You are on page 1of 1

PARRQUIA DE SANT HILARI

VILANOVA DEL CAM

CATEQUESI CURS
Com ja us hem informat anteriorment, les catequistes juntament amb la
Parrquia, hem organitzat tot un seguit dactivitats per realitzar al llarg
daquestes festes de Nadal; cantada de nadales, Missa del Pollet, Pessebre
Vivent. Ens caldria saber els nens/es amb els que podem comptar per tal dacabar
dorganitzar les diferents activitats. Per aquest motiu us demanem que ens
marqueu amb una creu aquelles activitats en qu el vostre/a fill/a podr
participar. Grcies per endavant.

En/Na__________________________________ amb DNI ____________
com a pare/ mare / tutor legal del nen/a ____________________________
AUTORITZEM al nostre/a fill/a a participar en les segents activitats de
Nadal organitzades des de la Catequesi de la Parrquia de Sant Hilari de
Vilanova del cam.
Cantada de Nadales del ____________dia_____ de desembre de 10 a 13h.
Missa del Pollet del _________ dia ____________ de desembre a les 17h.
Pessebre de Vivent del dia 5 de gener a les 18 h.
Signatura i DNI del Pare la Mare o Tutor

Catequista

____________________

A Vilanova del Cam ______________________________________