруулсан нэгж үнэ ТОӨЗ-ны 15.9(в) (5)-д шаардсан бол) 11 12 Гэрээ байгуулах эрх олгосон тохиолдолд төлөх НӨТ болон бусад татвар хураамж Нэр төрөл бүрийн нийт үнэ (9+10+11) Тендерийн нийт үнэ (12) Тендерт оролцогчийн нэр ___________________ Гарын үсэг ____________________Огноо ____________________ 31 .9 (в) (3)-д заасны дагуу нэгж үнэ (гаалийн татвар хураамж болон импортын татварыг хассан) (6 – 7) 9 10 ТОӨЗ-ны 15.МАЯГТ №: ТШМ -2В МОНГОЛ УЛСЫН ГАДНА ҮЙЛДВЭРЛЭГДСЭН БӨГӨӨД ИМПОРТООР ОРУУЛЖ ИРСЭН БАРААНЫ ҮНИЙН ХУВААРЬ Огноо: ______________________ НТШ-ын дугаар: ___________________ Тендерийн урилгын дугаар: ________ Хувилбарт тендерийн дугаар: _______ Хуудасны ________ –ын _______ (В ангилал) ТОӨЗ-ны 16-д заасан валютаар 1 Нэр төрөл № 2 3 4 Барааны Гарал Инкотермд тодорхойлолт үүслийн тусгасны улс дагуу хүргэх огноо 5 6 7 8 Тоо ширхэг ТОӨЗ-ны 15.(2)-д заасан нэр төрөл бүрт төлсөн гаалийн болон импортын татвар хураамж [нотлох бичиг баримтыг үндэслэнэ] ТОӨЗ-ны 15.9 Барааг (в) (3) эцсийн цэгт (9=8x5)-д хүргэхэд заасны дагуу шаардагдах гаалийн болон дотоодын импортын тээвэрлэлт татварыг болон бусад хассан нэр үйлчилгээний төрөл бүрийн үнэ үнэ (ТОӨЗ-ны 15.9(в).

ТЕНДЕРИЙН БАТАЛГААНЫ МАЯГТ (БАНКНЫ БАТАЛГАА) [Захиалагч байгууллагын нэр] [Тендерт оролцогчийн нэр] (цаашид “Тендерт оролцогч” гэх) нь [Тендер шалгаруулалтын нэр] бараа нийлүүлэхээр тендер (цаашид “Тендер” гэх) санал болгосонтой ХОЛБОГДУУЛАН. (б) тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгааны дагуу гүйцэтгэлийн баталгааг ирүүлээгүй бол. Төлбөр хийх үүрэг нь дор дурдсан нөхцөлд үүснэ. (2) захиалагч тендер хүчинтэй байх хугацаанд багтаж гэрээ байгуулах эрх олгосон үед тендерт оролцогч: (а) тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгааны дагуу гэрээг байгуулаагүй бол. (в) тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгааны дагуу хийгдсэн тендерийн үнийн алдааны залруулгыг хүлээн зөвшөөрөөгүй бол. Огноог оруулахдаа ТОӨЗ-ны 21. Банкны эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг: Албан тушаал. Энэхүү баталгаа нь [огноог оруул]өдрийгдуустал хүчинтэй. эсхүл захиалагч хүлээн зөвшөөрөх чөлөөтэй хөрвөх валютаар илэрхийлж. нэр: Банкны тамга: Огноо: Хаяг: 1 Баталгааны дүнг тендерийн.Захиалагч баталгаатай холбогдсон аливаа шаардлагыг энэ хугацаанд багтаж банкинд мэдэгдэх ѐстой. Та бүхнийг хүндэтгэсэн. үсгээр болон тоогоор заана. Энд тодорхойлогдсон нөхцөлүүдийн аль нэг нь үүссэнийг дурдаж дээр зааснаас хэтрэхгүй мөнгөн дүнтэй тэнцэх төлбөр хийх тухай захиалагчийн анхны шаардлагыг бичгээр хүлээн авсан даруй төлбөрийг үл маргалдах журмаар хийнэ.1-д заасантай ижил байна.МАЯГТ №: ТШМ-3А 3.3-т заасны дагуу тендерийн хүчинтэй байх хугацаанаас хойш 28 хоног байхаар тооцож оруулна. Энэхүү баталгаагаар [Банкны нэр] (цаашид “Банк” гэх) нь [захиалагчийн нэр] (цаашид “захиалагч” гэх)-ийн өмнө нийт [мөнгөн дүн]–ийн1 төлбөр хийх үүрэг хүлээж батлан даалт гаргаж байна. . Үүнд: (1) тендерийг нээсний дараа тендерийн маягтад заасан тендер хүчинтэй байх хугацаа дуусахаас өмнө тендерт оролцогч өөрийн тендерийг буцааж авсан.Баталгааний мөнгөн дүн нь ТОӨЗ-ны21.

Үйлдвэрлэгч/гэрээт борлуулагчийн нэр: Эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг. [оруул: үйлдвэрлэгч/гэрээт борлуулагчийн бүтэн хаяг]-д байршилтай [оруул: үйлдвэрлэгч/гэрээт борлуулагчийн бүрэн нэр] нь[оруул: үйлдвэрлэдэг/ борлуулдаг барааны төрөл]-ийг албан ѐсоор үйлдвэрлэдэг/борлуулдаг бөгөөд. сар.Энэхүү итгэмжлэлийг үйлдвэрлэгч/гэрээт борлуулагчийн албан бланкан дээр бичиж. барааг санал болгосон тендер ирүүлж.ТШӨХд шаардсан тохиолдолд тендерт оролцогч үүнийг тендерийн хамт ирүүлнэ.] Огноо: [тендер ирүүлсэн (өдөр. Бид дээр дурдсан компанийн санал болгосон барааны хувьд Гэрээний ерөнхий нөхцөлийн 14-д заасны дагуу чанарын баталгааг бүрэн гаргаж байна.МАЯГТ №: ТШМ-4 Үйлдвэрлэгч/гэрээт борлуулагчийн итгэмжлэл [Тендерт оролцогч энд заасан зааврын дагуу үйлдвэрлэгч/гэрээт борлуулагчаар энэ маягтыг бөглүүлсэн байна. тамга: Албан тушаал. он)] НТШ-ын дугаар: [оруул:тендер шалгаруулалтын дугаар] Хувилбарын дугаар: [оруул:энэнь хувилбарт тендер бол ялгах дугаар] (Захиалагч байгууллагын нэр)-ын дарга ____________________________танаа Бид. улмаар хэлэлцээр хийн гэрээ байгуулахыг зөвшөөрч байна. түүнийг төлөөлөх эрх бүхий этгээд гарын үсэг зурсан байна. үүгээр [оруул: тендерт оролцогчийн бүтэн нэр] компанид бидний үйлдвэрлэсэн/борлуулсан [оруул: барааны нэр ба товч тодорхойлолт]. нэр: Хаяг: 33 .

5. Чадварын мэдээлэл ирүүлэх маягтууд МАЯГТ №: ТШМ-5А Санал болгож буй туслан гүйцэтгэгч Зүйл Туслан гүйцэтгэгчийн нэр Бүртгэгдсэн газар болон чадавхи 34 .

12. Гэрээнд оролцсон байдал (нэгийг сонгох) 1. Гэрээ нь гэрээний үндсэн үнийн дүнгээс _________ дутуу/илүү дүнгээр дуусгавар болсон. 35 . 2. тухайн эх сурвалжийг тусгах. Гэрээний дугаар Гэрээний нэр Улсын нэр Захиалагчийн нэр Захиалагчийн хаяг ТББ-д тодорхойлсон гэрээтэй холбогдох ижил төрлийн болон бусад онцлог 5. Гэрээ байгуулсан/дуусгавар болсон огноо Гэрээ нь хуваарьт хугацаанаас _____ сарын өмнө/дараа дууссан. Гэрээ/туслан гүйцэтгэх гэрээ/түншлэлийн хувьд ногдох гэрээний дүн/-ний үнийн дүн (гэрээ байгуулагдах эсхүл дуусгавар болсон үеийн мөнгөний нэгжээр илэрхийлсэн гэрээний дүн байна) Мөнгөний нэгж Мөнгөний нэгж Мөнгөний нэгж 7. (хэрэв илүү гарсан бол тайлбарлах) 11. Техникийн тусгай шаардлагууд. 9. Гэрээний дүн:_______. Нийт гэрээний үнийн дүнд туслан гүйцэтгэх гэрээгээр гүйцэтгэсэн дундаж хувийн жин. 10. Түншлэлийн хувьд ногдох гэрээний дүн: _______.МАЯГТ №: ТШМ-5Б Ижил төрлийн гэрээ гүйцэтгэсэн туршлага Тендерт оролцогч эсхүл түншлэлийн гишүүний нэр Гэрээ тус бүрээр маягтыг бөглөнө. (хэрэв хоцорч дууссан бол тайлбарлах) 8. Үндсэн нийлүүлэгч  Туслан гүйцэтгэгч  Түншлэлийн гишүүн 6. 4. 3. Туслан гүйцэтгэх гэрээ: _______.

