You are on page 1of 3

MALI JEZINI SAVJETI

POGRENO

ISPRAVNO

ja bi, mi bi
Kupio sam moj auto.
jednog sunanog dana /
jednoga sunanoga dana
uiti u
u uit
napiso
htjeo
prvi prosinca
Mariu se dodjeljuje

ja BIH, mi BISMO
Kupio sam SVOJ auto.
jednogA sunanog dana
uit u
u uiti
napisaAO
htio
prvoga prosinca
MariJU se dodjeljuje

ZAMJENICE
Ispred sebe vidi staklo. (Staklo je ispred njega.)
Tako su sa sobom nosili sve svoje stvari. (Stvari koje su nosili bile su njihove.)
o Povratna zamjenica sebe/se zamjenjuje sve osobne zamjenice.
Ja drim svoju i njezinu torbu, a ti svoju. Ja drim moju torbu, a ti tvoju.
(Prva torba je moja, druga tvoja.)
o Povratno-posvojna zamjenica svoj oznaava neto to pripada subjektu
(vlasnitvo je subjekta) i zamjenjuje sve posvoje zamjenice.
brod koji ekamo / ovjek kojega ekamo (brod kojega ekamo)
o A = G kod ivoga
o A = N kod neivoga
GLAGOLI
u pisati i pisat u kod glagola na ti
doi u i u doi kod glagola na i
(u pisat, pisati u / do u, u do)
o futur prvi
ja bih, ti bi, on bi, mi bismo, vi biste, oni bi
(ja bi, mi bi, vi bi)
o aorist glagola biti
PRIJEDLOZI

o pisanju prijedloga SA:


o kada rije zapoinje suglasnicima s, , z i ili suglasnikom skupinom u kojoj
je neki od njih drugi glas (ks, ps, p, rz)
sa alom, sa penicom
o kada je iza samo jedan glas
sa
o kada iza dolazi nepromjenjiva rije
sa i bez
o kada dolazi ispred zamjenice mnom
sa mnom
o pisanju prijedloga KA:
o kada rije poinje suglasnikom k, g, h
(ka konobi, ka gradu)
ili suglasnikim skupom u kojoj je neki od njih drugi glas (ka okruenju)
ZAREZI
o uvijek ispred:
suprotnih veznika
a, ali, nego, ve, no
iskljunih veznika
samo, samo to, tek, tek to, jedino, jedino to
zakljunih veznika
dakle, stoga, zato
o u inverziji:
Budui da je tako dogovoreno, ekamo.
(ekamo jer je tako dogovoreno.)
o Kod inverzije uzronih reenica ona poinje s veznikom budui da.
o Ako je ona u gramatikome slijedu, poinje s veznikom jer.
(ekamo budui da je tako dogovoreno.)
(Jer je tako dogovoreno, ekamo.)
IMENICE
Gledalac je to uoio. (Gledaoc je to uoio.)
Minijaturist je kriv. Minijaturista je kriv.)
o deklinacija imenica mukoga roda
PRILOG
puno, mnogo
o Puna je koara voa. U koari je mnogo voa.
(U koari je puno voa.)
pripremila Anelka Kasum, bivi IV. e
i Jezina skupina Prve gimnazije

1. Zimski kolski blagdani bili su u 2 djela.


KRIVO
Zimski kolski praznici bili su u dva dijela.
blagdan = tovanje Boga, svetaca
praznik = dan kada se ne radi
- pridjevski oblik - malo slovo (npr. boini blagdani, zimski praznici)
- Sveti Nikola = blagdan / sv. Nikola = svetac
2. tovani gospodine! KRIVO
Potovani gospodine!
tujemo svece, a potujemo ljude.
3.

Nova godina = jedan dan (prvi) u godini


nova godina = svi dani u iduoj godini
Nova Godina KRIVO
(Kod blagdana i praznika pie se velikim slovom
samo prva rije vielanoga jezinog izraza.)

4.

Otac mu je za 18. roendan kupio Audi / ''audi'' KRIVO


Otac mu je za 18. roenadn kupio audi.
> Tvornica koja ga proizvodi pie se velikim slovom, osim ako je specifian,
tj. iz ograniene serije.
Kupila sam Ariel,Tide i Bonux.
Kupila sam ariel, tide i bonux.
BOLJE

5. Osobnu zamjenicu *vi* i posvojnu zamjenicu *va * piemo velikim slovom.


ako se izravno obraamo nekome s potovanjem.
6. Marija je proitala vie *pripovijedaka* nego Iva.
Marija je proitala vie pripovJEdaka nego Iva.
pripovijetka / pripovijetki
7.

spavaica = ena koja spava


spavaica = odjea u kojoj se spava

8.

Sjedinjene su amerike drave velesila.


Sjedinjene su Amerike Drave velesila.

KRIVO

KRIVO