You are on page 1of 26

201200806 Ruhsat Numaral

IV. Grup Saha Deerlendirme Raporu


Yozgat li, Kadehri lesi, Derbent Ky

OCAK 2016

YOZGAT-KADIEHR SAHASI SAHA DEERLENDRME


RAPORU

NDEKLER
Sayfa
EKLLER DZN .......................................................................................................................................
EKLER .......................................................................................................................................................
1

GR .................................................................................................................................................. 1
1.1

NCELEMENN AMACI ..................................................................................................................... 1

1.2

YOZGAT L MADEN VE ENERJ KAYNAKLARI .................................................................................... 3

JEOLOJK ZELLKLER .................................................................................................................... 5


2.1

BLGESEL JEOLOJ ....................................................................................................................... 5

2.2

BLGESEL JEOLOJK VE TEKTONK VERLER ................................................................................... 7

2.2.1

Hedef Proje Alan ve Civarnn Jeolojisi ................................................................................. 7

2.2.2

Jeofizik Faaliyeti ..................................................................................................................... 8

2.2.3

Mineralleme Potansiyeli ...................................................................................................... 10

RUHSAT SAHASI MADEN MEVZUATLARI AISINDAN DURUMU .............................................. 16

RUHSAT SAHASI EVRE MEVZUATLARI AISINDAN DURUMU ............................................... 16

YOZGAT-KADIEHR SAHASI SAHA DEERLENDRME


RAPORU

EKLLER DZN
Sayfa
ekil- 1. Proje Alan Yerbulduru Haritas .................................................................................... 2
ekil- 2. Yozgat li Maden Haritas ............................................................................................. 4
ekil- 3. Blgenin Genelletirilmi Stratigrafik stifi .................................................................... 6
ekil- 4. Hedef Proje alan Paleo ve Neotektonik Unsurlar Gsteren Harita ............................. 7
ekil- 5. Hedef Proje Alan Gravite Yntem Plan Grnm ..................................................... 9
ekil- 6. Hedef Proje Alan Manyetik Yntem Plan Grnm ................................................ 10
ekil- 7. KD-02 Ve KD-03 Nolu Numuneleri Mostra Grnm ............................................... 12
ekil- 8. Hedef Proje Alan Jeoloji Haritas............................................................................... 14
ekil- 9. Hedef Proje Alan Uydu Haritas ................................................................................ 15
ekil- 10. Ruhsat Sahas DP Haritas .................................................................................... 17
TABLO DZN
Sayfa
Tablo 1. Jeofizik lm Noktalar ............................................................................................... 8
Tablo 2. Ruhsat Alan erisinde Alnan Numunelere Ait Au (g/t) Deerleri ............................. 13
Tablo 3. Ruhsat Durumu .......................................................................................................... 16

ii

YOZGAT-KADIEHR SAHASI SAHA DEERLENDRME


RAPORU

EKLER
EK -1 Analiz Sonular

iii

YOZGAT KADIEHR SAHA DEERLENDRME RAPORU

1
1.1

GR
ncelemenin Amac

Hedef Proje Alan; Yozgat ili, Kadehri ilesi, Derbent Ky snrlar dahilinde,
i35b1/i35b2 nolu paftada bulunan IV. Grup 201200806 sayl ruhsata ait metalik maden
potansiyelini iermektedir.
Ruhsat alan ve civarndaki maden potansiyelleri ve blgedeki eski maden
potansiyellerine ait bilgiler rapor ierisinde derlenmitir. Ayrca ruhsatn uan ki hukuk
durumuna baklarak evre ve Maden mevzuatlar asndan durumu incelenmitir.
Kadehri, Yozgat linin bir ilesidir. Kadehri, l topraklarnn kuzeydousunda yer
almaktadr. Douda; Tokat-Artova, Sivas Yldzeli, gneyde ;Akdamadeni ve Saraykent,
batda; ekerek, kuzeyde; Tokat-Zile ilesi ile evrilidir.
allan blgede ortalama ykseklik 1000 metre civarnda olup, ykseklik maksimum
1500 metrelere ykseklik etki Akakale Da ile ulamaktadr. nceleme alan iinde ok
sayda tepe bulunmaktadr. Ancak jeolojik aratrmalara yakn baz nemli ykseltiler olarak;
Kklk Tepe, Kzl Tepe, Erikli Tepe, Asarlk Tepe, Karaitme Tepe, avdarlk Tepe,
Dngeli Tepe, Akgney Tepe, Akta Tepe, Eyrek Tepe, Gynk Tepe, Porsuk burnuTepe,
Kzlcaaa Tepe, Karavelli Tepe, Savalar Tepe ve Pnarlkkaya Tepe saylabilir. Sahada
da ve tepelerin arasnda gelimi bir aalama sistemi grlmekte olup ok sayda dere
izlenmektedir.
Ruhsat sahasnn hemen hemen merkezinde kalan Belren Ky baz alnrsa, Ruhsatn
Kadehri lesine uzakl 11,7 kmdir. Akdamadenine 45 km, Yozgat merkeze 110 km,
Tokat l merkezine 88 km, Ankara havaalanna 342 km mesafededir.

