You are on page 1of 20

. 8 - .

158

9 2010

Neni 32
Dispozitat nga nenet 13 paragrafet (2) dhe (4) dhe 14 t
ketij ligji, do t zbatohen nga dita e pranimit t Republikes
s Maqedonise n Unionin Evropian.

Neni 33
Zgjidhja e lendeve pr regjistrimin e t drejtave t patundshmerive dhe pr kryerjen e ndryshimeve n kadastren
e patundshmerive, e filluar para dites s hyrjes n fuqi t
Ligjit pr Kadaster t Patundshmerive (Gazeta Zyrtare e
Republikes s Maqedonise numer 40/2008), e pr t cilat
procedohet nga Agjencia dhe Komisioni i Shkalles s Dyte,
perkatesisht Gjykata Administrative, do t vazhdoje n pajtim me dispozitat e ketij ligji dhe Ligjit pr Kadaster t Patundshmerive (Gazeta Zyrtare e Republikes s Maqedonise numer 40/2008).
T dhenat gjeodezike t terrenit t cilat jane t domosdoshme pr zgjidhjen e lendeve nga paragrafi (1) i ketij neni, i siguron Agjencia.

Neni 34
Me shpalljen n "Gazeten Zyrtare t Republikes s Maqedonise t aktvendimit pr aplikimin e kadastres s themeluar t patundshmerive n komunen e fundit kadastrale
me kadaster t tokes n territorin e Republikes s Maqedonise, shfuqizohet Ligji pr matje dhe kadaster t tokes
(Gazeta Zyrtare e RSM-s" numer 34/72 dhe 13/78).
Neni 35
Aktet pr organizimin dhe sistematizimin e vendeve t
punes, si dhe aktet tjera do t miratohen n afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes n fuqi t ketij ligji.
Neni 36
Oda detyrohet q n afat prej 30 ditesh nga dita e hyrjes
n fuqi t ketij ligji, ta dorezoje propozim-listen tarifore
nga neni 94 paragrafi (2) t ketij ligji, te Keshilli Drejtues i
Agjencise, e pas verejtjeve eventuale t Keshillit Drejtues
t Agjencise t procedoje n afat prej dhjete ditesh.
Nese Oda nuk procedon n afatet nga paragrafi 1 i ketij
neni, Agjencia do ta miratoje Listen tarifore nga neni 94
paragrafi (2) t ketij ligji, me propozim t drejtorit t Agjencise.
Neni 37
Ky ligj hyn n fuqi n diten e tete nga dita e botimit n
"Gazeten Zyrtare t Republikes s Maqedonise".
__________
3305.
75 1 2
,

I.

,
,

, ,
, .
2

(1)
.
(2)

, .
(3) :
- ,
- ,
- ,
-
,
- ,
- ,
,
,
-

,
-
,

- .
3

, , , .

,
6 2010 .

. 07-4950/1
6 2010

,
, ..


,
, ..


:
-

. , , , , , ,
,

9 2010

-


,
. , , ,
,
-
,
.
,
.

,
-
,
-
,
, , ,
- o
,
,
- , ,
,
- ,
,
-
, , /
, ,
- , , ,
50 .
,
-

,
-
,
-

,
-
,
,
-
,
-
:

. 158 - . 9,


,
- ,

,
,
- ,
-
,
-
,
-
,
- ,
-


-
.
II.
TE
5


, :
-
( : )
- ( :
).
6

:
-
,
-
,
- ,
- ,
-
,
-
,
-


,

. 10 - . 158

- ,


- .
7

(1) .
(2)
. ,
.
(3) , .
(4)


.
(5) .
(6)

.
(7) .
(8) ,
.
8

(1)
,
,

.
(2)

.
(3) :
- , ,
-
, ,
- ,
-
- .
9

8 , :
- ,
- ,

9 2010

-
,
-
,
-
,
- ,
- ,
- ,
-
,
-
,
- ,
- ,
-
,
-

,
- ,

,
- ,
- , ,
-
, , ,

,
- ,
- ,
, ,
-
,
-
,
-

-
.
10

(1)
.
(2) :
- ,
- ,

9 2010

- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
-
,
-

- .
(3) .
11

(1)
,
.
(2)

15
.
(3)
,
.
(4) (2) ,
, ,
.
12

(1) .
(2)

.
(3)
31 :
-
,
-
,
- ,
-
( )
-
.

