You are on page 1of 2
om] LUX bestellen en in een palkje thuisbezorgd krijgen, dat welt niet meteen vertrou- wen. Toch maakt een Ant werps bedrijfje er een erezaakvan om stijlvolle sieraden, ontworpen door hedendaagse de signers, op een vei- lige manier te nn het dlamantkwartier van Ant vwerpen wandel je niet zomase ‘een gebouw binnen. Aan cen strenge bewaker moet ik mijn identteitsartafgewen, dan pas ‘mag ik door een draaideur naar Dinnen en met de lift naar de hhoogste vedieping, Maar cenmaal die bar rete gepasserd, om ik trect in een aan- sgenaam hedendiaags Kantoor met cen grote tafe en jowelen ultgestald in glazen mur Jasten. Dit is de showroom waar potentele ‘anten de juvelen ook in het echt lunnen beldfen, al iin ze op de site van Baunat ook \anuit alle hoeken te bewonderen, Tne Jordens vertelt hoe het idee is geboren ‘om diamanten via het internet te-verkope, “De cwoe initiatiefnemers, Stefan Mouradian en Steven Roclens, komen uit de bank en de diamantsector Antwerpen is, zoals bekend, al eer lang het wereldeentrm van de diamanthandel, maar meesal zijn de june Jen nogal tradtioneel en is ev weinig hedendaags design. Jonge ontwer pers hebben dan weer ‘meestal niet de midde- len om met edlele materialen te werken. Wij wilden de cwee pare tijen samenbrengen en ddesigntalent Loppelen aan dejarenlangeervaring in dediamanthandel” Beunat koppelde iin wagen- tie aan de modestad Ancwer pen, en wil, in overlez met het landers Fashion Institute, uitslui brengen in Loogwaandig jutelen, Uitacht: tien deelnemers selectzerde men Elisa Schepens en Anne Zellin, De eerste chat rmeerde de jury met een ketting en bijpas sende oorbellen die cen dramatiseh woorval uit baar eigen leven vertellen. Op res in India bad 22 cen bijnaddoodervating,nadien vwoelde ze een soort warmte, een behaagil lich dat haar er woer bovenop hielp. Die inmerlifke zon’ verwerkte ze op een delicate ‘manier in de Solécolleti, Anne Zellien van haat Kant heeft won sc natie voor historische juwelen en in het bizonder voor sentimental jewelery, cen populaire Foropese si uit de zeventiende en achitiende eeuw. Jusselen werden toen _epersonaliseerd om 20 de innige band tus sen schenker en drager te benadrukken, Daarop inspireerde ze zich voor Pas de deux, twee ringen die mot elkaar ver ‘bonden zijn en de band tussen twee mensen symboliseren. Binnenin staat de boodschap Unweing nner eau Bohalve deze juweelseies, waaraan onlangs nog een ring vvan Wouters & Hendrix werd toegevoegd, ziin er tal van madellen die door de ont: ‘werpers van Baunat ze woe den ontworpen. Op de website worden de juwelen thematisch en per soort ge resenteerd en kan je ze in de tail bekilen, DOOR AGNES. ‘GOYVAERTS PRIJZEN DRUKKEN Heeft de verkoop in een ewinkel Minkende voordelen voor de Klant? Koop je een juweel niet het lieft in le tend met ontwerpersvan bij ons werke vende lijve? En hoe werkt dat via inten Ben eerste samenwerking kwam ermet Wou: ne? (ers & Hendy, het duo dat sanvankeliie met (Om te beginnen heeft Baunat niets op voor zilveren fantasiejuwelen bekend werd, maar oe rad, Wel is er van elk juvieel cen worbeeld. zijn werkwrein gaandeweg verleyde naar en alten alle ringen in alle maten in een juwelen met kraen, paels en edeere meta Kiwis, maar zonder de steentjes. Fike Ten. Wouters& Hendrix jn tidgenoten var bestelling wordt moteen san China doorge ‘wat men ‘de Antwerpse Zes’ is blijven noe @ seven, waarde diamanten worden geslepen ‘men, en hethaaldelikwerkten ze ook samen Antwerpen heeft als wereldeentrum voor 2 ‘met modeontwerpers, diamant, nog steeds cen werelwide reputa tie voor het zetten van diamanten en het SYMBOLIEK afwerken van juwelen, maar het slpen Samen met het Flanders Fashion Institute sebeurtin landen waarde lonen lager ligge, schreef Baunat een wedstijd voor juvee: er model weer men heel