Гэрээний нэр Захиалагч.МАЯГТ №: ТШМ-5В Нэгдсэн хүснэгт: Одоо хэрэгжиж буй гэрээ Тендерт оролцогч эсхүл түншлэлийн гишүүний нэр Тендерт оролцогч болон түншлэлийн гишүүн бүр өөрсдийн хэрэгжүүлж буй буюу одоо гүйцэтгэж буй бүх гэрээний талаар мэдээлэл ирүүлнэ. бусад. 2. 4.Уг мэдээлэл нь гэрээ хэрэгжүүлэх чадавхигүй болсон эсхүл ажил дуусгавар болсон гэрчилгээ буюу ажил хүлээлцсэн актаа хүлээн авч байгаа гэрээний хувьд хамаарахгүй. 3. 36 . 5. холбоо барих хаяг/утас/факс Гэрээний үнийн дүн Гэрээг дуусгахаар төлөвлөсөн хугацаа Дараагийн 6 сард нэхэмжлэх үнийн дүнгийн сарын дундаж 1.

2 (a) заалт болон түүнд харгалзах ТШӨХ-дзаасан хугацааны (тендер оролцогч эсхүл түншлэлийн гишүүн бүр) аудитаар баталгаажсан санхүүгийн тайлан.МАЯГТ №: ТШМ-5Г Санхүүгийн чадавхи Тендерт оролцогч эсхүл түншлэлийн гишүүний нэр Тендерт оролцогч түншлэлийн гишүүн бүрийг оролцуулан ТОӨЗ-ны 18. Эргэлтийн хөрөнгө.Татварын албанд тушаасан (захиалагч шаардсан бол аудитаар баталгаажуулсан байх) санхүүгийн тайланг нотлох баримт болгон энд хавсаргана. 3. албан тушаал Факс Телекс Сүүлийн (ТШӨХ-д заасан тоо)хүртэлх жилийн хугацааны нийт хөрөнгө болон эх үүсвэрийг төгрөгөөр (хөрвүүлэх ханш нь тухайн жил бүрийн эцсийн байдлаар мөрдөгдөж байсан Монгол банкны зарласан ханш байна) илэрхийлнэ. 3.Тендерт оролцогч эсхүл түншлэлийн гишүүн бүр энэ маягтын дагуу өөрийн холбогдох мэдээллийг ирүүлнэ. 6.2 (a) заалт болон түүнд харгалзах ТШӨХ-д заасан шаардлагыг ханган гэрээг гүйцэтгэх явцад хүрэлцэхүйц эргэлтийн хөрөнгийн эх үүсвэртэйг харуулсан хөрвөх хөрөнгө. 2. түүнд хийсэн тайлбарыг хавсаргана. зээл авах боломж буюу зээлжих баталгаажсан эрх болон бусад санхүүгийн хэрэгслийг тодорхойлно. 4. Хэрэв тендерт оролцогчийн улсын хуулиар аудитын баталгааг шаарддаггүй бол хувийн байгууллагын санхүүгийн тайланг эрх бүхий бүртгэгдсэн нягтлан бодогч болон татварын байгууллагын тодорхойлолтын хуулбарыг хавсаргана. Банк Банкны нэр Банкны хаяг Утас Холбоо барих ажилтны нэр. 5. ТОӨЗ-ны 18. Санхүүгийн мэдээлэл /сая/ 1. 37 . Сүүлийн (ТШӨХ-д заасан тоо) хүртэлх жилийн хугацаанд 5 4 3 2 1 Төлөвлөсөн: Дараагийн 2 жилийн хугацаанд 1 2 Нийт хөрөнгө Эргэлтийн хөрөнгө Нийт өглөг Эргэлтийн өглөг Татварын өмнөх ашиг Татварын дараах ашиг Санал болгож буй санхүүгийн эх үүсвэр буюу ТОӨЗ-ны 18.Шаардлагатай бол банкны мэдээллийн хүснэгтийг тус тусдаа бөглөнө. 4. 2. санхүүгийн бусад эх үүсвэр Дүн 1.2 (a) заалт болон түүнд харгалзахТШӨХ-д заасан шаардлагыг хангаж буйг харуулсан санхүүгийн мэдээллийг ирүүлнэ.

Тендерт оролцогч нь гэрээг удирдах. ур чадварын талаарх мэдээллийг мөн ирүүлнэ. 2. хамгийн багадаа 2 хүний нэрийг албан тушаал тус бүрт дэвшүүлнэ. хэрэгжилтийн зохион байгуулах хувилбарт нэр дэвшигчийн ажлын туршлага.Нэр дэвшигч бүрийн ажлын туршлагын талаарх мэдээллийгтус тусад нь гаргаж ирүүлнэ. 1. 3.МАЯГТ №: ТШМ-5Д Ажиллах хүчний чадавхи Тендерт оролцогчийн нэр Тендерт оролцогч нь гэрээний удирдлага болон хэрэгжилтийг хариуцан ажиллахтай холбогдох ур чадвар. 4. мэргэжлийн шаардлагыг хангасан. Албан тушаал Үндсэн нэр дэвшигчийн нэр Хувилбарт нэр дэвшигчийн нэр Албан тушаал Үндсэн нэр дэвшигчийн нэр Хувилбарт нэр дэвшигчийн нэр Албан тушаал Үндсэн нэр дэвшигчийн нэр Хувилбарт нэр дэвшигчийн нэр Албан тушаал Үндсэн нэр дэвшигчийн нэр Хувилбарт нэр дэвшигчийн нэр 38 .

ЗУРАГ ТӨСӨЛ 5. досол. ШАЛГАЛТ БОЛОН ТУРШИЛТ . тормозны шингэн. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ Барааны тодорхойлолт: АИ92.ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ ТАВДУГААР БҮЛЭГ БАРАА НИЙЛҮҮЛЭЛТЭД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА. боодлыг нийлүүлэгч бүрэн хариуцна. 8-р баг Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь: 39 . масло. хадгалах үеийн баглаа. Мөрөн сум. Бараа хүргэх газар: Хөвсгөл аймаг. Техникийн тодорхойлолт болон стандарт Үзүүлэлт А-80 бензин MNS 217:2006 Авто бензин Дизель түлш MNS 216:2006 Дизель түлш Стандарт: Монгол улсад мөрдөж буй стандартад нийцсэн бараа байна. дизель түлш. 3. олон улсын болон Монгол улсын холбогдох стандарт шаардлагад нийцсэн байна. ХОЛБОГДОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ БОЛОН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХУВААРЬ 3. Баглаа. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ АГУУЛГА 1. А80 бензин. Бараа болон холбогдох үйлчилгээний нэрс № 1 2 1. Тендерт оролцогч нь Стандарчлал хэмжил зүйн баталгаатай түгээгүүртэй байна. гийдрийн шингэн. боодол: Барааг тээвэрлэх. TЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ 4. БАРААНЫ НЭР ТӨРЛИЙН ЖАГСААЛТ БОЛОН НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ХУВААРЬ 2. 2.

БАРААНЫ ЖАГСААЛТ БА БАРАА НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ХУВААРЬ .

Мөрөн сум. Мөрөн сум.8-р баг 2016 оны 06 сараас Дараагийн гүйцэтгэгч сонгогдтол 4 8 Нийт дүн 1 200 60 1 540 13 500 60 000 000 41 .8-р баг 3 АИ 95 Техникийн тодорхойлолтын дагуу 2 328 000 Хөвсгөл аймаг. Мөрөн сум. Мөрөн сум.8-р баг 2016 оны 06 сараас Дараагийн гүйцэтгэгч сонгогдтол 2016 оны 06 сараас Дараагийн гүйцэтгэгч сонгогдтол 1 200 1 940 А-80 бензин MNS 217:2006 5 Масло Техникийн тодорхойлолтын дагуу 120 7 000 840 000 Хөвсгөл аймаг.8-р баг 2 Дизель түлш MNS 216:2006 28 440 1 840 52 329 600 Хөвсгөл аймаг. Мөрөн сум. Мөрөн сум. Мөрөн сум.8-р баг 2016 оны 06 сараас Дараагийн гүйцэтгэгч сонгогдтол 7 Тормозны шингэн Техникийн тодорхойлолтын дагуу 60 2 500 150 000 Хөвсгөл аймаг.8-р баг 2016 оны 06 сараас Дараагийн гүйцэтгэгч сонгогдтол 1 848 000 Хөвсгөл аймаг. Мөрөн сум.8-р баг 6 Досол Техникийн тодорхойлолтын дагуу 240 3 500 840 000 Хөвсгөл аймаг.Нэр № Тодорхойлолт Тоо ширхэг Нэгжийн үнэ /төгрөгөөр/ нийт үнэ ТШӨХ-д заасан барааг хүргэх эцсийн цэг Инкотермийн нөхцөлийн дагуу тогтоосон бараа нийлүүлэх хугацаа Нийлүүлэх Нийлүүлэх Нийлүүлэгчийн хамгийн эцсийн санал болгосон эхний хугацаа хугацаа хугацаа Дараагийн 2016 оны гүйцэтгэгч 06 сараас сонгогдтол Дараагийн 2016 оны гүйцэтгэгч 06 сараас сонгогдтол 1 АИ 92 Техникийн тодорхойлолтын дагуу 480 1 780 854 400 Хөвсгөл аймаг.8-р баг 2016 оны 06 сараас Дараагийн гүйцэтгэгч сонгогдтол Тап Техникийн тодорхойлолтын дагуу 810 000 Хөвсгөл аймаг.

