You are on page 1of 5

GRADJEVINSKI FAKULTET - MATEMATIKA 2 - grupa 1

Zavrni ispit - Jun 2013.


Zadaci:
1. (6) a) Nai integral:

x ln (4+ x 4 ) dx
(5) b) Nai povrinu ravne figure ograniene sa

y=x 21 i

y=4|x|5 .

2. (9) Nai povrinu tijela nastalog rotacijom figure ograniene sa:


y=x , 3 y=x , x2 + y 2=2 x
oko

Ox

ose.

2 3
3. (10) Odrediti uslovne ekstremume funkcije f ( x , y , z )=x y z , pri uslovima

x+ 2 y +3 z=a ,

x , y , z , a>0 .

Teorija:
1.(10) Dati definiciju horizontalne, kose i vertikalne asimptote funkcije
asimptote funkcije:
1

y=x e x .
2. (10) Odrediti prve parcijalne izvode funkcije:

f ( x , y )=

xy

x 2 y 2
, ( x , y ) ( 0,0)
x 2+ y 2
0, ( x , y )=(0,0)

y=f ( x)

i odrediti

GRADJEVINSKI FAKULTET - MATEMATIKA 2 - grupa 2


Zavrni ispit - Jun 2013.

Zadaci:
1. a) (6) Nai integral:

( 2 x+3 ) arccos(2 x3) dx


y=x 2 i

b) (5) Nai povrinu ravne figure ograniene sa

y=x 32 x .

2. (9) Nai zapreminu tijela nastalog rotacijom figure ograniene sa:


y=2 x , 3 y=x , x 22 x+ y 2=0
oko
3.

Ox
(10)

ose.
Odrediti

2 x + y +3 z=b ,

uslovne

ekstremume

funkcije

f ( x , y , z )=x 2 y z 3 ,

pri

uslovima

y=f ( x)

i odrediti

x , y , z , b>0 .

Teorija:
1.(10) Dati definiciju horizontalne, kose i vertikalne asimptote funkcije
asimptote funkcije:
y=( x1)e

1
x1

2. (10) Odrediti prve parcijalne izvode funkcije:

xy
, ( x , y ) (0,0)
f ( x , y ) = x + y2
0, ( x , y )=(0,0)
2

GRADJEVINSKI FAKULTET - MATEMATIKA 2 - grupa 3


Zavrni ispit - Jun 2013.

Zadaci:
1. a) (6) Nai integral:

x + x+ 1 dx
x ( x +1 )

b) (5) Nai povrinu figure ograniene sa:


y
x 3
y 2=2 xx 2 , =x , y=
2
3
2. (9) Nai zapreminu tijela nastalog rotacijom figure ograniene sa:
4 x 2 y 2=4, x 2+ y 2 =16
oko

Ox

ose.

2
2
3. (10) Odrediti uslovne ekstremume funkcije f ( x , y ) =x + y , pri uslovu

x y
+ =1 .
a b

Teorija:
1.(10) Dati definiciju ekstremne vrijednosti funkcije

y=f ( x) i nai ekstreme za:

f (x)=( x1) x 2 .
2. (10) Odrediti prve parcijalne izvode funkcije:
3

f ( x , y ) = x 3 + y 3

GRADJEVINSKI FAKULTET - MATEMATIKA 2 - grupa 4


Zavrni ispit - Jun 2013.

Zadaci:
1. a) (6) Nai integral:

dx
x x +2 x21
4

b) (5) Nai povrinu figure ograniene sa:

( x+ 3 )2+ y 2=4 ( x +3 ) , y 2=2 ( x+3 )


2. (9) Nai zapreminu tijela nastalog rotacijom figure ograniene sa:
2

4 x y =4, x + y =16
oko

Oy

ose.

2
2
3.(10) Odrediti uslovne ekstremume funkcije f ( x , y ) =x + y , pri uslovu

xm+ yn=mn .

Teorija:
1. (10) Dati definiciju ekstremne vrijednosti funkcije
3

f ( x)=(x2) (x 1)2 .

2. (10) Odrediti prve parcijalne izvode funkcije:

f ( x , y )=

1
2
2
x +y

, ( x , y ) (0,0)
0, ( x , y ) =(0,0)

y=f (x)

i nai ekstreme za: