You are on page 1of 5

Pirmos pamokos iplstinis protokolas

Pamokos tema - . i pamoka skirta antros klass mokiniams. Pamoka prasideda nuo to, kai
mokytoja suymi vaikus dalyvaujanius pamokoje. Paaikina k iandien pakartos ir k imoks
naujo. Visi atsistoja pagroja ddele gam (toks pasisveikinimas). Mokytojai pasiteiravus ar vaikai
ino kas yra tempas, daugelis kl rankas nordami atsakyti. Tada visi dainuoja ir rodo rank
enklais gam. Vyksta sidainavimas, dainuoja mormurando m-m-m-m (lpos virpa, kaip
pauktelis), u-u-u-u, o-o-o-o, a-a-a-a (laivelis plaukia). Dainuoja pratim paremt dainels
Piemenlis su daina melodija: d-d-d-d, m-m-m-m (karvute, atnek mums pienelio), koko-ko-ko (vityte, atnek mums kiauin). Atlieka mankt, paremt tradiciniu airiku okiu
Diga. Pamokoje dalyvavo mergait, kuri buvo labai aktyvi, stengdavosi vis kaip nors pasireikti,
tai ji pasil parodyti klasei internete vaizdo ra, kuriame atliekamas kitos mokyklos vaik okis
pastatytas, pagal vien dain, kuri vaikai mokinosi muzikos pamokoje, mokytoja sutiko. Visi
pairja, sil savo idjas, kaip galt pritaikyti bent kelis io okio ingsnelius, dainuojant
imokt dain. Pasikartojo imokt dain, ir band pritaikyti ingsnelius. Kartojasi groti ddele
Europos himn, i pradi mokytojai padedant pianinu ltame tempe visi pagroja, vliau mokytoja
paklaus vaik, ar jauiasi, jog visikai moka pagroti, ir gali parodyti klass draugams. Prie klas
ieina du vaikai ir rodo, kaip reikia teisingai groti. Pakartoja visi kartu su instrumentiniu rau.
Mokytoja paklausia ar ino vaikai kas yra 4/4 metras, vaikai nelabai aktyviai atsakinjo, taiau keli
atsak. O gal prisimenate kok krin mes diriguojame 4/4 metre? Visi suuko, kad Europos himn.
Paklausia, o gal kas prisimena kas sukr Europos himn? Visi vienbalsiu suuko, kad Bethovenas.
Ir dar kart visi utvirtino pagrodami ddelmis Europos himn. Poilsiui klauso

Bethoveno

Elizai, vaikai ramiai galvas suguld ant suol, klaussi. Pasibaigus kriniui, mokytoja paklaus ar
ar galt vaikai atskirti dalis krinyje (kur yra a,b,c dalys), taip pat mokinius supaindino, kaip
atskirti dalis. Vaikai nordami atsakyti turs pakelti rank ir pasakyti, kai keisis dalis ir kokia ji bus.
Mokytoja jung dar kart ra, vaikai aktyviai, bet drausmingai atsakinjo. Klasje kilo urmulys,
nes vaikai norjo parodyti man kaip jie dainuoja karaoke dain You Raise Me Up. A buvau
nustbusi. Vienas berniukas atsistojas dainavo posmel, o kiti vaikai prisijungdavo per priedain.
Vaikai matsi, kaip stengiasi pasirodyti, kuo geriau atlikti dain, sijaut dainavo, matsi, jog jiem
patinka i daina, nors ji ir labai sudtinga. Vliau mokytoja jung projektoriuje vaizdo ra,
kuriame 9-i met berniukas, vienas pats atlieka i dain. Vaikai temptai klaussi. irint vaizdo
ra, mokytoja komentavo, kad vaikams atkreipti dmes berniuko stovsena, siiojim, kad labai
daug pastang reikia dti, norint taip dainuoti., tada ir jums pavyks. Mokytoja atliko refleksij,
klausdama vaik: kas seksi per pamok? Kas ne? Kas patiko? O kas nepatiko? Atsisveikina
grodami ddelmis.

