You are on page 1of 2

Izvozni marketing menadment

1. U carinsku osnovu ne uraunavaju se:


Sva snienja cijena ugovorena i ostvarena prije izvrenog izvoza
Trokovi i izdaci za izgradnju, montau, tehniku pomo i odravanje industrijskih postrojenja, maina i
opreme nastali u zemlji uvoznici
Trokovi prevoza, utovara, pretovara i osiguranja robe nastali u zemlji uvoznici
2. Kalkulacija cijena:
Kalkulacija je osnova za izraunavanje cijena koje slue za ponude i ugovore.
Dijele se prema:

Vremenu izradepredkalkulacija prije davanja ponude


kontrolna kalkulacija- u toku obavljanja posla
konana kalkulacija- izdaje se nakon zavretka

Vrsti posla: izvozne; uvozne; kalkulacije investicionih ulaganja, kal. kompenzacionih poslova

Matematikim metodama: progresivne, retrogradne, diferencijalne, supstancijalne


3. Trgovinski bilans je odnos izmeu vrijednosti ukupnog izvoza i ukupnog uvoza robe i usluga jedne zemlje
za odreeno vremensko razdoblje, obino za jednu godinu.
4. Incoterms klauzule su Meunarodna pravila za tumaenje trgovakih termina. Time su izbjegnuta razliita
shvatanja, nejasnoe pri tumaenju pojedinih ugovornih izraza od strane izvoznika i uvoznika.
9.

Zona slobodne trgovine podrazumjeva meunarodnu trgovinu bez intervencija dravne


vlasti. Nesmetan protok dobara usluga izmeu drava

5. U mjere zatite kao forme ogranienja uvoza ili izvoza robe ubrajamo:
1.
uvoenje carina:
b)
antidampinka carina
c)
damping
d)
stopa antidampinke carine
e)
kompenzatoprne carine
2. Mjere zatite od prekomjernog uvoza: ogranienje ili poveanje carine za proizvode za koje se utvrdi da se
uvoze u koliini koja moe ugroziti domau proizvodnju.
3. mjere za zatitu platnog bilansa- koliina ograniavanja uvoza.
.6

.7

Konosman predstavlja dokument koji pediter izdaje u organizovanju prevoza, javlja se


u pomorskom saobraaju i prevozu robe morem. I sprava koju brodar izdaje prilikom prijema stvari na
prevoz.
Izbor kanala prodaje zavisi od: trita, proizvoaa, proizvoda, konkurencije

8.

Carinska vrijednost robe je osnovica za obraun carine. Carinska vrijednost robe je dogovorena
cijena to znai stvarna cijena koja se plaa izvozniku.

10.

Poslovi oplemenjivanja obuhvataju: preradu, obradu, doradu, opravku, sastavne proizvode za


ugradnju, roba koja se uvozi, izvozi radi oplemenjivanja nalazi se pod carinskim nadzorom
Proces oplemenjivanja obuhvata:
Sistem odlaganja- carinska roba na koju se ne plaa carina i koja je namjenjena ponovnom izvozu

Sistem povraaja- carinska roba stavljena u slobodan promet na koju se plaa carina