You are on page 1of 7

OS COXAE

zdjelina kost

1
a

Os coxae je parna kost koja sa os sacr-um i os coccygis ine pelvis (zdjelicu). Os


coxae ine tri kosti koje su srasle u acetabulumu: os ilium, ischii et pubis.
ACETABULUM
Acetabulum je zglobna ploha za caput femoris s vanjske strane os coxae. U sredini se nalazi fossa acetabuli za inser-ciju lig. capitis femoris, te stoga u dodir
sa caput femoris dolazi samo facies lu-nata. Prema dolje acetabulum ima jedan urez incisura acetabuli. In vivo je acetabulum povean sa labrum acetabulare koji na mjestu gdje prelazi incisu-ru acetabuli nosi naziv lig. transversum
acetabuli.
OS PUBIS
Trup joj se nalazi u acetabulumu a pre-ma naprijed odlazi ramus superior ossis
pubis, koji se prema dolje i lateralno na-stavlja u ramus inferior ossis pubis. Na
ramus superior ossis pubis na gornjoj strani blizu acetabuluma nalazimo eminentia iliopectinea i pecten ossis pubis koji se prema natrag nastavlja u linea
arcuata, sprijeda zavrava jednim izbo-enjem tuberculum pubicum za koji se
hvata lig. inguinale Pouparti. Sprijeda na medijalnoj strani nalazimo facies symphysialis za os pubis s druge strane.
OS ILIUM
Os ilium se sastoji iz trupa, corpus ossis ilii, i krila, ala ossis ilii. Na njoj razlikujemo dvije strane (vanjska i unutranja) i rubove.
Vanjska strana je konveksna i hrapava, na njoj se nalaze tri linije: linea glutea
inferior, anterior et posterior. Izmeu lineae gluteae inferior i anterior hvata se
m. gluteus minimus, izmeu anterior i posterior m. gluteus medius a iza zadnje linije hvata se m. gluteus maximus. Sprijeda nalazimo foramen nutricium.
Unutranja strana je konkavna, tapaci-rana miiima i nosi crijeva. Posjeduje
foramen nutricium. Na stranjem dijelu nalazi se facies articularis za os sacrum
omeen sa sulcus juxtraauricularis a iza njega tuberositas iliaca za ligame-nta
interosea. Konkavitet unutranje strane os ilii naziva se fossa iliaca, koja je sa
linea arcuata odijeljena od ostalih dijelova os coxae.
Crista iliaca (gornji rub) zavijena je u fo-rmi slova S. Na njemu razlikujemo tri
linije: labium internum, linea intermedia et labium externum, za njih se hvataju
miii abdomena. Sprijeda crista iliaca zavrava sa spina iliaca ant. sup. ispod
kojeg se nalazi spina iliaca ant. inf. Str-aga crista iliaca zavrava sa spina ilia-ca
post. sup. ispod kojeg nalazimo spina iliaca post. inf. ispod kojeg se nalazi incicusa ischiadica major.
OS ISCHII

Njen trup se nalazi u acetabulumu kao i kod ostale dvije kosti os coxae. Na gornjem dijelu kosti prema natrag nalazi se spina ischiadica koja odijeljuje incisuru
ischiadicu major et minor. Trup prema naprijed prelazi u ramus ossis ischii a koji
neprimjetno prelazi u ramus inferior ossis pubis. Na uglu gdje se sastaju cor-pus
i ramus ossis ischii nalazimo tuber ischiadicum, obavijen miiima.
FORAMEN OBTURATUM
To je otvor na os coxae koji je omeen sa sve tri kosti. Stranji njegov rub se
nastavlja u crista obturatoria ant. i za-vrava na tuberculum pubicum, a na
poetku ima tuberculum obturatorium post. Prednji rub se nastavlja u crista
obturatoria post. te na svom poetku ima tuberculum obturatorium ant.