YOZGAT KADIEHR SAHA DEERLENDRME RAPORU

ekil- 1. Proje Alan Yerbulduru Haritas

YOZGAT KADIEHR SAHA DEERLENDRME RAPORU

1.2

Yozgat li Maden ve Enerji Kaynaklar

Yozgat ili Kzlrmak Nehrinin Anadolu Blgesinde izmi olduu yay ierisinde yer
alan Bozok yaylas zerindedir. Corafi bakmdan Bakent'e yakn olmas ve Dou ile Baty
balayan ana karayolu zerinde bulunmas nedeniyle konumu bakmdan deer tamaktadr.
Yozgat yresi yapsal olarak Anadolu bindirme kua ile Ecemi-Tuzgl fay sistemleri ve ona
bal gelimi fay sistemlerinin etkisi altnda bulunmaktadr. Yozgat ili sahip olduu jeolojik
yap gerei maden eitlilii ynnden zengin bir ilimizdir. Maden leri Genel Mdrlnn
il ve yakn evresinde yapt almalar sonucunda ok eitli metalik maden ve endstriyel
hammadde yatak ve zuhurlar ortaya karlmtr. Bunlar kurun-inko, demir, manganez,
feldispat, kaya tuzu, kireta, kuvarsit, tula-kiremit, florit, grafit ve imento hammaddeleri
olarak saylabilir.
Metalik madenlerden demir yatak ve zuhurlar ounlukla Akdamadeni, Sorgun ve
Sarkaya ilelerinde yer almaktadr. Akdamadeni-Karapnar demir yatanda ortalama % 40
Fe2O3 tenrl 8.5 milyon ton grnr+ muhtemel rezerv hesaplanmtr ancak dk tenr ve
yksek SiO2 ierii nedeniyle iletilememektedir. Sorgun-Sarkaya civarnda da Karabacak,
Uzunkuyu-Atkayas ve Bykren gibi demir zuhurlar bulunmaktadr. Sarkaya zuhurlarnn
toplam grnr+muhtemel rezervi yaklak 100.600.000 ton olarak belirlenmi olup, % Fe
ierikleri 17 ile 39 arasndadr. Ancak Sarkaya demir zuhurlar da tenrlerinin dk olmas ve
rt nedeniyle iletilememektedir. lde ok sayda manganez cevherlemeleri mevcut olup,
bunlarn ounluu kk boyutlu zuhurlar eklindedir. Sadece Akdamadeni-Pazarck ve
Kartalky zuhurlar srasyla % 21.23 ve % 29.13 Mn tenrlerine sahiptir ve bu zuhurlardan
Pazarck zuhurunun rezervi 500 tondur. Bakr-Kurun-inko cevherlemelerine Merkez ile,
Yerky, Boazlyan, Sarkaya ve Akdamadeni ilelerinde rastlanmaktadr. Ancak bunlar
arasnda en nemlisi Akdamadeni kurun-inko yatadr. Bu yatakta % 8 Zn ve % 4 Pb
tenrl toplam 500.000 ton rezerv belirlenmi olup, gemi yllarda iletilmitir.
Yozgat ili endstriyel hammaddeler bakmndan bata feldispat, kaya tuzu, kireta,
olmak zere kuvarsit, tula-kiremit, florit, imento hammaddeleri ve grafit bakmndan da nem
arz etmektedir. Merkez-Sarhacl Kynde % 7.7-8.7 toplam alkali deerine sahip 139 milyon
ton; Sorgun-alayan ve Gzbaba Ky mevkilerinde de ortalama % 8 toplam alkali ieriine
sahip 114.580.000 ton grnr feldispat rezervi tespit edilmi olup, feldispatlar renkli pien
seramik hammaddesi olarak kullanlmaya elverili niteliktedir. Yerky-Sekilide de nceki
yllarda Tekel tarafndan iletilen kaya tuzu yata yer almaktadr. Kireta ise efaatli ve
Sorgun ilelerinin srasyla Kaletepe ve Kayakla sahalarnda bulunmaktadr. efaatliKaletepe kireta sahasnda % 94-95 CaCO3 ve %1 SiO2, % 1 MgO ieriine sahip yaklak
14 milyon ton mmkn rezerv saptanmtr. Sorgun-Kayakla Ky kireta yata ise
gemite Yozgat eker Fabrikas iin yaplan ettler sonucu tespit edilmi olup, yatakta % 9698 CaCO3 tenrl 3 milyon ton muhtemel rezerv belirlenmitir. Kuvarsit sahalar Sorgun ve
Sarkaya ileleri civarnda yer almaktadr. Buralardaki sahalarda gaz beton yapmna uygun
kalitede % 95.51 SiO2 ierikli 3.403.125 ton grnr, 7.834.375 ton muhtemel kuvarsit rezervi
belirlenmitir. Yozgat ilinde zellikle Akdamadeni ve Yerky ilelerinde irili ufakl birok florit
ve grafit zuhurlar bulunmaktadr. Bunlardan sadece Yerky-efaatli-Cangll sahasndaki
floritlerin tenr ve rezervleri dierlerine gre biraz yksek olup, % 72.5 CaF 2 tenrl, 50.000
ton grnr+muhtemel rezerve sahiptir. % 39.78 sabit karbon ieriine ve 200.000 ton grnr
rezerve sahip grafitler de Akdamadeni ilesi, Hatapderesi mevkiinde yer almaktadr. Yerky
ilesinde imento hammaddesi olarak 50 milyon ton killi kireta rezervi ve tula-kiremit
potansiyeli vardr.
MTA tarafndan yaplan almalar sonucunda il snrlar ierisinde Boazlyan,
Akdamadeni, Sorgun, Sarkaya, Yerky ve Saraykent ilelerinde jeotermal kaynaklar ortaya
karlmtr. Bu jeotermal alanlardan Boazlyan-Cavlak sahasnda alan kuyulardan 3246C scaklk ve 225 lt/sn debide retim salanm ve 10.36 MWt termal gce sahip jeotermal
enerji lke ekonomisine kazandrlmtr. Sorgun jeotermal alannda ise 38.8- 75C scaklk ve

