You are on page 1of 24

Nae tma: Vyrme za hranice

slo 4/2016

ARCHA

foto Michala K. Rocmanov

Zpravodaj ovchov avyuit volnho asu dt amldee

#zabalto avyje na #workcamp


Pedstavujeme: Mlad oban, z.s.
Rozhovor se zahraninm sekretem RDM

vodnk
Zpravodaj
RDM ovchov
avyuit volnho
asu dt
amldee

Foto INEX-SDA

Vyrme za hranice

svch domov, rodin, zem, vlastnch


monost, sv odvahy, fantazie, veho
poznanho i zaitch pedstav, e ns u
pece jen tak nco nepekvap. Za hranice naich znalost ns posouv i zkuenost ostatnch, kter ns me inspirovat
kvlastnmu kroku do neznma.
Marijsko, Marij El je republika na vchod evropsk sti Ruska, le na Volze, 300
kilometr na vchod od Ninho Novgorodu, zpadn od Tatarstnu a severn
od uvaska. Jejm hlavnm mstem je
Jokar Ola, kam se na osm msc vydal
n dobrovolnk Honza. Zail zde nejen
typickou ruskou zimu se snhem jet
na konci dubna, v hlubokch lesch tajgy
stavl dtsk tbor atak putoval kjezeru
Bajkal. Hlavn ale il apracoval vruskm
oblastnm mst, kter paradoxn psob
sp jihoevropsky, dky starostov zlib
vitalsk renesanci, ale kde je itak kad
cizinec povaovn vcemn za celebritu.
Honza pracoval vneziskovce spznanm
nzvem Opora. Pvodn mylenka hostitelskho projektu vOpoe byla, e povede
pravideln workshopy pro dti a mlde
na tma lidskch prv, ale v dob tamn
ekonomick apolitick krize se tato mylenka nakonec ukzala jako pli ambicizn. Led, na kterm pracuj mstn neziskovky, je na rozdl od ledu na zamrzl
Volze velmi tenk. Honza k, e se lovk
me nauit mnohmu prv dky neekan anedobrovoln zmn plnu, improvizaci ivlastnm chybm, kter nm otevou
oi, abychom byli citlivj k realit mst,
do kterch jsme pijeli sambic pomhat.
Za hranice starho kontinentu, do severoirskho Greenhillu u msta Newcastle,
kter je vyhlenm pmoskm letoviskem na pobe Irskho moe a na pat
mlnch Mournskch hor, se vydal n dal dobrovolnk, Radek. Msto Newcastle je
a magicky usazen vnrui drsnch hor
aod moe smrem kDundrumskmu zlivu ho oddluj ti mle psku barvy blho
zlata. Tuto oblast Severnho Irska vykresluje irsk bard William Percy French jako

jedno z nejkrsnjch pobench mst


celch Britskch ostrov. Psen duny,
kamenn zdky, skryt jeskyn a prrvy
v horch, dole hospody, hospdky, bary
a nron restaurace, zal slva mstsk
promendy avudyptomn slan vtr. Do
tohoto msta se vydal n dobrovolnk na
letn seznu pracovat s dtmi v outdoorovm centru YMCA. Jako mnoz jin iRadek potvrd, e Irov jsou vyhlen svou
dobrosrdenost, aa izolovan ostrovan,
pesto jsou nad pomry laskav k cizincm, mil avdn za kadou pomoc. Tak
jako se skupina mezinrodnch dobrovolnk sna vytvet nezapomenuteln lto
pro dti, zamstnanci Greenhillu astarousedlci se zase sna udlat tot pro dobrovolnky.
Na hranice tolerance a porozumn se
vydala nae tet dobrovolnice, Btka. Jejm pbhem je cesta, kter je pedevm
osobn pout. Btka odjela do panlsk
Maraceny pracovat do centra mldee
jako administrtor evropskch projekt.
Jej cesta ale neekan brzy a pes jej
veker snaen vedla dl a stala se z n
pou na proslulm Caminu de Santiago.
Svatojakubsk pou, kter je ji po tiscilet
tradin inician cestou, je vpravou ze
svta iluze a zdn do svta skutenosti
avnosti, od vldy smrti kivotu, od lovka kBohu. Vtomto ppad od vypt
sil k uklidnn, oberstven a obnoven
ivotnho optimismu ve spolenosti sebe
sama nebo nhodnch poutnk. Pestrobarevnou pou doplnila Btka nakonec
dal naprosto specifickou zkuenost zkomunity sbra jablek na jihu Anglie.
A u je clem na vpravy za hranice prce, sluba, nov zitky, zskn novch
ptel, zdokonalen cizho jazyka nebo
hledn sebe sama a svch monost, vyst nakonec vnvrat dom, kter ssebou
me pinst poznn zdaleka pevyujc
zkuenost ze zahrani.
Peji nm, a jsou tato poznn pzniv.
Iva pkov, sekret pro zahrani
YMCA vR

Registrace
Ministerstvem
kultury: MK R 8135
Tematick skupina 13/A8,
ISSN 1212 5016
Podvn novinovch zsilek
povoleno eskou potou, s.p.,
odtpn zvod Peprava,
.j. 1259 / 99
zedne29.3.1999
Redakce:
Ji Majer vedoucredaktor
Adresa redakce:
esk rada dt amldee,
Senovn nmst 977/24,
11000 Praha 1
tel.: 211222870
e-mail: archa@crdm.cz
IO: 68379439
Sazba alito
Michala K. Rocmanov,
akad. mal.
Tiskne REFOS, Praha
17. ronk
Toto slo vylo vervnu 2016.
Fotografie zarchivu RDM
ajejch lenskch organizac.
Foto na tituln stran
Michala K. Rocmanov:
Jeden zworkshop na
#EYE2016
Zpravodaj Archa je nekomern
tiskovinou, kter nen urena
kprodeji.
Tisk zpravodaje finann
podpoilo Ministerstvo kolstv,
mldee atlovchovy.
Podrobn informace
kezpravodaji Archa lze nalzt
na http://archa.crdm.cz

Nae tma
Tomci vyrej za hranice

Tak jen namtkou zjnovho sla 2015


tomci zoddlu Javory vyrazili do nmeckho Annabergu na nvtvu saskch ptel, frdlantt tomci navtvili
slovensk sraz turist ve Velkm Mederu, po Balknu se prohnlo opavsk
Kadao, zatmco Sviti z Roztok brzdili
francouzsk eky arakousk sraz tomk vyrazily podpoit oddly TOM moudk z Ostravy, TOM Vsetn a opavsk
Kadao.
Tomk z oddlu Maracaibo vyrazil jako
dobrovolnk do ukrajinskho Mukaeva
ast pedsednictva asociace podnikla
vydaenou expedici do Skotska.
A do Grnska se loskho roku vypravil kralupsk oddl Vltavsk paprsek.

dti tbory. V Bantu jsme neili jen


sami pro sebe, asnaili jsme se co nejvc poznat mstn lidi a proniknout do
zdejho zpsobu ivota. V Eibentle
jsme tak organizovali rznorod aktivity pro dti: deskov hry, vyrbn figurek zplsti, tvoen originlnch pohled,
hudebn workshop amnoho dalho.
Spolupracovali jsme i s organizto-

Jarka Bednov, TOM Svy

Azahranin plny
tomk na lto 2016?

Prask Svy vyletly do rumunskho


Bantu. Navzaly tak na tradin cesty
za eskmi krajany, kter zapoaly ji
v roce 2008. Tehdy pipravil ostravsk
TOM Przkumnk pro esk dti ijc
v Bantu prvn letn tbor. Pro velk
spch se tbory v Bantu po nkolik
let opakovaly.
O putovn praskho oddlu Svy si
mete pest krtk pspvek:

Do rumunskho Bantu se letos vyprav tomci z opavskho Kadaa, kte


oprzdninch zvldnou ioutdoorovou
vpravu do Rakouska, Nmecka, Itlie
a vcarska. Nkolik oddl vyr na
Slovensko, do Nizozem se chystaj otrokovit tomci. Skotsko navtv TOM
Stelka z Orlov, Francii oddl Racek
z Brna. Na sraz rakouskch tomk se
vyprav TOM moudci. Na seznamu
cest nechyb Ukrajina, Maarsko i
Nmecko. Roztot Sviti maj ji plavbu po chorvatskch ekch spn za
sebou.

Svy vBantu

Dky podpoe sted se prask oddl


Svy mohl v lt vypravit za krajany
do rumunskho Bantu. Dti spolen
s vedoucmi proily tden pln nezapomenutelnch zitk vetn plavby
lokou po Dunaji. Navtvili jsme tyi
esk vesnice: Svatou Helenu, Gernk,
Rovensko a Eibentl. Obdivovali jsme
nae pedchdce z ad tomk, kte
ped lety podali vBantu pro mstn

uspodali ped odjezdem sbrku vc


pro bantsk dti a odvezli krajanm
nkolik krabic kolnch pomcek, sportovnho vybaven nebo vtvarnch poteb. Drky pro dti pispla iAsociace
TOM. Ve se na mst ihned roztdilo
abrzy rozdvalo.
Pochody mezi vesnicemi byly mnohdy
nron, hlavn kvli extrmnm vkyvm v poas, od lenho slejvku po
straliv vedro Ale Svy vechno bjen zvldly. Bant jsme si vichni na
prvn pohled zamilovali avme, e se
tam jet nkdy v budoucnu vypravme!

