You are on page 1of 7

VELEUILITE VELIKA GORICA

Seminarski rad

Radio management panel


Danijel Juratovi

Velika Gorica, 2016.

VELEUILITE VELIKA GORICA


__________________________________________________________
Odravanje zrakoplova

Sustavi i oprema zrakoplova

Radio management panel


Seminarski rad

Mentor:

Student:

mr. sc. Darko Virovac v. pred. Dipl. ing.

Danijel Juratovi, 77140471

Velika Gorica, 2016

SADRAJ
1. Dijelovi sustava ......................................................................................................................2
2. Princip rada.............................................................................................................................3
2.1. Osnovni nain rada.....................................................................................................3
2.2. Radio navigacijski pomoni nain ..........................................................................3
POPIS SLIKOVNIH PRILOGA ................................................................................................4
LITERATURA ...........................................................................................................................5

1. Dijelovi sustava

Slika 1 Lijevo - RMP; Desno sustavi navigacije i komunikacije

1. Ekrani frekvencije
a. lijevo, aktivna frekvencija (ACTIVE)
b. desno, odabrana frekvencija (STBY / CRS)
2. prekidai za komunikaciju
3. SEL indikator
4. rotacijski prekida odabira frekvencija
5. prekida za paljenje i gaenje
6. Prekida za aktiviranje frekvencija
7. prekida amplitudne modulacije za HF sustav
8. Navigacijski prekidai
a. NAV za paljenje navigacijskog dijela
b. VOR, ILS, MLS, ADF, BFO - prekidai za odabir eljenog sustava
Desni dio slike nam govori sa kojim sve raunalima RMP komunicira kada se odabere eljena
frekvencija.

2. Princip rada
Radio management panel (RMP) se koristi za odabir radio komunikacijskih i radio
navigacijskih frekvencija kao pomoni sustav FMGC-u (Flight Management Guidance
Computer). Preko RMP-a se mogu odabrati sve VHF, HF i AM frekvenciej u uporabi.
Najee su 3 RMP-a u zrakoplovu. Jedan za pilota, drugi za kopilota i trei za osoblje.
Napajaju se 28 V DC strujom, dok se kapetanov RMP takoer napaja i iz baterija u izvanrednim
situacijama.
Imaju 2 naina rada:
-

Osnovni nain

Radio navigacijski pomoni nain

2.1. Osnovni nain rada


U osnovnom nainu rada preko RMP-a se kontroliraju VHF1, VHF2, VHF3 i HF
frekvencije. Sve frekvencije se mogu prikazati i mijenjati na jednom RMP-u. Svaka nova
unesena frekvencija se sprema tako da se moe prikazati na drugom RMP-u.
Kada se RMP upali, na ekranu aktivnih frekvencija se prikazuje aktivna frekvencija, a
na pomonom ekranu odabranih frekvencija. Sa prekidaem za odabir frekvencija se odabiru
frekvencije, i prikazuju na pomonom ekranu. Prekidaem za prebacivanje frekvencija se ta
frekvencija prebacuje na ekran aktivnih frekvencija. Kada se odabere VHF 2 frekvencija na
RMP-u 1 , upali se SEL lampica koja se nalazi izmeu ekrana frekvencija.

2.2. Radio navigacijski pomoni nain


U sluaju otkaza oba FMGC-a koristi se radio navigacijski pomoni nain rada, koji
se moe koristiti samo na RMP-u 1 i 2. U ovom nainu rada pored komunikacijskih frekvencija
(VHF, HF, AM) mogu se odabrati i navigacijske frekvencije pojedinih sustava kao to su VOR,
DME,ILS, ADF.
Kada se pritisne NAV prekida na RMP-u, FMGC vie ne kontrolira VOR/ILS i ADF
prijamnike nego se to radi preko RMP-a, te se ujedino mora i pritisnuti pripadajui prekida za
navigacijski sustav koji elimo koristiti. Odabrane frekvencije za pojedini prijamnik se
prikazuju na pomonom ekranu, te se takoer prebacuje u aktivnu preko prekidaa za
prebacivanje frekvencija, te se nakon toga odabire frekvencija kursa.
3

POPIS SLIKOVNIH PRILOGA


Slika 1 Lijevo - RMP; Desno sustavi navigacije i komunikacije . Lufthansa Tehnical Training
Manual A319/320/321 ATA 23 Communications, Strana 37, Uredio: Danijel Juratovi
(08.06.2016).... 2

LITERATURA
1. Lufthansa Tehnical Training Manual A319/320/321 ATA 23 Communications, ATA Spec.
104 Level 3, Issue: January 1999
2. Licence by Post, B1 Module 11, Book 7, Avionic systems, Issue 1.