YOZGAT KADIEHR SAHA DEERLENDRME RAPORU

14.15 lt/sn debide akkan elde edilmitir. Sorgun ve Boazlyandaki scak su kaynaklar
kaplca amal kullanlmaktadr. Ayrca ilde 1958-1985 yllar arasnda radyoaktif hammadde
aramalarna ynelik yaplan almalar sonucunda da Sorgun-Temrezlide ortalama % 0.1
tenr olan 3.852 ton grnr uranyum rezervi tespit edilmitir. Bununla birlikte Yozgat ili
dahilinde gerekletirilen kmr arama almalar sonucunda da Sorgun ilesi civarnda
nemli kmr sahalar belirlenmitir. Bunlardan Sorgun sahasnda ortalama sl deeri orijinal
kmrde 4926 Kcal/kg olan 13.206.000 ton, Kkkhne sahasnda da sl deeri orijinal
kmrde ortalama 2502 Kcal/kg olan 4.208.000 ton grnr rezerv belirlenmitir.

ekil- 2. Yozgat li Maden Haritas

YOZGAT KADIEHR SAHA DEERLENDRME RAPORU

2
2.1

Jeolojik zellikler
Blgesel Jeoloji

Yozgat yresinde yzeyleyen kayalarn yaldan gen birimlere doru sralan


yledir. En allta Kretase yal ofiyolitler ve ofiyolitik kayalar gzlenmektedir. Bunlarn
zerinde st Kretase yal bazalt ve spilit gibi volkanitler bulunmaktadr. st Kretase-Paleosen
yal granitoyidler ve granodiyoritler ise bu birimlerin zerinde yer almaktadr. Bunlarn
zerinde ise srayla Eosen yal asidik volkanik kayalar, Orta-st Eosen yal krntl ve
karbonatl sedimanter kayalar, Oligosen yal karasal krntllar ve st Miyosen-Pliyosen yal
ayrlmam karasal krntl kayalar gzlenmektedir. En stte ise Kuvarterner yal alvyon,
yama molozu, alvyon yelpazesi ve travertenler yer almaktadr.
Stratigrafik Jeoloji
nceleme alannda geni yaylm gsteren Artova Ofiyolitik Kark blgeye st
Kretasede tektonik olarak yerlemitir. Ofiyolitik kark iinde ayrtlanan Darmik formasyonu
kireta, kumta, radyolarit, spilitik bazalt ve andezit biriminden olumaktadr. Tm bu
birimlerin zerine uyumsuzlukla Eosen yal Boazky formasyonu gelir. Bu birim, yer yer
volkanik ara dzeyler ieren aklta, kumta, kireta, amurta ve kiltandan oluur. Bu
birimleri uyumsuzlukla Oligosen yal aklta, kumta, amurta yer yer jips seviyeli karasal
ncik formasyonu rter. Tm bu birimleri, Kuvaterner yal alvyon, uyumsuz olarak rter.
Makaleye konu olan her iki cevherleme de Artova Ofiyolitik Kar ierisindeki radyolaritler
ile birlikte laminal ve bantl ekilde gzlenmekte olup, olduka krkl ve kvrml bir yap
sunmaktadr.
Artova Ofiyolitik Kar
Bazik, ultrabazik, metamorfik ve ayrm kel kayalarnn bloklarn ieren birim,
zcan vd., (1980) tarafndan Artova Ofiyolitik Kar olarak isimlendirilmitir. Birim, yeil,
beyaz, mor; dunit, harzburjit, gabro, diyabaz, spilitik bazalt, bazalt, andezit, tf, aglomera, klorit
ist, mermer, kuvarsit, Triyas yal neritik ve pelajik kireta bloklar, Albiyen-Troniyen yal
pembe,gri, kahve ve krmz renklerde kireta bloklar, radyolarit ara tabakal kilta, kumta,
killi kireta,eyl ve volkanik istiflerin dilim ve bloklarndan oluur. (Akay vd., 2007). Ofiyolitik
kark iinde ayrtlanan Darmik Formasyonu aglomera, bazalt, andezit, radyolarit ve
diyabazdan olumakta olup, zcan vd., (1980) tarafndan Darmik volkanitleri olarak
tanmlanmtr. Bu formasyon Boyalk kireta, Akada kumta, Radyolarit ve Sarmbey
volkanitleri olmak zere 4 yeye ayrlmtr (Akay vd., 2007). alma alannda bunlardan
Boyalk kireta, Akada kumta ve Radyolarit yeleri yzeylemektedir.Boyalk yesi,
genelde kiretalarndan olumaktadr ve zcan vd. (1980) tarafndan tanmlanan Tapnar
aglomera-kireta olistolit yesine ksmen karlk gelmektedir (Dalkl vd.,2008). Alt
seviyelerde orta tabakal, gri, yeil, sar renkli, volkanit katkl kumta, ince-orta tabakal, baz
seviyelerde krmz, baz seviyelerde gri, sar renkli, mikritik bol mikro fosilli veya krntl pelajik
kireta, gri, kahverenkli spilit, andezit,bazalt akll aglomera ve seyrek olarak sar, beyaz,
pembe renkli tf ardalanmasndan, st seviyelerde ise, sar, gri, yeil, beyaz renklerde, ince
orta tabakal, ounlukla killi, mikritik, krntl veya breik katkl, damarl pelajik
kiretalarndan oluur(Dalkl vd.,2008). Akada kumta yesi, Darmik formasyonu
ierisinde yer alan volkanit ierikli kumtalarndan olumaktadr (zcan vd., 1980). Son olarak
Radyolarit yesi ise genellikle rt, eyl, amurta ve radyolaritlerden oluan birimdir.
ncelenen her iki manganez cevherlemesi de bu birim ile ilikilidir. Radyolaritler, krmz renkli,
incetabakaldr ve Sarmbey yesi ile yanal geilidir(Akay vd., 2007).

YOZGAT KADIEHR SAHA DEERLENDRME RAPORU

ekil- 3. Blgenin Genelletirilmi Stratigrafik stifi

Boazky Formasyonu
Volkanit ara katkl, kumta, siltta, aklta, amurta ile kiretandan oluan
birim, zcan vd. (1980) tarafndan Boazky formasyonu olarak adlandrlmtr. Birim Eosen
yal olup, en altta tabakal, gri yer yer krmz renkli aklta ve kumta ile balar; bunlarn
zerine kmr araseviyeli, ak gri, gri renkli, paralel katmanl, boylanmal, iyi tutturulmu
kumta ve siltta, ok az ince taneli akltalarndan oluur.
ncik Formasyonu
Karasal aklta, kumta ve amurta ardalanmasndan oluan birim, Oligosen yal
olup Birgili vd. (1975) tarafndan ncik formasyonu olarak adlandrlmtr. ncik formasyonu,
Delicermak formasyonu (Kara ve Dnmez 1990),Mezgit formasyonu(Rigo de Righi ve
Cortesini,1959) ve Mezgit grubuna (Uygun, 1982) karlk gelmektedir (Akay vd.,2007).

YOZGAT KADIEHR SAHA DEERLENDRME RAPORU

2.2

Blgesel Jeolojik ve Tektonik Veriler

Ruhsat alan, Anadolu Blgesinde Yozgat ilinin kuzeybatsnda, Ankara, Sivas ve


Nide yerleim merkezleri arasnda kalan kabaca gen biimindeki Orta Anadolu Kristalen
Karmann (Gncoglu vd. 1991, 1992, 1993, Akman vd. 1993) kuzeybat blmnde
zmir-Ankara-Erzincan Str zerinde yer almaktadr.

