You are on page 1of 10

L8/LzlzOLL

SI

sn n?LE

til)t

KT]MPULAN 2

NAMA

NOMAIRII(

Norfnthiahbintt AbdArtu,
Slti Norfarhan binti Zaharudin

A 130406

TbeWeiWet
Hue Zi Wei

4129898
A 130184

SnjithaAl?Raja Gopal
Mohrl Khyrh Chew b. Nizam

Chew
NurHazirehbintiJaafar

A 13lxt06

L1216ffi
A12682l
Alz7lE/D

OBIEKTIFAUDIT KITARAN BELIAN


DAIY BAYARAN
. Msmlstikao naklmat ymg dinyatakm

DEFINISI BELANJA

dalm
kwmge
dipembahkan mengikut PfiNip Pemkffim Ditsima Umm
(cA.{P).
penyata

adalah

Mflctri
dm

d@ mqasao kesilapm mterial yag mjud dalm tranmksi


ymg dilibatkm dalm prcm betim.

atro

.:.

Belanja ialah kos barang dan perkhidmatan yang


digunakan dalam proses mendapatkan hasil.

Kitarao pembelian ialah sistem pembelian barang


dao perkhidmatan yang diguoakan untuk
pengilangan barangan keluaran entiti serta
belanja kendalian yang terlibat dengan urusan

Objekif khllM kiam belio &a baym ialah:-

.
.
.
r

M@stil@ bmng
M@a$iI& |Iro

dan

ni.g&

perl&idmtu riry dieriea

relah dlrekod.

pemiagaan.

png berlaku direkorlloa deagm leaglop

M@stiloD @ou )d!g diotatlaa adalah ti&l Luraag n1*a.


Mema*iha sebas{g lru niaga )dg berto}o mon.pa. kelulw dripoda

.:.

pihtpergro.

OBJEKTIT UTAMA KITARAN BELIAN DAN

Bela4ia diikitiraf apabila berlakunya


pengurangm faedah ekonomi pada masa depan
atau ada peningkatan dalam liabiliti.

BAYARAN

JENIS TRANSAKSI DAN KESAN KEPAI}A


PENYATA KEWAIIGAN

o Belian secara tunai atau kredit

Objektifutarna kita&n belian dalam perniagaan


ialah memperolehi barang dan perkhidmatan pada
harga yang terendah dan konsisten dengan

yang diperlukan.
o Merangkumi:-

. Jenis transaksi dan kesan kepada penyata


kewangan

.Jenis dokumen dan rekod


oFungsi utama

. Pembahagiao tugas

kualiti

.
.

Bayaran tunai kepada akaun belum bayar

Pulanganbelian

I
t8/L2/20L1

JEMS-JBMS DOKTJMEN YANG TERLIBAT

AKAUN YANG TERLIBAT DENGAN


KITARAN BELIAN:-

at

Belian

tr)

Pulangan dan elaun belian

ct

,il

Diskauatunai
Inventori

e)

Akaunbelumbayar

Bukutunai

. TuntutanBelian
. Borang Pesanan Belian
. Laporan Penerimaan
. Invois Pembekal
o Baucer
o Rekod Baucer/ Jurnal Belian

" Lejar SubsidiariAkaun Belum Bayar


" Penyata pembekal

. Cek
. Jurnal Pembayaran Tunai/ Rekod cek

Iabah skam blm bsytr gke eBpres iavois de fimtrxkm b@nge ytol
Cikima dm direkod lni skm reBbzak@ terBpahu Uim de[ge l{ptre

p&qja

ds iovois pMHd wa ads Lt diti, h&!s dm ih adrlsh ffis


itq jabtu ili juSs bq@ggmgjswab ubadsp putmp Him bael

kpada

p@belsl

raba@

penbaym akd enyeda de trmdabrgei

&n elffihnit C@bbnya bi jabah petryelirm dihadkafl RM1000

ssh'ja mea&ala bagi

jabtu peng@ pda dihadkm

&ke smstitm bamg de prtbidmtu dibli

RMs000.

pada

kumrid yang

dolgs kurliii dm piawai6 m

sMi dfl heg ymg ffidah ksitu

Jabah

Selain

Wififfi

brug de pqHidffih oleh pihal ffi*1u dale l1rmMs jab&h dalm mlili.Kawslsn dalme orgmisi mmgawal had bagi sti6P
rsladap

@k merk dibayd kpad!

mbeksl. Serro Empahq belia lapom paaimm dm invois Peebkal mdl


Iitmds '@elled' ehu 'paid' oleh jabtu kamta age tiada penrblylm du kall

jadul

\}Jdmp, ek rkm dimilk8tr

peMime b@nggegjawab 6@siq mmgira dm msitsa bemg


psqimm juga ake mayediskan

k@sda

Fobekal

ymg diperohh ddpads pnbekal. Jebah

Iapm penaimae utuk diaasukte kedalm

fimgsi akau belm baytr

m@tike invois pefrH(d. pmhayrm tui dn


di.*adta dalm atau btM b{|e.

