You are on page 1of 2

MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

‘PERAK EXCELLENT’

Ruj. Tuan
Ruj. Kami
Tarikh

:
:
: Mei 2016

.......................................................
.......................................................
.......................................................

Tuan,
PEMBERITAHUAN TINDAKAN MENGELUARKAN NAMA MURID DARIPADA SENARAI
KEHADIRAN SEKOLAH MENGIKUT PERATURAN 8(a) PERATURAN-PERATURAN
PELAJARAN (DISIPLIN SEKOLAH) 1959
NAMA MURID :.................................................................................................................................
NO. SIJIL LAHIR :................................

TAHUN :.............................................

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.
2.
Saya dengan ini memaklumkan kepada pihak tuan / puan bahawa dalam peruntukan
Peraturan 4, Peraturan-peraturan Pelajaran 1959 yang diwartakan sebagai LN 61/1959 bertarikh
20 Februari 1959 bahawa tanggungjawab disiplin terhadap murid-murid sekolah adalah terletak
pada Guru Besar Sekolah.
3.
Saya dengan ini memaklumkan bahawa, anak jagaan tuan / puan telah melanggar disiplin
sekolah seperti berikut :
PONTENG SEKOLAH ……………. hari secara BERKALA / BERTURUTAN
dari ………………………………………..hingga…………………………………..
4.

Pihak sekolah telah menghubungi tuan melalui surat-surat amaran seperti berikut :
Surat Amaran
Surat Amaran Pertama
Surat Amaran Kedua
Surat Amaran Ketiga

No. Rujukan

“ CINTAILAH BAHASA KITA “
( Sila catatkan rujukan jabatan ini apabila berurusan )

Tarikh

Walau bagaimanapun tuan/puan boleh membuat rayuan untuk anak/jagaan bersekolah semula kepada pendaftar sekolah di Pejabat Pendidikan Daerah dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh penerimaan surat ini seperti yang diperuntukan pada para 10. Tuan/puan dikehendaki memulangkan semula buku teks sekolah di bawah Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) yang dipinjamkan kepada anak/jagaan tuan/puan dengan kadar segera.2 Ordinan Pelajaran 1957. 6.5. maka anak/jagaan tuan/puan di keluarkan daripada senarai kehadiran sekolah mulai tarikh ………………………………. dan telah mendapati bahawa perlu dan sesuai bagi tujuan mengekalkan disiplin dan ketenteraman sekolah di Sekolah………………………………………………………. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Sekian untuk makluman dan tindakan tuan/puan. Peraturan-peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959. “ CINTAILAH BAHASA KITA “ ( Sila catatkan rujukan jabatan ini apabila berurusan ) .. Peruntukan Peraturan 8(a). 7.