ekil- 4. Hedef Proje alan Paleo ve Neotektonik Unsurlar Gsteren Harita

Orta Anadolu Kristalen Karmasg (Gncoglu vd. 1991, 1992, 1993), Orta
Anadoluda Ankara-Sivas-Uluksla arasnda yer alan gen biimindeki bir alanda yzeylenir
ve kuzeyde zmir-Ankara-Erzincan Kenet Zonu, batda Tuzgl Fay ve doguda Ecemi Fay
ile snrlanr. Bu topluluk Krehir Masifi (Arni 1938, Seymen 1982), iekdag Masifi, Nigde
Masifi, Akdagmadeni Masifi, Kzlrmak Masifi ve Orta Anadolu Masifi gibi adlarla anlmaktadr.
Levha tektonigi terminolojisi asndan ise Krehir Masifi, Krehir Blogu veya Krehir
Mikrolevhas olarak adlandrlmaktadr (Erler vd. 1991).
Kristalen Karmanda ana hatlaryla drt kaya tr bulunmaktadr. Orta Anadolu
metamorfikleri olarak adlandrlm metamorfikler olduka dzenli bir istif sunmaktadr.
Metamorfikler zerindeki okyanusal kabua ait kayalar Orta Anadolu Ofiyolitleri, metamorfikleri
ve ofiyolitleri scak dokanak ile kesen farkl kaya trleri ieren felsik intrzif kayalar ise Orta
Anadolu Granitoyidleri olarak adlandrlmstr (Gncoglu vd. 1991, 1992). Bu birimlerin
haricinde masife sokulum yapan manto kkenli mafik kayalar da bulunmaktadr (Kadoglu ve
Gle 1995, Kadoglu ve zsan 1998, Kadoglu vd. 2003).
2.2.1

Hedef Proje Alan ve Civarnn Jeolojisi

Proje alan ve civarnda st Kretase ile Kuvaterner ya aralnda birimler yzlek


vermektedir. Bu birimler yaldan gence doru st Kretase yal Artova ofiyolitlerine ait
serpantin-ultramafik kaya, gabro,bazalt-eyl-rt ve bazalt-spilit birimleri, Oligosen yal
aklta-kumta-amurta birimi ve Kuvaterner yal Alvyon birimi yzlek vermektedir.

YOZGAT KADIEHR SAHA DEERLENDRME RAPORU

st Kretase yal ofiyolit birimi Bazik, ultrabazik, metamorfik ve ayrm kel


kayalarnn bloklarn iermektedir. Birim, yeil, beyaz, mor dunit, harzburjit, gabro, diyabaz,
spilitik bazalt, bazalt, andezit, tf, aglomera, klorit ist, mermer, kuvarsit, Triyas yal neritik ve
pelajik kireta bloklar, Albiyen-Troniyen yal pembe, gri, kahve ve krmz renklerde
kireta bloklar, radyolarit ara tabakal kilta, kumta, killi kireta, eyl ve volkanik istiflerin
dilim ve bloklarndan oluur.
Oligosen yal aklta-kumta-amurta birimi ncik Formasyonuna ait birimlerden
olumaktadr. ncik Formasyonu krmz konglomeralar, kumtalar ve yeil-krmz eyler ile
yer yer izlenen jips mercekleri ile karasal keller ierir. Bu formasyon baskn olarak karasal
olmakla beraber bazen s deniz tarafndan igal edildiini gsterir (Erdoan et al. 1996).
Kuvaterner yal alvyon birimi kil, kum ve akl ieren dere yataklar boyunca
gzlenmektedir.

2.2.2

Jeofizik Faaliyeti

Farkl zellikteki kayalarn yaylm ve kalnln bulmak ve yapy ortaya karabilmek


amacyla jeofizik rezistivite incelemesinden yararlanlmtr. alma alannda 10 noktada 40
m derinlie inilecek ekilde ABEM marka multikanal-multielekrot cihaz ile dipole-dipole jeofizik
elektriki sondaj ls alnmtr. Kayalar, bozumu kesimlerinde, su tayan kurunlu
seviyeleri de ok dk, masif ksmlarda ise yksek rezistivite deerleri sunmaktadr. Bakr
cevherlemesinin beklendii zonlar dier birimlerden hassas deerlendirmeler ile ayrlmaya
allm ve jeofizik lmlerde ayr bir zon olarak ayrmlanmtr.
lm Noktas

Tablo 1.Jeofizik lm Noktalar


Dou

Kuzey

DES 1

7 439 50 4 426 468

DES 2

7 434 28 4 425 402

DES 3

7 441 21 4 424 590

DES 4

7 466 89 4 426 449

DES 5

7 451 33 4 426 010

DES 6

7 459 27 4 427 573

DES 7

7 469 49 4 427 938

DES 8

7 478 75 4 427 418

DES 9

7 480 84 4 428 579

DES 10

7 493 71 4 428 938

Ruhsat alann tamamn kapsayacak ekilde gravite ve manyetik almas


yaplmtr. Gravite prospeksiyonu, potansiyel teoriye dayal bir jeofizik arama yntemidir.
Dorudan yerekimi ivmesi llmesi teorisine dayanr. Yerekimi ivmesindeki kk
deiimlerin yeryznde Gravimetreler ile llmesi ve bu lmlerin deerlendirilmesi
yeraltnda bulunan maden, tektonik ve jeolojik yaplarn aratrlmas Gravite Ynteminin
esasn oluturur.