PELVIS

zdjelica

1
b

Pelvis je kotani obru sastavljen od os coxae, os sacrum i os coccygis. Dijelimo


je na dva dijela: pelvis major ili gornji dio koji se nalazi izmeu dvije os ilium a
pelvis minor je donji i vaniji dio.
PELVIS MINOR
Omeen je sprijeda sa ossa coxae, stra-ga sa os sacrum i os coccygis. Na mjestu gdje nema kotane ograde nalaze se ligg. sacrospinalia i ligg. sacrotuberalia. Prema gore i prema dolje pelvis je otvoren: apertura pelvis sup. et inf. Gornji otvor oznaen je linijom koja ujedno oznaava granicu izmeu pelvis major i
minor, linea terminalis, na kojoj razliku-jemo tri dijela: pars sacralia, pars iliaca
(s. linea arcuata) i pars pubica (s. pe-cten ossis pubis) lineae terminalis. Kod
mukarca linea terminalis nalik je srcu a kod ene je vie eliptina, tako se pevis ene (iri i nii) razlikuje od pelvisa mukarca. Alae ossium ilium su kod ene nagnute lateralno, kod ene promo-ntorium je zaobljen. Rubovi ossis pubis
zatvaraju ugao angulus subpubicus koji je kod mukarca otriji (75) a kod ene
je tuplji (90-100), lig. arcuatum pubis jo vie zaobljuje taj ugao, pa ga
naziva-mo arcus pubis.
PROMJERI PELVISA
Diametar transversa (13,5-14 cm) spaja najlateralnije take lineae terminalis.
Diametar obliqua prima (12,5 cm) spaja desno sjecite lineae terminalis i artticulationis sacroiliacae sa lijevom emi-nentiom iliopectineaom.
Diametar obliqua sekunda (12 cm) spaja lijevo sjecite art. sacroiliacae i lineae
terminalis sa desnom eminentaom ilio-pectineom.
Conjugata (11,5-12 cm) je linija koja ide medijalnom ravninom od gornjeg ruba
simfize do najizboenije take promont-oriuma. Ovo nije najkrai promjer.

Conjugata vera s. conjugata obstetrica (11-11,5 cm) najkrai je promjer koji ide
sa stranje strane simfize neto ispod donjeg ruba do najizboenije take promontoriuma. Ako je ovaj promjer krai od 11 cm poroaj se nee moi izvriti.
Ne moe se direktno mjeriti.
Conjugata diagonalis (12,5-13 cm) je pr-omjer koji je za 1,5 cm konstantno vei
od conjugatae verae, pa nam slui kao pomoni promjer. On spaja donji rub simfize sa najizboenijom takom pro-montoriuma. Mjeri se tako to se vaginalnim putem prstom ide do promonto-riuma i izmjeri se.
Postoje jo tri manje vana promjera. Jedan spaja unutranju stranu simfize sa
sredinom III sacralnog segmenta (12 cm); drugi spaja donji rub simfize sa vrhom os coccygis (9,5 cm); trei promjer spaja tubera ischiadica (11 cm).
Pelvis je prema horizontalnoj ravnini nagnut, tako da snjom ini ugao od 60.
Spina iliaca ant. sup. i simfiza lee u je-dno te istoj vertikalnoj frontalnoj ravni.
Donji rub simfize i vrh os coccygis lee u horizontalnoj ravnini.

ZGLOBOVI

male zdjelice

2
a

Os coxae i os sacrum meusobno su spojene u art. sacroiliaca. Os coxae sa


jedne strane dolazi u spoj sa os coxae sa druge strane u symphysis pubica.
Foramen obturatum je zatvoren sa me-mbrana obturatoria.
MEMBRANA OBTURATORIA
To je fibrozna opna razapeta izmeu ru-bova foramen obturatuma. Ona ne zatvara potpuno ovaj otvor, vee se za rubove sulcus obturatoriusa te ga na ovaj
nain pretvara u canalis obturato-rius, kroz koji prolaze a., v. i n. obruta-torius.
Sa njene unutranje strane pola-zi m. obturatorius internus a sa vanjske strane
m. obturatorius externus.
SYMPHYSIS PUBICA

Sprijeda su obje ossa coxae spojene u medijalnoj liniji, to mjesto nazivamo symphysis pubica. Zglobne plohe su faci-es symphysialis izmeu kojih se nalazi
discus interpubicus (u sredini ima jednu pukotinu koja mu omoguava minimalno gibanje). Kod poroaja on nabubri i izboi se prema unutra-torus pubicus.
Ovaj spoj pojaavaju sveze:
Niti tetive m. recti abdominis veu se za simfizu, tako da se jedne niti veu za
je-dnu a druge za drugu stranu simfize, na taj nain m. rectus abdominis
svojom kontrakcijom pribliava jednu facies sy-mphysialis drugoj.
Lig. pubicum superius je fibrozna ploa koja se nalazi iznad simfize, a razapeta
je izmeu tubercula pubica.
Lig. arcuatum pubis je sveza na donjoj strami simfize, zauzima gornji dio angulus subpubicus, a kod ene ga transfor-mira u arcus pubis (vano za poroaj).
Lig. transversum se nalazi ispod lig. ar-cuatum pubisa, razapet izmeu ramus
inferior ossis pubis, tako da se izmeu ova dva ligamenta nalazi jedna pukotina kroz koju prolazi v. dorsalis penis.
Ako je prolaz kroz zdjelicu uzak pri por-oaju, moemo je proiriti simfizeotomijom (pri tome paziti na organe pelvisa) ili presjecanjem ramus sup. et inf. ossis
pubis. Sveze koje povezuju pojedine di-jelove ossis coxae su:
Lig. inguinale Pouparti je razapet izme-u spina iliacae ant. i tuberculum pubicum. ine ga aponeuroza m. obliqui ab-dominis ext. ispreplie s fascia lata, a
ima i svojih niti. ini granicu izmeu ab-domena i donjeg ekstremiteta.
Lig. lacunare Gimbernati (: Himbernati) su niti lig. inguinale, koje se odvajaju
na donjem i medijalnom dijelu lig. inguinale, idu lateralno i natrag te zavravaju
na pecten ossis pubis. Ima oblik trougla i-ja je baza slobodna i omeuje anulus
fe-moralis s medijalne strane, vrh mu do-pire do tuberculum pubicum, jedna
str-ana vee se za lig. inguinale a druga za pecten ossis pubis.
Lig. pectineale Cooperi polazi sa tuber-culum pubicum i protee se uz pecten
ossis pubis.
Arcus iliopectineus je razapet izmeu lig inguinale i eminentiae iliopectineae.
Di-jeli prostor izmeu lig. inguinale i ossis coxae na 2 dijela: lacuna musculorum
(gornji i lateralni kroz koji prolazi m. ilio-psas i n. femoralis) i lacuna vasorum
(donji i medijalni kroz koji prolazi a. et v. femoralis, arterija lateralno a vena medijalno i nalazi se lymphoglandula). Izmeu v. femoralis i lig. lacunare nala-zi se
anulus femoralis, otvor koji je za-tvaren sa septum femorale Cloqueti. U njemu
se nalazi lymphoglandula Rose-nmlleri. Anulus femoralis je locus min.
resistentiae, pa esto kroz njega nast-ane hernia femoralis.
ART. SACROILIACA
Art. sacroiliaca je zglob izmeu os sacri et ossis coxae. Zglobne plohe su faceis
auriculares. Pored capsulae articularis od sveza imamo jo: ligg. sacroiliaca
ventralia, ligg. sacroiliaca dorsalia (koje dalje dijelimo na breve et longum),
ligg. sacroiliaca interossea (kao najjae sve-ze ovog zgloba), te lig. iliolumbale