Antros pamokos iplstinis protokolas


Pamokos tema-. i pamoka skirta treios klass mokiniams. Pamoka prasideda nuo to, kai mokytoja
suymi vaikus dalyvaujanius pamokoje. Paaikina k iandien pakartos kas yra trigarsis, tempas,
maoras - minoras ir susipains su nata Si bemoll, isiaikins kas yra metras. Visi atsistoja
pagroja ddele pasisveikinimo pratim vienu balsu, o paskui dviem balsais. Mokytoja klausinja
laipsni pavadinimus C-dur gamoje. Prisimena, kurie yra pagrindiniai ir nepagrindiniai garsai.
Pagroja do maorin gam ddele. Mokytoja paklausia ar vaikai prisimena kas yra trigarsis, dar
kart paaikinamas is terminas. Vliau mokytoja jungia sintezatoriuje bgn muam ritm,
mokytoja ploja vairius ritminius darinius, atitinkanius skambaniam ritmui ir tempui, vaikai
atkartoja. Mokytoja temp tai ltina, tai greitina, vliau prie rank plojimo prijungia ir pliaukejim
kojas. Vaikai aktyviai atlieka i uduot, net igird pirmus garsus leidiamus sintezatoriumi,
pradjo judti ritmikai. Pabaig uduot, mokytoja paprao, kad kol ji bus nusisukus nuo klass
vaikai atsisst savo vietas, kad net kribteljimas nesigirdt, o vliau t pat padaro mokytoja.
Vaikus tam tikra prasme nuramina ir sukoncentruoja tolimesniam darbui is metodas, nes vaikai
siekia pasiekti tiksl, o tam reikia bti susikaupusiu. Pakartoja groti ddelmis dainel Londono
tiltas su mokytoja ltai, paskui normaliam tempe ir vliau vieni patys, pritariant garso raui.
Mokytoja paklausia vaik: Ar prisimenate kas yra maoras ir minoras? Kaip juos atskirti? Vyksta
diskusija. Mokytoja grojo dain Du gaideliai vis keisdama maor-minor, vaikai spliojo kad
skamba maorin tonacija, kada minorin. Vienas berniukas prijas prie mokytojos primin, jog
vienos mergaits gimtadienis buvo prie dvi dienas, taigi sudainavo visi Su Gimimo diena.
Pradjo mokintis nauj dainel vaigd danguj N. Lapinskiens. odius mokytoja idalino ant
suolo po vien lap. Pirma, padeklamavo odius, tada perskait garsiai visi, paskandavo, ltai po
kelis taktus mokytoja padainuodavo, vaikai atkartodavo , taip, kol sujunkdavo posmel ir priedain,
tvirtina melodij, mokytoja ypating dmes kreipia odi tarim. Mokytoja urao ant lentos
metr ir por ritmini darini. Paaikina kaip reikia skaiiuoti 3/4 metre, paploja pateiktus ritminius
darinius. Paklasiau vaik ar kas ino koks okis atliekamas metre, vienas vaikas pagalovojs
atsak, jog valsas. Paklaus, ar kas moka okti vals? Keturi vaikai pakl rankas, mokytoja
pakviet juos prie klas ir uleidusi garso ra papra parodyti visiems, kiaip okamas valsas.
Pasikartoja dainel Mama dainuoja su fonograma. Pakartojus dain, vaikai pasilo pasikartoti kit
anksiau imokta dain Gimtin. Padainavus, mokytoja atliko refleksij, klausdama vaik: kas
seksi per pamok? Kas ne? Kas patiko? O kas nepatiko? Atsisveikina grodami ddelmis.

Treios pamokos iplstinis protokolas


Pamokos tema- Abcls vents daineli pakartojimas. i pamoka skirta pirmos klass
mokiniams. Pamoka prasideda nuo to, kai mokytoja suymi vaikus dalyvaujanius pamokoje.
Paaikina, kad pakartos daineles, kurias dainuos Abcls ventje. Mokytoja paprao tyliai vis
atsistoti, pasiimti ddeles. Pagroja pasisveikinim, gam ir polkut. sidainuoja: ko-ko-ko-ko; mm-m-m; ku-ku-ku-ku; Prisimena dainel Abcl, Pirmokas pakartoja Aido principu:
mokytoja padainioja kelet takt, vaikai pakartoja. Prisiminus, pakartoja vis dainel su
akompanimentu. Pakartojus daineles, mokytoja paprao atsissti, vyksta triukmas, bet mokytojai
skmingai pavyksta nuraminti klas. Rodydama plakatus su vairi instrument nuotraukomis,
paklaus kokias ino instrument ris? Vaikai aktyviai atsakinjo, paskui klausinjo vaik,
rodydama tam tikr instrumento nuotrauk, kokiai riai priklauso tam tikra instrumentas. Baigus
pokalb,vienas vaikas paklaus: Ar inote koks mano mgstamiausias klaviinis instrumentas?
Akordeonas! Nes mano senelis groja akordeonu!! Baig diskusij, pakartojo dainel Maa
pertraukl su garso rao takeliu. Taiau baigus kartoti dainel ir visiem vaikam susdus,
mokytoja paklaus vaik ar jie moka atlikti tam tikr ingsnel, kur bt galima pritaikyti
dainuojant dainel Maa pertraukl, ia buvo mokytojos paslydimas, nes daugelis vaik
norjo pabandyti atlikti judesius, gavosi stiprus urmulys. Bet mokytoja tada papra vis dar kart
atsistoti ir visiem kartu pabandyti atlikti judesius. Visiems puikiai pavyko, taigi dar kart pakartojo
dain, pritaikant jai judesius.