Foto archiv Asociace TOM

Za hranice vyrej tomci asto ardi. Nejlepm asem ktomu jsou


jednoznan letn przdniny. Zalistujeme-li asocianm asopisem
Tomk, kter vychz po przdninch vjnu, doteme se ospoust
zajmavch zahraninch vprav, ovletech, srazech aexpedicch.

ry hudebnho festivalu Bant, kterm


tmto jet jednou dkujeme za pomoc
a podporu pi plnovn naeho dobrodrustv. Dky nim jsme tak vPraze

Vem oddlm pejeme vydaen cesty


v zahrani i u ns, mnoho cestovatelskch zitk aastn nvraty dom.
(st)

Nae tma
DofE vyr za hranice

Foto archiv DofE

Akoliv astnci Mezinrodn ceny vvody zEdinburghu (DofE) asto


napluj sv vzvy acle na zem R, mnoz znaich souasnch
participant, ale tak spnch absolvent, se dky DofE podvali do
zahrani. Amnohdy si tak odnesli zitky na cel ivot.

Stejn tomu je tak v ppad Terezy


Fojtkov a Romana Jordna, kte se
nejen spn poprali se svmi expedicemi, ale vydali se na pedn ocenn pmo do Buckinghamskho palce
vLondn!
Zanme vak popoad. Co vlastn
Mezinrodn cena vvody zEdinburghu
(DofE) pesn pedstavuje?
Jedn se o celosvtov ocenn pro
mlad lidi ve vku od 14 do 24 let,
kter je motivuje a podporuje v jejich
osobnm rozvoji. Mlad lid si stanovuj
cle vpti oblastech talentu, sportu,
dobrovolnictv, expedici aakci spobytem a s pomoc dosplho mentora
usiluj ojejich splnn. Pipomeme, e
vechny aktivity se pln zrove. Po celm svt se zapojily miliony student,
vR se DofE astn ji 1300 mladch
lid. Nadaci zaloil Princ Philip, vvoda
z Edinburghu v roce 1956, a letos tak
slav 60 let sv existence. V esk republice psob ji 20 let.
Prv v rmci oslav 60. vro bylo
v kvtnu v Buckinghamskm palci
Princem Philipem ocenno 1000 mladch lid, kte splnili zlatou, tedy nejvy anejnronj rove programu,
bhem kter se ve vybranch aktivitch zlepovali po dobu minimln 18
msc. A tady se u dostvme zpt
kTereze aRomanovi, zmnnm vvodu, protoe jsou to prv oni dva, kte
byli vybrni mezi 15 Evropan, mohli se
astnit ceremonie vLondn, areprezentovat tak nejen to, co vrmci DofE
dokzali, ale isamotnou eskou republiku!
Tereza se v programu vnovala napklad boulderingu a snowboardingu i

psan lnk a naten vide. V rmci


dobrovolnickch aktivit pispla k realizaci projektu Walkthrough Gallery na
podporu mladch umlc, vedla dti
ve skautskm oddle a stala se aktivn
lenkou Studentskho parlamentu. Roman se bhem programu znovu zapojil
do fotbalovho tmu, zlepoval se ve
zpvu, se kolnm sborem navtvil napklad Polsko, Rumunsko nebo Srbsko,
a byl dokonce soust amatrskho
muziklu, kter ml 16 reprz. Dobrovoln pomh v domov dchodc
i u adatele o azyl etinu. V rmci
expedic se pak vydal do hor vnkolika
zemch Evropy.

Ji dve, na sklonku roku 2015, dokzal spn absolvent Mezinrodn


ceny vvody zEdinburghu (DofE) Luk
Kotlr, e dtsk domov ani romsk nrodnost nemus bt vivot pekkou.
V hlavnm mst Spojenho krlovstv
reprezentoval R na vznamn spoleensk udlosti zamen na podporu
specilnch projekt DofE, kterou hostila Jeho krlovsk vsost princ Edward,

hrab z Wessexu, s manelkou Sophi,


hrabnkou zWessexu.
Nejsou to vak jen cesty za krlovskou
rodinou do Londna, v rmci kterch
se astnici v rmci DofE podvaj za
hranice. Dvodem je pedevm dobrodrun expedice, kterou je nutn splnit
k zskn ocenn a dky n absolventi
vdy objevuj zajmav a dobrodrun msta, a to nejen na naem zem,
ale tak v zahrani. Jen pro ilustraci
lze uvst expedice, je se vpechozch
letech uskutenily vLitv, Armnii, Rumunsku, Finsku nebo Rakousku. Ba co
vc, hned nkolik dalch dobrodrustv
za hranicemi ek na nkter astnky tak letos, ato u za nkolik tdn!
Dm dti amldee vMlad Boleslavi
se svmi studenty napklad plnuje
cestu do Chorvatska, kde probhne expedice uPlitvickch jezer. Onco dle
na sever, k nejvy slovinsk hoe Triglavu, se vyprav studenti Riverside International School, studenti Open Gate
se chystaj na prozkoumn rumunsk
sti Bantu. A to nejlep nakonec!
Studenti nkolika plzeskch gymnzi,
azrove astnk DofE, se pipravuj
na srpnovou expedici voblasti Malho
Tibetu v Himaljch, a to tak s vozkem Janem Krauskopfem, kterho
si jist pamatujete znedvn televizn
show Stardance.
Zajist bude zajmav sledovat pbhy
azitky vech, kte se na dobrodrun expedice vydaj, apoznaj tak nejen
dal kus svta, ale nau se, co znamen poradit si na expedici vdivok prod. Ale otom teba zase pt, mon
prv ovs.
Martin Batko

Nae tma
Dobrovolnick lto vzahrani:
#zabalto avyje na #workcamp
Pidej se karcheologickm vykopvkm ve panlsku, zapoj se do pprav
festivalu ve francouzsk vesnici nebo do oprav stedovkho hradu vNmecku...
Poje vlt na dobrovolnick projekt anudit se rozhodn nebude.

Co je vlastn
workcamp?

Workcamp je dvou- a ttdenn dobrovolnick projekt, kde spolu pracuje


atrv voln as skupina dobrovolnk
zrznch kout svta. Je to jedinen
pleitost poznat rzn zem a jejich
kulturu zpln nov perspektivy, podpoit svou prac veejn prospn projekt anauit se nov vci, poznat zajmav lidi isebe sama.
Obrovskm zitkem a pekvapenm
pro m bylo, jak se i v dnen hektick dob doke 14 lid zrznch zem
spojit audlat nco, co pinese druhm
radost, ani by za to byli njak finann odmnni. ast na workcampu mi
dala monost poznat nov prosted,
kulturu a ivot na francouzsk vesnici,
kde byli vichni neuviteln vstcn
a mli upmnou radost z na prce.
Zrove jsem si tak vyzkouela zpsob ivota vrozmanit skupin lid, kdy
urit chvle nebyly pln snadn, ale
pesto jsme si vdy dokzali vyjt vstc
anauili se jednat tak, aby to neubliovalo nikomu druhmu, k osv dobrovolnick zkuenosti Karolna, kter se
loni vydala na renovan workcamp do
Genainville ve Francii. Letos pro zmnu

zam do nrodnho parku vLitv.


S ostatnmi dobrovolnky budete spolen komunikovat
vtinou v anglitin, ale nkdy naraz tak na projekty
v nmin, francouztin, panltin
i v jinm jazyce. O ubytovn a stravovn se strachovat nemus, zajist je
zahranin organizace na mst. Mon
bude mt ale pleitost pedvst sv
kulinsk umn apodlit se sostatnmi oten nejlep recept na bramborky. Na tob je pak zajitn si cesty na
workcamp azptky apipojitn.

Dobrovolnictv
vgloblnch
souvislostech

Ikdy vtina eskch dobrovolnk vyjd na workcampy vrmci svho nejbliho okol, tedy po Evrop, me
vrmci tzv. Cyklu globlnho dobrovolnictv vyjet na projekt tak do Stedn
aJin Ameriky, Afriky nebo Asie.
Workcamp vTanznii se pro mne stal
prostedkem kvzjemnmu uen, sdlen zkuenost anzor, bourn zaitch pedstav, stal se t prvodcem
tanzanskou kulturou, prodou ajejmi
dennodennmi rituly, a v neposledn
ad mi pinesl spoustu radosti, ostatn jako kad jin workcamp, k osv
zkuenosti zTanznie Lucie.
O jejich zitcch si me pest na
http://inexsda.blogspot.cz.
Najde tam idal pbhy dobrovolnk zjejich cest po celm svt.

Ajak na to?
Je to jednoduch!

Vtina dobrovolnickch projekt vzahrani je otevena vem nad 18 let.


Existuje ale i ada projekt pro teenagery (1517 let) nebo naden rodiny
s dtmi. V databzi dobrovolnickch
projekt na www.inexsda.cz si me
vybrat workcampy podle vku, zamen dobrovolnick prce, dlky trvn,
termnu nebo zem.
Svoje odhodln vydat se za dobrovolnickm dobrodrustvm potvrd registranm poplatkem a do 2 a 3 tdn
bude vdt, jak to dopadlo. Vtina
pihlek je ale spnch atm kad si ten svj projekt najde.

Foto INEX-SDA

Pomhej vnrodnm parku vIrsku nebo


piprav nezapomenuteln przdninov
zitky pro dti vEstonsku.
Pozn svt i sm sebe, zajmav lidi,
zsk spoustu zkuenost anevednch
zitk anavc me pidat ruku kdlu
pi smysluplnm projektu. To vechno
amnohem vc me bt workcamp!

Kdo za tm stoj?

