You are on page 1of 1

PARRQUIA DE SANT HILARI

VILANOVA DEL CAM

CATEQUESI CURS ______/________

AUTORITZACI DRETS DIMATGE

Donat que el dret a la prpia imatge est reconegut a larticle


18.1 de la Constituci i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig,
sobre el dret a lhonor, a la intimitat personal i familiar i a la
prpia imatge, la Parrquia de Sant Hilari de Vilanova del
Cam, demana el consentiment als pares o tutors legals dels
nens/es que realitzen la catequesi a la parrquia, per poder
publicar fotografies o filmacions on apareguin els seus fills i
filles on aquests o aquestes siguin clarament identificables.

En / Na ........................................................................................com a pare/mare o
tutor
legal
del
nen/aamb
DNI.................................., autoritzo que la imatge del meu fill/a,
..................................................................................................., pugui aparixer en
fotografies o filmacions destinades a difusi pblica no comercial
corresponents a activitats realitzades durant la catequesi o organitzades
per la Parrquia de Vilanova del Cam.


Catequista

Signatura i DNI del Pare la Mare o Tutor

____________________A Vilanova del Cam ______________________________________