\loun bl@ baye

Jabsm atam akm

.@

tekh

danbelM bayedikutrpul,

dikelas

lru

niaga betia4

p@belie hes didiDgte


ftngsi pemimae datr
merill!@
rulgsi

laripada

.mgsi

Sdia! tugs perh diagitrka

kepa<ta

s*iap pekerja aga buke

p9tffja yac tMga{tsI sohua prce tosaksi


keilapu ulor

unnrk

dikm.

Pmip@ Yeg Wujud Kssan

Daipada KoDflik T096

pemb3)@ tuBi

dadiingkske dalmakam.

Ah

Kmuogki@ f6ilap&

tugs
J.bare pert! memffaike sesua

pempGeffi invois

hru

lisi"gkan daripada alM belM


@td
sanr

Jika seomog ind;idu tdlrggmgiawab aasirngsi


hnfirta!, penbeliu dan p@ifiae, psmlsue atax
pembelia tanpa kebm aloa berlala.

sElg iddividu hatEcugiawab m tuogsi prm


invois dan akau belm bara, t@salsi pembelia boleh
Jila

diprffi dale

hatga at@

pe*hilrnata varg
rungri

pembaym dimirgko
alau bolm bay*

hripada

irm

yaag salah,

diprm

pmbeya@ hnai boleh

kmm paipw

ti<lak

uotuk

a14

bamgu dat

diorioa.

s@@g iodividr betu gg@Siawab atas fir*Fi


p@bay@ d4 ju$ rempun Bi hak aras ftkod akaE
belw baye, ek bopa tebtrBm ydg dis.&ong oleh
dohmen palw boieh berlaku dla t@Mki tarpt keb@@
Jika

boleh direkodkm-

rugri akatr belm bar6 hatus


darieada leJar

E)irske

m.

Ji*a

swmg

iDdividu

betuggEgiawb ass fungsi

sketr betun baye dd jugr rempunlai lEk das lcj{


indiyi& br$but bobh ffiryembmyikd lrrad@

e,

LSlLzl20L7

Penilaian Risiko Semulajadi

Onherent Risk)

Salahnyarayang dikesatr terlebih dahulu

z Proses pembelian dan itemyang berkaitandengannyatidak


sukar uohrk diardit dan tidak mengakibatkan perbalahan dalam
isu perakaunan

FsktorHnbmge Ia&shi

fr&tor yaag pedu

1. Keoutr4m

2.

Kesiahilao

dimbilkir.

u Bapimanapuu kajian audit lebih banyak salahnyaaan


berbandingakaun

he*aloo bafrmmwah

hqs

lain

u Berdasarkan pengalaman juruaudit, proses pembelian perlu

bahmmentrh

diaudit dari awal.

utama dalam penilaian risiko


Kawalan Dalaman dalam Kitamn Belian

+lim?epabctio
srffEe belie .fislke

bedas*atr

deSir-

sli@

.P@ tdi[, l4o@peffiill@

bil iMi6

yaog

-l{oebG 6iri

-Mrklet

drbi@

d& ireis

daipatla pedb*al.

tre d6it.

pada

t6lE mi

dip(iks deagfltr

ll@jdkladadol@n sd@t.a]{trg

pcmint@ bdiil disiryrn wbaga

Obfr:&rifPengwuu

r)Pabandirym utara rckod liabiliti


tetgm liabiliti sbsnarlmg wjud.

-Penlata bulme dtripada pmbekal


disetmskan de4an rekod akam
bctm bayu.

-Pmgurumkmdalim:
o Sisihukwsebomdmipadakos

piffii,
Pogrns

menlcmak semula

dengm regem
.imlah &fiartaE6 tsdodftandilgf&&igen

aMfary telaldice&e
.Kod
yang

ataE,qtg dit@don pada ,rt@ de$it


dingifih tE0ad. taffi 0ll@ bel@ bayd

hddauand&pr
"Sl6ihan

yag dirlo&& dip4s dsgm bdul.

t6 pimi

{dci leid

kil

h@dakl"n

yaag

ditiB

dite@*iDi Edalo

lapm

belmja.

LglLzlzOLL

ProsEdu kawalan

>

Penilaian Risiko Kawalan


1) Memrhimi d8n mendokudontari

pffi

Juruauditperlumemahmi kamlanyagmjudurtukmtikm
objektif pengrmsm tercapai.

jnmbeliro
Sistm maklumaj dm kommikasi

Kawalm

,
,

penekitm

2 taktor penting ymg pulu dimbil kim oleh

Stflliuorg@isi peEirs@-kM
risiko tedan.
Kadah

p6g6itrg8

ke

tepada

jmudit

pdlaia

j@dn

tcltadry

datr t nggurgiand -dldalui pelbagai tingbl

kue

dale Etiti

Faktor seperti petmbuhao, teknotogi beu boleh memberi kesm


kenaikan risiko salah alala bahe Eelbihi pembeliu.

2.Merangka dan melsLsanflk n ujien


transeksi pembelien
> Memastikankawalanterhadap
dikesan dan dibetulkan

Memaksa juruaudit

penkuan, dokumm sokongm, ak qn yang terlibat


pmbayrm dan pulugu belim
baci
Atim
setiap amaksi ddam perryata
Pro*s yug digeakan untuk mmgmggr liabiliti terakru

Rekod

- Jmudit palu momahmi proses pemmtaum


t Tmtruk yeg ditunjukkm oleh sfutem komputer
> Jmuditbolehmendokumentasikm prosmpmbelian

Auditor pedutahubagairepengmrenimbmgrisikoyang

releva

pembelian:
Pembelie, bayamq pulmgan belim

Pemantauan kawalm

Prow penileim risiko pemiagm

Juuaudit palu madapatkm maklumat ttrsbut dalam tmsaksi

r'
v
/
/

kawdtn

mengmakan cam manual, kaji selidik dm data alir.

keatas

bahanyang salahnyata dapat

urfik merctapkan risiko pada tahap yang

rendah

3.Menetapkan dan mendoknmentasikan rlslko krwalan bagi

(Control Prosedures & Tests Of Controls

proses pemhlim

Juruaudit perlu menentukan tingkat risiko kawalan.

;- keputusan karvalan menyokong tingkat railcangan risiko


kawalaq tiada tindakan laia yang perlu dibual

Purchase Transactions)

Sebaliknya berlaku, juruaudit perlu menaikkan tingkat risiko


kawalan Kesannya, pengesanan risiko rendah danprosedw
substansifmeningkat.

Pendokumentasian perlu dibuat dalam kuarfitatif atau

Lralitatif

Objektif bagi transaksi pembelian


36lsdm
to@iffii

Mq*ti{Fdssl.Ebrliiede+1ie&OtqfaEmu*aa
fqtu-d@?ddselqdteli.&@e&&tqhldtlalq

(C@ple@)
K.epah
(l@irr}}

peffipEff@fe6*I@sriblalidleledllo.
[4di!e4 JEt I &o d.b le ]ag be]'ih dqse pEUtu

CeE
(Peqe)

berttud@goffi.
Moaa&m mupoLdjod@trsbi pshay@lMi

thd

frqdnterl.p&ntit6r.e.ifqnirya@sBpqitu?qEryldifr di.*odleli dryB ryaiqb.,

Maeqd@'mBpm[lhrhhra]dp6htrMd6
p6totu-perd,l&E]odl,Ddalompo&pera&am
Yog b.oJ

fu0d@
6$iet4

lyl.rnr.t1arseaEpeb;L;ainvz**ef+hlaatu+sa.
ped*iepa*i.de efiL dnFbdla &&qrd@ fsg:3qnqtE&

. Transaksi Pembelian Yang Sahih


Occurence of purchase transactions)

Jika pembeliafl itu tidak benar @ tidak wujud tetapi


pembelian itu direkodkan dalam rekod pelanggan.

Pembahagian tugas yarg

kritikal adalah

pengasingan

bagi tuntutan dan fungsi pombelian dari akaun boleh


bayar dan fungsi pengeluaran.