INEX Sdruen dobrovolnch aktivit


je nevldn neziskov organizace, kter se od roku 1991 zabv mezinrodnm dobrovolnictvm a mezikulturnm
vzdlvnm. Nam poslnm je prostednictvm dobrovolnickch projekt, vzdlvacch program a kampan
podporovat rozvoj tolerantn oteven
spolenosti a aktivnho odpovdnho
pstupu kokolnmu svtu nejen vechch, ale ina celm svt. Jsme leny
mezinrodnch st (nap. Aliance evropskch dobrovolnickch organizac),
dky kterm ti meme nabdnout dobrovolnick projekty naich zahraninch
partner.
No nezn to pesn jako nco, co hled? Dobrovolnictv u ek! #Zabalto
avyje na #workcamp!
Monika Urbkov

Nae tma
#EYE2016
Druh ronk Evropskho setkn mldee (EYE 2016) vEvropskm
parlamentu ve trasburku probhl ve dnech 20.21. kvtna.
Mottem setkn bylo Spolen to meme zmnit.

Foto Michala K. Rocmanov

Setkn se astnilo vce ne 7000 mladch Evropan ve vku 1630 let. Mli jedinenou pleitost ktomu, aby vyslovili
sv nzory apodlili se osv npady kbudoucnosti Evropsk unie idalch tmat dotkajcch se ivota mladch lid.

Na EYE 2016 mli mlad lid monost


vyzkouet si, jak se ct evropt poslanci pi hlasovn teba o uprchlcch,
ale tak se v destkch malch workshop vYO! Village seznmit stm, co
pl mlad lidi jinde vEvrop...

European Youth Event je ohromn


akce, z kter si kad odveze to, co
oekval, i snad poadoval sta se
jen zapojit.
Krom zajmavch rozprav a sovn
jsme pi cest zvldli i men teambuildingovou aktivitu vmnu porouchanho kola. Po pjezdu probhlo
krtk seznmen s alsaskou kuchyn
vmstnm pohotn.
Zatek EYE rno nsledujcho dne
probhl velkolep vkulisch Evropskho parlamentu s ast nkolika tisc
mladch lid z cel Evropy. Cel dva
dny bylo mon navtvovat rozmanit

workshopy vnujc se rozvoji jak jednotlivce, tak ispolenosti workshopy,


zkterch informace, poskytnut astnky, poputuj ido nkterch zvbor
Evropskho parlamentu, mezi nae
poslance. Program byl intenzivn, a u
nkdo zvolil monost astnit se velkho potu aktivit, nebo se vklidnm
aptelskm prosted multikulturnho
trasburku vnoval seznamovn sdalmi mladmi anadenmi lidmi. Akce
vyvrcholila velkm koncertem, kde se
do rytmu ska vlnil spolen dav mladch lid ze vech kout Evropy.
Vclav K

Nae delegace pod hlavikou RDM


vyrela v mal skupince z Prahy do
trasburku... Pro m, jakoto zstupce Erasmus Student Network Czech
Republic, bylo EYE 2016 skvlou pleitost, jak nahldnout do prosted
ostatnch mldenickch organizac.
Co se tk pednek aworkshop na
EYE, tak naplnily m oekvn. Jedn
se o ohromnou udlost pro vce ne
7000 lid, co u samo o sob naznauje, e program bude pouze povrchn a povtinou informativn. Na tom
samozejm nen nic patnho, protoe pro mnoho lid je prv pedsta-

Nae tma

ven danho problmu velice dleit.


Osobn bych ale preferoval networking
zaloen prv na zvolench workshopech. Spe ne question round bych
ocenil speed dating mezi astnky
mench workshop, na zklad kterho by mohli vichni dle diskutovat
dan problm.
Celkov atmosfra trasburku a prosted Evropskho parlamentu ve mn
zanechaly velice pozitivn dojem anamotivovaly m kdal innosti vrmci
European Youth Forum.
Ahlavn jsem ctil, e hlas mladch m
opravdu vznam pro budoucnost Evropy atm ns vech.
Ji Beran

Stojm u na dodvky, seznamuji se


s lidmi, s ktermi jedu a kter vidm

poprv a tm se na to, co m ek.


Sbliuje ns spolen dlouh cesta
a vesel phoda jak jinak nazvat
vmnu kola kdesi na nmeck dlnici.
Apak u Francie, trasburk, ubytovn,
pozdn veee adobrou noc a jsme
na ztek odpoat.
Rno zan EYE. Jet ped oficilnm
zahjenm ns n vedouc vpravy
Honza Cieslar bere na prohldku prostor Evropskho parlamentu kancele europoslankyn, snmovnho slu
Hemicycle i sten terasy, odkud je
ndhern vhled na msto. Po zahjen auvtn astnk zan celodenn
koloto pednek, diskuz, workshop. Nae skupinka se pomalu rozdluje
azmenuje, jak kad m na sv aktivity, aby se zhy zase rozrostla onov
znm. Veer pak trvme prochzkou

historickm centrem msta adebatou


o ns, naich organizacch, ve kterch
psobme, oEYE aoEP celkov.
Vsobotu rno se koloto rozt nanovo. Dal pednky, workshopy, diskuze... Obd vmstn restauraci, nvtva stnk s programem a diskuzemi
v YO! Village. Odpoledne jet rychle
do msta, poslat nezbytn pohledy
zcest anakoupit dreky dom. Veer
ns ek koncert apotom u jen non
cesta dom. Rno jsme zptky vPraze,
odkud se vichni rozjdj dom.
Bylo to krsn, koda e tak krtk.
Velk dky RDM za zorganizovn azajitn cesty a vem, co se podleli na
letonm EYE.
Jan Majzlk

Fotoo Michala K. Rocmanov

Na EYE 2016 bylo asi 150 mladch lid zR. Atak jsme tam mli sv spkry: Zuzana Vankov aPavel Trantina se astnili jednoho zkulatch stol, kter se snail vkrtkosti pedstavit studii oorganizacch mldee ajejich monostech...

Vce na www.eye2016.eu (anglicky)

Setkvn mladch hasi nap Evropou


Dobrovoln hasii pracuj smladou generac nap Evropou.
Ve sportovn oblasti dokonce celosvtov, atak m mlad generace
monost setkvat se na rznch vznamnch akcch.
Je celkem obvykl, e zvlt phranin sbory dobrovolnch hasi navazuj drubu s hasii ze sousedn
zem a podaj spolen nejrznj
podniky, tak jako tomu je napklad
v Nanech na Plzesku. Mstn hasii spolupracuj s kolegy z nmeckho
msta Zeulenroda aorganizuj spolen setkn nebo letn tbory pro mlad
hasie.
Sdruen hasi ech, Moravy a Slezska (SH MS) je prostednictvm eskho nrodnho vboru CTIF lenem Me-

zinrodnho technickho komittu pro


prevenci ahaen poru (CTIF) atak
Mezinrodn sportovn federace hasi
azchran (MSFHZ).
Ob tyto instituce zatiuj celou adu
mezinrodnch akc spoleenskho,
vzdlvacho i sportovnho charakteru.
Vposlednch letech zaznamenala esk
hasisk mlde vznamn spchy na
mezinrodn scn, ato zejmna vhasiskm sportu. Pokud se ohldneme

za sportovn sezonou minulho roku,


nen spch mlo. Vervenci probhla v polskm Opole 20. Mezinrodn
sout mladch hasi v disciplnch
CTIF. eskou republiku reprezentovala
drustva SDH Pskov Lhota vkategorii
dvky a SDH Ponikl ve smen kategorii, kter je dle mezinrodnho du
soutn zalenna vkategorii chlapc.
Vcelkovm tovn 45 drustev z23
stt se smen tm zPonikl umstil
na 9. mst ve sv kategorii advata
zPskov Lhoty dokzala dokonce pro

Nae tma

Foto archiv SH MS

eskou republiku vybojovat zlatou medaili ve sv kategorii. Hasisk olympida v Opoli byla oslavou hasiskho mldenickho sportu, a to nejen
ve sv soutn sti; sportovci mli
monost navtvit vstavy a kulturn
programy jednotlivch zem a byl pro
n pipraven bohat doprovodn program. Dal takov setkn se uskuten
vroce 2017 vRakouskm Villachu.
Jen za pr tdn se konalo Mistrovstv svta vpornm sportu dorostu
ajunior vbloruskm mst Grodno,
kterho se zastnilo 29 drustev z12
stt ve tyech kategorich. esk hasisk mlde pistoupila kzvodu velmi odhodlan. Nejspnj kategori
se tentokrt stali dorostenci, kte dokzali navzat na svj mistrovsk triumf
z roku 2013 z Podolsku, i v Blorusku
doshli na metu nejvy astali se mistry svta. Jejich kolegyn zdorosteneckho tmu obsadily 4. msto, junioi do
23 let pak msto druh ajuniorky tet.
Ivletonm roce se reprezentan tmy
pipravuj na Mistrovstv svta v pornm sportu. Jednm z ppravnch
zvod je nap. Visegradsk pohr pro
kategorie dorostenc. Jde o projekt
zamen na vzjemnou vmnu zkuenost mladch lid, na rozvoj sportu
a mezinrodn spoluprce i vzjemn

participace mezi temi zakladateli projektu: esk republika, Slovensko, Polsko. Druh ronk byl zahjen 1. kvtna
varelu Hasiskho zchrannho sboru Moravskoslezskho kraje vOstravPorub apipojila se idal zahranin
delegace, tentokrt z Lotyska. Drustva tam zvodila v disciplnch Bh
na 100 metr pekkami aVstup na
cvinou v. Celkem se zastnilo tm 100 zvodnk azvodnic. Druh
setkn se uskutenilo 13.15. kvtna
v polsk Toruni, kde ji jmenovanou
tveici doplnili jet kolegov zChorvatska. Otom, e esk vprava dorostenek byla velespn, svd fakt, e
zcelkovho monho potu 24 medail
pat 14 prv eskm dvatm.