YOZGAT KADIEHR SAHA DEERLENDRME RAPORU

ekil- 5. Hedef Proje Alan Gravite Yntem Plan Grnm

Yer manyetik alan, dnyann likit olan d ekirdeindeki konveksiyon akmlar ile
oluur. Yer manyetik alannn % 99u olan i bileeni, Curie scaklnn stnde scakla
sahip olan derinliklerde oluan elektromanyetik alandr. % 1i oluturan d alan ise atmosferin
iyonize olmu tabakalarndaki elektrik akmlaryla ilgilidir. Bunun dnda gneteki patlama ve
lekelerin neden olduu manyetik deiimler arz manyetik alann etkiler. Jeofizik yntem olarak
metalik madenlerde birincil yntem olarak kullanlan gravite yntemin yorumlanmas yksek
younluklu scak renkleri ieren alanda Cr,Fe,Ba,Pb,Cu,Au,Ag vb. gibi yzey anomali haritas
verilmitir. Harita grnmne gre Gndzler kuzeydousu ve Derbent ile Yakack blgesi
arasnda kalan blgede yksek anomali deerleri elde edilmitir ve potansiyel cevherleme
alan olarak belirlenmitir.

YOZGAT KADIEHR SAHA DEERLENDRME RAPORU

ekil- 6. Hedef Proje Alan Manyetik Yntem Plan Grnm

Arazi almalarnda elde edilen manyetik lmlerden, yukarda sz edilen tm


etkilerin ve yerel deerlerin karlmas ile sadece litolojik ve tektonik farkllklarn neden olduu
lokal manyetik anomalilerin bulunmas ve deerlendirilerek sonulandrlmas manyetik
yntemin amacdr. Ruhsat alan ve civarnda gerekletirilen manyetik lmleri sonucunda
yzeyin altndaki manyetik kayalardan ( Fe,Mn, Ag,Au,Cu vb.) oluma ihtimalinden dolay
anomali vermektedir. Bu manyetik kayalar gabro, serpantin-ultramafik ierisindeki demir
ieren zuhurlar ve yapsal unsurlar gstermektedir. Bu tr manyetik kayalar yzeyde pozitif
manyetik anomaliler oluturmaktadr.
2.2.3

Mineralleme Potansiyeli

Blgede gelien minerallemeler, laminal ve bantl ekilde Artova ofiyolit kompleksi


ierisinde gzlenmitir. Manganez-demir cevherlemenin tamam radyolaritli rtler ile
ilikilidir. Derbent gletinin gney ve kuzeyinde bulunan ve olduka kvrml ve krkl olan
radyolarit birimi ile birlikte gzlenen manganez cevherleri de krkl ve dzensiz bir yap
gstermektedir. Mahkeme tepesinden alnan cevher mineralleri, silis ieriine bal olarak
olduka sert olup masif ya da laminal dokuda gzlenmektedir. Yaptrlan parlak kesitlerde
yaplan incelemelere gre Mahkeme tepesindeki cevher rneklerinin mineral parajenezi
manganit, manyetit ve piroluzit iken gang mineralleri kalsit ve kuvarstr. Derbent gletinin
gney ve kuzeyindeki cevherlemedeki mineral parajenezi ise piroluzit ve gtitten
olumaktadr. Gang minerali ise yalnzca kuvarstr. Bu blgede zellikle radyolarya fosillerinin

10

YOZGAT KADIEHR SAHA DEERLENDRME RAPORU

cevherlemesiyle olumu kresel yaplar parlak kesitlerde olduka belirgin olarak


gzlenmitir.
Ruhsat sahasnda u ana kadar yaplm nemli jeolojik almalar (11.0213.02.2014) tarihleri arasnda yaplmtr. Bu almalar genellikle daha nce yaplan jeolojik
almalarn sonucu niteliini tamaktadr. Alan yarmalar, mostralardan alnm numuneler
ve baz kk ukurlarla ilgili almalar kapsamaktadr. Bu almann en nemli amac
ruhsat sahasndaki cevherlemenin oluumunu ortaya koymaktr. Bunun iin yaplan nceki
almalar; Gzlem (1,2,3,4,5,6,7,8,9) balklar ile aklanmtr.
Gzlem-1
Yakacak ky gneybatsnda yol kenarnda alan 4m geniliinde, 3m
uzunluunda,2m derinliinde olan yarma kireta-ofiyolit dokanan karakterize ederken
meydana gelen bre iinde Garniyerit minerali gzlemlenmitir. Bu yarmadan KD-1 nolu
numune alnmtr. Bu numune hakknda bilgi paylalmamtr.
Gzlem-2,3
Yakacak Kynn gneydousunda Davaryata mevkiinde dere iinde byk bir
yarma almtr. Yol kenarndaki bu yarmada ve bu mevkide alm olan ocak iinde
malakitler grlmtr. Burdaki cevherleme serpantinlemi peridotit iinde olup silislemi,
killemi ve youn hematit, limonit alterasyonuna uram zonun iinde grlmektedir.
Alterasyonun dere boyu uzunluu 100m, genilii 50m dir. Serpantinlemi peridotitler
blgedeki tektonizmadan dolay yapraklanm istozite zellii kazanmtr. Bakr cevher
mineralleri hem istlerin ara kesiminde hem de doku iinde sanmlar halinde izlenmektedir.
Gzlemciler, dere boyunca izlenen KD-GB istikametli fay kesen KB-GD istikametli fayn
makaslama zonu iinde olutuunu belirtmilerdir. Cevherli zon 30m genilik 50m
uzunluktadr. Sz konusu blgede bir yol almtr. Bu yolun sonunda 10m uzunlukta, 5m
genilikte ve 3m derinlikte bir ocak almtr. Bu ocak iinde alterasyon zonu iinde kalkopirit
ve malakit mineralleri izlenmitir.
Sz konusu blgede iki adet rnek alnmtr ve bu numuneler yksek oranda bakr
ihtiva etmektedir. Bu numuneler KD-2 ve KD-3 tr.
KD-2: Y/745640, X/4426511 Z/1061m %5,00 Cu
KD-3: Y/745683, X/4426563 Z/1076m %4,00 Cu