Барааны тэмдэг. материал нь шинэ. ашиглагдаагүй. каталогийн дугаарыг заасан шаардлагыг аль болох тавихгүй байна.Бүх салбарт хэрэглэж болох нийтлэг жишиг техникийн тодорхойлолт гэж байхгүй. үйлчилгээ нь уг шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг ижил хүснэгтээр харуулна. техникийн тодорхойлолтодаль болох олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандартыг хэрэглэх шаардлагатай. шударга байх зорилго хэрэгжиж.Үүнд мөн тендерт оролцогч зураг болон загварыг тендертэй хамт. материал. үйл ажиллагааны шаардагдах стандартын талаар тодорхой тусгана. кодыг заасан тохиолдолд түүнтэй дүйцэх. тэдгээрийг турших стандарт. үр ашигтай. тендерүүдийн шаардлагад нийцэх байдал баталгаажиж. ижил төстэй төслийн техникийн тодорхойлолтыг жишээ болгон ашиглах нь давуу талтай. Өмнө хэрэгжсэн. Хэрэв Монгол Улсын үндэсний стандарт. кодыг хүлээн зөвшөөрнө. эсхүл түүнээс илүү чанартай олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн бусад стандарт.Техникийн тодорхойлолтыг бэлтгэхдээ метрийн системийг ашиглана. Жишиг заалт: Стандарт болон кодын дүйцэх байдал Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол техникийн тодорхойлолтод дурдсан нийлүүлэгдэх бараа.Энэ стандарт техникийн тодорхойлолтыг тухайн бараанд нийцүүлэн.1. эсхүл тухайлсан өөр стандартыг хэрэглэсэн тохиолдолд бараа. шинж чанар нь энэ стандартад дүйцэх буюу түүнээс илүү бол хүлээн зөвшөөрнө гэж техникийн тодорхойлолтод заах хэрэгтэй. орчин үеийн загварын. материалын. Техникийн тодорхойлолт бэлтгэх санамж Техникийн тодорхойлолтын зорилго нь захиалагчид шаардлагатай байгаа бараа болон холбогдох үйлчилгээний техникийн тодорхойлолтыг нарийвчлан тодорхойлоход оршдог. . эсхүл гэрээний хэрэгжилтийн явцад захиалагчид урьдчилан хянуулах зорилгоор ирүүлэхээр зааж болно.Тендерт оролцогч санал болгож буй бараа. бодитой бөгөөд өрсөлдөх чадвартай тендер бэлтгэхэд тендерт оролцогчдод зайлшгүй чухал нөхцөл болно. Техникийн тодорхойлолтын шалгуур үзүүлэлтүүд нь хязгаарласан шинжтэй байж болохгүй. материал.Зайлшгүй шаардлагын улмаас эдгээрийг хэрэглэх бол түүний ард “эсхүл түүнтэй дүйцэх” гэж нэмж заана.Эдгээрийг хангасан нөхцөлд л худалдан авах ажиллагааны хэмнэлттэй. материалын хувьд сүүлийн үеийн хандлагыг хангасан байх нөхцөлийг техникийн тодорхойлолтод шаардвал зохино. материал. зохих өөрчлөлт оруулах замаар ашиглана. Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол бүх бараа. кодыг уг стандарт буюу кодын тухайн үед мөрдөгдөж буй хувилбарт тодорхойлсноор хэрэглэнэ.Техникийн тодорхойлолтыг бэлтгэхдээ өрсөлдөөнийг аль болох өрнүүлэх зарчмыг баримтлах ѐстой бөгөөд үүний зэрэгцээ худалдан авах бараа. Ойлгомжтой бөгөөд сайтар бэлтгэсэн техникийн тодорхойлолт нь захиалагчийн тавьсан шаардлагад нийцсэн. Шаардлагатай тохиолдолд захиалагч зураг болон ажлын талбайн төлөвлөгөөг тендерийн баримт бичгийн хамт тендерт оролцогчдод өгнө.Үндэсний стандарт. Хэрвээ захиалагч техникийн тодорхойлолтын хураангуйг гаргуулахаар бол дараах хүснэгтийг ашиглан шаардлагатай мэдээллийг тусгаж өгнө. мөн зураг төсөл. үйлчилгээний шинж чанар.Бүх төрлийн барааны стандарт буюу ерөнхий техникийн тодорхойлолт боловсруулж стандартчилах нь чухал ач холбогдолтой.Бараа. тендерийг үнэлэх үнэлгээ зөв явагдана.

725-0.0 MNS0326:2005 MNS0324:2005 MNS0332:96 MNS3697:1984 MNS2049:2000 Тэсвэртэй байхгүй байхгүй байхгүй Тунгалаг 43 .0 0.78 MNSISO3405:2000 70С 50% нэрэгдэх температур /ихгүй/ 90% нэрэгдэх температур /ихгүй/ Буцалж дуусах температур /ихгүй/ Үлдэгдэл/ихгүй/ Үлдэгдэл ба хорогдол/ихгүй/ Ханасан уурын даралт 100см3 дэх бодит давирхайн агууламж/ ихгүй/ Зэс хавтгай туршилт Усанд уусдаг хүчил шүлт Усны хэмжээ Механик хольцын хэмжээ Өнгө MNSISO3405:2000 115С MNSISO3405:2000 185С Нормгүй MNSISO3405:2000 MNSISO3405:2000 MNSISO3405:2000 MNS3626:2010 MNS 0477:1996 215С 2.  Шинжилгээний лабораторийн итгэмжлэлтэй байх  Чанарын баталгааг хангасан байх  Нийлүүлэх бүтээгдэхүүний гарал үүслийг тендерийн бичиг баримтанд тусгаж өгсөн байх  Бусад ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТЫН ХУРААНГУЙ Барааны нэр: № 1.0% 4. 4 5 6 7 8 9 10 Бараа болон холбогдох үйлчилгээний нэрс Техникийн тодорхойлолт болон стандарт Нийлүүлэгчийн санал болгосон барааны үзүүлэлт Октан 15С дахь хувийн жин Найрлагын бүрэлдэхүүн Буцалж эхлэх температур / багагүй/ 10%нэрэгдэх температур /ихгүй/ ГОСТЬ8826 MNS 0481:88 MNSISO3405:2000 MNSISO3405:2000 92.9 К ПА 5.MNS217:2006 стандартанд нийцсэн байх  МУ-ын MNS4628:98.Шатахуун. Хадгалалт хамгаалалтын стандарт шаардлагыг хангасан байна. 3. 2.MNS4633-98 стандартын шаардлага хангасан ШТСтанцтай байх  Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байх  Тээвэрлэлт.0% 35-79.шатах тослох материал” -нд тавигдах техникийн ерөнхий шаардлага № Нийлүүлэгчийн санал болгосон барааны үзүүлэлт Техникийн үзүүлэлтэд тавигдах шаардалга  МУ-ын MNS 216:2006.ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТУУД 1.

Шалгалт. туршилтын жагсаалтыг холбогдох мэдээллийн хамт ирүүлэхийг тендерт оролцогчоос шаардаж болно. 44 .2. туршилт Захиалагч шаардлагатай бол нийлүүлэгдэх барааны хувьд хийгдсэн байх ѐстой үйлдвэрийн болон бусад шалгалт.