Jinou pleitost k mezinrodn spoluprci pedstavuj mezinrodn tbory


asetkvn mldee. Vesk republice se tradin kon Mezinrodn letn tbor mladch hasi v Jnskch
Koupelch, kde se schzej dti zesk
republiky, Slovenska, Polska aUkrajiny.
Vloskm roce spolen proily setkn s tmatem Nmonch a objevitelskch cest avletonm roce se chyst
Indinsk lto.
Vervenci se vyprav vprava mladch
hasi zJevka na mezinrodn tbor
International Rescue do finskho Padasjoki mezi Helsinkami a UUsimouu.
Letn stanov tbor je umstn vbvalm vojenskm prostoru, kde vzniklo
cviit pro hasie. Jedn se ovzdlvac tbor pro mlad hasie ve vku 7
a 17 let nabzejc trninky ahasisk
aktivity v zchranskm kurzu, jeho
soust jsou samozejm tak volnoasov aktivity. Oekvno je na pt
set astnk.
Aktuln se v italskm Trentu 4. a
8.kvtna 2016 uskutenilo ji 13. Sympozium hasisk mldee, kterho se
astnili zstupci 13 stt. Za SHMS
se zastnili spn reprezentanti

z 20. Mezinrodn soute mladch


hasi v polsk Opoli, mlad hasii ze
Sboru dobrovolnch hasi Ponikl
(okr. Semily) Tom Prko, Frantiek
Erlebach, Krytof Hjek ajejich vedouc
Eva urdov.
Tmatem sympozia byly monosti zalenn mladch hasi mezi dospl
hasie, resp. problematika pechodu
mladch hasi mezi dospl hasie.
astnci sympozia si vyslechli jeden
hlavn refert a podstatn st jejich
innosti spovala v tmov prci ve
skupinch formou workshop. Zstupci R spolen s Polskem vedli workshop stmatem Vkov kategorie mladch hasi v jednotlivch hasiskch
svazech. Pedstaven tam byl ilustran
film SH MS oprci sdtmi pedkolnho vku ppravkou.
Zvlt nadchzejc letn msce jsou
obdob bohat na setkvn dt amldee doma ivzahrani. Proto jim pejeme nejen spn sportovn kln,
ale i pjemn setkvn a navazovn
ptelstv.
Jaroslava erdlov
tiskov mluv SH MS

Nae tma
Dleit hranice nejsou vidt
Na toto msto by se jist hodil lnek jen omezinrodn
innosti Pionra. Vdy co jinho se skrv za tmatem
vyrme za hranice? Sta se ale nad tou otzkou jen troku
zamyslet aodpovdi se zanou pmo hrnout
Kdo je pionr?

e se n spolek jmenuje po prkopncch, kte asto pekraovali hranice narsovan na mapch, ale nejsp
jet astji ty vnitn, kdy museli elit
obavm, samot, nouzi a nepohodl
to nen dn nhoda. Mnoha zpsoby
se sname, aby nzev Pionr nebyl jen
slovo. Sta se podvat na nkter zIdel Pionra: Pekonn (a u strachu
pi hldce nebo bojovce, ostychu, pesvden, e nco nejde), Ptelstv
(mezi dtmi voddle, ale asto ivpartnerskch organizacch z jinch zem),
Poznn (neustl posouvn obzor),
Pomoc (pekroen hranic vlastnho pseku, zjem oir spoleenstv).

e to zn jen jako ei? Nkomu, kdo


nev, co za nimi skuten je, mon
ano. Pionrsk motto Dobrodrustv
na mru se ale jasn odr v praxi
oddl aotevench klub. Nestanovujeme hranice, kdo knm sm akdo ne;
kad, kdo chce, si uns me zat to
svoje dobrodrustv, protoe npl pionrskch oddl je opravdu rozmanit.
Nejde ale jen o zjmy a o to, co koho
bav. ada dt m pote, kter jim vivot komplikuj spoustu vc, mme na
mysli tzv. dti se specilnmi potebami
ve vzdlvn. My se pomoc program
zcyklu Vpravy za poznnm (kter vzely zprojektu Klen, financovanho Evropskm socilnm fondem arozpotem
R) sname, aby alespo cestu k innosti voddlech mly snadnou. Odstraujeme pomyslnou hranici, kter kala:
tohle pro tebe nen, aukazujeme, e
kdy se chce, tak to jde. e vyrazit spartou kamard za novmi nevednmi
zitky mou skuten vichni

Vyrme za hranice
Akam se za takovmi zitky vypravit?
Co teba Mars? Nebo doba ledov? Divok zpad? Bradavice? Nebo mon
Robinsonv ostrov? dn problm!
Kdyby rzn druhy innosti zvodily
v pekonvn vech monch hranic,
nepochybn by zvtzily tbory. Celotborov hry ns berou na cesty vase

i prostoru, umouj dtem provat


neuviteln pbhy i poznvat nai
historii aprodu. U je opustit vedn
svt a vypravit se na cesty ve vlastn
fantazii.
Tbory jsou tak skvlou kolou samostatnosti i tmov spoluprce, nabzej
spoustu monost pekonat strach i
ostych. Jsou ale i pleitost vyzkouet
nov vci, prot dobrodrustv vprod, poznat nov podoby kamardstv.
Pionr takovch tbor pod kad
rok tyi stovky azjem on nejen trv,
ale roste

Aco to zahrani?
Nejde nezmnit, e i za ty hranice doslovn sttn vyrej pioni docela
asto. sten dky naemu lenstv
v mezinrodn sten organizaci IFMSEI, kter napklad vlt letonho roku
pod mezinrodn tbor v Nmecku
anae vprava na nm nebude chybt.
ada skupin a oddl m i sv pm
kontakty a vyr na dvoustrann v-

mny. Dal si prost rdi udlaj trochu


del vpravu napklad Vi ze Stre
pod Ralskem loni courali po rumunskch horch.

Foto archiv Pionra

Vpravy za poznnm

Posouvme hranice
Pionr nabz mnoho zpsob, jak vyrazit za hranice. Ty nejdleitj mme
v sob. Takov zitky, jako pekonn
strachu pi prvn non bojovce nebo
hldce, potlaen zvrat azdoln pekky, kterou u ostatn hrav peskkali, pekousnut ostychu na prvn oddlov schzce, nebo zjitn, e spt pod
irkem nen sci-fi adokonce to ani nebol. To jsou poklady, kter nm u nikdo
nevezme. Jsou to pekonan aokus dl
posunut hranice. Ikdy nejsou vidt, je
dleit onich vdt azjejich pekraovn tit, posouvat se dl, vce smry.
To je podstatnou soust vestrannho
rozvoje osobnosti dt, okter se pi vchov vPionru sname.
Jakub Konek

Rozhovor
Lb se mi atmosfra mezinrodnch akc

Foto Ji Majer aarchiv Marka Krajiho

Srdenost, ochota ke spoluprci asnaha hledat spolen een.


Rz mezinrodnch akc, jich se sten organizace naich dtskch
amldenickch spolk astn, nebo je dokonce sama podnik, zaujal
zahraninho sekrete RDM Marka Krajiho natolik, e se stal obrazn
eeno jeho dennm chlebem.

10

Co vechno vlastn obn pozice zahraninho sekrete, kterou v esk


rad dt amldee zastv?
Pedevm jde o vytven, udrovn
a rozvjen kontakt se zahraninmi
partnery aspolupracovnky RDM.
Dle em nejastji zajiovn asti
zstupc RDM, jejch lenskch organizac aesk mldee jako takov na
zahraninch a mezinrodnch akcch,
co zahrnuje nap. koupi apedn letenek, poskytnut vech potebnch
informac apodklad astnkm, vytovn zahraninch cest iuveejnn zprv od astnk na zahraninm
webu RDM: http://zahranici.crdm.cz.
Dleit je iinformovn esk mldee odn vzahrani zprostedkovn
pozvnek na mezinrodn akce, monosti zapojen do rznch przkum
a ovlivovn politiky vi mldei
zejmna v evropskm kontextu. Na
nkterch akcch tak pmo zastupuji
RDM.
Vppad zahraninch nvtv vkanceli RDM jim pedstavuji nai strukturu, innost aprojekty.
V neposledn ad se dky sv prci
setkvm s mnoha zajmavmi lidmi,
podlm se na inspirativnch mezinrodnch projektech, ankter dokonce
pmo organizuji.

sRadou hnut mldee vIzraeli. Myslm, e se nm za uplynulch est let


povedlo vznamn pispt k rozvoji
ptelskch vztah s touto fascinujc zem v oblasti mldee. Vmna
astnkm inm kadoron pin
krom inspirace a informac i dvku
naden do dal prce na zahranin
agend. Za vznamnou povauji isvou
ast na mnoha akcch rozvjejcch
esko-nmeckou spoluprci v oblasti
mimokoln prce s dtmi a mlde.
Dleitm pnosem pro nai prezentaci mezi spolupracujcmi evropskmi nrodnmi radami mldee bylo
i uspodn setkn platformy BBC+
Evropskho fra mldee vPraze.
Jak momenty pokld za urujc
pro sv rozhodnut vnovat se prv
zahranin agend?
Myslm, e prapvodn za tm stoj
m obliba cizch jazyk, jejich studium
ji od zkladn koly asnaha vyut je
ivpraxi.
Kter ze zahraninch akc, na nich
ses pi svm psoben v esk rad
podlel, pokld za asi nejvznamnj?
Nai vmnu vedoucch mldee

Rozhovor
Co pro Tebe vdan (zahranin) souvislosti bv nebo zkrtka nkdy
v minulosti bylo skuten hodn
obtn?
Jako vkad prci slidmi bv zejmna pi organizaci mezinrodnch projekt nkdy obtn sladit poadavky
poadatel s poadavky a monostmi astnk. V zahranin oblasti je
to navc komplikovno asto rznou
rovn znalost cizch jazyk anutnost cestovat na vt vzdlenosti, take
krom komunikace, obsahu a aktivit
mus bt kvalitn zvldnuta ilogistika.
Obas to lovka stoj dost sil anerv, ale kdy ve klapne, tak na podobn obte rychle zapomene.