. 158 - . 11

(4)
30 ,
31 .
:
- ,
- a
- 28
(6) .
(5)
(3) (4)
.
13

.
14

(1)

.
(2)

.
(3)
, ,
,
.
(4) .
(5)
.
(6) 30
.


60
.
(7)
, , , .
(8) ,
, ,
,
,

.
(9) , /
,
,
,
.
(10)
, .
.

. 12 - . 158

15

(1) .
(2) .
(3)
.
,
.
(4) ,

, .
(5) :
-

-

,
.
(6) (5)

, .
(7) (5)
.
(8)
.
(9) .
16

:
-
,
- ,
- , ,
,
-
,
- ,
-
,
- ,
-

,
-

,
- ,

,

9 2010

- ,

-
.
17

(1) , ,
:
- ,
-

, ,

-

.
(2)

.
18

(1)
.
.
.
(2) 30 .
(3) ,
, , ,

.
(4)
.
19

(1) ,

:
- ,
- ,
-
,
- , ,
- ,
-
,
-
,
-

-
.

9 2010

(2) , .
(3) .
(4) .
(5)
.
(6) , ,
, .
20

(1) :
- ,
-
,
- ,
-

, ,
,
-
-
12 .
(2)
.
(3)
,

.
(4) ,
,
.
21

(1) ,
, .
(2)
.
22

(1) ,


.
(2) :
-
,

. 158 - . 13

-
,
-
,
- .
23
,

(1) :
-
- , .
(2) ,

.
(3)

.
(4)
.
(5) , ,
.
24

(1) , ,
,
.
(2) (1)
.
25


(1)
, ,
.
(2) (1) .
(3) (1)
,
.
.
(4) (3)
,
.

. 14 - . 158

(5)
.
(6) ,
(5)

,

.
(7)
(5)

.
26


(1) :
- ,
-
,
- ,
-

- .
(2)
:
- , , , , ,

, ,
- ,
- , ,
, ,
- ,
-
,
- ,
- .
(3) (1) .
27

(1)
26 .
(2) (1)
:
- 26 ,
-
,
- ,

9 2010

-
.
(3) ,
:
-
,
-
,
-
,
- , , ,
,
- ,
-

-
.
(4) (3)
.
(5)
.
28


(1)
,
.
(2) (1)
31
.
(3) (1)
.
(4) (3) ,

:
- 20 50 2 ,
- 20 50 10 ,
- 10
- 10 2
10 .
(5) (3) ,

:
- 25 2 ,
- 25 10
- 5 2
10 .
(6) (3) ,
50.000 ,
.

9 2010

(7) (3)
, , .

.

.
(8)
(4) 1 2 ,

.
(9) .
(10) (7)
.

.
(11)

(1) .
(12) (11) , .
III.
29

(1)
.
(2) :
- , , 2 ,
- , , 10 ,
-
- , ,
.
(3) 20

,
.
(4) .
(5)
.
30

(1)
,
.

. 158 - . 15

(2)
,
,
.
(3)
.
(4)

.
31


(1) , ,
CEN
.
(2)
(1) .
(3) .
(4)

CEN .
(5)
(4)
.
(6)


, .
.
(7)
(6)

.
(8)
.
(9) ,

.
32


(1)


.
(2)
(1) .

. 16 - . 158

(3)
, (1)
.
33

(1)
32 (1) . ,
, 31 .
(2) .
(3)
(2)
.
(4)

.
(5)
,

.
(6) (5) ,

.
34


(1)
-
.
(2)

32 (1) .
(3) 32 (1) ( : ).
(4)
(2) 2% 4%


(3)
.
(5)
.

.

9 2010

35

(1)
30 .
,
.
(2) .
(3) (2)
.
(4)
(2)
31

.
(5)
.
(6) 34 (1)
.
36

(1)

,
.
(2) , ,
,
.
(3) .
(4) o

, .
(5) (4) 15 .
(6)

.
37

(1)
,
.
/
.

9 2010

(2) ,
.
,

.
30 .
(3)
, , ,


.
(4)
, :
-
-
.
(5) . ,
30
.
(6)
,
,
.
, .
(7)
, , .
(8)
:
-
- .
(9)
,
, ,
,

.
(10) .
(11) 15
, .
IV.

