You are on page 1of 2

TARPTAUTIN ELEKTRONINI RYI TEIS

ND III
2016-05-04
1. Ar gali Ryi reguliavimo tarnybos darbuotojai atlikti patikrinim kio subjekto patalpose,
teritorijoje, transporto priemonse?
2. Kokia tvarka kio subjektai gali apsksti Ryi reguliavimo tarnybos pareign veiksmus?
3. Kokios teisins galios yra Ryi reguliavimo tarnybos priimtas sprendimas dl ekonomins
sankcijos skyrimo?
4. Elektronini ryi paslaug teikjai rengia tipines paslaug sutartis abonentams, o kam jie
privalo jas pateikti patikrinimui? (tvarka ir terminai, jei tokie yra)
5. Kokia tvarka gali bti nutaruktas elektronini paslaug teikimas abonentui (pvz., judriojo
ryio)?
6. Kas kontroliuoja kaip elektronini paslaug teikjai laikosi asmens duomen apsaugos
reikalavim?
7. Kas gresia subjektui, kuris neturdamas teiss: fiksuoja, stebi ar kitaip perima praneimus
siuniamus elekronini ryi tinklais, vykdo neteist asmens pasiklausym elektronini
ryi tinklais, juos perima ir paskleidia, nors jie nra vieos paskirties?
Atsakymai
1. Ryi reguliavimo tarnybos galioti pareignai, priirdami, kaip vykdomas is statymas,
pateik tarnybin paymjim bei Ryi reguliavimo tarnybos iduot dokument,
patvirtinant j galiojimus ir atliekamas funkcijas, turi ias teises, kurias gyvendina Ryi
reguliavimo tarnybos vardu: pateik teismo iduot leidim, eiti ir atlikti patikrinim kio
subjekto naudojamose patalpose, teritorijoje ir transporto priemonse, perirti tyrimui
reikalingus kio subjekto dokumentus, gauti j kopijas ir iraus, kompiuteriuose ir
magnetinse laikmenose esani informacij.
2. kio subjektai turi teis apsksti neteistus Ryi reguliavimo tarnybos pareign veiksmus
Ryi reguliavimo tarnybos direktoriui. Skundas pateikiamas ne vliau kaip per 10 dien
nuo suinojimo apie skundiamus veiksmus dienos. Ryi reguliavimo tarnybos direktorius
sprendim dl skundo turi priimti per 10 dien nuo jo gavimo dienos. Jeigu asmenys
nesutinka su Ryi reguliavimo tarnybos direktoriaus sprendimu arba Ryi reguliavimo
tarnybos direktorius neprim sprendimo per 10 dien, asmenys turi teis paduoti skund
teismui. Skundo pateikimas pareign atitinkam veiksm nesustabdo.
3. Tarnybos direktorius ar jo galiotas asmuo, gavs Tarybos ivad dl ekonomins sankcijos
skyrimo ir inagrinjs vis mediag dl ekonomins sankcijos skyrimo, per 5 darbo dienas
priima galutin sprendim dl ekonomins sankcijos skyrimo kio subjektui. Tarnybos
direktorius ar jo galiotas asmuo priima vien i i sprendim:
skirti kio subjektui ekonomin sankcij;
atsisakyti skirti ekonomin sankcij, jei:
nra paeidimo vykio ir sudties;
panaikinamas atsakomyb nustatantis teiss aktas;
inyksta asmuo ir nra perimamos jo teiss bei pareigos;
yra kit esmini aplinkybi, darani ekonomins sankcijos skyrim negalim,nurodant
motyvus;
grinti ekonomins sankcijos skyrimo mediag papildyti.
4. Teikjai privalo Tarnybai pateikti kiekvienos silomos Paslaugos ar j rinkinio tipines
Sutartis ir Teikjo Paslaug teikimo taisykles bei vlesnius j pakeitimus ne vliau kaip per
10 darbo dien nuo j sigaliojimo ir taikymo pradios. Tarnyba pagal savo kompetencij
turi teis reikalauti pakeisti Sutari slygas, Teikjo Paslaug teikimo taisykles, skaitant ir
slygas, numatanias kompensacij ir sumokt grinam sum u negautas ar

nekokybikas Paslaugas nustatymo ir j imokjimo tvark.Tarnybai pareikalavus, Teikjas


per 30 dien privalo pakeisti Sutarties ir Paslaug teikimo taisykli slygas, skaitant
slygas, numatanias kompensacij ir sumokt grinam sum u negautas ar
nekokybikas Paslaugas nustatymo ir j imokjimo tvark.
5. Sutartis gali bti nutraukta Teikjo iniciatyva Sutartyje nurodytu bdu, jei abonentas i
esms paeidia Sutart, i anksto, ne vliau kaip prie teiss akt ar Sutartyje nustatyt
termin, bet ne trumpesn kaip 5 darbo dienos, apie tai praneus abonentui. Sutart abonentas
turi teis nutraukti anksiau laiko, jei Teikjas pakeiia Sutarties slygas, skaitant ir
Sutartyje nurodyt Paslaug kain padidinim, arba i esms paeidia Sutart. Apie
Sutarties slyg pakeitimus, skaitant ir Sutartyje nurodyt Paslaug kain padidinim,
abonentui praneama i anksto, ne vliau kaip prie 1 mnes, ir kartu praneama apie jo
teis be joki netesyb dl prielaikinio Sutarties nutraukimo nutraukti Sutart, jei naujosios
Sutarties slygos ar Paslaug kainos jam nepriimtinos. Jei abonentas iame punkte nurodytu
atveju nutraukia Sutart, Teikjas neturi teiss taikyti abonentui netesyb dl prielaikinio
Sutarties nutraukimo.
6. Valstybin duomen apsaugos inspekcija
7. Tas, kas neteistai perm patu ar per pasiuntini paslaugos teikj siuniam siunt ar
siuntin arba neteistai perm, fiksavo ar stebjo asmens elektronini ryi tinklais
siuniamus praneimus, arba neteistai fiksavo, klaussi ar stebjo asmens pokalbius
elektronini ryi tinklais, arba kitaip paeid asmens susiinojimo nelieiamum,
baudiamas vieaisiais darbais arba bauda, arba laisvs apribojimu, arba aretu, arba laisvs
atmimu iki dvej met.