Zajmavch zitk ze zahrani m


nepochybn spoustu. Me se onkter nebo nkter znich nyn podlit se teni Archy?
Hezk bylo, jak ns jeden zkorejskch
astnk na vmny mldee sKorejskou republikou bhem programu
uil pst korejskm psmem. Celkov se mi lbilo, jak hezky mli Korejci
zvldnutou prezentaci sv historie,
tradic a nrodnch specifik; tady bychom se mohli hodn inspirovat. Nezapomenutelnmi jsou pro m itradin
posledn spolen veee se vemi
astnky vmny mldee sIzraelem
vdanm roce. Jsme bhem nich jako
jedna rodina, co je isohledem na to,
jak krtce se s vtinou ptomnch
lid znme, krsn zitek. Skvl byl
ovem i takov vchod Slunce nad
Mrtvm moem
Obecn mm rd atmosfru na mezinrodnch akcch v oblasti mldee
tu pevaujc srdenost, ochotu spolupracovat ahledat spolen een si
uvm.

Chtl bys Ty sm na zvr k danmu


tmatu nco dodat?
Chtl bych mladm lidem doporuit,
aby vyuvali monosti, kter se jim
v souasnosti nabzej a zapojovali se
nejen do rznch kolnch vmn nebo
studijnch pobyt, ale imezinrodnch
projekt podanch dtskmi a mldenickmi organizacemi. Poslou to
jak kjejich osobnmu rozvoji apochopen svta kolem nich, tak i k lepm
mezilidskm a mezinrodnm vzta-

hm, jakkoli to me nkomu znt jako


kli.
Mlad lid smezinrodnmi zkuenostmi toti dokou bt jednak otevenj a tolerantnj, ale dky vtmu
rozhledu ivnmavj akrititj knegativnm jevm kolem nich. Navc si
bhem mezinrodnch projekt a vmn mou ut spoustu legrace azrove vci pozitivn ovlivnit.
Za rozhovor podkoval Ji Majer
Foto archiv Marka Krajiho

Jak aktivity pesahujc hranice na


vlasti m RDM poznamenan vpomyslnm a Ty v tom opravdickm
dii na leton rok?
Krom obvyklch zleitost je to pedevm nov rozbhnut dvoulet
projekt s polskmi a litevskmi partnery zabvajc se hlednm inovativnch metod zvyovn socilnch aobanskch kompetenc mladch lid.
Hlavn npor ns vak ek ve druh
polovin z, kdy v Police budeme
spolen s mstem a dalmi partnery podat 9. esko-nmeck setkn
mldee dvacet let po vbec prvnm
takovm setkn, navc na stejnm
mst.

Zwebu Vldy R

Dne 22. kvtna 2016 se uskutenily tvrt mezivldn konzultace vld esk
republiky aSttu Izrael za pedsednictv pedsedy vldy esk Republiky pana
Bohuslava Sobotky apremira Sttu Izrael pana Benjamina Netanjahua. Ve
spolenm prohlen se mimo jin konstatuje, e Stt Izrael a esk republika pisuzuj velkou dleitost posilovn vztah mezi mlde obou zem.
Vldy chvl stvajc rove spoluprce mezi nevldnmi mldenickmi organizacemi, zejmna vmnn projekt realizovan eskou radou dt amldee aRadou mldenickho hnut vIzraeli, nedvno zahjenou spoluprci
mezi eskou radou dt amldee aIzraelskm adem pro vmnn pobyty
mldee aprojekty realizovan vrmci integrovanho programu Erasmus+
Evropsk unie.

11

Pedstavujeme
Mlad oban, z.s.
Vdob vydn tohoto sla Archy byl spolek Mlad oban, z.s. sluebn
nejmlad lenskou organizaci esk rady dt amldee. Vznikl zhruba
ped dvma lety aclem, kter si tehdy vytkl, je prostednictvm intenzivn
projektov innosti zapojovat mlad lidi do aktivit ve veejnm prostoru.

Foto archiv Mladch oban

A ukazovat jim pitom, e je nejen


mon, ale idleit se vnm realizovat. Vedlej efekt
tto innosti spov podle mnn
pedsedy spolku Vclava Ke v tom,
e kdy se zjemci do projekt Mladch oban zapojuj, ppadn je sami
organizuj, maj dky tomu monost setkvat se srznmi inspirativnmi osobnostmi. Od nich pak zskvaj potebn
informace, dle snimi pracuj aformuj
si vlastn nzory. Zskvaj iorganizan schopnosti, kter pak mohou dobe
uplatnit ve svm dalm ivot vetn
jeho profesn roviny, k Vclav K.

12

M vlastnictv medilnho koncernu


MAFRA Andrejem Babiem vliv na
obsah Lidovch novin nebo Mlad
fronty DNES? Je vpodku, kdy vysoce postaven politik vlastn nejprodvanj mdia vzemi? Kdo vytv
hoaxy apro? Jak siln je rusk propaganda vesku? Jak pracovat sinformacemi aco je to vlastn pravda?
Vte esk televizi?
Letonm vrcholem Akademie Mladch oban bude nov projekt snzvem Mdia. Tento projekt astnkm umon diskutovat s pednmi
odbornky anovini opalivch tmatech, kter ovlivuj eskou mediln scnu. Program bude pln pednek a diskuz, velkou roli budou
hrt ale i praktick workshopy, kde
si studenti pod vedenm lektor vyzkou prci televiznho zpravodaje
nebo rozhlasovho hlasatele. Od npadu na report a po finln stih.
Zwebu Mladch oban, z.s.
Za stejn, navc aktuln projekt
zmnnho spolku pokld Akademii
Mladch oban. V, e jej leton
prbh bude stejn spn jako loni,
tak dky pidan hodnot vpodob
novho projektu nazvanho vstin
Mdia.
Akademie Mladch oban se zamuje na stedokolsk studenty asna se
jim ukzat dleitost veejn dn na

mstn (projekt Municipalita), regionln (projekt Region) ana celorepublikov (projekt Republika) rovni.
V souasnosti mme po dvou letech
existence zhruba pt destek len,
zeho ve vku do dvaceti esti let jich
je ptatyicet, piblil lenskou zkladnu Mladch oban ajej strukturu Vclav K. ili je to pomrn mal
skupina a mme za to, e ti lid by
mli bt pedevm projektov aktivn.
Sname se jim tud vemon pomoci, a u vytvenm podmnek pzni-

vch pro uskutenn jejich vlastnho


projektu, nebo tm, e je pizveme do
nkterho z ji existujcch, doplnil
pedseda spolku.
Jak zdraznil, Mlad oban si zakldaj na tom, e funguj jako platforma.
To znamen, e jsme velmi oteveni
spoluprci, nebrnme se podntm
zven. V podstat kad z naich
len k nm pichz s uritmi kontakty, monostmi, npady a my se je
sname zuitkovat, uplatnit, rozvjet.
Mlad lid se dky tomu uns potkvaj, zskvaj na sebe spojen, mohou si

Pedstavujeme

mladch aktivnch lid, kte jsou vesk rad dt amldee alespo tedy
zmho pohledu velmi vtni, shrnul
jej pedseda Ale Sedlek.
Pipravil -maj-

Foto archiv Mladch oban

vzjemn pomhat. V podstat stejn


pstup hledme ivRDM. Myslme si,
e vesk rad je, ardi bychom proto
sdleli nae zkuenosti, kapacity amonosti s lenskou zkladnou RDM
atch jejch bychom naopak zase ppadn vyuili.
Pedseda esk rady dt a mldee
Ale Sedlek na dubnovm Valnm
shromdn RDM shrnul postoj
k Mladm obanm, z.s. slovy: Oni
dvaj takov nepoliticko-politick prostor mladm lidem, aby se mohli zapojovat avyjadovat se kveejnmu dn.
A u to je formou diskuz, nebo praktickch innost, kter maj vznam jak
pro mlad lidi samotn vtom, e rozvjej sv schopnosti tak pro nai spo-

lenost jako celek, ato pesahem jejich


veejn prospnch aktivit. Pro m je
na tto skupin mladch lid zajmav,
e jsou schopni se zastovat zahraninch aktivit a tam na zklad pedem dohodnutch pravidel reprezentovat zjmy esk rady dt amldee.
Domnvme se, e pro ,viditelnost
esk rady, potamo esk republiky
to svj smysl m. Take je to pklad

Rozmanit vnitn diskuse me vorganizaci probhat, protoe nen nam clem vstoupit do veejnho dn
jako mocensk celek. Jako organizace nepodporujeme konkrtn politick subjekty ani nekandidujeme do
veejnch pozic. Naopak clem organizace je bt platformou pro mlad
aktivn lidi. Podporujeme ty, kte si
individuln zvol cestu profesionlnho politika. Pro tyto leny je n
spolek vdy ptelskm amylenkov otevenm prostedm, do kterho se mohou vracet. Nae organizace tu je pro leny, nikoliv jej lenov
pro ni.
Zwebu Mladch oban, z.s.