(raza-pet izmeu processus costariusa i cri-stae iliacae). Pored ovih sveza


postoje jo dvije veoma vrste sveze:
Lig. sacrotuberale vee se s jedne stra-ne za spinu iliacu post. sup. i inf. i za lateralnu stranu ossis sacri a s druge str-ane za tuber ischiadicum koji se produuje prema ramus ossis ischii kao pro-cessus falciformis koji dalje prelazi u
fasciu obturatoriu. Slui kao polazite m. gluteus maximusa.
Lig. sacrospinale ima oblik trokuta koji se svojom bazom vee za lateralni rub
ossis sacri a vrhom za spinu ischiadicu.
Lig. sacrotuberale i lig. sacrospinale pr-etvaraju veliki urez koji se nalazi izmeu
ossis sacri et coxae na stranjoj strani pelvisa u dva otvora: foramen ischiadicum majus et minus. Manji otvor odgo-vara incisuri ischiadici minor kroz koji iz
pelvisa izlazi m. obturatorius int. a ulaze a. et v. pudendalis int. i n. pudendus.
Kr-oz veliki otvor prolazi m. piriformis i di-jeli ga na: foramen suprapiriforme i
fo-ramen infrapiriforme.
MEHANIKA
Art. sacroiliaca je amphiarthrosis. Os sacrum se ponaa kao poluga i predaje
teinu tijela kostima pelvisa. Oslonac poluge je na ligg. sacroiliaca interossea.
Lig. sacrotuberale et sacrospinale spr-jeavaju da se os sacrum izvrne tj. da mu
vrh ne doe gore i natrag, a baza dolje i naprijed, dok vuku vrh naprijed, prema
nazad vuku ossa coxae, pa su zbog toga jake veze na simfizi.

REGIO
SUBINGUINALIS
subinguinalna
regija

3
a

Ova regija se opisuje kao povrni sadr-aj gornje trine regio femoris anterior.
GRANICA I REZ
Gornja granica prati lig. inguinale Pou-parti tj. od spinae iliacae ant. sup. dolje
do tuberculum pubicum. Donja granica je poprena linija na granici gornje i srednje 1/3 prednje strane natkoljenice. Du ovih granica naprave se dva kona
reza, spoje se vertikalnim rezom koji pr-olazi kroz sredinu regije. Koa se skida
prema lateralno i medijalno.
ELEMENTI REGIJE
U gornjem dijelu regije nalazimo ramus femoralis (ogranke n. genitofemoralisa)
i zavrne grane n. ilioinguinalisa. Later-alno isprepariramo n. cutanes femoris
lateralis koji daje inervaciju za kou la-teralne strane natkoljenice. U donjem
dijelu regije nalazimo rr. cutanei anteri-ores (n. femoralisa) koji inerviu kou
prednje strane natkoljenice, obino ih ima 3: medijalni, srednji i lateralni.

Od arterijskih krvnih sudova u potko-nom tkivu nalazimo ogranke a. femoralis: a. epigastrica superficialis i a. cir-cumflexa ilium superficialis (za vaskularizaciju prednjeg zida abdomena) te aa. pudendales externae (za
vaskularizaciju vanjskjh genitalnih organa).
Medijalno nalazimo v. saphenu magnu, koju pratimo prema gore do ulaska u v.
femoralis kroz hiatus saphenus. U v. sa-phenu magnu ulivaju se prije nego ue
u v. femoralis, vv. pudendales externae, v. circumflexa superficialis i v. epigastrica superficialis, a neto nie sa medija-lne strane v. saphena accessoria.
Oko hiatus saphenusa nalazi se vei br-oj vertikalno orijentisanih limfnih vorova n.l. inguinales superficiales koji se ne smiju zamijeniti sa n.l. inguinales koji
se nalaze oko lig. inguinale Pouparti.
HIATUS SAPHENUS
Poslije prepariranja krvnih i nervnih su-dova dolazimo do fasciae latae, na ko-joj
isprepariramo hiatus saphenus koji je zatvoren sa fascia cribrosa. Ukloni-mo
fasciu cribrosu i ograniimo hiatus saphenus tako da se vidi itava v. fe-moralis
i do pola a. femoralis. Gornju granicu ini cornu superius koji ide na lig.
inguinale, a donju granicu ini cornu inf. koji zavri na fascia pectinea. Later-alni
rub ograniava margo falciformis dok je medijalna granica nejasna. Hia-tus
saphenus predstavlja vanjski otvor canalis femoralisa dok je anulus femor-alis
unutranji otvor canalis femoralisa.
CANALIS FEMORALIS
Canalis femoralis protee se od anulus femoralisa, kao njegovog unutranjeg
otvora, do vanjskog otvora hiatus sap-henusa. Canalis femoralis je ogranien
sprijeda sa fascia lata, lateralno sa v. femoralis, a medijalno sa m. pectineus i
fascia pectinea. Anulus femoralis ogra-nien je sprijeda sa lig. inguinale, medijalno lig. lacunare, lateralno v. femora-lis a nazad lig. pectineale. Prema abdomenu prekriven je sa fascia transver-salis, septum femorale i peritoneumom.
(vidi: 2a, arcus iliopectineus).