proces hoeveel en contwerpers uit Het gemoehte ontwerp \welke teenjes er nog zjn.en dieariveren ‘mest de filosofie van het merk benadril binnen enkele dagen in een envelop. deen, en de innerlie schoothei tor uiting Steven Boelens halt con bakje tevoerschiia 66 ergnncenns 152010 she isa val ik Die ate bet ke de ri vwaarin eon tiental van die envelopes ten ij maakt er eenije oper en stooit het log op tafe Somamige diamante ken niet wel meer dan stofes, andere ln gover. ermee sneer beeven ztterni aan de slagom op én dag de online bestlde ring af we werken, Ht yoordeel van deze werkwjze is een lage verkoapprifs want er ain geen tussenperso- nen en ers goen voorraad.Bowendien koopt ‘aunat danke hetaandeelhoudersehap ran cnkelegrotenainen uitde diamantwereld, de stenen bij de bron aan, Dat kink wel moot in theosie, maar ik ‘et gaat om dure stuleken, die moet je toch met eigen agen kunnen keuren? Koop jeniet makkeli ecm kat in een zal? "Neen verzekert Inne jordens me “De klantkrigt dertig dagen bedenktj en alle garanties ziin ingebouved. De zending is verzekerd het risico ligt helemaal bij ons. Ben je niet tevreden, dan nemen we het juveel terug, Loopt men bij Baunat niet het risico dat jemand cen juwoel bestelt om er een :ondje mee te pronken op een bal, en het hadien terugstuurt? “Dat denk ikniet™ eat Jordens, “in zo'n geval zal men eerder wor cen namaakjuwee! kez, dat is wig. Fk juweel draagt de unieke meesterstem: pel aan Raunat toegekend door de ‘Koninklijke Munt van Belgie’. Diewottelk exkende kraliteitsgarantie zorgt voor inter nationale identificatie, Bovendien wordt lke aankoop vergezeld door een Bauunat jwelencertificaa, dat garant staat voor de ‘kvalitet op het vik van design, materialen en fabricage. De diamanten die Baunat ge Druikt worden gekozen uit de kleareatego rieén Gen Hen hebben een zuiverheid van YS tot $11. “Wij coneentreren ons op de schittering”, zegtBoelens. Onze diamanten hebben cen mooie witte Kur en hoge schit- INNE JORDENS: Het risico ligt helemaal bij ons. Ben je niet tevreden, dan nemen we het juweel terug tering dankaj de witstekende slijpkalitet. Fr bestzan betee gradaties in kleur en zu vesueld, maar die an eng duur en brengen seen extra schoonbeld. U betaat dan enkel ‘oor de zeldzaambeid en het prestige” Bij et juweol dat cen diamant bevat van smger dan 0.4 karat, rit de Klanteen cer tificaat vin een exkend lab dat de vier Cs van de diamant beschiift carat weigh, cle ty, clr en cul. “Onze office certificate kan je ook worleggen als je het juweel ater wil verkopens”, preciseertJondens aunat sieht zich expliciet tot een publi dat nit op oek:s naar de grote lingbling, rar naar een juweel met stil. “Wij zullen ‘ons merk ook niet linken aan cen BY, dat strookt niet met ons imago. We willen ‘ooral bekend zijn voor onze samenwerking, ret hedendaagse ontwerpers, en goede alte” Hee bedi rcht jn pjlen oora) op het Verte Oosten, “Ze ijn daar gek op de Europese toets” gt Boe Beroekers kunnen online terecht voor extra uitleg, en naas het Nedetlands kan jedesite lezen in vier vreemde talen. Inne Jondens toont ons enkele mais van teveden Klanten uit Franka, Engeland en 2witserland die Baunat bedanken, “Nos wa presque res pour lemariog shrift een jonge vrouw-Ben man Dedankt vonr de betrouvehaarheid en de ka Titetsservice en benadvukt dat de ring iden tiekis an de foto en dat het werk superbe. Tevreden Klanten al komt daarsoms Kunst envliegwerkaan te pas. "Fen Zwitserse Kant hnad een trouvsring besteld, maar had als adres cen postbus opgegeven, De ring art veerde op vrijdagavond, en-kén nataurlifc niet op die manier worden bested Toen he ‘bon wealle hens aan dele maeten roepen om Inet echte adres te achterhalen en et pakje nog ter plaatse te kriigen voor het grote rioment. Mzaret i glue” 15 uh ro oasecane 67

You might also like