. Kelulusan diadakan bagi memastikan bahawa


pembelian dan laporan purerimaan adalah sah dan
memastikan barang yang dipesan ini sampai pada
tempatnya

LglLzlzOLL

3. Penilaian Transaksi Pembelian.

2. Kesempurnaan Transaksi Pembelian.


(Completeness of purchase transactions)
. Jika di datam fail pelanggan merekodkan bahawa

(Accuracy of purchase transaction)

pembelian telah dibuat, aset atau perbelanjaan menjadi


terkurang catat danABBjuga menjadi terkurang catat.

Kawalan adalah bagi memastikan bahawa kesonpumaan


objektif bersesuaiaq ini termasuklah turutan nombor
perakaunan bagi pesaaan pembeliaq laporan penerimaan
dan baucer, kesepadanan penerimaan laporan dari invois
pembekal dengan penyelarasan baucer dari laporan ABB
setiap hari.

. Transaksi Pembelian

Dicatat Pada

(Cutoff of Purchase Transaction)


.

Pelanggan harus ada kawalan bagi memastikan transaksi


pembelian direkod dengan betul.

JA boleh membuat ujian prosedur kawalan ini dengan


membandingkan tarikh laporan penerimaan dengan tarikh

diftkodkq
bmge tu
pqthid@addlk
dipem se di!6i@.

P@g6inge erga
Kelulr@ b{gi

P@bdietegs

Pedetieridtkdid@dl@ lu@8di'@rlh@bsgi
tqepm4Him
ke}sdim p6em betieysg

drljedetm
l

Jikapembelian barang atau perkhidmatan tidak seperti


di dalam kontrak maka harga haruslah diminta seperti
di dalam kontrak.

Pengkategorian yang sesuai bagi transaksi pembelian adalah


objektif kaualan dalaman yang paling penting dalam kitaran
pembelian.

Jika transaksi panbelian tidak dikategorikan dengan betul,


maka aset dan belanja akan menjadi salahnyataan

dilulo*rodelapm
peaill]@

paeil,@dmbatM

M@qn d d@ @iki
trg6d@ge tdf

P@tdie

dibod kratarfrb{giffi

diid@d

api tid6k

M@gtaii mula bb@edi


pe@o beliai, @rrk peB&@@ bagi @*.s
beeglopGa@
bdie, ls!6m
lapcapqeril!@ de
baangka

b,*

ffiffiffi,
lanoll@

LalormFdillt@

dibqibwdmowio hpm;

Mfigksji ,@la

fmMot a&dib6dd@

jika

p6}elcal @inglmine

jmul beli@ bawsaEpd b@cs

imil teliar

isdi8Eale
kawlu psonhma

ffitr#

dalam

M6gM

lMs liiq

dili ldrtptrdml@ hagiEde


bmaLelamPereil@de

lMiks

Mag6msepdb3gil@qo

dipadr*4 &rga tuiois p@rim@ tsl8dar hvois

jil@i,digEaka@iksa
kawale rEmh@e

brw;

P@bahrandol]*.

untuk memastikan traffaksi

pembelian diklasifikasikan dengan betul ialah pelanggan harus


ada carta akarm dan tidak bergantung kepada keluhsan dan
semakan tngi harga di dalam lejar am bagi perolehan.

pqmeAalheyeg
l@idm d@g@ ird
ktfio,m oiti

?qek3ee bFi ffi


b*eds &gi lapsm

Pesanan pembelian seharusnya mengandungi harga


jangkaan bagi barang atau perkhidmatan yang ingin
dibeli.

JAjuga harus memastikan bahawa baucer telah


direkodkan di dalam rekod perakaunan dengan betul.

eup6*hi&at@ ti{t k

. 2 lswalan yang digrmakan

baucer.

P@beli@

Salahnyata bagi penilaiar objektif kawalan dalaman


berlaku apabila trmsaksi pembelian telah direkod pada
jumlah yang tidak betul kerana kesilapan pengiraan.