Захиалгыг өөрчлөх 4. хураамж 26. Гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 5. Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний нөхцөл байдал 23.ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ ГАРЧИГ 1. мэдээллийг ашиглах. Гэрээний үүргийг шилжүүлэх 24. туршилт 8. Татвар. Гүйцэтгэлийн баталгаа 12. баталгаат засвар 14. Даатгал 13. Баглаа боодол 9. Шалгалт. Маргааныг шийдвэрлэх 22. Зохиогчийн болон оюуны өмчийн эрх 11. хяналт шалгалт явуулах 3. Нэр томъѐо 2. Захиалагчийн шаардлагаар гэрээг цуцлах 21. Үнэ 16. Гэрээний баримт бичиг. Гарчиг 27. Төлбөр 15. Төлбөрийн чадваргүй болсны улмаас гэрээг цуцлах 20. Гэрээнд ашиглах хэл 25. Үүргийн гүйцэтгэл 45 . Алданги оногдуулах 18. Үүргээ биелүүлээгүйгээс гэрээг цуцлах 19. Туслан гүйцэтгэх гэрээ байгуулах 6. Барааны гарал үүслийн улс 7. Чанарын баталгаа. Барааны нийлүүлэлт болон баримт бичгийн бүрдүүлэлт 10. Хуваарийг сунгах 17.

Нэр томъѐо 1. мэдээллийг ашиглах. үйлчилгээ. (ж) “ажлын талбай” гэж гэрээний тусгай нөхцөлд тодорхойлсон газрыг хэлнэ.1-т дурдсан гэрээнээс бусад баримт бичиг захиалагчийн өмч хэвээр үлдэх ба хэрэв захиалагч хүсвэл нийлүүлэгч гэрээний үүргээ гүйцэтгэж дуусмагц (бүх хувийг) захиалагчид буцааж өгнө.4. 3. сургалт зэрэг гэрээний дагуу нийлүүлэгчийн үзүүлэх аливаа дагалдах ажил. нийлүүлэгч 2.1. бусад баримт бичгээс бүрдэнэ. 2. Энэ гэрээнд хэрэглэсэн дараах нэр томъѐог дор дурдсан утгаар ойлгоно. Гэрээ нь талуудын гарын үсэг зурсан гэрээний маягт.ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ 1. (в) “бараа” гэж нийлүүлэгчээс захиалагчид гэрээний дагуу нийлүүлэх тоног төхөөрөмж. дээж зэрэг мэдээллийг гэрээг гүйцэтгэхээр томилогдсон ажилтнаас бусад этгээдэд задлаж болохгүй. эдгээртэй холбогдуулж захиалагчийн өгсөн техникийн тодорхойлолт. зураг.3. 2. угсралт. Захиалагч нийлүүлэгчид бичгээр мэдэгдсэнээр гэрээний ерөнхий цар хүрээнд багтаан дор дурдсан нэг буюу түүнээс дээш зүйлийн захиалгыг хэдийд ч өөрчлөх эрхтэй. 2. 2. 3. үүргийг хэлнэ.1-т дурдсан баримт бичиг болон мэдээллийг гэрээ гүйцэтгэхээс бусад зорилгоор ашиглахгүй. бүртгэлийг шалгах эрхтэй ба аудитор томилж эдгээр данс. (з) “хоног” гэж хуанлийн хоногийг хэлнэ. бүртгэлд хөндлөнгийн шалгалт хийлгэх эрхтэй. Үүнд: (а) “гэрээ”гэж захиалагч. хяналт шалгалт явуулах Нийлүүлэгч нь захиалагч бичгээр урьдчилан зөвшөөрөөгүй тохиолдолд гэрээ ба түүний нөхцөл. Захиалагчнийлүүлэгчийн гэрээний гүйцэтгэлд хамаарах данс. үйлчилгээг нийлүүлж буй этгээдийг хэлнэ.1. Үүнд: Захиалгыг өөрчлөх 46 .Гэрээг гүйцэтгэхээр томилогдсон ажилтныг зөвхөн түүний хариуцсан ажилд шаардлагатай мэдээллээр хангана. 2. техникийн туслалцаа. Захиалагч бичгээр урьдчилан зөвшөөрөөгүй тохиолдолд. (г) “бусадүйлчилгээ” гэж тээвэрлэлт.1.2. түүнийг дагалдах хавсралт. нийлүүлэгчийн хооронд байгуулсан бараа нийлүүлэх гэрээг хэлнэ. баримт бичиг. Гэрээний 2. загвар. машин механизм болон бусад материалыг хэлнэ. (б) “гэрээний үнэ” гэж гэрээний дагуу гэрээний үүргээ бүрэн болон зохих хэмжээнд гүйцэтгэсний дагуу нийлүүлэгчид төлөх үнийг хэлнэ. (д) “захиалагч” гэж барааг худалдан авч буй гэрээний тусгай нөхцөлд нэрлэсэн байгууллагыг хэлнэ. даатгал болон бусад дагалдах үйлчилгээ. (е) “нийлүүлэгч” гэж гэрээнд заасан бараа.

үйлдвэрлэлийн өгөгдөл болон бусад туслалцаагаар үнэ төлбөргүй хангана. Гэрээнд нэмэлт 4. эсхүл өөрчилж болохгүй.1. эсхүл эд ангиудын дийлэнхийг угсарч. эсхүл түүний төлөөлөгч барааг шалгах. гүйцэтгэх гэрээ байгуулах Захиалагч урьдчилж бичгээр зөвшөөрөөгүй тохиолдол нийлүүлэгч гэрээ болон түүний аль нэг хэсгийг туслан гүйцэтгүүлэх зорилгоор туслан гүйцэтгэгч сонгож түүнтэй гэрээ байгуулж болохгүй.1-д дурдсан өөрчлөлтийг гүйцэтгэхгүй. Нийлүүлэгч гэрээг хэрэгжүүлэхдээ сонгосон аливаа туслан гүйцэтгэгч нь өөрийн хариуцсан ажил үүрэгт ногдох гэрээний холбогдох нөхцөл. 6. барааг хүргэх газар болон эцсийн цэгт явуулж болно.4. зориулалт. Туслан 5.2.Гэрээний тусгай нөхцөлд эсвэл техникийн тодорхойлолтод захиалагч ямар шалгалт. эсхүл ашиглалтын хэлбэрээс илт өөр арилжааны шинэ бараа гаргаж ирэхийг хэлнэ. 4. (в) барааг хүргэх газар. өөрчлөлтийн мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш 10 хоногийн дотор захиалагчид танилцуулна. энэ эд ангиудын үндсэн шинж чанар. Нийлүүлэгч нь захиалгын өөрчлөлтийн (цаашид “өөрчлөлт” гэх) улмаас гэрээнд заасан бараа нийлүүлэх хугацаанд үзүүлэх нөлөөг (хэрэв нөлөөлөх бол) харгалзан түүний зардлын нарийвчилсан тооцоо. 7. болзол үйлчилнэ. өөрчлөлт оруулах Энэхүү гэрээний 3 дугаар зүйлд зааснаас бусад тохиолдолд гэрээний нөхцөл. бойжуулсан. Шалгалт. боловсруулсан. 7.3. туршилт Техникийн тодорхойлолтыг хангаж буй эсэхийг баталгаажуулах зорилгоор захиалагч.2. зураг төсөл. (б) тээвэрлэлтийн болон баглаа боодлын хэлбэр. 6. Харилцан тохиролцсон өөрчлөлт нь гэрээний хэсэг болох ба энэ өөрчлөлтөд гэрээний нөхцөл. 3.1. туршилтыг хэзээ. 3.1. хэрэгжүүлэх хуваарийг гаргаж. Захиалагч 3. эсхүл түүний туслан гүйцэтгэгчийн эзэмшил газар.2. зураг. 3.(а) гэрээний дагуу нийлүүлэгдэх барааг захиалагчид зориулан тусгайлан үйлдвэрлэсэн байхаар зураг. эсхүл түүний туслан гүйцэтгэгчийн эзэмшил газар явуулсан тохиолдолд захиалагчийг шаардлагатай байгууламж.Хийж бүтээсэн гэж үйлдвэрлэсэн. Барааны гарал үүслийн улс гэдэгт барааг олборлосон. 5.2. туршилтыг нийлүүлэгчийн. болзлыг засварлах. болзлыг бүрэн биелүүлэхийг батламжилна. туршилт хийх эрхтэй. хаана хийхийг заана. туршилтыг нийлүүлэгчийн. Шалгалт болон 7. эсхүл хийж бүтээсэн газрыг хэлнэ.Зайлшгүй шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлтийг бичгээр үйлдэж талууд гарын үсэг зурна. 6.1. ургуулсан. Захиалагч шалгалт. Барааны гарал үүслийн улс 47 . техникийн тодорхойлолтыг өөрчлөх. туршилт хийхээр томилсон төлөөлөгч(д)ийг нийлүүлэгчид бичгээр мэдэгдэнэ. Шалгалт. 5. Гэрээний дагуу нийлүүлэх бараа нь аль ч улсаас гарал үүсэлтэй байж болно.2-т дурдсан нийлүүлэгчийн тооцоог үндэслэж өөрчлөлтийг бичгээр батлах ба ийнхүү баталгаажуулах хүртэл нийлүүлэгч 3.

