You are on page 1of 9

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK

FAKULTET POLITEHNIKIH NAUKA


GRAEVINARSTVO

SEMINARSKI RAD
Predmet: Drvene konstrukcije
Tema: Proraun krovne konstrukcije

Profesor: prof.dr. Ahmed Pokrkli


abri

Student: Jasmin

Travnik, decembar 2015.

SADRAJ:
1. ZADATAK...............................................................................
....................3
2. SLIKA.....................................................................................
.................... 4
3. ANALIZA
OPTEREENJA.......................................................................
......5
4. SVOJSTVA MATERIJALA
S10...................................................................6
5. STUB.....................................................................................
.....................8

ZADATAK
Dimenzionisati krovnu konstrukciju sa zadanim optereenjima
na slici.
Koristiti klasu drveta S10 Uk=2.
Podaci:
qk=1,8 kN/ m2
sk=0,8 kN/m2
Klasa S10
Razmak izmeu rogova 0,8m
e=0,8m
g=1,35
q=1,5

SLIKA

Analiza optereenja:
qkd=qk eg=1,8 0,8 1,35 =1,944 kN/m
qsd=qs eq3,5=0,8 0,8 1,5 =0,96 kN/m
Q=2,90 kN/m
Svodimo na zajedniko optereenje koje smo prethodno
izraunali.

Svojstva materijala S10


Uk=2
fm,k = 24 N/mm2
fv,k = 2,5 N/mm2
m = 1,3
Kmod = 0,7
Podaci su vaeni iz tabela eurokoda 5 za zadanu vrstu drveta.
Raunske vrijednosti:
Fm,d = 12,92 N/mm2
Fv,d = 1,34 N/mm2
Myd = 7,34kN/m
Vzd = 6,53kN/m
Rog 180/220

A = bh = 180220=39,6 103 mm2


Ar = 33 103 mm2
Otporni moment
Wy = 1,452103 mm3
Iy = 159,72106 mm4
Naprezanja
myd = 5,1N/mm2

Udy = 1,5 = 0,247N/mm


=0,184 <1
dop

Wym = 22,5mm

fmax =
E=11 000
Podatak je uzet iz eurokoda 5 za predvienu vrstu drveta.
fmax = 8,83
fmax =
Wmed,dim = fmax (1+kdef)
Kdef = 0,8 Eurokod 5
Wmed,dim = 8,83(1+0,8)
Wmed,dim = 15,89
= < 1 0,706 < 1
Klasa drveta S10 sa dimenzijama 180 x 200 predviena za
rogove zadovoljava uslove nosivosti i upotrebljivosti.

STUB

Podaci za stub:
A=( 1,4 F+9 lef2)102 = (1,413,05+9 2,632)102 =
(18,27+62,25) 102= =80,52102mm
pot

pot

a=potA = 89,73 mm a=100 mm

fm,k = 24 N/mm2
fc,o,k = 21 N/mm2
E0,005 = 7400 N/mm2
A=100 100=10103 mm
Fc,o,d = 21c,0,d = 1,305 N/mm2
Iy = Iz = 8,33106 mm4
Iy = 0,289 100 = 28,9
y = y
Relativna vrijednost tapa
reliy = y = 91,00 = 1,54>0,5
Podaci i koef. koji su koriteni za dim. stuba su iz eurokoda
5.Usvojen je stub kvadratnog poprenog presjeka 100x100 koji
zadovoljava uslove nosivosti.
rel = 1,54
ky =kz =0,5(1+0,2(1,54-0,5)+1,542)=1,78
kc =0,37 = 0,312 < 1
Pritisak
kc,90 = 1,8 N/mm2
fc,90,d =2,69 N/mm2
bc,90,d =4,84 N/mm2
1
Popreni presjek papuice 200x 200 mm, duina 500mm.