Mlad oban,
z.s.
Strit 2
33141 Mladotice

Telefon: 775993775
Web:
www.mladiobcane.cz
E-mail:
info@mladiobcane.cz

13

Nae tma

Mezinrodn studentsk organizace AIESEC esk republika letos slav 50.


vro od svho zaloen vroce 1966. Galaveer probhl vsobotu 7. 5. 2016
vPalci ofn vPraze, kde se sjeli nejen bval asouasn lenov

Foto Jitka Jan

AIESEC esk republika slav 50 let

14

Za padest let prolo organizac mnoho


aktivnch vysokokolskch student,
kte si mohli zavzpomnat na studijn
lta a zitky s AIESEC na galaveeru
vsobotu 7. kvtna 2016 vPalci ofn
vPraze. Udlost byla urena pedevm
alumni, tedy bvalm lenm organizace z esk republiky i ze Slovenska,
isouasnm aktivnm lenm organizace. Na Galaveer zavtali tak zstupci
firem, partnei akce aorganizace.
Organizace AIESEC esk republika se
ji 50 let zamuje na rozvoj mladch
lid skrze lenstv v organizaci a zprostedkovvn zahraninch st pro
mlad lidi. Mimo nrodnho veden,
kter sdl vPraze, m vsouasn dob
12 loklnch poboek v deseti univerzitnch mstech v R. Mimo zahranin ste Global Talent aGlobal Citizen,
lenstv vorganizaci vprogramu Future
Talent tak organizuje projekty EDISON
aSPEAK! se zahraninmi stisty na zkladnch astednch kolch, atak dal udlosti sclem propojovat mlad lidi
sfiremn aneziskovou sfrou, nap. Festival karirnch pleitost Career DAYS,
YouthSpeak Forum, podnikatelskou
konferenci Symposium, konferenci Talents of Tomorrow, nebo przkum mezi
studenty The Most Desired Company
adotaznk pro mlad YouthSpeak.
AIESEC v esk republice zaloil Milo Motoka se skupinou mladch lid

vele sVclavem Balounem na Vysok


kole ekonomick vPraze vroce 1966.
Od svho zaloen se organizace velmi
rozrostla, v potcch jejm clem bylo
zprostedkovn profesn ste ve firmch vzahrani mladm lidem. Vsouasn dob m organizace irok portfolio akc a projekt, lenov AIESEC
e plno rznorodch aktivit. Zdenk
Tesrek, souasn president AIESEC
esk republika ktomuto dodv:
Sm za sebe mohu ci, e AIESEC
proel hned nkolika zsadnmi transformacemi. Vlivy externho svta ns
po celou dobu siln ovlivovaly a
u pozitivn, i negativn. Zaili jsme
pdy aspchy. Proli jsme si temnou
dobou normalizace, nsledn Sametov revoluce, kdy nm veskoslovensku

zaaly poboky vznikat jako houby po


deti a do momentu, kdy jsme msto
jedn AIESEC zem zaloili dv. Jsem
naden, e AIESEC esk republika tu
stle je, stle vem me zprostedkovat spoustu krsnch zitk.
Programem galaveera provzeli bval
lenov brnnsk poboky, Jana Meniarov a Petr Nehyba. Hudbu bhem
veera zajistil Golden Big Band Prague
vele sPetrem Soviem. Host si mohli
prohldnout prostory palce ofn, kde
bylo umstno Muzeum historie AIESEC
za poslednch 50 let. Co bylo clem akce?
Poslechnout si pbhy za poslednch
padest let, potkat se se starmi pteli, vrtit se do mladch let, zkrtka strvit pjemn veer slidmi, kter spojuje
jedno AIESEC, k hlavn organiztor
akce Viet Anh Nguyen.
AIESEC

ZRDM
Jet e jsme to pojitn od RDM mli
esk rada dt amldee svm lenskm organizacm poskytuje krom
dalch slueb tak pojitn. To se tk nejen vech len lenskch
organizac RDM, ale tak host na jejich akcch.

Na zklad statistiky pojistnch udlost


za rok 2015 lze nejen vyhodnotit efektivitu pojitn, ale tak je mono vyst
adu zajmavch fakt. Tak napklad za
losk kalendn rok bylo hleno 603
pojistnch udlost.
Jednm ze zkladnch fakt je, e 90%
pojistnch udlost (tedy raz) se
tk dtskch len organizac.
Podle data vzniku pojistnch udlost
je jasn vidt, jak aktivita asn ipoet
raz narst v kvtnu, kdy oddly vyrej do prody ave zven me tak
sportuj, akulminuje vervenci, kdy se
kon vtina letnch tbor.
Na tborech vznikla prv tvrtina raz, tedy 25%, pi pravideln innosti se

Grafy Jan Potuck

Jedn se zejmna o pojitn razov,


ale navc lze pro vedouc sjednat tak
pojitn odpovdnosti za kodu. razov pojitn je pro leny RDM poskytovno zdarma, kpojitn je mon se
pipojit ikdykoliv bhem roku. Platnost
pojitn je vdy v rozmez jednoho
kalendnho roku. Ji druhm rokem
pojitn pro organizace dt amldee
RDM poskytuje Kooperativa pojiovna a.s.

stalo 28% raz atm polovina, tedy


47%, se udla pi jin akci, kter se lenov organizac astnili.
Podle typu innosti se dl ostejn poet procent (36%) sportovn innosti

ahry azvody, zbvajcch 28% vzniklo


pi jinch innostech. Mezi nejastj
razy patily vroce 2015 podvrtnut kotnku, tedy hlezennho kloubu (80), dle
ezn atrn rny, chirurgicky oeten
itm (65) azlomeniny prst (50), podvrtnut prst (32), pohmodn hornch
konetin (31), zlomeniny konetin (22),
pohmodn dolnch konetin (20).
A prakticky ze 603 dost bylo 566
schvleno a adatelm bylo vyplaceno
pojistn to znamen, e schvleno
bylo vce ne 93% dost.
Statistiku pedstavila RDM na svm
44. Valnm shromdn 21. 4. 2016.
Vce informac o monostech pojitn
pi RDM najdete na http://crdm.cz/
clanky/dokumenty/urazove-pojisteni/
Michala K. Rocmanov,
statistika agrafy Jan Potuck

15

ZRDM
Dubnov valn shromdn
pijalo do RDM spolek Mlad oban
Jejich pijet nle ke konkrtnm vsledkm 44. Valnho shromdn
esk rady dt amldee (RDM), konanho 21. dubna 2016 vzasedac
mstnosti vbudov odborovch svaz SMOSK na praskm Senovnm
nmst.

Foto Ji Majer

Delegtky a delegti VS tam tak mj.


vyslechli informace Pedstavenstva
RDM vetn hospodskch, schvlili hospodskou zprvu za rok 2015
aupraven rozpoet pro rok 2016. Vyslechli rovn zprvu kontroln komise,
konstatujc bezproblmov stav v oblasti jej psobnosti.

16

Novkem vRDM je spolek sdvouletou histori. Vznikl vreakci na souasn


stav spolenosti, v n lze pozorovat
slbnouc vztah oban ke sttu a veejnmu dn. Spolek se podle jeho
pedsedy Vclava Ke zamuje na
to, aby mladm lidem ukazoval, e je
teba se angaovat ve veejnm prostoru. Dlme to skrz intenzivn projektovou innost. To znamen, e spe
ne njak prohlen aeknme teba
demonstrace organizujeme pedevm
projekty, do kterch se sname zapojit mlad lidi, piblil program Vclav
K. Dodal, e Mlad oban nejsou
napojeni na dnou politickou stranu
i ideologii; jsou otevenou platformou
apodporuj demokratick hodnoty.
Vedle Mladch oban se tentokrt do
RDM hlsila jet tyi dal uskupen
(Malovn kreslen, z.s., Folklorn soubor Kvtek Hradec Krlov, z.s., Tuen,
z.s. a Centrum brannch aktivit, z.s.);
ta vak spn nebyla. Kvtek, Tuen a CBA maj podle nzoru delegt
smrovat sv pihlky k pslunm
krajskm radm mldee; v ppad
Kvtku je pitom pravdpodobn, e takov v Krlovhradeckm kraji vbrzku
vznikne.
Tom Hurt seznmil ptomn s novinkami vprogramu Ekonomick sprva oddlu (ESO). Pedvedl i praktickou
ukzku monost softwaru vhodnho
pro veden oddlov administrativn
aetn agendy. Program je pro oddly dostupn za vhodnou cenu. ESO
obsahuje samozejm etn modul,
co je gros celho programu s tm,
e mme monost mt jednoduch
etnictv, nebo podvojn. Oddl si vybere, kter chce pouvat, ato druh si
vypne, piblil podstatu Tom Hurt.