CIF /СИФ/ болон бусад худалдааны нэр томьѐог Инкотермс (INCOTERMS) буюу Парис хот дахь Олон улсын худалдааны танхимаас боловсруулж гаргасан сүүлийн хувилбарт тодорхойлсон утгаар ойлгоно. Энэ зүйлийн аль ч нөхцөл. Гэрээнд хэрэглэсэн CIP /СИП/.3. 9. Баглаа боодол нь тээвэрлэлтийн үеийн хатуу нөхцөл. Баглаа боодол 48 . зураг төслийн эрх гэх мэт оюуны өмчийн эрхийг захиалагч болон нийлүүлэгч зөрчсөн хэмээн гуравдагч этгээдийн нэхэмжилсэн тохиолдолд гомдлыг нийлүүлэгч барагдуулж холбогдон гарах зардлыг хариуцна. баримт бичигийг бэлтгэхдээ гэрээнд. Бараа. эсхүл түүний эд ангийг өмчлөх. 11. Барааны 9.1. нэн ялангуяа гэрээний тусгай нөхцөлд заасан шаардлага болон захиалагчийн тухайн үед өгөх зааварчилгааг чанд мөрдөнө. Гүйцэтгэлийн баталгаа 11. хур тундас зэргийг хангалттай тэсвэрлэхээр байна. туршсан байх нь Монгол Улсад орж ирсний дараа түүнийг дахин шалгах. тээвэрлэлт болон ил хадгалалтын үеийн халуун.Нийлүүлэгч гэрээний тусгай нөхцөлд заасан бол түүний дагуу тээврийн болон бусад бичиг баримтыг бэлтгэж бүрдүүлнэ. хувилбарыг хэрэглэнэ. хүйтэн болон давс. Баглаа. туршилтаар бараа нь техникийн тодорхойлолтыг хангаагүй тохиолдолд захиалагч тус бараанаас татгалзах эрхтэй ба нийлүүлэгч тус барааг үнэ төлбөргүй солих эсвэл техникийн тодорхойлолттой нийцүүлэх бүхий л арга хэмжээ авна.Нийлүүлэгдэх бараа нь техникийн тодорхойлолтод нийцсэн байх ба холбогдох стандартыг заагаагүй бол тухайн барааны гарал үүслийн улсын зохих стандартад нийцсэн байна.5. 10. 9. жинг сонгохдоо барааг хүргэх эцсийн цэгийн алслагдсан байдал.2. буулгах хангалттай төхөөрөмж байгаа эсэх зэрэг хүчин зүйлийг харгалзсан байна.1. гадна талд тэмдэглэгээ хийх.Үүнд эдгээр стандартын хамгийн сүүлчийн найруулга. 11. Нийлүүлэгч барааг эцсийн цэг хүртэл тээвэрлэх явцад гэмтэх. Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ бүрэн гүйцэтгэж чадаагүйгээс захиалагчид учрах хохирлыг нөхөж барагдуулахад уг баталгаа зориулагдана. нийлүүлэлт ба баримт бичгийн бүрдүүлэлт Нийлүүлэгч техникийн тодорхойлолтын шаардлагын дагуу барааг нийлүүлнэ.1. Шалгалт. FCA/ФСА/. 8. худалдааны тэмдэг. турших болон шаардлагатай тохиолдолд татгалзаж болох захиалагчийн эрхийг хөндөхгүй.1.2. боодлын хэмжээ. Зохиогчийн болон оюуны өмчийн эрх 10. ашиглах явцад патент. Барааг тээвэрлэхээс өмнө захиалагч. эсхүл түүний төлөөлөгч шалгасан. FOB /ФОБ/. болзол нийлүүлэгчийг гэрээний баталгаат засварын болон бусад үүргээс чөлөөлөхгүй. түүнчлэн тээвэрлэлтийн цэг бүрт ачих. 7.Гэрээний гүйцэтгэлийг ГЕН-ийн 16.7.4. 8. Баглаа боодол. EXW /ИКСБ/. түүний дотор. муудахаас урьдчилан сэргийлэх баглаа боодлоор гэрээнд заасны дагуу хангана. 7. 8.2-ын дагуу сунгахад нийлүүлэгч мөн хугацаагаар гүйцэтгэлийн баталгааны хүчинтэй хугацааг сунгана.2. Нийлүүлэгч гэрээний тусгай нөхцөлд заасан мөнгөн дүн бүхий гүйцэтгэлийн баталгааг гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл хүлээн авснаас хойш 21 хоногийн дотор захиалагчид өгнө.

13. 12. Захиалагч нь 13. Нийлүүлэгч гэрээний дагуу гүйцэтгэх ажлыг дуусгавар болгосноос хойш 30 хоногийн дотор захиалагч гүйцэтгэлийн баталгааг хүчингүй болгоно. баталгаат засвар 13. ГТН-д өөрөөр заагаагүй бол захиалагч төлбөрийг нэхэмжлэх хүлээнавснаас хойш 30 хоногийн дотор шуурхай хийнэ.6. Нийлүүлэгч нь гэрээний үүргээ бүрэн биелүүлсний дараагаар төлбөр хийхийг хүссэн хүсэлтийг төлбөрийн нэхэмжлэх болонГЕН-ийн 9 дүгээр зүйлд заасан баримт бичгийн хамт захиалагчид хүргүүлнэ. 13. 13.4.3. Нийлүүлэгч энэхүү мэдэгдлийг хүлээн аваад гэмтэл согогтой бараа. болон хүргэх үед гарч болох алдагдал. сайн чанарын болон зориулалтынх байна гэдгийг нийлүүлэгч баталгаажуулна. 13. 13.11.3.2. Өөрийн болон туслан гүйцэтгэгчийн бараа нийлүүлэхэд ашиглах бүх материал. ашиглалтад хүлээлгэн өгснөөс хойш 12 сар. 14. Гэрээний дагуу нийлүүлэгдэх бараа нь шинэ. Төлбөр 49 . шуурхай засварлах буюу солино. гэмтэлтэй холбоотой эрсдэлээс хамгаалж бүх барааг ГТН-д заасан хэлбэрээр инкотермсийн нөхцөлийн дагуу даатгуулна. Даатгал 12.2 заасныг үл харгалзан.4. Гэрээний дагуу нийлүүлэгчид төлөх төлбөрийн хэлбэр. Гүйцэтгэлийн баталгаа нь ТОӨЗ-ны 16 дугаар зүйлд заасан валютаар гаргасан банкны баталгаа. Гэрээний дагуу нийлүүлэгчид хийх төлбөрийг тендерийн маягтад дурдсан валютаар хийнэ. гэмтэл согоггүй бөгөөд хамгийн сүүлийн буюу өнөөгийн загварын. урьд өмнө ашиглагдаагүй. Чанарын баталгаа. 13. 14. тээвэрлэх.Энэ зүйлд заасны дагуу нийлүүлэгчийн гаргах баталгаа нь гэрээнд заасан захиалагчийн бусад эрх.5. 14. үйл ажиллагааг хязгаарлахгүй. эсхүл барааны гарал үүслийн улсын боомтоос ачсан өдрөөс хойш 18 сар гэсэн хугацааны аль эрт дуусах хугацаанд хүчинтэй байна. нийлүүлэх. сэлбэг хэрэгсэл зэрэг нь шинэ. ГТН-д өөрөөр заагаагүй бол баталгаат засвар нь барааг хүргэж. эсхүл түүний эд ангийг үнэ төлбөргүй.1.4. Хэрэв нийлүүлэгч гэмтэл согог гарсан мэдэгдэл хүлээн аваад гэрээний дагуу түүнийг арилгахгүй бол захиалагч өөрөө нийлүүлэгчийн зардлаар уг гэмтэл согогийг арилгах эрхтэй. хадгалах. тоног төхөөрөмж. Засгийн газрын бонд эсхүл Засгийн газрын хүлээн зөвшөөрсөн үнэт цаасны хэлбэрээр гаргасан баталгаа байна.1. нөхцөлийг ГТН-д дурдана.3. Захиалагч энэхүү баталгаатай холбогдох гомдлыг нийлүүлэгчид бичгээр шуурхай мэдэгдэнэ. 13. ГТН-д тусгайлан өөрөөр заагаагүй бол барааг үйлдвэрлэх.1. техникийн тодорхойлолтод бүрэн нийцсэн орчин үеийн шинэлэг ололтуудыг агуулсан байна.2. худалдаж авах. 14.4-т заасны дагуу гэмтэл согогийг арилгаснаас хойш 12 сарын дотор засварласан бараанд энэ төрлийн гэмтэл согог дахин гарсан тухай бичгээр мэдэгдэл ирвэл уг гэмтэл согогийг үнэ төлбөргүй шуурхай арилгана. 14. 11.

(г) захиалагчийн өгсөн захиалгаас шалтгаалан ажлын гүйцэтгэл хойшилсон.(б)-д заасан нөхцөл байдал үүссэн тухай мэдэгдлийг захиалагчаас хүлээн аваад 10 хоногийн дотор (захиалагч үүнээс урт хугацаа заах эрхтэй) алдаагаа залруулаагүй. даван туулах арга замуудыг талууд хэлэлцэнэ. Үнэ 15. Нийлүүлэгч дараах тохиолдолд бараа нийлүүлэлтийн хуваарийг сунгах тухай хүсэлт гаргаж болно. Үүнд: (а) нийлүүлэгч аль нэг болон бүх барааг гэрээнд заасан эсвэл ГЕНийн 16 дугаар зүйлийн дагуу сунгасан хугацаанд хүргэж чадаагүй. эсхүл үйлчилгээ хугацаа хоцорсон (үйлчилгээ гэдэгт гэрээний дагуу захиалагчийн гаргах зөвшөөрөл.2-т заасан нөхцөл байдал бий болсны улмаас бараа нийлүүлэлтийн хуваарь ямар нэг байдлаар хоцорч болох тухай захиалагчид нэн даруй бичгээр мэдэгдээгүй. зураг. Гэрээний дагуу хүргэсэн бараа болон гүйцэтгэсэн үйлчилгээний үнийг нэхэмжлэхдээ нийлүүлэгч өөрийн тендерт санал болгосон үнийг баримтлана. Захиалагч нийлүүлэгчийн хугацаа хоцорч нийлүүлсэн бараа. гүйцэтгэсэн үйлчилгээний гэрээний үнийн ГТН-д заасан хувьтай тэнцэх алданги оногдуулж.2.2-ыг үл харгалзах ба хуваарийг сунгахгүй. Нийлүүлэгч барааг хүргэхдээ техникийн тодорхойлолтод заасан бараа нийлүүлэлтийн хуваарийг мөрдөнө.(а). 16. (в) ГЕН-ийн 22 дугаар зүйлд заасан гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний нөхцөл байдал үүсвэл. (в) нийлүүлэгч 18. Алдангийн нийт дүн ГТН-д заасан дээд хэмжээнээс хэтрэх ѐсгүй. Хугацаа хоцролтын шалтгааныг арилгах. 16. гэрээний үнийг уг хэмжээгээр бууруулна.1.15. Хуваарийг сунгах 16. 18.1.3.1. Гүйцэтгэгч 16. (б) нийлүүлэгчийн ирүүлсэн бараа нь техникийн тодорхойлолтын шаарлага хангаагүй бөгөөд гэрээний бусад үүргээ биелүүлээгүй. 18.Дээд хэмжээнд хүрсэн тохиолдолд захиалагч ГЕН-ийн 18 дугаар зүйлийн дагуу цуцлах тухай асуудлыг хөндөж болно. (б) захиалагчаас гаргаж өгөх материал. эдгээр нөхцөл байдал бий болсныг нотлон харуулаагүй тохиолдолд 16.1. Алданги оногдуулах 17.1. Захиалагч дор дурдсан нөхцөл байдлын аль нэг нь үүссэн тохиолдолд гэрээний дагуу зөрчлийг арилгах бусад арга хэрэгслийг ашиглалгүйгээр нийлүүлэгчид бичгээр мэдэгдсэнээр гэрээг бүхэлд нь эсхүл хэсэгчлэн цуцлах эрхтэй. 50 . эсхүл ГЕН-ийн 3 дугаар зүйлийн дагуу захиалгыг өөрчлөхөд тендерт санал болгосон үнэ өөрчлөгдвөл.1. өөрчлөгдсөн үнийг баримтлана. 16.ГТН-ийн үнэ тохируулах нөхцөлийн дагуу үнийг тохируулах. Үүнд: (а) захиалагч ГЕН-ийн 3 дугаар зүйлд заасны дагуу захиалгыг өөрчилсөн. 17. Үүргээ биелүүлээгүйгээс гэрээг цуцлах 18. баталгаа орно). Нийлүүлэгч хугацаа хоцрохоос урьдчилан сэргийлэхийн тулд бололцоотой бүхнийг хийсэн гэдгийг захиалагчид нотлон харуулах үүрэгтэй.

2.Гэвч ийнхүү цуцалсан нь захиалагчид үүссэн эсвэл ирээдүйд үүсэх аливаа эрхийг. Захиалагчийн шаардлагаар гэрээг цуцлах 20. Захиалагч болон нийлүүлэгчийн хооронд гэрээтэй холбогдож гарч болох маргааныг зөвшилцөл болон албан бус хэлэлцээрээр шийдэхийг хичээнэ. эсхүл бусад хэлбэрээр төлбөрийн чадваргүй болсон бол захиалагч нийлүүлэгчид бичгээр мэдэгдсэнээр гэрээг хэдийд ч цуцлах эрхтэй. 20. гэрээ байгуулах.1-ийн дагуу гэрээг бүхэлд нь эсвэл хэсэгчлэн цуцалсан тохиолдолд захиалагч нийлүүлэгдээгүй барааг тохиромжтой гэж үзсэн нөхцөлөөр захиалагч худалдан авах эрхтэй ба үүнтэй холбогдон гарсан нэмэлт зардлыг нийлүүлэгч хариуцна.1. тээврийн хориг болон бусад гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний нөхцөл байдал үүссэнээс захиалагч.2. 20. Энэ дүнд захиргааны зардлын болон ашгийн зохих хэмжээг оруулж тооцно. хэрэгжүүлэхдээ авлигал. 19. эсхүл хоѐуланг хэрэгжүүлнэ. 22. эсхүл нийлүүлэгч. Төлбөрийн чадваргүй болсны улмаас гэрээг цуцлах 19. 22.1.Захиалагч бичгээр өөрөөр зааварлаагүй бол нийлүүлэгч 2 Захиалагч гэрээг цуцлах шийдвэрийг холбогдох дээд шатны байгууллагын зөвшөөрөлтэйгээр зөвхөн зайлшгүй нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд гаргана.болон/эсхүл (б) үлдэх барааг цуцлах ба нийлүүлэгчийн хагас бэлэн болсон бараа. Үүнд: (а) үлдэх барааны одоогоор бэлэн болсон аливаа хэсгийг гэрээнд заасан үнэ. хэзээнээс цуцалж буйг заавал дурдана. Маргааныг шийдвэрлэх 21. 21. 18.2Захиалагч мэдэгдэлдээ өөрийн шаардлагаар гэрээг цуцлах болсон үндэслэл болон гэрээний аль хэсгийг. залилан мэхлэх зохиомол тохиролцоо хийх болон айлган сүрдүүлэх үйлдэлд холбогдсоныг шүүх.2. иргэний бослого. хорио цээр.Үлдэх барааны хувьд захиалагч дор дурдсан сонголтын аль нэгийг.2. эсхүл туслан гүйцэтгэгчийн гэрээний үүргийн гүйцэтгэл хугацаа хоцорсон бол ГЕН-ийн 16 дугаар зүйлийн дагуу түүнийг гүйцэтгэх хугацааг сунгана.1. үер.Ингэхдээ захиалагч нийлүүлэгчид учирсан хохирлыг нөхөн төлөхгүй. Нийлүүлэгч дампуурах. 51 . Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд нийлүүлэгч нь энэ нөхцөл байдал болон үүссэн шалтгааны талаар захиалагчид нэн даруй бичгээр мэдэгдэнэ. бусад нөхцөлөөр авах. түймэр. Мэдэгдэл нийлүүлэгчид очсоноос хойш 30 хоногийн дотор тээвэрлэхэд бэлэн болсон барааг захиалагч гэрээнд заасан үнэ болон бусад нөхцөлөөр худалдаж авна. халдварт өвчин. хөндөхгүй. эсхүл эрх бүхий байгууллага тогтоосон бол захиалагч түүнд гэрээ байгуулах эрх олгохгүй бөгөөд нэгэнт гэрээ байгуулах эрх олгогдсон. Дээрх хэлэлцээр 30 хоног үргэлжлэхэд гэрээний маргааныг талууд шийдэж чадахгүй бол аль ч тал ГТН-д заасны дагуу шүүхэд хандах эрхтэй. эсхүл гэрээ байгуулагдсан бол түүнийг цуцална. гэрээг хэрэгжүүлэх зорилгоор худалдаж авсан материал.Энэ зүйлийг үл харгалзан нийлүүлэгч гэрээний цуцлагдаагүй хэсгийг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэнэ. газар хөдлөлт. 18. Захиалагч шаардлагатай тохиолдолд нийлүүлэгчид бичгээр мэдэгдэж гэрээг хэдийд ч бүхэлд нь эсхүл хэсэгчлэн цуцлах эрхтэй. 21. Гэнэтийн болон 22. эд ангийн хэлэлцэж тохирсон үнийг төлнө.(г) нийлүүлэгч тендер шалгаруулалтад оролцох.1. давагдашгүй хүчний нөхцөл байдал Дайн.

