You are on page 1of 5

GRAEVINSKI FAKULTET - MATEMATIKA 2

Drugi kolokvijum (GRUPA 1)

Zadaci:
1. Ispitati tok i nacrtati grafik funkcije:
3

y= x 33 x 2+ 4
2. Nai integrale:
a x 2 ln

1x
dx
1+ x

x 4 +5 x 3 +16 x 2+26 x +22


dx
3
2
x +3 x +7 x+5

2 x +3x
dx
x2 +2 x+ 2

Teorija:
1. Ako funkcija

y=f (x)

ima izvod na intervalu I i ako je monotono neopadajua na I ,

'
dokazati da je tada f ( x ) 0 za

xI .

Bodovanje:
Zadatak 1
7

Zadatak 2
3+3+3

Teorija
4

GRAEVINSKI FAKULTET - MATEMATIKA 2


Drugi kolokvijum (GRUPA 2)

Zadaci:
1. Ispitati tok i nacrtati grafik funkcije:
y=x

x
x4

2. Nai integrale:
a

ln(1+cos x )
dx
sin2 x

x 4 + 9 x 3 +31 x2 + 49 x +27
b
dx
x3 +5 x 2+ 8 x+ 4

1
dx
x x 2+1
3

Teorija:
1. Ako funkcija

y=f (x)

'
da je tada f ( x ) 0 za

ima izvod na intervalu I i ako je monotono nerastua na I , dokazati


xI .

Bodovanje:
Zadatak 1
7

Zadatak 2
3+3+3

Teorija
4

GRAEVINSKI FAKULTET - MATEMATIKA 2


Drugi kolokvijum (GRUPA 3)

Zadaci:
1. Ispitati tok i nacrtati grafik funkcije:
y=

1+ln x
1ln x

2. Nai integrale:
2

1+tg x
dx
2
1+2 tg x

dx
4
81x

c x arcsin (1x) dx

Teorija:
1. Navesti i dokazati teoremu za izraunavanje neodredjenog integrala metodom parcijalne
integracije.

Bodovanje:

Zadatak 1
7

Zadatak 2
3+3+3

Teorija
4

GRAEVINSKI FAKULTET - MATEMATIKA 2


Drugi kolokvijum (GRUPA 4)

Zadaci:
1. Ispitati tok i nacrtati grafik funkcije:
y=

x2
x2 +2

2. Nai integrale:
a

sin x
dx
sin x +8 cos 3 x

dx
x 16

x e arctgx
dx
(1+ x 2 )3 / 2

Teorija:
1. Navesti tri osobine neodredjenog integrala i dokazati jednu od njih.

Bodovanje:
Zadatak 1
7

Zadatak 2
3+3+3

Teorija
4