Demo-pstup do ESA je na internetov


adrese: eso.skeleton.cz.
Onovinkch vletonm projektu 72 hodin informoval mstopedseda RDM
Ondej ejtka. Pt ronk probhne
13.16. jna 2016. Chtli bychom
letos troku zvit servis pro zapojen organizace tak, aby to pro n bylo
atraktivn, ekl Ondej ejtka.
Vyzval zrove lensk sdruen RDM
k hojn asti na dlch dobrovolnickch akcch konanch v rmci projektu po cel republice. Mstopedseda
RDM rovn prezentoval statistick
daje tkajc se vyuit pojitn arozbor razovosti, je ve spolcch esk
rady klesla. Ptomn seznmil tak
s plnovanm rozenm interaktivn
mapy vrmci projektu Kamchodit.cz.
O zmru obnovit innost Zahranin
komise RDM pohovoila Zuzana Vankov, delegtka RDM vEvropskm
fru mldee (EFM). Jednm zvelkch
impulz je i to, e letos se kon European Youth Events, akce pro sedm
a pl tisce mladch lid, ekla. EFM
nyn podle n vytv pracovn pln na
dal dva roky. Bylo by skvl, kdyby se
lensk organizace zapojily do utven priorit, prv ina evropsk rovni,
mn Zuzana Vankov. Zahranin komise se m sejt 5. kvtna.
Blok zahraninch informac doplnil
zstupce RDM vRad Evropy Jan Husk. Co me bt praktick pro ns?
Existuje tak evropsk nadace pro mlde, kde mete dat oprostedky na
mezinrodn akce, kdy spolupracuje
se tymi a vce zemmi v rmci Rady
Evropy. Stejn tak, pokud byste chtli
realizovat jako samostatn organizace
njak mezinrodn aktivity v evrop-

skch centrech pro mlde ve trasburku nebo vBudapeti, nastnil nkter


monosti Jan Husk.
Zmnil se rovn o esko-nmeck
spoluprci; tematickou prioritou v nsledujcch tech letech je podpora
obanskho vzdlvn na pamtnch
mstech.
Pokud jde o projekt Strukturovanho
dialogu s mlde, mezi jeho priority
momentln pat inkluze, spovajc
vzapojovn co nejirho spektra mladch lid do aktivnho ivota.
Pedseda RDM Ale Sedlek nastnil
aktuln tmata, jimi se RDM zabv
v legislativn oblasti. Zmnil se pitom
mj. onavrhovan novele mysliveckho
zkona, respektive jeho sti tkajc
se omezen vstupu do lesa. Upozornil,
e dnes neexistuje zcela jasn vklad,
jakm prvnm konem by k uzavrn
(st) lesa mlo dochzet. V posledn
dob se nejastji pouvalo nazen obecn povahy, k nmu odkazuje
i chystan novela. Uivatel uzavran
sti krajiny se pitom podle novely sice
mohou zapojit do pslunho sprvnho zen, ale vcemn jen teoreticky.
Problm t novely je, e zrove k:
zkrtme lhty pro participaci veejnosti na minimum, ili ta se vpodstat
vylou, soud Ale Sedlek. Novela
trp podle nj itm, e vn nen uvedena etnost pouit tohoto nstroje, co
vextrmu me vst ikdlouhodobmu
uzaven lesa bez toho, e by se ktomu
mohla veejnost vyjdit.
Dtskch organizac se dan problematika zce dotk, pedevm sohledem
na tu st jejich programov npln,
je se odehrv vprod (vpravy, letn
tbory apod.). N nvrh je: ano, akceptovat sjednocen pouit zmnnho prvnho nstroje, ale samozejm
nechat ho vt maximln mon me
participace, aby se veejnost mohla zapojovat do tch zen, adlku uzavrky
omezit na ti msce, shrnul postoj
Pedstavenstva RDM k novele mysliveckho zkona Ale Sedlek.
Ji Majer

Zorganizac
Na Kaprlov mln se sely piky
ekovchovy ve svtovm skautskm hnut

Ten se pravideln kon jednou za


ti roky, Kaprlv mln ve sv snaze
o jeho podn uspl v konkurenci
skautskch ekologickch zkladen
zAustrlie, Tchaj-wanu aDnska.
Dorazili napklad skautt vedouc ze
Spojench stt, Kanady, Austrlie,
Tchaj-wanu, Dnska, Filipn, Kostariky i Pkistnu. Zhruba tyictka
astnk z dvaceti zem zstala na
Brnnsku a do nedle 22. kvtna.
Podle editele Kaprlova mlna
a hlavnho poadatele mezinrodnho semine Michala Medka se
hlavn tma setkn tkalo inovace
svtovho
skautskho
environmentlnho programu. Diskutovalo
se o tom, jak program v rznch
zemch funguje a jak ho napklad
rozvjet vzemch, kde zatm tak siln
zaveden nen.

delov projekt, jak se skautsk zkladna me stt ekologicky etrnou.


Jsme takovou vkladn skn, dodal.

Stedisko ekologick
vchovy
Kaprlv mln
funguje od z 2012
Kaprlv mln je aktivn ve svtovm
skautskm environmentlnm programu dlouhodob. Na loskm
svtovm Jamboree vJaponsku jsme
zajiovali programy pro skautky
a skauty z celho svta, tak jsme
se zastnili pedchozch semin
v zahrani, vyjmenoval Michal
Medek dvody, kter podle nho
vedly Svtovou organizaci skautskho
hnut kvbru Kaprlova mlna. Byli
jsme Svtovou organizac skautskho
hnut dokonce citovan jako mo-

Nabz zzem nejen pro skautsk aktivity, ale i pro koly a mldenick
kolektivy, kterm nabz vukov programy na tma prody a ekologie.
Zrove je mezinrodn skautskou
zkladnou, na n psob dobrovolnci z rznch zem. Kaprlv mln
je prvnm stediskem v postkomunistickch zemch, kter zskalo
svtovou znaku kvality SCENES
(Scout Centres of Excellence for Nature and Environment).

Foto archiv Junka eskho skauta

tyi tucty lid zcelho svta se sely 18. kvtna 2016 na Kaprlov mln
na Brnnsku. Skautsk stedisko ekologick vchovy hostilo celosvtov
skautsk semin oekologick vchov.

Junk esk skaut

Vce na www.kapraluvmlyn.cz

17

Zorganizac
Na jaromskm Intercampu se potkaly
ti tisce skaut askautek ze 13 zem
Varelu bastionov pevnosti Josefov na okraji vchodoesk Jarome se
od ptku 13. kvtna 2016 konalo tydenn mezinrodn setkn pro vce ne
3000 skaut askautek ve vku 11 a 16 let.

Foto Tom Tkik aMichala K. Rocmanov

et skauti takovto setkn organizovali po dvancti letech. Pro astnky


setkn byla pipravena ada aktivit,
workshop apedevm her asout,
kterch se astnily tmy vmezinrodnm sloen.

18

Hlavnmi cli projektu bylo zdokonalovn tzv. soft skills, jimi jsou napklad
zlepovn tmov spoluprce akomunikace vcizm jazyce. Jazykov schopnosti si mohli astnci zdokonalit hned
v nkolika aktivitch, z nich tou zajmavj byla bezesporu tzv. mnohojazyn kovka. Dky n si astnci
vymovali jazykov znalosti v rmci
svch mezinrodnch tm pi een dmyslnho rbusu. Na aktivitch
skauti spolupracovali s adou zajmavch instituc, napklad s Ligou vozk, kter nm pomohla zprostedkovat exkurzi do svta jin perspektivy.
Dle se mezi aktivitami objevil modern sport sobm mem, tzv. Kinball.
Na programu nechybl ani vlet do
okol tboit s prohldkou msta Jarome, kter doplnila ada stanovi
saktivitami clenmi na tmovou spoluprci aada zajmavch veernch koncert, vetn mezinrodnho Food Festivalu. Jednotliv oddly si na tboiti
va samy, co je zkladem oblbenho
Food Festivalu, kdy maj astnci monost vzjemn ochutnat vlastnorun
uvaen nrodn pokrmy a piuit se

nov netradin recepty, uvedl Luk


lehofer, hlavn organiztor akce.
Program skauti nachystali tak pro veejnost, bhem soboty 14. a nedle
15. kvtna byly pipraveny aktivity na
rznch mstech Jarome, kde nvtvnci mli monost pomit sv sly
a dovednosti s astnky Intercampu.
U skautsk klubovny v Masarykovch

sadech vJaromi byl kdispozici informan stan.


astnk letos byly ti tiscovky:
z eska, Nmecka, Nizozemska, Francie, Britnie, USA, Belgie, vcarska,
Slovenska, Itlie, Rumunska, Polska
aUkrajiny. Tradice Intercamp sah a
do roku 1966.
Junk esk skaut

Vce na www.intercamp2016.cz

Ze zahrani
Stezka ke kompetencm se zaala rozvjet
Koncem roku 2015 se rozebhl nov mezinrodn projekt Spoluprce pro
inovativn vzdlvn socilnch aobanskch kompetenc, do kterho je
zapojena esk rada dt amldee spolen spolskou nadac Umbrella
zVratislavi aLitevskm centrem mldee zVilniusu. Jak je zejm ji
znzvu, vprojektu jde ovzdlvn vedouc ke zvyovn obanskch
asocilnch kompetenc mladch lid.