. 158 - . 17

(2) (1) ( : ).
(3)
37 .
39

(1)

.
(2) 38 (1) :
- , ,
,
, , ,
- ,
- ,
38 (1) ,
- ,
-
-
.
(3) 15
(1)
(2) ,
30 .
(4) (1)
15 .
(5)


.
40

(1) :
- ,
-

-
, , ,
,
,
.
(2)

30
.

38

41

(1) ,
,

.

(1) :
- ,
-

. 18 - . 158

-
.
(2)

.
(3)

.
(4) (3)

.
(5)

(3) (4)
.
(6)
30 .
42


40
41 .
43


(1)

.
(2)
.
44


(1)
.
(2)
,
.
(3)
, :
-
,
- ,
- ,
-
.
(4)
.
(5)
.

9 2010

(6) (5) , .
45


(1)
, .
(2)
, .
(3)
,
.
(4)
, :
-

- .
(5) .
(6) (1) ,

.
(7)

.
46


(1) , :
-
-

,
.
(2)
,
.
(3) (2) ,

.
(4)
, ,
.
(5)

.

9 2010

V.

47


(1)
, .
(2) , ,

.
(3)
,
.
.
30 .
(4) , 15 .
(5)

, .
(6)
, .
(7) - ,

.

,

.
,
, , ,


.
(8)

.
(9)

.
(10)
(9)
,
XII .
(11)
, ,
.

. 158 - . 19

(12)
60
,
XII .
(13)

.
(14) , .
(15) , ,

, .
(16)
.
(17)

.
(18)
. ,
.
(19)

(3)
.
(20)

, ,
,
.
(21)
30
,
30 .

,
30
.
(22) (7) (18)
.
48


(1)

,
, , ,
.

. 20 - . 158

(2)


.
(3)
(2)
. (2)
.
(4) (2)
.
(5)

,
.
, .
49

(1)
, , ,
, , .
(2) (1)
.
(3)

,
.
(4)

,
.
VI.

50

(1)

.
, ,
.
(2) .
(3) o (1)
30
. , 15 .
(4) o (3) ,

.

9 2010

(5) , ,

,
, .
(6)
.
(7)
.
(8) :
- ,
-
,
-

-
.
(9) (8) 4

.
.
(10) .
(11)

, ,
.
(12)
30
,
30 .
51

(1)

.
(2)
,
,
.
.
(3)

.
(4)

.
(5) .
(6)

, .
(7) (6) .

9 2010

VII.
52

(1) ,
.
(2)
.
(3) :
- ,
-
,
- ,
-

,
- ,
-


- .
(4)
.
53

(1) .
(2) (1)
:
- ,
- ,
-
- .
(3) .
VIII.
54

(1)
,


.
(2)
.
(3)
o
o 48 (1) (2) .
55(1)
, ,
.

. 158 - . 21

(2)
.
(3) (1)

.
(4)
(1) (2)
.
56


(1)


.
(2)

.
(3)
, ,
(1) .
IX.

57


(1) j 48
(1) (2)
50 .
(2)


.

30 .
(3)
30
,

15 , XII .
(4)

48 (1) (2)
.
(5)

, .
X.
58

(1)

.

. 22 - . 158

(2)

.
(3)

.
(4)

.
(5)
.
59

(1)

,
.
(2)
(1)

.
XI.

60

(1) :
- ,
,
- , ,
,
- ,
- ,
- ,
-

- , .
(2) (1) 2


.
(3) (1) 3
,
, ,
.
(4)

(1) 1 2 ,
.
(5)

(1)
48 .

9 2010

61


(1) .
(2) , ,
,
.
(3)
.
62


(1)
,
:
- ,
- .
(2) (1)
:
- ,
- ,
- ,
-

,
-
-
63 .
(3)
, .
63

(1)
.
(2)
.
(3)

.
(4) , :
-
- 24 , .
(5)
.
(6)
:

9 2010

- 30
- .
(7) ,

,
XII , 15
(6) .
64

(1)
, :
) :
-

- , 15
;
)
:
- ,
- ,

) :
- ,
- .
(2) (1) ) ,

,
.
(3)
,

,

.
(4)
,
.
(5)
.
XII.
65

(1)
,
.
(2) (1) ,


.

