You are on page 1of 4

37

KABANATA 3
METODOLOHIYA NG PANANALIKSIK

Ang kabanatang ito ay maglalahad ng disenyo, kaligiran o lokal, tagatugon


sa pananaliksik, instrumento ng pananaliksik, paglikom ng datos, istatistikal na
pagsusuri sa datos at limitasyon ng pag-aaral
Disenyo ng Pananaliksik
Ang mananaliksik ay gumamit ng palarawan o deskriptibong pamamaraan
sa pag-aaral upang alamin ang mga gawaing pangklasrum na makapagpapataas
ng antas ng kasanayang pambalarila ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino.
Sa pag-aaral na ito sinuri ng mananaliksik ang magiging resulta ng isasagawang
paunang pagsusulit sa ikatlong markahan ng mga mag-aaral sa Grade 7 ng
Aplaya National High School Annex I APEX. Kinuha ang mga kasanayang
magtatamo ng pinakamababang marka o least learned upang pagtuunan ng
pansin sa pagtuturo.
Mula sa mga nakuhang kasanayang dapat bigyang-pansin, gumawa ang
mananaliksik ng mga gawain/pagsasanay batay sa komunikatibong dulog.
Ibinigay ang mga gawain sa unang pangkat samantala pinanatili ang tradisyunal
na mga gawain sa ikalawang pangkat upang mapaghambing kung may kaibahan
ba ang kanilang perpormans matapos ang markahan.
Tagatugon sa Pananaliksik
Isinagawa ang pag-aaral sa Aplaya National High School Annex I APEX
sa loob ng taong pampaaralan 2014-2015, ikatlong markahan.

38

Nagsimula ang pag-aaral sa buwan ng Setyembre hanggang Nobyembre


2014. Mula sa 7 pitong seksyon ng mga mag-aaral sa Grade 7, pinili lamang ang
apat na sekyon upang isailalim sa pag-aaral. Ang apat na seksyon na ito ay mula
sa heterogeneous o pagpapangkat-pangkat sa pamaraang random na hindi
isinasaalang-alang ang marka ng mga asignatura. Hindi isinali ang tatlong
pangkat na homogeneous section sapagkat binubuo ito ng mga matatalinong
mag-aaral kayat magdudulot lamang ng bias sa pag-aaral kung ihahambing ang
kanilang makukuhang marka sa pagsusulit.
Ang mga tagasagot ay pinili sa pamamagitan ng matched pairing batay sa
kanilang nakuhang iskor sa pre-test na may magkaparehong marka na siyang
sasailalim sa isasagawang pag-aaral ng mananaliksik, hanggang sa matapos
ang ikatlong markahan.
Matutunghayan sa Talahanayan 1 ang mga tagasagot sa pag-aaral.

Talahanayan 1. Ang mga tagatugon sa pag-aaral

BLG.
1
2
3
4

SEKSYON
Grade 7 Aristotle
Grade 7 Galileo
Grade 7 Euclid
Grade 7 Descartes
KABUUAN

BILANG NG MAG-AARAL
15
15
15
15
60

Instrumento ng Pananaliksik
Ang mananaliksik ay bumuo ng mga gawain/pagsasanay batay sa
komunikatibong dulog bilang kagamitan sa pangangalap ng datos. Nilayon ng

39

talatanungan at mga gawain/pagsasanay na tuklasin ang mga gawaing


pangklasrum sa pagpapataas ng antas ng kasanayang pambalarila ng mga magaaral sa asignaturang Filipino. Sa unang bahagi ay may kinalaman sa profayl ng
tagasagot batay sa edad, kasarian at lenggwaheng gamit sa tahanan. Sa
ikalawang bahagi ay natutungkol sa mga gawaing ibinibigay ng guro na susukat
sa interes at kasanayang pangwika, kasama rin ang mga pagsasanay na batay
sa komunikatibong dulog. Ang paraang ito ay nakatulong upang malaman kung
anong gawaing pangklasrum ang makapagpapataas ng antas nga kasanayang
pambalarila ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino.
Paglikom ng mga Datos
Sa bahaging ito, ang mananaliksik ay naglahad sa kung papaano kinalap
at kinuha ang mga datos para sa pag-aaral na isasagawa at upang matugunan
ang pangangailangan sa pagtatagumpay ng pag-aaral na ito, isasaalang-alang
ng mananaliksik ang mga sumusunod; Una, tinukoy ang mga kasanayang
pambalarila na nagtamo ng pinakamababang marka sa pang-unang pagsusulit
(pre-test) sa ikatlong markahan. Pangalawa, bumuo ng mga gawain/pagsasanay
na nakaangkla sa dulog pangkomunikatibo sa pagtuturo ng balarila/wika.
Pangatlo, hinati sa dalawang pangkat ang mga tagasagot sa pag-aaral, ang
unang pangkat ay gagamitan ng mga ihahandang gawaing komunikatibo, ang
ikalawa namang pangkat ay gagamitan ng tradisyunal pa ring pamamaraan sa
pagtuturo ng balarila/wika. Pang-apat, ibinigay sa mga mag-aaral ang panghuling
pagsusulit sa ikatlong markahan at susuriin ang resulta ng mga mag-aaral. Pang-

40

lima, pinaghambing ang nakuhang marka ng pangkat na gagamit ng mga


inihandang gawain/pagsasanay sa marka ng pangkat na hindi gagamit nito.
Istatistikal na Pagsusuri sa Datos
Ang lahat ng mga datos ay tinipon mula sa mga tagatugon ay inayos,
ikinategorya, itinala at iniharap sa isang serye ng mga talahanayan pagkatapos
ay ginamitan ng naaangkop na kasangkapang istatistikal. Kabilang sa
mapaglarawang istatistikal ang dalas ng bilang, katumbas na bahagdan, mean
value at standard deviation.
Upang malaman ang pagkakaiba ng marka sa pang-unang pagsusulit
(pre-test), formative test, summative test at panghuling pagsusulit (post test),
gumamit ang mananaliksik ng T-test, upang mabatid ang makabuluhang
pagkakaiba sa natamong antas ng kasanayang pambalarila ang mga mag-aaral
na gumamit at hindi gumamit ng mga inihandang gawain/pagsasanay sa
perpormans sa asignaturang Filipino ng mga mag-aaral ng Grade 7 ng Aplaya
National High School Annex I APEX.
Dahil sa pakahulugan ng mapaglarawang istatistika ay nakagawa nang
naaangkop na hinuha sa pagtukoy ng angkop na mga gawaing pangklasrum na
epektibo sa perpormans ng mga mag-aaral sa ikapitong baitang sa asignaturang
Filipino.