11

YOZGAT KADIEHR SAHA DEERLENDRME RAPORU

ekil- 7. KD-02 Ve KD-03 Nolu Numuneleri Mostra Grnm

Gzlem-4
Bu gzlemmin yapld yer Belren Kynn 600m dousunda radyolarit ve
serpantinit dokananda youn hematit,limonit alterasyon zonu iinde manyetit, malakit gibi
oksit mineralleri kalkopirit gibi slfr minerallerinin varl tespit edilmitir. Cevherleme KBGD dorultusunda olup 10m genilikte 50-60m uzunluktadr. Peridotit iindeki limonit
alterasyonunda ince bir bant eklinde 3m uzunluunda kalkopirit damar grlmtr. Bu
lokasyondaki cevherleme gzlem-2,3 te ki davaryatandaki cevherlemeyle ayn zellikleri
tamaktadr. Lokasyonda alm herhangi bir yarma yoktur. Bu lokasyunda KD-4 numunesi
alnmtr.
KD-4: Y/746900, X/4427540 Z/1131m numune tenr haknda bilgi paylalmamtr.
Gzlem-5,6
Yakacak Ky kuzeydousunda serpantinlemi zonda youn bir ekilde limonithematileme gzlenirken bakra dair herhangi bir bulguya rastlanmamtr. Bu lokasyonda ayn
noktada KD-5 ve KD-6 numuneleri derlenmitir.
KD-5 ve KD-6: Y/743406 X/4427674, Z/1061m

12

YOZGAT KADIEHR SAHA DEERLENDRME RAPORU

Gzlem-7
Yakacak Ky, Yalolu Derenin dou kenarnda gzlem yaplmtr.
szkonusu lokasyonda silislemi ofiyolit birimler yzeylenmektedir. Bu blgede KD-7
numunesi derlenmitir.
KD-7: Y/743598 X/4427805, Z/1062m
Gzlem-8
Krpnar dere iinden alnm numune youn bir limonit alterasyonu
gzlemlenmitir.lokasyonda bir ok irili ufakl faylarn makaslama zonu oluturduklar
szkonusur. Killemeler gzlemlenmitir. Bu lokasyonda KD-8 numunesi derlenmitir.
KD-8: Y/743598 X/4427920 Z/1044m
Gzlem-9
Bu gzlem noktas ruhsatn en yksek kotundaki mostralarn incelenmesini
oluturmaktadr. Mostralar silislemi ve karbonatlamtr. Lokasyonda herhangi bir
cevherleme szkonusu deildir.
Bu ruhsata ait derlenmi baz rneklerin kimyasal analiz sonular Tablo 2 de
gsterilmitir.

Tablo 2. Ruhsat Alan erisinde Alnan Numunelere Ait Au (g/t) Deerleri


NUMUNE KODU

Au(g/t)