. 158 - . 23

(3) (2) ,
,
.
(4) ,
,
.
(5)
42
, .
(6)
(5) , . .
(7)

,
.
(8) ,

, (2) .
(9)
(8)

.
(10)
,

.
(11) .
66,
,
.
67

(1) .
(2)

.
68

(1) , , ,


.

. 24 - . 158

(2) ,

.
(3)
.
(4) .
69

(1)
:
- ,

,
- ,
, .
(2) ,

(1) ,

.
(3)

.
70

(1) .
(2)
.
(3) ,
.
(4) ,
.
(5)
,
.
71

(1)
.
(2)
, .
72

(1) .
(2) .
(3) .
(4) , , .
(5)
.

9 2010

XIII.
73

(1) .
(2) (1) ,
( : ).
(3)

.
74


,
, :
- ,
- ,
- ,
- ,
-
-

.
75

(1)
, ,
, .
(2)
.
(3) (2)
.

.
(4)

.
(5)
10% 30%.
,
.
76

(1) :
1)
;

9 2010

2) , ,
( )
3) ,

:
- ,
-
- .
(2)
.
(3) .
(4) .
(5)
,

.
.
(6) ,

.
(7) .
77


(1)

.
(2)
.
(3)
:
-

-
, .
(4) , :
-

-

.
(5)

,
.
(6)

.

. 158 - . 25

(7)


(6) .
.
(8)
.
78

(1)

, .
(2) (1) ,
,
.
(3) (1) .
79

(1)
.
(2) (1)
.
(3) 30 .
XIV.
80
(1) 3.500 5.000
- , :
-
30 (2) ,
- 12
31 (2) ,
-
( 31 (6)),
- 38 (2) ,
-
( 41 (2)),
-

( 41 (3), (4) (5)),
-
( 43),
-
( 46 (5)),
-

( 45 (7)),
- , ( 47 (1)),

. 26 - . 158

- 47 (2) ,
- (
47 (3)),
- 49 ,
-
( 50),
- 51 (1) (2) ,
- 51 (4) ,
- 52
,
- 54
(1) ,
-
58
,
- ( 60),
- 77 (3) 1 (4) 1
,
-
,
77 (3) 2 (4) 2
- ( 78 (3)).
(2) 1.000 2.000
(1)
.
(3) (1)
, ,
.
(4) (2) , ,
, .
81
(1) 1.500 2.500
- , :
-
( 25 (1)),
- (
35 (1)),
- o ( 36 (6)),
- ( 47 (9)),
-
( 47 (14)),
- 48
(2) ,
-
50 (9) ,
-
53 (1)
- ( 77 (1)).
(2) 300 500

(1)
.

9 2010

82
(1) 1.000 1.500
- , :
- ( 56 (1)),
- 56 (2)
- 63
(6) .
(2) 100 300
(1) .
83
(1) 500 1.000
- , :
-
( 25 (1)),
- (
35 (1)),
- ( 38 (2)),
-
( 41 (2)),
-

( 41 (3), (4) (5)),
-
( 43),
-
( 45 (7)),
-
( 46 (5)),
- 48
(2) ,
- 51 (1) ,
- 54
(1) ,
-
58
,
- ( 60),
- 63
(6) ,
- 77 (1) ,
- 77 (3) 1 (4) 1
,
-
, 77 (3)
2 (4) 2
- ( 78 (3)).
(2) (1)
, ,
,
.
84
300 500
- , :
- 63
(6) .

9 2010

85

(1)
o
56 (1) (2) 63 (6) ,

.
(2) ,
.
(3)
.
(4)
,
.
(5)

.
(6)

.
(7)
(1) , ,
,
.
(8)
.
86

(1) ,
.
(2) (1)
,
, , .
.
(3)
.
(4)

.
(5) (1)


.
.
(6)
.

. 158 - . 27

(7)
,
.
(8)
.
XV.
87

(
9/2008).
88
, ,

.
89

.
90
(1)

( 9/2008) .
(2)


.
(3)
(2) .
91
(1) .
(2) (1)
.
92
(1)


31 2014 .
(2) (1)
41
(3), (4) (5), 80 (1) 6 83
(1) 5 .
93
(
9/2008).
94

.