5. Mengkategorikan Transaksi Pembelian.


Classification of Purchase Transactions)

Masa Yang Tepat.

d$

L8,lL2l20Lt

hrcif

pmbkal

elah Laryadau

psgiM.

yE*
eht

K(6ep?tat
pembkrl

mtfiatik inwb

M@giE

disah.l@u

k@atm trtslsradf
tqta@'iwois

ju.Bl Perynaram hrim kp


jurut bdio Awilru
dha*r
dtrGgtr !@gla{em ke
d"'Ar btuI ks lejfl
rdsd deil bdm ba,6
m,
gubsiditri.

smla

Jualal dryipade

trcIa

Pntdol.

ticlak

P6ttJ@ pffi@ beliil PeEdqi@ @Ilrlel


rdlkla6@p@riIl@ kw&srrs@elpaket
dn, iiloir pdnbelGt bagi bsls Bniuk Fodq&,
produk kuariri &n urga t.Dffii d@ hzB'

Mffiit* perlsuia
p@yffi dalm juMl
bclia &ngan po5ataon
pada r*od ,hn bduo
b*)dqrbsididiliieaia
dgt@fal, llmdlso

keelaoP@ohM.

L{e@i}s pslE@ifl
TmslsipmbelnB M6yMikd baer
tErim ake b@er l@ hpo@ t8ria
tidak diher ke junal dsgs @i
akaabstunbayaqjile
peEbeli@ahrrdod behebefs.
ia dig@ta rrcriha
alrru bhfr b6yar
tamlq Peunhotac
sb$idiai.

Psdatur&ba6e.
al@ behm b6yar

M@ekaji@la
poyeMiil r*od

sbsidiqi dimailm le
at@tamlo &is m

sEbsidtri k

atry

taml@ bjtr aq jika ia

reo:ke
lavdnpmrlm.
diguulao,

salpl
porsuianaio.
Megqji

T@ship@belie C*npemtam
ddak bel dik6la&e

Medbodiogke tdil&
Trrualsi pembelie StrE lap6e
lamepeqiB@
dislsdddqhph
D@i6eyoq
dil@ulke *e jablte d@ge Mth bffi
,uC rd*
yang Eleve.
akm behm bsyE

ltm*qiiffidajurrl
belis drE EiF @

rffit(daatabd@
M6Bile MqDd
6dds
hffi8!*
msleiiffilt'k"B
ymgdil*oateEllL @*lsi6BB*d
dagro btd.
ms@6ilalii@
Keluhse

t{h@}qg
mslrL* relorl
WqiDd

tvtwbatliag}a afttt

bffidoigfl idiLh
p@Hi@ y@g sslpot yog tedo dod
dd@ jl@l belie
umgkin sltpgs
btregfl ato

pdtnhshd;Bi@

Kawalan Dalaman dalam Kitaran


Pembayaran Thnai
.

Thtacara Kawalan Dan

TatacaraAudit Transaksi Pembayaran Tunai

Pengasiagantugas

i
.

Penggrmmn kma tmaksi sehrmnya diasiflgkd daripada


pemprosesm transaksi.

Pollsi den prmedur syarikat


> Mengikut polisi

[Iad

da

prcsedur yang telah ditetapkm dalat"

syrikx

.mlsh maksiorm wang ymg boleh dikeluarkm.

Pengesahan
, Mendapat ttrdatmgsn daripada 2 atau lebih orang yeg ber{<ues
mmdatangmi cek tmebut.

. Dokumer dan rekod yenglengkap


> Mendryat arahan arau dokmen

lapom pmbaym

tmi

daripadsjabatan alas belm bayar sebelm mk tlikeluarkaa.


Moekod nombor cek dm jumlah ymg dibayar kepada pmbokal.

l8lLZ|2OLL

pmbaym t{Eitdrh Pogsiafptugas


di&l8trihpi

ti&&

dibud

mt

rk'gr"

datr

betnl

Pat8ta potrbolal Ertiti mg*qii


tada&lab bebas uhlk srar@ue*

&taji

wJa ds

i*od a&m ljl@


balu

PambsrMtu@i
h6a

Bqeuaimbmk
brnm
dik&ji

diwdiakan

Mwtaldmmilai
F@esilgea,g$
dqg@ bdt{

Peayatap@Hil Erditi@gtajisd,
M*khbebe@nll ffieulid(
d@!resuikiltryd
d*aji sBla de
diwitaa denga ilaEe lgrys
rekod akas Hu
Fqrbdl

ffiIa

tM,BuikamrB

dimuien dpg""

