You are on page 1of 16

GEO

GEOGRAFIJA
Ispitna knjiica 1

GEO.26.HR.R.K1.16
GEO IK-1 D-S026

12
1

GEO IK-1 D-S026.indd 1

15.3.2016. 13:15:07

ra

zn
a

st

ra
ni
ca

Geografija

GEO IK-1 D-S026

99
2

GEO IK-1 D-S026.indd 2

15.3.2016. 13:15:07

OPE UPUTE
Pozorno proitajte sve upute i slijedite ih.
Ne okreite stranicu i ne rjeavajte zadatke dok to ne odobri deurni nastavnik.
Nalijepite identifikacijske naljepnice na sve ispitne materijale koje ste dobili
u sigurnosnoj vreici.
Ispit traje 90 minuta bez stanke.
Zadatci se nalaze u dvjema ispitnim knjiicama. Redoslijed rjeavanja birajte sami.
Dobro rasporedite vrijeme kako biste mogli rijeiti sve zadatke.
Ispred svake skupine zadataka je uputa za njihovo rjeavanje. Pozorno je proitajte.
Upotrebljavajte iskljuivo kemijsku olovku kojom se pie plavom ili crnom bojom.
Piite itko. Neitki odgovori bodovat e se s nula (0) bodova. Ako pogrijeite u pisanju,
pogreke stavite u zagrade, precrtajte ih i stavite skraeni potpis.
Kada rijeite zadatke, provjerite odgovore.
elimo Vam mnogo uspjeha!
Ova ispitna knjiica ima 16 stranica, od toga 2 prazne.

Ako ste pogrijeili u pisanju odgovora, ispravite ovako:


a) zadatak zatvorenoga tipa
Ispravno

Ispravak pogrenoga unosa

Prepisan toan odgovor

b) zadatak otvorenoga tipa

(Marko Maruli)

Neispravno

Skraeni potpis

Petar Preradovi

Precrtan netoan odgovor u zagradama

Toan odgovor

Skraeni potpis

GEO IK-1 D-S026

99
3

GEO IK-1 D-S026.indd 3

15.3.2016. 13:15:07

Geografija
I. Zadatci viestrukoga izbora
U sljedeim zadatcima od vie ponuenih odgovora samo je jedan toan.
Tone odgovore morate oznaiti znakom X na listu za odgovore.
Svaki toan odgovor donosi dva boda.

1. Koja od navedenih geografskih disciplina pripada fizikoj geografiji?

A.
B.

A. fitogeografija
B. geografija zdravlja
C. politika geografija
D. prometna geografija

C.
D.

2. Koji od navedenih planeta rotira bre od Zemlje?


A. Jupiter
B. Mars
C. Merkur
D. Venera

A.
B.
C.
D.

3. Koji od navedenih opisa odgovara najduemu danu na 50 sjeverne geografske

A.

irine?

B.

A. Suneve zrake padaju okomito na ekvator.


B. Suneve zrake padaju okomito na 5 sjeverne geografske irine.
C. Suneve zrake padaju okomito na 20 sjeverne geografske irine.
D. Suneve zrake padaju okomito na sjevernu obratnicu.

C.

4. Koja je izvorna vegetacija karakteristina za podruja prekrivena crnicom u istonoj

D.

A.

Europi?

B.

A. listopadna uma
B. stepa
C. tajga
D. tundra

C.
D.

GEO IK-1 D-S026

01
4

GEO IK-1 D-S026.indd 4

15.3.2016. 13:15:07

Geografija
5. Kojim je brojem na priloenome grafikom prikazu oznaen popis stanovnitva u
podtipu opega kretanja stanovnitva I?

A.
B.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

C.
D.

A.

6. Kojoj je civilizaciji pripadao Machu Picchu?

B.

A. civilizaciji Azteka
B. civilizaciji Inka
C. civilizaciji Maya
D. civilizaciji Tolteka

C.
D.

GEO IK-1 D-S026

01
5

GEO IK-1 D-S026.indd 5

15.3.2016. 13:15:07

Geografija
7. Koji od navedenih jezika nije slubeni u Belgiji?

A.
B.

A. flamanski
B. francuski
C. letzeburki
D. njemaki

C.
D.

8. Koji se od navedenih faktora razvoja poljoprivrede ubrajaju u drutvene faktore?

A.
B.

A. antropogena tla
B. geografski smjetaj posjeda
C. okupljenost posjeda
D. parcele na terasama

C.
D.

9. U kojoj se saveznoj dravi SAD-a nalazi Nacionalni park Mamutske pilje?


A. u Coloradu
B. u Kentuckyju
C. u Oklahomi
D. u Oregonu

A.
B.
C.
D.

10. Koju dravu njezini stanovnici nazivaju Nippon-koku?

A.
B.

A. Japan
B. Junu Koreju
C. Tajland
D. Tajvan

C.
D.

11. Koja je od navedenih drava ula u Europsku zajednicu 1973. godine?


A. Austrija
B. Grka
C. Irska
D. panjolska

A.
B.
C.
D.

GEO IK-1 D-S026

01
6

GEO IK-1 D-S026.indd 6

15.3.2016. 13:15:07

Geografija
12. U kojoj se dravi nalazi sjedite multinacionalne kompanije Bosch?

