You are on page 1of 4

Proces-verbal

incheiat astazi .........................................

Art.1. Astazi ....................................., ora ......................, a avut loc


Adunarea Generala a salariatilor ................................... SRL la sediul
din ...................................., in scopul alegerii reprezentantilor acestora la
negocierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate.
Art.2.
La
adunarea
generala,
din
numarul
total
de ............................................ salariati care au incheiat contract
individual de munca cu ........................... au fost prezenti un nr.
de ..... ............................ si absenti un nr. de .......................... din
care .................... motivati si .............................. nemotivati, potrivit listei
de prezenta ce constituie anexa la prezentul Proces-verbal si care face
parte din aceasta. S-a constatat ca participa cel putin jumatate plus unu
din din numarul total al salariatilor.
Art.3. A fost ales un prezidiu care sa asigure ordinea de sedinta pentru
alegerea reprezentantilor salariatilor, format din ............. membri,
propusi si alesi cu .................. voturi fiecare, din care a fost desemnat, in
calitate de presedinte, ........................... .
Art. 4. Presedintele prezidiului a numit Secretarul Adunarii Generale a
Salariatilor.
Art.5. Presedintele prezidiului a solicitat adunarii generale a salariatilor
sa propuna numele persoanelor care sa fie alese ca reprezentanti ai
salariatilor
dintre
care
sa
fie
ales
un
numar
de ............................................. reprezentanti, numar stabilit de comun
acord cu angajatorul in conformitate cu art. 222 (2) din Codul Muncii.
Art.6.
S-a
facut
un
numar
de
propuneri: .......................................................................................

......

Art.7. Prin vot deschis au fost aprobate propunerile si candidatii au fost


trecuti pe buletinele de vot. Pentru numararea voturilor a fost ales un
numar de ....... persoane: ..............................
......................................................................................................................
...............................
In urma votului secret au rezultat urmatoarele:
1. ................................... = .... voturi,
1

2. ................................... = .... voturi,


3. ................................... = .... voturi.

Ca urmare a rezultatului votarii au fost declarati alesi ca reprezentanti ai


salariatilor (unul sau mai multi):
1. .......................................................
2. .......................................................

In urma desemnarii ...................... ca reprezentant/i al salariatilor,


acesta/acestia va/vor participa la negocierea contractului colectiv de
munca pentru anii 2015-2016, in numele si in interesul salariatilor.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal.

Presedinte Adunare Generala,

Data

.............................................................
..........

..........................

Anexa 1
Lista de prezenta a salariatilor la Adunarea Generala

TABEL NOMINAL AL SALARIATILOR ............................... care au


participat in data de ............... la sedinta organizata in vederea
alegerii prin vot secret a reprezentantilor salariatilor, care sa participe la
negocierea si semnarea contractului colectiv de munca la nivel de unitate
pentru anul ................
Nr.cr
t.

Nume si prenume

Semnatura

(se intoduc randuri suplimentare sau se


scot cu click dreapta, incert row/delete
row)

8
3

10

11