You are on page 1of 5

Kabihasnang Indus

I. Layunin
o Nalalaman ang mga ambag ng Indus sa kabihasnang daigdig.
o Nakagagawa ng ibat-bang presentasyon patungkol sa kabihasnang
Indus.
o Napapahalagahan ang mga ambag ng Indus sa kabihasnang
daigdig.
II. Paksang-Aralin
a. Paksa: Kabihasnang Indus
b. Balangkas ng Aralin
Kabihasnang Indus
o Pamayanan sa kabihasnang Indus
o Kaalaman sa matematika, medisina, sining, at siyensya ng
kabihasnang Indus
o Mga paniniwala at mga relihiyon ng kabihasnang Indus
c. Kagamitan: power point presentation, video clip at mga larawang
may kaugnayan sa kabihasnang Indus
d. Sanggunian: Grace Estela C. Mateo Ph.D. et al. Kasaysayan ng
Daigdig, Batayang Aklat sa Araling Panlipunan Ikatlong Taon. Pahina
98-100
III.

Pamamaraan:
A. Pangaraw-araw na gawain
1. Panalangin
2. Balitaan
3. Pagsasanay
Titulo: JL (Jumble Letters)
Panuto: Isaayos ang mga magugulong salita sa pamamagitan ng
pagsagot sa mga katanungan.
KOPIE NG
GGLMSHIAE

1. Ito ay pinakamamatandang
akdang pangpanitikan sa
Mesopotamia.
EPIKO NG GILGAMESH

RTAISGU

2. Ito ang natatanging hakbanghakbang na mga templong-toreng


kahawig ng mga tagilo o piramide.
SIGURAT

EROT GN ABLEB

3. Ito ay isang malaking toreng


itinayo sa lungsod ng Babel.
TORE NG BABEL

KIDGOO IN
HARMBMAUI

4. Ito ay isang batas kodigo sa


sinaunang Babilonya na nalikha sa
ikaanim na hari ng Babilonyang si
Hammurabi.
KODIGO NI HAMMURABI

MOREFUNCI

5. Ito ay ang paraan ng pagsulat ng mga


Sumerian. CUNIEFORM

4. Balik-aral:
a. Anu ang mga mahahalagang ambag ng Kabihasnang
Mesopotamia?
b. Sa paanong paraan naging mahalaga ang mga ito sa kanilang
panahon?
B. Paglinang ng Araling:
Magpapakita ng larawaran ng mga Indianong nagtutulong-tulong
upang umunlad ang kanilang pamayanan.
1. Anung ideya ang inyong naiisip sa mga larawang ito?

2. Sa inyong palagay, saang bansa kaya ito matatagpuan?


3. Saan kaya sinimulan ng mga katutubong Indiano ang
pagpapaunlad ng kanilang pamayanan?
IV. Pagpoproseso ng aralin
a. Gawain
Hahatiin ang klase sa tatlong grupo. Ang bawat grupo ay
magkakaroon ng pangkatang gawaina base sa bahaging
ibinigay sa kanila. Ang bawat grupo ay bibigyan ng marka
sang-ayon sa mga sumusunod na panuntunan:

MALINAW Ang Mensahe..30%


AKMA Ang Presentasyon..30%
MALIKHAING Gawa..25%
KOOPERASYON ng Bawat Miyembro.15%
Unang Grupo Mag-uulat patungkol sa pamayanan sa
kabihasnang Indus.
Ikalawang Grupo Magta-tableau patungkol sa kaalaman
sa matematika, medisina, sining, at siyensya ng
kabihasnang Indus.
Ikatlong Grupo Aarte patungkol sa mga paniniwala at
mga relihiyon ng kabihasnang Indus.
b. Pagsusuri
1. Sa inyong palagay, anu ang kahalagahan ang
magkaroon ng pamantayan sa pamayanan sa panahong ng
kabihasnang Indus?
2. Paano naging mahalaga ang mga kaalaman patungkol
sa matematika, medisina, sining at siyensya sa
pamumuhay ng mga tao sa kabihasnang Indus?
3. Paano naapektohan ng paniniwala at mga relihiyon ng
mga tao sa panahon ng kabihasnang Indus?
c. Pagpapalalim
1. Sa inyong palagay, anu ang nagtulak sa mga tao ng
panahon ng kabihasnang Indus upang sila ay magkaroon
ng pagbabago at mas maunlad na pamumuhay?
2. Sa inyong palagay, may epekto kaya ang katangian ng
kabihasnang Indus sa katangian ngayon ng kanilang
estado? Ipaliwanag
d. Paglalapat
Magpapanuod ng isang video clip patungkol mga taong
nagsumikap na matuklasan ang mga mahahalagang bagay
na nagagamit sa ating panahon ngayon.
1. Anung ideya ang nabubuo
mapanuod ninyo ang video?

sa

inyong

isipan

ng

2. Sa paanong paraan nyo mapapahalagan ang mga


ambag ng kabihasnang Indus?
e. Paglalahat
Ang pag-usbong ng kabihasnang Indus ay patunay na may
sinaunang tao ang nakatuklas ng mga bagay na marahil ay
nagagamit natin sa pangaraw-araw. Ito ay indikasyon ng
kalinangan sa kahit anung aspeto ng buhay. Isa rin itong
kadahilanan kung bakit sa panahon natin ngayon ay may
ibat-iba tayong paniniwala, kasanayan sa mga sining,
siyensya, matematika at medisina.

V. Pagtataya
Titulo: PICK ME!
Panuto: Ibigay ang mga kasagutan sa mga sumusunod na
pahayag sa pamamagitan ng pagpili ng tamang sa kabila.

1. Ang pangunahing namumuno sa


lipunan at nagsasabing
tagapamagitan sa tao at kanilang
mga diyos.
2. Ito ay isang malaking pangkat ng
mga

PICK ME!
a. Indus River
b. Vedas
c. Pari

tao na tinuturing nilang hindi


kabilang sa lipunan.

d. Sistemang Caste

3. Ito ay isang tinipong akda ng mga


himnong pandigma, mga sagrdong
ritwal, mga sawikain at salaysay.

e. outcaste o mga untouchable

4. Ito ang pagkapangkat pangkat sa


lipunan
5. Sa baybaying ito umusbong ang
kabihasnan sa India.
1.
2.
3.
4.
5.

c. Pari
e. outcaste o mga untouchable
b. Vedas
d. sistemang caste
a. Indus River

VI. Takdang-Aralin
a. Anu ang kahalagahan ng Yelow River?
b. Magsaliksik patungkol sa mga dinastiya ng Tsina at ibigay ang mga
mahahalagang pangyayari at mga ambag ng panahong ito.
c. Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod:
1. Confucianism
2. Taoism
3. Legalism