You are on page 1of 3

UNIVERZITET U PRIZRENU UKSHIN HOTI

EDUKATIVNI FAKULTET

LOPTA I SFERA

SEMINARSKI RAD
PREDMET: MATEMATIKA

PREDMETNI NASTAVNIK

STUDENT

Prof. Dr efik Bajmak


Prizren, 2016.

SADRAJ
UVOD........................................................................................................................................3
1. LOPTA...................................................................................................................................4
1.1. Povrina lopte..................................................................................................................6
1.2. Zapremine lopte.............................................................................................................10
2. SFERA.................................................................................................................................13
2.1. Jednaina sfere...............................................................................................................13
2.2. Osobine sfernih figura...................................................................................................14
2.3. Sferna geometrija...........................................................................................................17
ZAKLJUAK..........................................................................................................................19
LITERATURA.........................................................................................................................20

UVOD