You are on page 1of 10

Republic of the

Regio
Division of La
Aringay District
San Benito

MRS. VIOLITA
CHAN

HELLO!!!!!!

KILOS NA
MGA BATA..

TARA NA MGA BATA!!!!!


Samahan niyo akong tunghayan ang
mga salitang kilos. Ano-ano ang mga
ginagawa ninyo araw-araw sa paaralan
at bahay.

GUIDE CARD

ACTIVITY CARD
Activity 1:Sanayin.
Panuto:Lagyan ng tsek( ) ang
patlang kung nasa aspektong
nagaganap ang pandiwang ginamit sa
pangungusap.
1.Sasali ang mga mag-aaral sa timpalak sa pag-awit.
2.Nagsasanay na sila ngayon.
3.Si Ginang Verzo ang nagtututro ng bagong awit.

4.Inawit na nila ang kantang isasali nila.


5.Nag-aaral din sila ng sayaw.
6.Natutuwa naman ang mga magulang dahil natututo ang mga anak nila.
7.Nagpadala pa ng meryenda ang nanay ni Gabriel.
8.Ihahatid pa sila ng Fiera nina Aldon.
9.Nakalilibang pagmasdan ang Masaya nilang pagsasanay.
10.Tiyak na mananalo sila.

Magaling
Ipagpatuloy!!!!!

ACTIVITY CARD
Activity 2:Panuto:Salungguhitan
ang pandiwang nasa
aspektong nagaganap

1.(Nagsasalita,Nagsalita) ang guro sa harap ng maraming nanonood.


2.(Makikinig,Nakikinig) ang mga mag-aaral .
3.(Sinasabi,Sinabi) niya ang tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral.
4.Hindi (mag-aaral,nag-aaral) ang maraming kabataan.
5.Ang iba ay (napabayaan,napapabayaan)ng kanilang mga magulang.
6.Mayroon namang hindi (sumusunod,susunod) sa utos ng mga
nakakatanda.

7.(Inaakala,Inakala) ng mga kabataang ito na kaya na nilang mabuhay


nang nag-iisa.
8.(Nahirapan,Nahihirapan)ang mga guro na baguhin ang pag-uugali ng
maraming bata.
9.(Umiiwas,Umiwas) ang mga bata na pakinggan ang pangaral ng mga
magulang at guro.
10.Ang mga batang ito ay lagi na lamang (maglalaro,naglalaro)

ACTIVITY CARD
Panuto:Ang kailangan
Activity 3:ipuno sa patlang ay
mga pandiwa na nasa
aspektong
nagaganap.Bilugan sa
kahon ang sagot
A

B
naganap

1.Maraming nagaganap

na trahedya.

magagana
p
nagpabaya

2.Ang mga tao aynagpapaba


ya

sa kapaligiran

magpapaba
Inaalagaan

3.Hindi nila

inalagaan
aalagaan

ang mag biyaya ng Diyos.

4.

Nagkamali

ang mga maraming tao sa hindi pagpapahalaga sa

Nagkakama
li

kalikasan.

Magkakam

Sinisira

5.

Sinira

ang mga halaman.

Sisirain
Nagtanim

6.

Magtatani
m

ang iba ngunit sinisira naman ng iba.

Nagtatanim
tumutubo
tumubo

7.Ang mga puno ay

sa loob ng mahabang panahon.

tutubo

Pinutol

8.

Pinuputol

ito sa sandaling panahon lamang.

Puputulin

9. Kailangang

nagmamalasa
kit

ang lahat.

nagmalasakit
magmamalasa
nakinabang

10.Lahat tayo aymakikinaban

sa kapaligiran.

Magaling mga
bata!!!!!!

ENRICHMENT CARD
Panuto: Bilugan ang pandiwang
angkop sa panahunang
ipinahihiwatig sa pangungusap.

1.( Diniligan, Dinidiligan, Didiligan) ng ale ang mga halaman bukas nang
umaga.
2.Aang sanggol ay (umiyak, umiiyak, iiyak) tuwing siyay nagugutom.
3.( Tumawa,Tumatawa,Tatawa) si Pedro kapag nabasa niya ang sulat mo.
4. Sa Linggo ba sila (dumating, dumarating, darating)?
5. (Nag-alay, Nag-aalay, Mag-aalay) ng bulaklak ang mga bata tuwing umaga.
6.Ang mga damit ay (isinabog, isinasabog, isasabog) ng salbaheng lalaki
kahapon.
7. (Sinapinan, Sinasapinan,Sasapinan) ngayon ni Aling Maring ang dahon ang
bilao para hindi marumihan.
8. Kahapon ka pala (tinawagan, tinatawagan, tatawagan) ng aking pinsan.
9. (Magsaing, Magsasaing, Nagsaing) ka na,Luming, at gutom na ako.
10. ( Binayaran, Binabayaran, Babayaran) ni nanay ang matrikula ko sa isang
buwan.
BRAVO!!!!!!!
Ang galing galing

REFERENCE CARD

ISAISIP
..
TANDAAN!!!!!!!!!!!!
Ang pandiwa ay nasa aspektong nagaganap
kapag ang kilos na sinasabi nito ay kasalukuyang
ginagawa pa o nangyayari. Ginagamitan ito ang
mga salitang pampanahong gaya ng ngayon,arawaraw,lagi,twina,tuwing at iba pa.

Dagdagan ang Kaalaman


Cordero,Aurora S.et al Likha4-Filipino Wikang
Pangkomunikatibo

Raflores-Likha-Filipino Wikang
Pangkomunikatibo

Key Answer
Activity 1

Activity 2

Activity 3

1. x

1.Nagsasalita

1.nagaganap

2. /

2.Nakikinig

2.nagpapabaya

3./

3.Sinasabi

3.inaalagaan

4.x

4.nag-aaral

4.Nagkakamali

5./

5.napapabayaan

5.Sinisira

6./

6.sumusunod

7. x

7.Inaakala

8./

8.Nahihirapan

9./

9.Umiiwas

9.nagmamalasakit

10. x

10.naglalaro

10.nakikinabang

6.Nagtatanim
7.tumutubo
8.Pinuputol

Enrichment
1.Didiligan
2.umiiyak
3.Tatawa
4.darating
5.nag-aalay

6.isinabog
7.Sasapinan
8.tinatawagan
9. Magsaing
10.Pabayaan