tidak &:bdi

Pobaymmi&lah P6rg.si"gaag6
dicdatehoiridak
dibd

ffiihi
pqgubge n+s
MaE

fugan petlara
porbelal

baYr

Frlili@gkdi r@la

Paataumim*
llffib@gt!@k

lqiiupaldala*
&r bulam

td@arffikuffi
b6oigta.*
I&jio roula puedr

s@la

@i taie Mtt dedYelmsle


p@bayffitMitEi
disegikqw
Pobay@

C*

disedalan

haala M@nas kelulus

offiffi

ddnmen sumbs

f@hEAffi

@idircl@d

pdammruffi

l,Fn@t{ye@M
lfudd',&tuP
c&

FE dilc*arh

kiaE!@M
ilsdms&a keda

k&F

andik{i

dir&od dsge @gb&ttd


darrn"rmemhaYa
diLdar utrk

padapakdbaw

slpasw

ffiu.fffi,r--

kEkjiffi
Frytus
PwrbaymtuiSag
rfieutfa dalm
trryoh y&g lalah

tugrrji ffi{h

aLu @ldee

idqhji sdFFE
pFuiuknkffi
tu

hkpesusM
re a0rstu lptu
Ft&l rcdh

P@Fh&l
ds*B*s d& ttt&
dioji ffie

ktslsji5mult
Fldffi

Jd@kpM
dekedrtuddp
Mtufrffidh@
@deli{ dege

Jd$bqsmtuil
hh@fistuBd
eebk+ahkjue

l,idtsh,i*Dehtu
daijdFshrytmM
bffih,ilre

ffiffitr

smna

p@yehM stirP

ieagm oodilg kpada hei

wb*idiai

dibayar

. Bilangan dan magnitud transaksi pulangar belian


adalah tidak material bagi kebanyakan entiti.

pa&etbauwutuk

t@esbaha

Disebabkan oleh pulangan belian sering dalam jumlah


yang kecil dan tidak material, juruaudit biasanya tidak
menguj i transaksi tersebut.

Tatacara analitikal penyokongan biasanya dilakukan


untuk menguji kemrmasabahan pulangan belian.

.
.Disebabkan oleh kemungkinan manipulasi, juruaudit
harus pada minimum, menyiasat tentang bagaimana
entiti mengawal transaksi pulangan belian.

tut

kanuwbaltm

Menekaii s@btod
mub l@4 alou leja m Pada

baoq

umrk

l(elullM Msde

l{trmpadapaket

pih*

KajiesEulajusal
pembafm

p@gngile akam

)hebjise

Thtacara Kawalan I)an Thtacara Audit


Tfansaksi Pulangan Belian

ke

P@bay@*alg CartaakaE
mi y3ng diejkatr ke
alsm yalg sal&

!aji@

EMebidiui ahuh

Mqkii

tr@i&nd@d.loE

kFtutuffi
disLl&tudlqii
m&3ffibds

tdul

diklua*aa

junsl pErhalare

tdehffiM

p@rB@ie Ldisaek
faog

Contohny4 perbandingan pulangan belian sebagai


peratusan kecil kepada datatahun-tahun lepas data
industri mungkin mendedahkan sebarang salahnyata

material dalam akaun ini.

t8lL2lza]:

Ilubungan Thhap Penilaian Risiko

Pengauditan Akaun Belum BaYar Dan

Kawalan dengan Tatacara Penyokongan

Belanja Terakru

Sekiranya keputusao tatacara kawalan menyokong


keberkesanan kawalan operasi, juruaudit boleh
meningkatkan tahap risiko petrgesanar yang akan
mengurangkan bentulq liputa& dan pemasaan tatacara
penyokongan yang diperlukan.

Sekiranya keputusan tatacara kawalan tidak menyokong


tahap risiko kawalan yang telah dinilai, maka risiko
peflgesanan harus ditetapkan lebih rendah dan tatacara
penyokongan harus ditambahkan.

Terakru

Menilai risiko semulajadi dan risiko kawalao bagr


proses pembelian, Ialu menentukan tahap risiko
pengesanan bagi melaksanakan tatacam penyokongan
akaun belum bayar dan belanja teralcru'

Akaun Belrrm Bayar menggambarkan pengulangan


biasa obligasi pemiagaan

Belanja terakru: belanjatelah berlaku dalam tempoh


semasa tetapi belum dibilkan atau belum dibayar pada

akhirtempoh.

1.

Thtacara Penyokongan - Thtacara Anatitikal

Objektiftrya ialah mengesan kesilapan dalam penyata kewangan.

;- Tatacara analitikal merujuk kepada analisis ke atas


nisbah dan tren yang sikrifikan serta melibatkan

.4tztacra'.

r.
:.
;

Tatacaraanalitikal

penyiasatan ke atas perubahan antara perhubungan item


yang diuji atau dengan amaun yang berbeza daripadaapa
yang dijangkakan.

