You are on page 1of 4

Name:

Class No.

Yr. IV SJB

Date:
Kabanata 28-33 ng El Filibusterismo

I. Bilugan ang titik ng tamang sagot.


1. Nag-akala na ang kaguluhan ay sanhi ng pagsalakay ng mga pilibustero kaya piniyapis niya ng sable
ang mga bata.
A. Padre Irene

C. Militar

B. Kapitan- Heneral

D. Quiroga

2. Ang larong sabong kailanman ay walang manalo ng pareho at kapwa natatalo ayon kay ________.
A. Don Primitivo

C. Martin Aristorenas

B. Kapitan Tinong

D. Padre Salvi

3. Siya ang tanging nagdamdam sa mga pangyayari tungkol sa pagsusulit dahil wala siyang hilig sa
negosyo.
A. Macaraig

C. Isagani

B. Juanito Pelaez

D. Sandoval

4. Napagpasyahan ni Padre Irene na ang damit na isusuot sa namatay ay _________.


A. Isang abitong mga Pransiskano

C. Isang Amerikana

B. Isang prak

D. Alinman sa lumang trahe ni Kapitan Tiyago

5. Isang matandang lalaki na galing sa nayon ang tumuktok sa pinto ng kumbento at nagsisigaw, at
nagtutungayaw na tulad ng isang pipi, hanggang ipagtabuyan sa pamamagitan ng palo.
A.Kapitan Basilio

C. Kabesang Tales

B. Don Custodio

D. Tandang Selo

6. Ninasa niya na mamatay kinabukasan dahil sa gusto niyang mahigitan pa ang pagiging maringal na
libing ni KapitanTiyago.
A.Donya Patrocinio

C. Martin Aristorenas

B.DonyaVictorina

D. Don Primitivo

7. Nagkwento kay Kapitan Tiyago na kung hindi dahil sa kanyay maaaring nagkaroon ng patayan sa
lansangan sapagakat siyay nakapagpayo na magpakahinahon.
A. Simoun

C. Padre Irene

B. Padre Salvi

D. Basilio

8. Sa isang gabing punung-puno ng lagim ay magwawakas sa ___________.


A. paghihirap ng napakaraming alipin

C. pagkaguho ng Pamahalaang Kastila

B. pagkamatay ng mga sundalong Kastila

D. pagkawasak ng pangarap ng mga mag-aaral

9. Ang mga taong mag-aalsa at dadalhin ni Basilio sa ___________.


A. Santa Cruz

C. San Sebastian

B. Santa Mesa

D. Santa Clara

10. Masasabing siyay namatay at muling nabuhay sa pagkasindak sa mga bagay na nakita sa kabilang
buhay.
A. Basilio

C. KapitanHeneral

B. Simoun

D. Kapitan Tiago

II. Ayusin ang sumusunod na mga titik upang masagutan ang mga patlang.
1. Nagkaroon din ng putukan sa Dulumbayan at napatay ang isang matandang bingi dahil sa hindi
pagkarinig ng ____________ ng bantay. (inqeuvvei)
2-3. Mapaglalakuan ba nila ako? Kung ating ipagkakait ang ____________ (siqeexua) sa bawat
namatay na di nakapangumpisal ay malilimutan natin ang _____________ (asimedqemeriuap)
4. Ang mga naninirahan sa isang ___________ ay nakakita ng dalawang taong nagbabaon ng mga sandata
sa silong ng isang bahay na tabla. (labaar)
5. Siyay magsisimba at kapag nakitang marumi ang ________________ ay hindi na siya sasawak upang
mag-antanda. (aaguianbtde)

III. Ibigay ang kasingkahulugan ng bawat salitang nakasalungguhit sa pamamagitan ng pagpuno sa mga
nawawalang titik.
__ a l __ __ a __ 1. Marami siyang katunggali sa pag-ibig sapagkat kilala ang kanyang nagugustuhan sa
buong paaralan.
__ i __ i m __ k

2. Hinikayat ni Juan si Antonio na tulungan siya sa panliligaw sa kapatid ni Josefina.

__a s __ __ i

3. Namatay siya dahil hindi siya ang pinili ng kanyang minamahal.

d __ - n a __ i m __ __ a __ 4. Di nagkibuan sina Manuel at Emmanuel nang malaman nila na parehas


silang nagugustuhan.
I __ i h __ __ a l

5. Ibinoto nila si Wally upang maging presidente ngPilipinas.

IV. Ibigay ang pamagat ng Kabanata 29-33


Kabanata 28 - MgaKatatakutan
Kabanata 29 - ________________
Kabanata 30 - ________________
Kabanata 31 -

________________

Kabanata 32 - ________________
Kabanata 33 -

________________

Answer key:
I.
1. C.

6. A.

2. A.

7. C.

3. B.

8. C.

4. A.

9. B.

5. D.

10. A.

II.
1. quien vive
2. exequias
3. misa de requiem pa
4. arabal
5. agua bendita
III.
1. kalaban
2. hinimok
3. nasawi
4. di-nagimikan
5.inihalal
IV.
29 Mga Huling Salita Ukol kay Kapitan Tiago
30 - Si Huli
31 Ang Mataas na Kawani
32 Mga Ibinungang Paskin
33 Ang Huling Matuwid