You are on page 1of 29

Du

A:
Mi
B:

b q!

gun xi!

English Version
A:Im sorry!
B:Thats OK!

A:
B:

xi xi
b k q

A: Thank you.
B: You are welcome.

A:
B:
A:Bye.
B:Bye.

zi jin
zi jin

1:b

2:p
5:x

3:j
6:zh

8:sh

9:r

11:c

12:s

4:q
7:ch

10:z

0, 1 2 3,
4, 5, 6 , 7,
8, 9, 10

19, 27 , 36,
54

w men we
n men you
t men they
their = t men de

xing jio

png gu

co mi

p to

chng zi

x gu

eat
drink

ch
h

shu

gu zh

ch

k fi

k l

like

hun
love
not

i
b

My name is
W jio

lu m n y

yng gu

mi gu

f gu

zhng gu

I am Chinese.
W sh zhng gu
rn

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10: