You are on page 1of 1

Hội Phật Giáo Việt Mỹ tại Austin, Texas

Chùa Pháp Nhãn - Tổ Chức Bất Lợi Nhuận
136 The Ranch Road, Del Valle, TX 78617
Tel: 512-366-2686
Website: phapnhan.net/phapnhantemple.com
Email: phapnhantemple@gmail.com

Khóa Tu An Cư Kiết Hạ 10 Ngày Tại Chùa Pháp Nhãn
Kính thưa chư vị xuất Sĩ và cư Sĩ Phật tử đồng hương,
Theo truyền thống An Cư Kiết Hạ của đạo Phật tại Việt Nam, mỗi một năm các vị đệ tử Phật
có 3 tháng dừng lại tu, học Phật pháp, vun trồng giới đức, và phát triển năng lực từ, bi, và trí
tuệ tập thể. Theo các trú xứ khác nhau của đạo Phật ở Hoa Kỳ, hàng đệ tử Phật có 10 ngày An
Cư Kiết Hạ dừng lại để vun trồng và phát triển Đạo Đức, Thiền Định, và Trí Tuệ cho tự thân
và cho tha nhân ngay trong cuộc sống hiện tại.
Năm nay, Chùa Pháp Nhãn sẽ tổ chức Khóa Tu An Cư Kiết Hạ 10 ngày (8 tới 18 tháng 8
năm 2016) cho các vị xuất Sĩ và cư Sĩ. Dưới đây là chương trình Khóa Tu Học.
Nhóm chúng phân công việc/

Thiết lập ranh giới An Cư tại Già lam

Họp chúng tự tứ/

Lễ sám hối/

Lễ tự tứ/

Cúng dường trai Tăng.

Thiền tập/

Thiền học/

Thiền đi/

Thiền ngồi/

Thiền buông thư/

Thiền trà với thiền ca

Lạy Phật/

Tụng Kinh Tuệ Giác và Thần Chú Đại Bi

Niệm Phật/

Học thuật ngữ Phật học bằng tiếng Anh, Việt, và Hán

Pháp đàm/

Pháp thoại/

Ăn cơm chánh niệm/

Hô canh buổi sáng và buổi tối/

Chỉ tịnh/

Hoàn mãn.

Nội quy Khóa Tu: Các hành giả nên ứng dụng Pháp học, Pháp hành, Pháp hỷ, và Pháp
lạc vào trong đời sống hằng ngày để đem lại an lạc và hạnh phúc cho số đông ngay trong cuộc
sống hiện tại. Kính chúc tất cả quý vị thân tâm thường an lạc.
Trú trì Chùa Pháp Nhãn
Thầy giáo thọ Thích Trừng Sỹ