1. 25. гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний нөхцөл байдлаас үл шалтгаалан гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит арга замыг хайна. 27.1. Гэрээний бүлэг. 24. харилцах бичиг баримт нь энэ хэл дээр байна. зүйл болон бусад хэсгийн гарчиг нь зөвхөн тайлбарын шинжтэй бөгөөд гэрээний хэсэг болохгүй.1. Нийлүүлэгч ГТН-д заасан гэрээнд ашиглах хэлийг бүрэн ойлгох мэдлэгтэй гэдгээ үүгээр баталж байна.1. хураамжийг нийлүүлэгч бүрэн хариуцна.1-д заасан хэл рүү орчуулах зардал болон орчуулгын үнэн зөвийг нийлүүлэгч хариуцна. 24.1. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн гадна оногдуулдаг бүх төрлийн татвар. Гарчиг 26. Аль нэг тал нь гэрээний үүргээ гүйцэтгэхийг хатуу шаардаагүй нь нөгөө талын уг үүргийг биелүүлэхгүй байх шалтгаан болохгүй. Үүргийн гүйцэтгэл 27. 26.гэрээний үүргээ боломжтой хэмжээнд үргэлжлүүлэн гүйцэтгэж. Гэрээ түүнд холбогдох баримт бичиг. үүргийг гуравдагч этгээдэд 24. 52 . 23. Татвар болон хураамж 25. Гэрээнд ашиглах хэл 24.2. Гэрээний үүргийг шилжүүлэх 23. Ямарч тохиолдолд гэрээний шилжүүлэхийг хориглоно.

0 3. Нийлүүлэгч дараах баримт бичгийг4 захиалагч болон даатгалын байгууллагад шуудангаар илгээнэ: 1) нийлүүлэгчийн барааны нэр. буулгах боомт зэргийг дурдана.9) 9. боомтоос гарах огноо.3 “МонголУлсынгаднаассаналболгосонбараа (жишээлбэлСИП): Нийлүүлэгчбараагтээврийнхэрэгсэлдачсаныдарааэнэтухайбүрэнмэ дээллийг захиалагч болондаатгалынбайгууллагадутсанхолбоогоормэдэгдэнэ. барааны нэр. эсхүл боомтод 3 Эдгээр заалтуудыг зөвхөн жишээ болгож дурдсан / ба олон улсын банк.1) 1. тоо ширхэг. тээврийн баримтын дугаар. Мэдэгдэлд гэрээний дугаар. санхүүгийн байгууллагуудын мөрддөг жишиг/ тухайн бараа нийлүүлэлтийн онцлогт тохируулан өөрчилж болно. шошго бүрэн бүтэн байна.0 ГЕН-ийн 9 дүгээр зүйлийг дараах байдлаар дэлгэрүүлнэ. Тодорхойлолт (ГЕН . 4) даатгалын гэрчилгээ. Нийлүүлэх барааны онцлогоос шалтгаалан гэрээний ерөнхий нөхцөлийн 7 дугаар зүйлийг илүү дэлгэрэнгүй болгож нарийвчлах шаардлага гарч болно. Үүнд:3 9. Барааг хүргэх болон бичиг баримтын бүрдүүлэлт (ГЕН . хэзээ хийх нөхцөлийг заана.7) 7. ачсан боомт. 6) үйлдвэрийн буюу эрх туршилтын гэрчилгээ. Энд жагсаасан бичиг баримтыг барааг хүргэх газар. 5) үйлдвэрлэгчийн буюу нийлүүлэгчийн баталгаат засварын гэрчилгээ.0 4.1 (ж) Ажлын талбай нь Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум ажлын талбай. 3) барааны багц бүрийн баглаа боодлын жагсаалт. 4 Инкотермсын аль нөхцөлийг ашиглахаас үүдэн бусад зохих бичиг баримтын нэрийг жагсаана. тээврийн хэрэгслийн нэр.8) 8.(д) Захиалагч нь Хөвсгөл Ус чандмань ОНӨҮГ 1. Шалгалт туршилт (ГЕН . Энд ямар шалгалт болон туршилтыг хэн. Нийлүүлж буй барааны баглаа боодол. 2) барааг бүрэн бүтэн усан онгоцонд ачуулсан болохыг гэрчлэх “Тээврийн хөлс урьдчилан төлөгдсөн” гэсэн тэмдэглэл бүхий бусдад шилжүүлж болох ачааны нэхэмжлэх (bill of lading)-ийн үндсэн болон [тоо] ширхэг хуулбар хувийг бусдад үл шилжүүлэх ачааны нэхэмжлэхийн [тоо] ширхэг хуулбар хувийн хамт. бүхий байгууллагын шалгалт 7) барааны гарал үүслийн гэрчилгээ.1.ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ 1. Баглаа боодол (ГЕН . 2. нэгж болон нийт үнийг заасан нэхэмжлэхийн хувь.  Гүйцэтгэгч барааг тээвэрлэж гэрээнд заасан газар хүргэнэ. тоо ширхэг. 53 .

2) барааг хүргэсэн тухай баримт. Баталгаат засвар (ГЕН-13) Төлбөр .12) 12. Урьдчилгаа төлбөр: Олгохгүй 5. Урьдчилгаа төлбөр: Олгохгүй 2. буюу эрх бүхий байгууллагын шалгалтын 5) барааны гарал үүслийн гэрчилгээ. 4 дүгээр хэсгийг хасна.0 Даатгалын тусгай шаардлага [Даатгалын нөхцөлийг тухайн бараа нийлүүлэлтийн онцлог болон худалдааны нөхцөлүүдийг харгалзан тодорхойлно.” 5. Бараа ачигдсаны дараа төлөх төлбөр: Гүйцэтгэлээр олгоно 6. валют. тоо ширхэг. 4 дүгээр хэсгийг хасна. 4) үйлдвэрийн гэрчилгээ.0 Баталгаат засварын тусгай шаардлага [Гэрээний ерөнхий нөхцөлийн 13 дугаар зүйл нь баталгаат засварын тухай нийтлэг заалтыг агуулна. 54 . даатгалыг хэн төлөх тухай заалтыг энд дурдана] 7. Баримт бичгийг энэ хугацаанд захиалагчид өгч чадаагүйгээс гарах зардлыг нийлүүлэгч хариуцна. Энэхүү нийтлэг заалтыг өөрчлөх шаардлага гарвал гэрээний тусгай нөхцөлд тусгана.1 Гүйцэтгэлийн баталгаа гэрээний үнийн 5 хувьтай тэнцэх дүнтэй байна. 9. нэгж болон нийт үнийг заасан нэхэмжлэхийн хувь.4 Монгол Улсын дотроос санал болгосон бараа (ИКСБ): 1) нийлүүлэгчийн барааны нэр.ирэхээс 7 хоногийн өмнө захиалагчид өгсөн байна. Баталгаат засварын хугацаа байх шаардлагагүй бол. Баталгаат засварын хугацаа байх шаардлагагүй бол.11) 11. 3 дугаар хэсгийн хувийг 20 хувь хүртэл өсгөж.] ГЕН-ийн 14 дүгээр зүйлийг дараах байдлаар дэлгэрүүлнэ. Бараа ачигдсаны дараа төлөх төлбөр: Гүйцэтгэлээр олгоно 3. 3 дугаар хэсгийн хувийг 20 хувь хүртэл өсгөж. санхүүгийн байгууллагуудын мөрддөг жишиг/ тухайн бараа нийлүүлэлтийн онцлогт тохируулан өөрчилж болно. 3) үйлдвэрлэгчийн буюу нийлүүлэгчийн баталгаат засварын гэрчилгээ. Энд жагсаасан баримт бичгийг бараа хүрэлцэн ирэхээс 7 хоногийн өмнө захиалагчид өгсөн байна. 8.4 “Захиалагч Монгол Улсын гаднаас санал болгосон барааны төлбөрийг нийлүүлэгчид дараах журмын дагуу хийнэ: 1. 6. 14. төмөр замын болон тээврийн баримт. 5 6 7 7 Барааг хүлээн авахад төлөх төлбөр: Гүйцэтгэлээр олгоно Энд дурдсан заалтууд болон хувиудыг зөвхөн жишээ болгож дурдсан бөгөөд /олон улсын банк. Үүнд:5 (ГЕН 14. Даатгал (ГЕН . Баримт бичгийг энэ хугацаанд захиалагчид өгч чадаагүйгээс гарах зардлыг нийлүүлэгч хариуцна. Даатгалын төрөл.14) 13.5 6 Барааг хүлээн авахад төлөх төлбөр: Гүйцэтгэлээр олгоно 4. Гүйцэтгэлийн баталгаа (ГЕН .