Transaksi

Baki akaun

Partodiryp rh se@sbagi:alalu t,olm 6.E t e


toamr aeog4n &btahm IepG e! ddain&ghi.
T@saksi

belie

dan

Tatacara analitikal dapat menunjukkan kemunasabahan


data melalui perbandingan dan perkaitan antara data

psbe]@ tl@i-

A!rr@ ErpEricj eujiltgkaan ,6g nErsemk bski


bagt alm b9fim bsyu d& belan a EEI@
PmdnbalBn

.
behoja

altii

Pembahat dat psdedEhafi faog bqlBitatr doge ak@


belombaludabelanjatenlru.

&tr

@endedale

1. Thtacara Penyokongan - Thtacara

.
.
.
.
,
.
.

Analitikal

- Memberi panduan kepada juruaudit untuk


menggunakan tatacara analitikal ketika menjalankan
audit.
ISA 520

Terdapat jenis tatacata analitikal:


5

Banding data klien dengan data industri


Banding data somasa klien dengan data tempoh terdahulu
Banding data klien dengan belaojawan
Banding data klien dengan pelunjuranjuruaudit
Bandingdataklien denganjargkaan - databukan
kewangan

1. Thtacara Penyokongan - Thtacara


Ilmbaodingtekadappsirg gantiAB8

tmp.l pa&yg* urtit lGig tut*

sffi

kepada

du

Analitikal

Tsldrnr aarretumg dy44ti4bilili da!


belatra

ABB ahm k'p6 ds dda

indffii.
Miltatrdhglaa tli tahu

sllredald
lePs.

bdaqia.

btluiatg
pa{hratu

belaqia

ABB dd ala$ akEe d@ge frhB

Mmtmdirgt
kepada

6tr

mua

}tDg

rsffang lmMl

@dage

dij@l {KBDI, dtrgru raht lepd

.@

#tqlasrg

Tertbib atau

Elsta liabiliti datr

trhralg rye

liabilni &d

tahunleps-

M@b@dingkan el@ dm prlaagu betie


sebagai pe6t{E &ri Lasil eu ks breg
indushi.

Tqlbit

tu

drtu

Tr16ih
beli@-

atauEturdg olBg pulangd

LslLzlaOtL

2. Tatteara Penyokongan

Kjadie

* Tlansaksi

3. Tatacara Penyokongan- Baki Akaun

M@gujislpdteiue*ojitw{iai}EpffiebElieilar
lap6ra}!{ri@s ydg

*qel

M@gqli

Kejaqlim

ash-

tui$$rt bdie iat{t uji

b@

pml

Ks@pr,]@

M@gdi patritrda&ad data dad

feftp@
P@as@

seglB-s@t4 LdEpeid @gl6dalm eryctiffiis Potrb*8l.

&e

i@al beliil.

ttlanlaading[an tarikh atas sopel be dergro tar&h naslci


dickod dalae jurnl belie
M@geji tlMalsi Fda akhk tenpqh rd* @sa$ikd 1ralsa&si
dirckod d?|,fr ffi0ah pqakaa@ yaog bd0l.

Poldl@leo

MeDEE6ahfod

pdgkel6@ n{3i s@pef

3. Thtacara Petryokongan

Kewrpum

i@lBi

aleu befur bayr da bardingkm


M@dapatka ffii
jurnlahrya dengar jrrmteh lsj6 m.
Mencei IiabiIG tery tidak dir*od.l6nglan berranre pihak
peoguamr drn merneriksrtraslsi selop* taxilt kuoi-kira

dil akru

pembeJ<al.

Manbuat pengrsahu akam

l,{end4at

smai akau belm

bayx dm bmdingf;m

jmlahnya dogm junlah dalm lejr

m.

Kl*iflsida

i4enwidebitymgmaterial,belmt{yaIjuer6@rjmg
d.n, belm bayar bukm.perdagansn datu ienaai ata{n

M@indah(Fae6) irem-itm dripa& relmi akm belm bayr


kepada rekod subsidiri dm bamr
Mengkaji mula keputusd pengsahfi sert*engah alaw
betm bayu.
Mfibuat pnyesmis artars peqyala peebekal dm atau

keboleh-&ham

pembokal-

Kstepatmdil
snilaim

Pengesahan ini jarang dibuat kerana ia adalah berdasarkan


invois pembekal dan penyata bulanan pembekal yang diangg&p

Jika kawalan dalaman bailq juruaudit fokus terhadap


pengesahan akaun yang bemilai bsar. Jikajuruaudit
mementingkaa lirabiliti yang tidak diekodkan, pengesahan
pembekal tetap dengan baki kecil ateu kosongjuga akan dibuat
untuk mengelakkan catatan tercicir.
Biasanya, pengesahan positifdigunakan, iaitu, bakinya diisi
oleh
-

pembekal.

remula baucs tertaog temjude rmtutaq


beliaq peam beliar, laporm penuim dm invois
Pqbekat.

Msiyia*t t!6ri4 belm @yar dan belaqia kEkru


mmotikm padedahru yog betul.

da

belu bryr.

boleh dipercayai kerana berasal dari luar entiti. Tetapi,


pengesahan ini tetap dibuatjika kawalan dalamantidak baik,

dao belaqia

hat-hak
obligrei
Ksmpumro
Kejadiaq

untuk

Monye*rak pelaporo kemgan mtuk mmastikan smua


pendedahm berkaitan dagan akau belm bayu
belmja teakru telah dibut.

dt

sm

betrrun bayc, dan teatuksn


pendedahm yag

-m".luka

MetBbaca

noti l(aki uhrk

ada

iteff.ileqr ini

beraingm

nmstikm

pmdedahm adalah

boleb di&hami.

Pengesahan Akaun Belum Bayar

ddi abuatrelm:bryr

- BakiAkaua

Mmbuat petrysuie mtara peDFta peEbekal

du
pemnrkao

amcun

temku adalah selaro dengan bauer arau dokum


peryoftoqgar.Frg lain.
Mprabut penyesuial antara petryata pmbetal da.akam
Pobekal.
MAnhat prgEahdn alm b6luilt bayal.

obligsi Magtaji

blia!"

kim-

Penilaiu

}lak-hak dm

llmjafiin

Mffibemtakepada okm da infomasi lain utuk


mffiti&an infmi adalahtepat dfi dipersmbahkm

Pengesahan Akaun Belum Bayar

'
.

Biasanya, pengesahao dibuat pada hujung tahun kerana


tumpuanjuruaudit ialah liabiliti yang tidak dtekod.

Hasil pengesahan ini, amaun pembekal mestilah sama


dengan rekod entiti.

.
.

Jika berbeza, biasanya disebabkan perbezaan pemasaaq


iaitu inventori dalam transit atau pembayaran belum
diterima oleh pemtrekal.
Perbezaan yang bukan disebabkan perbezaan pemasa:ut
akan membuat pelarasan dalam rekod entiti.

L8lL2l20LL

Menilai Penemuan Audit

Setelah tatacara penyokongarq semua salahnyata patut


diagregatkan, termasuk salahnyata yarg dikesan dan
diunjur(projected), tambah elaun rmtuk risiko pensampelan.
Salahnyata ini dikenali sebagai salahnyata yang
mungkin(l ikely misstaemen0.
Salahnyata yang mungkin ini kemudiannya dibandingkan
dengan salahnyata yang boleh diterima(tolerable

misstatement).

Iunau&t nffirpqnyai,bukti

bahawaakaun ini diqyatakin

ffiara

mmbah.

dipsmbd}&ou

Juruaudit.haros ded${$t:kesupulal trabewa xlarrr tidak


deogan rr.dil. Dalam kts ini, Jmau&t mmpimlni ?pilihat:

a) Megteherrdati add mtuk melyeuikan alam utuk mengwglan


shGlatakepada mam yang lirarrgdaipada nlabnyata'bo1eh
ditqima.
b) Meli1ak*n lapffitr audit terelxl

Kesimpulan
.

.
.
.

Audit kitaran belian dan pembayamn harus dibuat


dengan menyeluruh untuk memastikan maklumat yang
dinyatakan dalam penyata kewangan adalah
dipersembahkan mengikut Prinsip Perakaunan Diterima
Umum(GAAP).
Juruauditharus menganalisis semula salahnyataytrlg
drjumpar kerana ia boleh mernberi bokti tambahan
kepada risiko yang ditafsir sebelumnya.

Jikajuruaudit berpendapat risiko audit trlalu tinggi,


tatacaraaudit tambahan perlu dibuat, atau entiti perlu
membuat penyesuaian.
Jika entiti tidak membuat penyesuaian, juruaudit harus
melayakkan laporan audit tersebut.

Sekian, terima kasih.