You are on page 1of 4

Mga Salik na Nakakaapekto sa Pagbabago ng Demand

I . Layunin

Natatalakay ang mga salik ng nakakaapekto sa pagbabago ng demand;


Napapahalagahan ang matalinong pag-uugali sa pagbili ng mga pangangailangan;
Nakagagawa ng ibat-ibang presentasyon patungkol sa mga salik na nakakapekto sa
pagbabago ng demand.

II. Paksang- Aralin


a. Paksa: Mga Salik na Nakakaapekto sa Pagbabago ng Demand
b. Balangkas:
1.
2.
3.
4.
5.

Panlasa
Kita
Presyo ng Kahalili o Kaugnay na Produkto
Bilang ng Mamimili
Inaasahan ng mga Mamimili

c. Kagamitan: Cartolina, libro, scotch tape, scissors, manila paper, pentel pen and chart
d. Sanguniang Aklat: Bernard R. Balitao et al. Ekonomiks Mga konsepto at Aplikasyon
Batayang Aklat sa Araling Panlipunan Ikaapat na Taon. Pahina 147-148.
III. Pamamaraan
a. Pangaraw-araw na Gawain
1. Panalangin
2. Balitaan
Ang pagbabago ng mga bilihin dahil sa pagbabago ng panahon.
3. Pagsasanay
Titulo: word
Panuto: Sagutin ang cross-word puzzles sa pamamagitan ng mga salita at mga
depinisyon.
2
4

Mga Depinisyon
1. Kapag tumaas ang presyo babbaa ang dami ng demand at kapag bumaba ang presyo
tataas ang dami ng demand. CETERIS PARIBUS
2. Ito ay bahay kalakal. FIRM
3. Sila ang gumagamit ng mga produkto. CONSUMER
4. Ito ay pinagsama-samang dami ng demand ng bawat indibdiwal sa isang produkto.
MARKET DEMAND
Mga Pahiwatig na Salita
FIRM
MARKET DEMAND

CONSUMER

CETERIS PARIBUS

4. Balik- Aral:
1. Sa paanong paraan naaapektuhan ng presyo ang demand?Ipaliwanag
b. Paglinang ng Aralin
Magpapakita ng mga larawan ng produkto.

Masdan ang mga sumusunod na larawan.


1. Sa anung panahon madalas nakikita ang mga produktong ito sa ating pamilihan?
2. Bakit sa magkaibang panahon madalas makita ang mga produktong ito?
IV. Pagpoproseso ng Aralin
a. Pangkatang Gawain
Hahatiin ang klase sa apat na grupo. Ang bawat grupo ay may kanya-kanyang gawain.
Pagktapos ganapin ng bawat grupo ang kanilang gawain ay huhulaan ito ng ibang mga
grupo at bibigyan nila ito ng pakahulugan. Ang pangkatang gawain ay bibigyan ng iskor
ayon sa mga sumusunod na pamantayan:
Malikhain40%
Malinaw...30%
Angkop.....30%

Unang Pangkat: Sa pamamagitan ng pag-arte ipapakita nila kung paano nakakaapekto ang
panlasa sa pagbabago ng demand.
Ikalawang Pangkat: Sa pamamagitan ng pagtalakay sa paksa ipapaliwanag nila kung paano
nakakaapekto ang kita sa pagbabago ng demand.
Ikatlong Pankat: Sa pamamagitan ng paggawa ng hugot lines ipapakita nila kung paano
nakakaapekto ang bilang ng mamimili sa pagbabago ng demand.
Ikaapat na Pangkat: Sa pamamagitan ng pagtatableau ipapakita nila kung paano nakakaapekto
ang inaasahan ng mga mamimili sa pagbabago ng demand.
b. Pagsusuri
1. Ano ang mga salik na nakakaapekto sa pagbabago ng demand?
2. Sa paanong paraan ito nakakaapekto sa pagbabago ng demand?

c. Pagpapalalim
1. Anung mga bagay ang madalas ninyong pinaglalaanan ng pera?
2. Sa paanong paraan ito naging karapat dapat paglaanan nyong ng pera?
3. Sa inyong palagay, paano nyo matutugunan ang inyong mga pangangailan sa tuwing
magkakaroon ng pagbabago ng demand?
d. Paglalapat

Ang pera parang buhangin yan na mawawala...


Kung sa pagkakaroon nitoy hindi kayang pigilang ipakawala sa paraang walang
halaga.
Sabi nila kawawa ang "one day millionaire" na humahawak ng pera
Animo'y wala nang bukas na paglalaanan
Kaya dina naman mamamalayan na pamilya ay walang budget at nganga!

1. Sa inyong palagay, anu ang nais ipinapahiwatig ng kasabihan?


2. Sa iyong sarili, gaano kahalaga ang pagtitipid, pagpaplano ng bibilhin at pagba-budget
ng pera?
3. Anu ang maaari mong matamo sa paggawa ng mga bagay na iyan?
e. Paglalahat
Ang individual na demand ay nagbabago dahil sa presyo. Ang ugnayan ng presyo
at demand ay di tuwiran. Ngunit sa pagbabago ng dami ng produktong bibilhin ay may
ibat- ibang salik na nakakaapekto bukod sa presyo. Kahit hindi magbago ang presyo, ang
demand ay nagbabago bunga sa mga salik na ito.
V. Pagtataya
Titulo: S.N.P.D. (Salik na NakakaaPekto sa Demand)
Panuto: Isulat ang P kung panlasa, K kung kita, PreKaKa kung presyo ng kahalili o
kaugnayan na produkto, BiMa kung bilang ng mamimili at InaMa kung inaasahan ng mga
mamimili ang tinutukoy na salik na nakakaapekto sa pagbabago ng demand sa mga sitwasyon.
_________1. Mahal ang kilo ng baboy kaya manok na lamang ang aking bibilhin. Prekaka
_________2. Magiging mahal ang presyo ng mga bulaklak sa susunod na lingo kaya bibili na ako
ng marami neto. InaMa
_________3. Dinumog ng mga mamimili ang tinda ni aling Rose. BiMa
__________4. Mag-iipon ako ng pera para makabili ng bagong cell phone. P
__________5. Yes! Bagong sahod ni papa kaya bibili kami ng ice cream. K

VI. Takdang-Aralin
1. Paano nabubuo ang kurba ng market supply?
2. Ano ang ipinapahiwatig ng upward sloping na kurba ng suplay?
3. Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na salita.
a. suplay
b. gastos sa produksyon
c. market supply
d. upward sloping