A.
B.

A. u Francuskoj
B. u Italiji
C. u Njemakoj
D. u vedskoj

C.
D.

13. Koja od navedenih reljefnih cjelina u Republici Hrvatskoj ima najplodnije ratarske

A.

povrine?

B.

A. Kordunska zaravan
B. Liko polje
C. Lonjsko polje
D. Vukovarska praporna zaravan

C.
D.

A.

14. Gdje se nalaze Hajduki i Roanski kukovi?

B.

A. na Dinari
B. na Pljeivici
C. na Velebitu
D. na Velikoj Kapeli

C.
D.

15. Koja od navedenih rijeka protjee Poekom kotlinom?

A.
B.

A. Bosut
B. Karaica
C. Orljava
D. Pakra

C.
D.

16. Koji od navedenih podtipova klime prevladava u turistikoj regiji zapadna Istra?
A. Csa
B. Csb
C. Cfa
D. Cfb

A.
B.
C.
D.

GEO IK-1 D-S026

01
7

GEO IK-1 D-S026.indd 7

15.3.2016. 13:15:07

Geografija
II. Zadatci viestrukih kombinacija
U sljedeim zadatcima od vie ponuenih odgovora dva su tona.
Tone odgovore morate oznaiti znakom X na listu za odgovore.
Svaki toan odgovor donosi dva boda.

17. Na koje je od navedenih datuma u Republici Hrvatskoj dan dui u odnosu na

A.

prethodni dan?

B.

A. 5. sijenja
B. 5. travnja
C. 5. srpnja
D. 5. rujna
E. 5. prosinca

C.
D.
E.

18. Koji se od navedenih opisa odnose na termiki ekvator?


A. Povezuje toke s jednako visokom temperaturom zraka.
B. U srpnju se veina njegovih toaka nalazi junije nego u sijenju.
C. Povezuje toke s najviom temperaturom zraka na Zemlji.
D. U sijenju se njegove najjunije toke nalaze na kopnu.
E. U sijenju i srpnju se cijeli nalazi u arkome toplinskom pojasu.

19. Koje od navedenih drava imaju niski indeks drutvenoga razvoja u posljednjih pet

A.
B.
C.
D.
E.
A.

godina?

B.

A. Albanija
B. Bolivija
C. Haiti
D. Indonezija
E. Zambija

C.
D.
E.

20. Koje su drave vodei proizvoai kave u Aziji u posljednjih pet godina?
A. Indija
B. Indonezija
C. Kina
D. ri Lanka
E. Vijetnam

A.
B.
C.
D.
E.

GEO IK-1 D-S026

01
8

GEO IK-1 D-S026.indd 8

15.3.2016. 13:15:07

Geografija
21. S kojim dravama June Amerike Brazil nema kopnenu granicu?

A.
B.

A. s Argentinom
B. s Bolivijom
C. s ileom
D. s Ekvadorom
E. s Peruom

C.
D.
E.

22. Koje su od navedenih drava Sjeverne Europe 2015. godine bile lanice NATO

A.

saveza i Europske unije?

B.

A. Danska
B. Finska
C. Latvija
D. Norveka
E. vedska

C.
D.
E.

23. Koje od navedenih hrvatskih upanija imaju kopnenu granicu s dvjema dravama?

A.
B.

A. Dubrovako-neretvanska upanija
B. Istarska upanija
C. Karlovaka upanija
D. Primorsko-goranska upanija
E. Virovitiko-podravska upanija

C.
D.
E.

24. Koje od navedenih rijeka barem na jednoj vodomjernoj postaji u Republici Hrvatskoj

A.

imaju sredozemni kino-snjeni reim?

B.

A. Cetina
B. ikola
C. Korana
D. Krka
E. Odra

C.
D.
E.

GEO IK-1 D-S026

01
9

GEO IK-1 D-S026.indd 9

15.3.2016. 13:15:07

Geografija
III. Zadatci povezivanja
U sljedeim zadatcima svaki sadraj oznaen brojem poveite samo s jednim odgovarajuim
sadrajem koji je oznaen slovom.
Jedan sadraj oznaen slovom ne moe se povezati.
Tone odgovore morate oznaiti znakom X na listu za odgovore.
Svaki toan odgovor donosi jedan bod.

25. Svaki prikazani kartografski znak poveite s odgovarajuim znaenjem.


1.
2.
3.
A. B. C. D. E. F. G. H.
4.

1.

A. prijevoj, sedlo
B. trigonometrijska toka
C. visinska toka kota
D. eljezniki most
E. eljezniki tunel

2.
3.
4.
5.

26. Svaki navedeni prostor poveite s klimatskim razredom koji na njemu prevladava.
1. Antarktika
2. Indonezija
3. Patagonija
4. Velika kineska nizina
A. A klime
B. B klime
C. C klime
D. D klime
E. E klime

A. B. C. D. E. F. G. H.
1.
2.
3.
4.
5.

GEO IK-1 D-S026

05
10

GEO IK-1 D-S026.indd 10

15.3.2016. 13:15:07

Geografija
27. Svaki navedeni opis poveite s odgovarajuim pojmom.
1. gradska regija koju ini sredinji grad s urbaniziranom okolicom
2. kontinuirano izgraena gradska regija s vie od 10 milijuna stanovnika
3. kontinuirana urbana cjelina nastala sraivanjem vie susjednih gradova
4. veim dijelom kontinuirano izgraeno urbano podruje koje obuhvaa vie velikih gradova
A. B. C. D. E. F. G. H.

A. aglomeracija
B. CBD
C. konurbacija
D. megagrad
E. megalopolis

1.
2.
3.
4.
5.

28. Svaku navedenu rudu poveite s metalom koji se iz nje dobiva.


1. boksit
2. galenit
3. halkopirit
4. magnetit
A. aluminij
B. bakar
C. cink
D. olovo
E. eljezo

A. B. C. D. E. F. G. H.
1.
2.
3.
4.
5.

GEO IK-1 D-S026

05
11

GEO IK-1 D-S026.indd 11

15.3.2016. 13:15:07

Geografija
29. Svaku navedenu regiju Australije poveite s gradom koji se u njoj nalazi.
1. Juna Australija
2. Queensland
3. Sjeverni Teritorij
4. Zapadna Australija
A. Adelaide
B. Brisbane
C. Darwin
D. Melbourne
E. Perth

A. B. C. D. E. F. G. H.
1.
2.
3.
4.
5.

30. Svaku navedenu ameriku pustinju poveite s dravom u kojoj se najveim dijelom nalazi.
1. Atacama
2. Baja California
3. Patagonija
4. Sonora
A. Argentina
B. Brazil
C. ile
D. Meksiko
E. SAD

A. B. C. D. E. F. G. H.
1.
2.
3.
4.
5.

GEO IK-1 D-S026

05
12

GEO IK-1 D-S026.indd 12

15.3.2016. 13:15:07

Geografija
31. Svaki navedeni ribnjak poveite s rijekom na kojoj ili uz koju se nalazi.
1. Grudnjak
2. Jasinje
3. Narta
4. Poljana
A. Bednja
B. esma
C. Ilova
D. Sava
E. Vuica

A. B. C. D. E. F. G. H.
1.
2.
3.
4.
5.

32. Svako navedeno naselje poveite s autocestom u ijoj se blizini nalazi.


1. Benkovac
2. Krapina
3. Nova Gradika
4. Varadinske Toplice
A. B. C. D. E. F. G. H.

A. A1
B. A2
C. A3
D. A4
E. A5

1.
2.
3.
4.
5.

GEO IK-1 D-S026

05
13

GEO IK-1 D-S026.indd 13

15.3.2016. 13:15:07

Geografija
IV. Zadatci kratkoga odgovora i dopunjavanja
U sljedeim zadatcima odgovorite kratkim odgovorom (rijeju, slovom ili brojem) ili dopunite reenicu
upisivanjem sadraja koji nedostaje.
Odgovore upiite samo na predvieno mjesto u ovoj ispitnoj knjiici.
Ne popunjavajte prostor za bodovanje.

33. to je na priloenome isjeku topografske karte prikazano zelenom bojom?

0
2
4

___________________________
bod

34. Koji je antiki uenjak prvi izraunao opseg Zemlje?

0
2

___________________________________

bod

35. Kako se naziva struktura stanovnitva u kojoj se analizira odnos aktivnoga i


neaktivnoga stanovnitva?

0
2

____________________________________

bod

GEO IK-1 D-S026

02
14

GEO IK-1 D-S026.indd 14

15.3.2016. 13:15:08

Geografija
36. Navedite ime najprometnije putnike zrane luke u Londonu.
____________________________________

0
2
2

bod

37. Koja se pokrata (akronim) upotrebljava za brzorastua gospodarstva Brazila, Indije,

Kine, Republike June Afrike i Rusije u 21. stoljeu?

_____________________________________________________

bod

38. Koja je povrinom najvea kontinentalna drava Azije, a nije bila u sastavu SSSR-a?

0
2

____________________________________

bod

39. Kojim se gorivom koriste termoelektrane Plomin 1 i Plomin 2?


____________________________________

0
2

bod

40. Navedite imena dvaju parkova prirode u Republici Hrvatskoj koji se nalaze
na Popisu meunarodno vrijednih movara Ramsarske konvencije.

_____________________________________ i ________________________________

0
2
2

bod
GEO IK-1 D-S026

02
15

GEO IK-1 D-S026.indd 15

15.3.2016. 13:15:08

ra

zn
a

st

ra
ni
ca

Geografija

GEO IK-1 D-S026

99
16

GEO IK-1 D-S026.indd 16

15.3.2016. 13:15:08