Ketvirtos pamokos iplstinis protokolas


Pamokos tema - . i pamoka skirta ketvirtos klass mokiniams. Pamoka prasideda nuo to, kai
mokytoja suymi vaikus dalyvaujanius pamokoje. Aptaria artjanio Mamos dienos progos
koncerto program. Groja fleitomis pasisveikinim vienu balsu, paskui moytojai suskirsto tris
grupes vaikus, pateikia kiekvienai grupei atskir gars, ir prao kartu groti vienu metu,
pasisveikinim trim balsais. Pagroja gam. Mokytoja paklausia: Gal kas nors inote kas yra
kanonas? Mokytoja paaikina, jog kanonas, tai vienos melodijos atlikimas skirtingu metu.
pradedaniojo balso melodij kartoja kiti balsai (2, 3 ar daugiau), sijungdami daniausiai vienas po
kito. Tada bando pagroti gam kanonu. Mokytoja paskirsto vl tris grupes ir rodo kada , kuriai
grupei pradti groti melodij. Vaikai, net nustebo, kaip graiai skambjo. Prisimin dain Saulut
tekjo, padainavo padedant mokytojai, tada pagrojo accapella, ir vliau grojo kanonu, rodant
mokytojai, kada kuriai grupelei pradti groti. Kartoja dainel Laktut visi dainuoja vienu balsu,
tada mokytoja primena antr balso partij ir bando sujungti, i pradi nelabai pasiseka, taiau
pakartojus sudtingesnes vietas, pavyksta atlikti dain dviem balsais. Pakartoja dainel Visi oka
mokytoja akompanuoja pianinu, pasiaikina neaikias vietas ir bando dainuoti kartu su fonograma.
Mokytoja idalina varpus, kurie skamba atskiromis natomis, norintiems vaikams. Kartojasi dainels
Svirpliai ang pagroti varpais. Visa dainel grojama fleitomis dviem balsais , o anga varpais.
Pakartojo groti fleitomis atskirais balsais, o paskui sujung. Mokytoja paklaus: Kokius inote
renesanso laikotarpio kompozitorius? Vaikai ivardijo Haydn, Mocart, Bethoven. O kokias dar
inote epochas? Atsak : Klasicizm ir Romantizm. Mokytoja paleido garso ra, kuriame
skambjo okis Pavana atliekamas klavesinu. Vaik buvo klausiama, kokiu instrumentu
atliekamas is okis? Visi vienbalsiu atsak, kad klavesinu. Kokias emocijas, jausmus sukl? Kaip
manote, ia skambjo maoras ar minoras? Daugelis atsak, kad minoras. Kadangi, kaip mokytoja
minjo, jog jie anksiau mokinosi groti supaprastint variant Pavana , pasikartojo groti fleitomis
Pavan mokytoja sintezatoriuje pasirinko klavesino gars ir akompanavo vaikams juo. Taiau
vaikams sunkiai seksi groti fleitomis, nevariai skambjo, todl ilgas laiko tarpas buvo skiriamas
kartotis sunkias vietas. Pamokos pabaigoje mokytoja paklaus vaik: Kadangi sunkiai padirbjom
ties iuo kriniu, pasirinkite k norite veikti likusi pamokos dal (neieinant i klass)? Dauguma
pasilym buvo prisiminti dain Mano namai dainuojant su karaoke. Stebjau, kaip vaikams
patinka i daina, jie tryko diaugsmu, nors prie tai matsi, jog pavargo nuo vienos, tos paios
monotonikos atliekamos veiklos. Baigus dainuoti dain, mokytoja paklaus vaik kas patiko
pamokoje ir kas nepatiko? Kadangi ugaio nemaai laiko su krinio mokymu, suskambus
skambuiui vaikai pagrojo ddelmis atsisveikinimo pratim ir ijo.

Penktos pamokos iplstinis protokolas