BO8001

0.64ppm

BO8002

0.48ppm

BO8003

0.60ppm

BO8004

0.64ppm

BO8005

0.38ppm

BO8006

0.23ppm

BO8007

1.35ppm

BO8008

0.76ppm

BO8009

0.62ppm

BO8010

0.45ppm

BO8011

1.00ppm

BO8012

1.20ppm

13

YOZGAT KADIEHR SAHA DEERLENDRME RAPORU

Kilometre
0

0.5

ekil- 8. Hedef Proje Alan Jeoloji Haritas

14

YOZGAT KADIEHR SAHA DEERLENDRME RAPORU

zel maden arama firmalar 1990lardan bu yana blgede arama faaliyetleri yapt
ve mevcut cevherleme potansiyellerini ortaya koymaya altklar bilinmektedir. Alnan
silt/dere kumu rneklerinde bakr ve altn anomalisi veren alanlar incelenmitir ve dere
anomalisi gelen zonlarn dere takibi tamamlanmtr. Ruhsat alan ierisinde alnan silt
rneinde 10 ppb Au anomalisi var olduu ve limit deerler civarnda olduu kayd vardr. Buna
ek olarak Gndzler blgesinde alnan kaya rneklerinde0,3 ile 1,5 g/t Au deeri deien 3
adet kaya rnei spilit bazalt zonlar ierisinden alnmtr. Hedef proje alannn ierisindeki
KD-02 ve KD-03 no lu lokasyonlardaki sonularn pozitif anomali verdii ve dere takibi yaplan
alanlarnda minerallemeler asndan yksek metalik maden potansiyeli (Au,Ag,Cu) olduuna
iaret etmektedir. Blgedeki almalar neticesinde sadece Gndzler Kuzeydousundaki
spilit bazalt zuhurunun pozitif sonu verdii ve VMS mostralarna rastgelindii ve jeokimyasal
rneklemeler sonucunda Au,Ag,As,Cu ve Pb deerlerinin dedeksiyon limitlerinin zerinde
kt belirtilmi olup potansiyel proje alan civarnda kalmaktadr.

ekil- 9. Hedef Proje Alan Uydu Haritas

ekil-8 ve ekil-9 da belirtilen potansiyel mineralleme alan ierisindeki fay zonlar


gezildikten sonra sahann potansiyeli hakknda nihai karar verilebilir. Buna ek olarak ruhsat
sahas ve civarnda birok gzlem noktasnda gerek genilik(30m) gerek uzunluk (50m) olarak
aratrmaya deer byklkte alterasyonlar tespit edilmitir. Bu mostra ve alterasyonlarda
kalkopirit, pirit, malakit, manyetit,nikel gibi nem arz eden cevher mineralleri gzlemlenmitir.
zellikle Yakacak Ky civarnda yaplm olan gzlem-2,3 ve Belren Kynde yaplm olan
gzlem-4 dikkate alnmaldr. Tablo-1 de verilmi olan altn analiz sonular Au tenr
bakmndan nem arzetmektedir. Ruhsat sahasnda cevherlemenin serpantinlemi
peridotitler ile youn silisli, killi breik zonlarda grld belirtilmitir. Genel anlamda ruhsat
incelendiinde, gerek alterasyon zonlarnn boyutlar, gerek raporun eklerinde verilmi numune
analiz sonular ve yaplan gzlemler neticesinde, sahann, jeolojik almaya uygun olduu,
sondajl arama ve gelitirmeye deer bir saha olduu sylenebilir.

15

YOZGAT KADIEHR SAHA DEERLENDRME RAPORU

Ruhsat Sahas Maden Mevzuatlar Asndan Durumu

Ruhsat sahasna ilikin Maden ileri Genel Mdrlnden yaplan sorgulama


neticesinde ruhsat safhas, bor durumu ve dier bilgiler Tablo.3te verilmitir.
Tablo 3. Ruhsat Durumu
Ruhsat Yrrlk Tarihi
05.06.2015

Ruhsat Biti Tarihi


05.06.2019

Ruhsat Safhas

letme Proje Tarihi

Bor Durumu

05/06/2019

2014 ve 2015 yl
Harlar Eksik

Detay Arama Dnemi

Ruhsat sahasna ait sadece har borlar bulunmakta olup, detay arama faaliyet
raporu ile birlikte iletme projesi sunularak iletme dnemine geilecektir.

Ruhsat Sahas evre Mevzuatlar Asndan Durumu

Ruhsat sahas iin evre ve ehircilik Bakanl, Orman ve Su leri Bakanl, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlna ait GIS verilerine bal yaplan korunan alan aratrmas ve
evre Dzeni Plan incelenmesi neticesinde ruhsat sahasnn 200 hektarlk bir ksmnda
Doal ve Ekolojik Yaps Korunacak Alan bulunmaktadr. lgili evre Dzeni Plan Haritas
ekil.10da sunulmutur.
Bu alanlarda kalacak alma alan iin, ED Ynetmelii kapsamnda ED Olumlu
veya ED Gerekli Deildir kararlar srecinde, kesin olmamakla birlikte niversitelerce
hazrlanacak olan bilimsel bir rapor hazrlanmas istenebilir. Ancak evre Dzeni Plan
gereince, ilgili alanda madencilik faaliyetinin gerekletirilmesinde sakncal bir durum sz
konusu deildir.

16

YOZGAT KADIEHR SAHA DEERLENDRME RAPORU

ekil- 10. Ruhsat Sahas DP Haritas

17

YOZGAT KADIEHR SAHA DEERLENDRME RAPORU

EK-1
ANALZ SONULARI

18

YOZGAT KADIEHR SAHA DEERLENDRME RAPORU

19

YOZGAT KADIEHR SAHA DEERLENDRME RAPORU

20

YOZGAT KADIEHR SAHA DEERLENDRME RAPORU

21

YOZGAT KADIEHR SAHA DEERLENDRME RAPORU

22