TRIGONUM
FEMORALE
Scarpea

4
a

Opisuje se kao duboki sadraj gornje tr-eine regio femoris anterior. Granice se
nalaze u istoj visini kao i kod regio subi-nguinalis.
GRANICE
Gornja granica je lig. inguinale Pouparti koji ujedno predstavlja bazu trigonuma.
Medijalna granica je m. adductor ma-gnus, a lateralna m. sartorius. Koa se
skida kao i kod regio subinguinalis. Pre-reemo fasciu latu, gore ispod lig. inguinale a dolje na granici gornje i srednje treine natkoljenice, lateralno prvo se
ogranii tractus iliopectineus fascia la-tae pa fasciu skidamo prema medijalno.
ELEMENTI REGIJE
Dno ove regije ine miii: m. pectineus (medijalno) i m. iliopsas (lateralno).
Ova dva miia izmeu sebe formiraju jednu jamu fossa iliopectinea. Miii su
prekri-veni sa fascia pectinea, iliaca et lata.
Nakon skidanja fasciae latae, preparir-amo od medijalne prema lateralnoj strani: v. femoralis, a. femoralis i n. femor-alis. Kod uklanjanja facia latae, treba
paziti da se ne presjeku rr. cutanei ant. (n. femoralisa). Prema dolje mijenja se
odnos a. i v. femoralis, tako da arterija ukrsti venu i prelazi joj sa prednje strane i u ovakvom odnosu ulaze u canalis adductorius, zajedno sa n. saphenusom
(n. femoralis). N. femoralis je u ovoj re-giji prekriven sa fascia iliaca i dubokim
listom fasciae latae.
U ovoj regiji od a. femoralis odvajaju se: a. cirsumflexa ilium superficialis, a.
epi-gastrica superficialis, aa. pudendales externae, a sa dorsolateralne strane,
4 cm ispod lig. inguinale, njena najaa gr-ana a. profunda femoris. Od ogranaka
a. profundae femoris treba ispreparira-ti a. circumflexu femoris med. et lat.
Kada uklonimo fasciae koje prekrivaju miie koji ine dno regije, prikau se
medijalni miii natkoljenice: m. gracilis i mm. adductores. Podignemo m. adductor longus i pronalazimo r. superficia-lis n. obturatorii. Lateralno od miia su
m. sartorius i m. quadriceps femoris. Is-pod m. rectus femorisa pronalazimo r.
ascedens et descedens (a. circuflexae femoris lateralis) praene odgovarajuim venama. Ove krvne sudove prate ogranci n. femoralisa.
Kranijalno nalazi se otvor preko kojeg ova regija ostvaruje vezu sa pelvis ma-jor
i abdomenom. Ovaj otvor nalazi se izmeu lig. inguinale i os coxae. (vidi: 2a,
arcus iliopectineus; 3a hiatus saphenus i canalis femoralis). Tako da ova regija
komunicira sa pelvisom preko lacuna vasorum i lacuna musculorum (gore) a
dolje sa fossa poplitea preko canalis adductoriusa.