Маргааныг шийдвэрлэх (ГЕН . Монгол Улсын иргэний хууль 55 .17)8 10. 9.0 Гэрээтэй холбоотой үүссэн маргааныг талууд харилцан зөвшилцөх замаар шийдвэрлэх буюу эс шийдвэрлэхээр хүрвэл Шүүхээр шйидвэрлэнэ. 15.11 Нийлүүлэх барааны үнэ 15 хувиас дээш өссөн нөхцөлд захиалагч төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн шийдвэрээр нэгж үнийг нэмэгдүүлж болох бөгөөд нийлүүлэх барааны нэгж үнэ 10 хувиас доош буурсан тохиолдолд захиалагч гүйцэтгэгч харилцах тохиролцож үнийг бууруулах тохируулга хийнэ 17.1 хувиас хэтрэхгүй 21. Алданги оногдуулах (ГЕН .21) 8 14.1 Алданги оногдуулах хувь: 10 хувиас хэтрэхгүй Алдангийн нийт дүн: 0.1.6 Захиалагчийн томилсон төслийн менежер барааг хүлээн авсан тохиолдолд актыг сар бүр баталгаажуулсныг үндэслэн санхүүжилт олгоно.

.... Үүнд: Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл.... нөгөө талаас [нийлүүлэгчийн нэр] (цаашид “нийлүүлэгч” гэх) дараах зүйлийг харилцан тохиролцож ... хот/аймаг Нэг талаас [захиалагчийн нэр] (цаашид “захиалагч” гэх)....... төгрөгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр......оны .... Нийлүүлэгч нь . тэмдэг) _______________________ (Гарын үсэг) _______________________ (Албан тушаал) НИЙЛҮҮЛЭГЧ _______________________ (Тамга. дугаар сарын ... Гэрээний ерөнхий нөхцөл............... ....... нэр төрлийн барааг ......НАЙМДУГААР БҮЛЭГ ГЭРЭЭНИЙ МАЯГТ БАТЛАВ...... Дугаар № [Тендер шалгаруулалт/гэрээний дугаар] .. сарын ....... Захиалагч нь [гэрээний нэр...... -ны өдрийн дотор нийлүүлж хүлээлгэж өгнө..................... Дор дурдсан баримт бичиг нь цаашид гэрээний хэсэг болно (цаашид “гэрээний баримт бичиг” гэх)........... 2. нийлүүлэгчийн хооронд үүсэх харилцааг зохицуулах...... -ний өдөр энэхүү ГЭРЭЭГ (цаашид “гэрээ” гэх) байгуулав........... төгрөгийн өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлнэ.................... Тендер ба үнийн хуваарь.. оны ............... Монгол Улсын Иргэний болон бусад хууль тогтоомжийн дагуу бараа... ЗАХИАЛАГЧ _______________________ (Тамга........ Захиалагч нь барааны нийлүүлэлтийг ................... 3....... хариуцлагыг тогтооход энэхүү гэрээний ач холбогдол оршино.. бүтээгдэхүүн нийлүүлэхтэй холбогдон захиалагч....... Бусад шаардлагатай баримт бичиг9...... тэмдэг) _______________________ (Гарын үсэг) _______________________ (Албан тушаал) [Тендер шалгаруулалт/гэрээний нэр] гэрээ............. 56 .......................төгрөгийн төвлөрсөн төсвийн хөрөнгөөр....... дугаар]-г (цаашид “бараа” гэх) [гэрээний үнийг тоогоор болон үсгээр] (цаашид “гэрээний үнэ” гэх) нийлүүлэхээр ирүүлсэн нийлүүлэгчийн тендерийг үүгээр хүлээн зөвшөөрөв......... дугаар сарын ............ 9 Хоѐр тал харилцан тохиролцож гэрээний нөхцөлд оруулсан зайлшгүй шаардлагатай нэмэлт................... 1... 4. өөрчлөлтүүд.... харилцан хүлээх үүрэг.................... -нээс .... Гэрээний үнэ нь санхүүжилтийн нийт гүйцэтгэл болно. Гэрээний тусгай нөхцөл... 5.. оны ............. ..

6. Захиалагч нь гэрээний дагуу нийлүүлэгчийн нийлүүлэх бараа болон гэмтэл согог арилгах үйлчилгээг үндэслэн гэрээний үнэ. гэмтэл согог арилгах үүрэг хариуцлагыг хүлээж байна. Нийлүүлэгч нь энэ гэрээний дагуу захиалагчийн төлөх төлбөрийг үндэслэн энэхүү гэрээний бүх нөхцөл. нэр] [Гарын үсэг]________________________ ТАМГА ТАМГА [Захиалагчийн хаяг] [Утас/факсын дугаар] [Харилцагч банкны нэр. Гэрээнд холбогдох асуудлаар талууд албан бичгээр буюу шуудан. 7. дансны дугаар] [Захиалагчийн хаяг] [Утас/факсын дугаар] [Харилцагч банкны нэр. эсхүл тухайн үед гэрээний заалтын дагуу төлөх бусад дүнг гэрээнд заасан хэлбэрээр нийлүүлэгчид төлөх үүрэг хариуцлага хүлээж байна. ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ: НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ: [Албан тушаал. дансны дугаар] 57 . нэр] [Гарын үсэг]________________________ [Албан тушаал. 8.Техникийн тодорхойлолт болон бараа нийлүүлэлтийн хуваарь. телекс. болзолд нийцүүлэн энд заасан барааг нийлүүлж. Санхүүжилтийн хуваарь. цахилгаан болон факсаар харилцана.

Гүйцэтгэгч гэрээний дагуу хүлээсэн үүргээ биелүүлэх баталгаа болгож захиалагчийн хүлээн зөвшөөрөх банкны гаргасан дор дурдсан дүнтэй батлан даалтыг захиалагчид ирүүлэхийг дээрх гэрээнд заасантай ХОЛБОГДУУЛАН.Энэ нь гэрээний валютаар. эсхүл захиалагчийн хүлээн зөвшөөрсөн чөлөөтэй хөрвөх валютаар илэрхийлэгдэнэ. нэр: Банкны тамга Огноо: Хаяг: 10 Энэ дүнг баталгаа гаргагч бөглөх бөгөөд гэрээнд заасан гэрээний үнийн хувийг илэрхийлнэ. төгрөг][дүн үсгээр. эсхүл гэрээний бичиг баримтад оруулж болох аливаа өөрчлөлт. гүйцэтгэгчийн хооронд байгуулсан гэрээний нөхцөл болзол. эсхүл түүний дагуу гүйцэтгэх ажил. Энэ баталгаа нь ажил дууссан тухай мэдэгдэл гаргаснаас хойш хүчинтэйбайна. Ингэхдээ дээр дурдсан [баталгааны дүн тоогоор. 58 . /огноог оруулах/ хугацаанд Та бүхнийг хүндэтгэсэн. үндэслэл болон тайлбар шаардахгүй. нэмэлтийн талаарх аливаа мэдэгдлийг ирүүлэх шаардлагагүй. Банкны эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг: Албан тушаал. [Банкны нэр] (цаашид “Банк” гэх) нь дараах батлан даалтыг гаргаж байна: Банк нь гүйцэтгэгчийн нэрийн өмнөөс [баталгааны дүн тоогоор. нэмэлт нь энэ батлан даалтын дагуу банкны хүлээсэн үүргийг хөндөхгүй ба дээрх өөрчлөлт. гүйцэтгэгч гэрээний үүргээ зөрчсөн тухай захиалагчийн бичгээр гаргасан анхны шаардлагыг хүлээн авсан даруй үл маргалдах журмаар энэхүү төлбөрийг хийх үүрэг хүлээж байна. төгрөг][дүн үсгээр. төгрөг]-ийн хүрээнд захиалагчийн шаардсан аливаа дүнг ямарваа нэгэн нотолгоо. төгрөг]10 –ээс хэтрэхгүй мөнгөн дүнтэй төлбөрийг [захиалагчийн нэр](цаашид “захиалагч” гэх)-ийн өмнө хариуцаж.ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН БАТАЛГААНЫ МАЯГТ (БАНКНЫ БАТЛАН ДААЛТ) [Захиалагч байгууллагын нэр] [Гүйцэтгэгчийн нэр] нь (цаашид “Гүйцэтгэгч” гэх) нь [Гэрээний нэр ба ажлын товч тодорхойлолт] (цаашид “гэрээ” гэх) ажлыг гүйцэтгэх болсонтой ХОЛБОГДУУЛАН. Захиалагч.