Prvn mezinrodn setkn se odehrlo


ve dnech 25. a 29. dubna 2016 vpolsk Vratislavi. Program semine se toil zejmna kolem metod neformlnho
vzdlvn. Po nezbytnm vzjemnm
seznmen astnk, pedstaven zmru projektu a programu setkn
astnci diskutovali v tzv. World Cafe
ohistorii obansk spolenosti vjejich
zemch, otom, co jsou sociln kompetence ajak se zskvaj, co zajm mlad
lidi vsouasnosti, co je pro n dleit,
pro se mlad lid nezapojuj do obanskho ivota a jakm zpsobem se d
internet vyut pro rozvoj obanskch
asocilnch kompetenc.
Nsledovalo pedstaven pedem vybranch vzdlvacch metod, kter
jednotlivm partnerm pipadaly zajmav a inspirativn pro vyuit v projektu. Pot si astnci na vlastn ki
vyzkoueli ti metody (jednu za kadou
organizaci) sjejich nslednm objasnnm zpedagogickho hlediska.
Dleitou soust programu bylo vysvtlen rozdlu mezi informlnm, ne-

formlnm a formlnm vzdlvnm


apedstaven ucho kontinua pstupu analzy metod z hlediska jejich
elu, obsahu, procesu a kontextu,
v nm jsou pouvny. Tento pstup
byl vyuit pro dekonstrukci metod
prezentovanch dve aknsledn rekonstrukci do podoby nvrhu novch
metod, kter by slouily stejnmu elu, avak s vyuitm jinho kontextu,
obsahu aprocesu.

uren ke zvyovn obanskch a socilnch kompetenc mladch lid, kterou zrealizuj avyzkouej ve sv zemi,
piem na dalm setkn probhne
pedstaven avyhodnocen dosaench
vsledk.
Soust semine ve Vratislavi byl
pochopiteln i neoficiln program:
spolen veee, prohldka msta (dokonce jsme se bhem n svezli ina lanovce!) i trocha volnho asu, kter

astnci se dostali i mimo Vratislav,


kdy ve tvrtek vycestovali do vzdlvacho centra ve vesnici Krzyzowa
(znmj pod pvodnm nmeckm
nzvem Kreisau), kde se dozvdli ominulosti tohoto msta ionabdce aktivit
pro vzdlvn mladch lid. Dle jim
byly pedstaveny zpsoby ovovn
kompetenc aznalost dosaench dky
formlnmu, neformlnmu i informlnmu uen. Jako konkrtn nstroj ovovn voblasti neformlnho vzdlvn byl prezentovn Europass-mobilita,
kter bude k tomuto elu vyuvn
ivrmci naeho projektu.

astnci vyuili kblimu vzjemnmu


seznmen.
Polsk setkn se dle ns iastnk velmi vydailo; astnci se dozvdli mnoho novho, do celho prbhu programu se aktivn zapojovali, pichzeli se
skvlmi npady akonkrtnmi nvrhy.
Doufme, e projekt bude pokraovat
vpodobnm duchu ina dalm mezinrodnm setkn, tentokrt v litevskm
hlavnm mst Vilniusu, kam se nae
delegace vyd koncem ervna 2016. U
nyn se tme.

Foto Marek Kraji

Za kadou zapojenou organizaci se


astn pt pracovnk smlde apt
mladch lid. Npln innosti astnk je vvoj a testovn novch metod
vzdlvn v mezinrodnm kolektivu.
Jejich aktivita bude probhat jak na
tech mezinrodnch setknch (po jednom v kad zemi), tak i v dob mezi
nimi na nrodn alokln rovni. Vstupem projektu m bt vzdlvac stezka ve form publikace (dostupn vtitn i elektronick podob) a dalch
nstroj, kter poskytnou organizacm
pracujcm s mladmi lidmi metodiku vzdlvn ke zvyovn socilnch
aobanskch kompetenc vetn jejich
oven.
Inovativnost projektu spov nejen
voekvanm vstupu ajeho formch,
ale hlavn v rovnocennm zapojen
vech astnk (jak pracovnk smlde, tak samotn mldee) do tvorby
vstupu. Tedy mlad lid budou pmo
vytvet metody pro vzdlvn dalch
mladch lid.

Ve, co se astnci do t doby dozvdli anauili bhem setkn, pak zroili


v posledn sti programu, kdy vyuili
uc kontinuum knavren konkrtn
vlastn metody nebo vzdlvac aktivity

Marek Kraji

S podporou programu
Evropsk unie Erasmus+

19

Zameno jinam
Nen to tden koly navc. Je to Discover
Myslte si, e to bude tden koly navc? Omyl, bude to tden, kter strvte
sasnmi lidmi, proijete nezapomenuteln chvle aspoustu se toho
dozvte. Iosob.

Foto archiv Discoveru

Rozhovor sMatjem Bajgarem, spoluorganiztorem a lektorem Letn akademie Discover


Letn akademie Discover je podle webov prezentace projektem, kter
umouje stedokolkm na tden
zat atmosfru nejlepch univerzit
asna se jim zprostedkovat hodnoty
poznvn, obanstv a rozmanitosti.
Okter univerzity se jedn?
S npadem uspodat Discover pilo
vroce 2010 nkolik slovenskch kamard, znich vtina tehdy studovala na
univerzit v Oxfordu. Discover je taky
sten inspirovan oxfordskou letn
akademi pro stedokolky, kde jedna
ze zakladatelek Discoveru v lt 2010
uila. Nejvce tedy Discover erp zatmosfry oxfordskch acambridgeskch
kolej. ada naich lektor ale studovala ina dalch univerzitch Harvardu, University College London, London
School of Economist, Amsterdamsk
univerzit, ale tak Karlov nebo Masarykov univerzit akad znich na
Discover pin nco z vlastnch zkuenost. To, m se inspirujeme, ovem
nejsou slavn jmna. Je to naden pro
studovan tmata, kterm jsou prv
kvalitn univerzity nabit. A tak prosted, kde spolu vyuujc a studenti
diskutuj jako sob rovn, a to nejen
bhem kurz, ale tak na obd, veer
uohn avbec vkad voln chvli.
Jak oblasti vuky se t nejvtmu
zjmu astnk Letn akademie?
Dlouhodob nejpopulrnj jsou kurzy, kter zajm fungovn lidskho tla
amysli: neurovda, psychologie amedicna. Podstatn ale je, e si kad najde to svoje. A u je to prvo, historie
nebo fyzika. Sname se tak posilovat
umletji zamen pedmty: literaturu, vtvarn umn aletos poprv
tak filmovou tvorbu.

20

Kdo je typickm astnkem Letn akademie?


Nae astnky spojuje to, e je bav
poznvat, jak svt funguje. Chtj se
rozvjet, diskutovat otmatech, okter se zajmaj, a zlepovat svt kolem
sebe. Zrove je ale kad astnk jin.

n, objevovat obor, kter si sami vybrali akter je zajm. Tak vuka probh
vmalch skupinkch apevn formou
diskuse, experiment amodelovch situac. astnci si mou vyzkouet napklad roli obhjce i alobce usoudu,
obchodovn na burze nebo pilulky, po
kterch pestanou ctit kyselou chu.
Tento pokus se kon na neurovd
studenti pak j citrn apochvaluj si, jak
je sladk!
Od jinch letnch akc se tak Discover li irokou nabdkou kurz. Nevm
odn jin akademii vesku nebo na
Slovensku, kde by mohli stedokolci
zrove zkoumat ekonomii imedicnu.
A tato pestrost tak pin monost
dozvdt se nco i o jinch oborech,
Nkoho bav hodiny probrat vhody
a slabiny rznch politickch systm,
jin d pednost ten poezie nebo
diskusi o uml inteligenci. Nkdo je
zvhlasnho praskho gymnzia, jin
zmenho msta na vchodnm Slovensku. Nkdo m jasno, co chce studovat
na vysok kole, jin vbec netu. Ale
prv itato pestrost dl Discover tak
zajmavm.

ne otch, na kter se bn zamuji.

V em je projekt Letn akademie jedinen, co ho podle Vaeho nzoru


odliuje od bn koly nebo letn
vzdlvac akce?
Zsadn rozdl proti normln kole je,
e na Discover jedou vichni dobrovol-

Letos vlt poprv otevrte imezinrodn turnus. Mete tuto informaci


trochu rozvst?
Po menm przkumu trhu jsme doli
ktomu, e n koncept letn akademie,
kde mlad lid, kte mli pleitost

Zameno jinam
la pomoc se zaizovnm vz pro astnky ze zem mimo Evropskou unii.

studovat na pikovch univerzitch,


pedvaj sv zkuenost zvdavm
stedokolkm, nen jedinen pouze
veskoslovenskm prostoru, ale ivirm regionu. Proto jsme se vedle dvou
eskoslovenskch turnus rozhodli poprv otevt imezinrodn turnus. Probhne vanglitin au nyn mme pijat uchazee zasi deseti rznch zem.
Vm, e mezinrodn rozmr Discover
dle obohat. Ateba Discover nkoho
z naich zahraninch astnk nebo
lektor tak nadchne, e zalo podobnou akademii ive sv zemi!

kurzy debaty pro zatenky apro pokroil amme mezi absolventy ilektory adu debatr. ADK nm u adu let
pomh Discover propagovat mezi svmi leny aletos nm tak tde nabd-

Chtl byste informace oprojektu Letn


akademie na zvr jet njak doplnit,
rozit i zpesnit?
Koho Discover zaujal, a nevh anauk do prohlee www.discover.sk!
Za rozhovor podkoval Ji Majer

Mezi podporovateli projektu je uvedena i Asociace debatnch klub esk


republiky, nlec k lenskm organizacm esk rady dt a mldee.
Vjakm rozsahu ajakou formu sADK
spolupracujete?
Discover od potku organizujeme pod
hlavikou Slovensk debatn asociace,
tedy slovensk obdoby ADK. Nabzme

Bezov lstky 12
Bezov lstek je ocenn, kter si mezi
sebou vesk republice navzjem udluj vedouc dtskch oddl za prci
sdtmi apro dti.

Jozef Kirchmayer
Dodo
(svtle modr BL)

1. Vjak organizaci psob, co sdtmi dl aco t na prci sdtmi bav?


Psobm v Detskej organizcii Yeti
v Bratislave, obianskom zdruen,
ktor organizuje tbory, vkendov
pobyty ajednodov aktivity pre deti
vo veku 615 rokov. Tejto innosti sa

Foto archiv Discoveru (nahoe) aarchiv Jozefa Kirchmayera (dole)

Peklad vrazu Discover odkazuje


k objevovn, nalzn, vyptrn
Co jste bhem svho psoben vLetn
akademii objevil Vy osobn?
Ke svmu pekvapen jsem objevil, e
m vedle ist intelektulnch innost
tak nesmrn bav nco konkrtnho
vymlet aorganizovat. Atak jsem pochopil, e nejlep vci vznikaj ne zvle
jednotlivc, ale spoluprac lid, kte se
li ve svch dovednostech a zamench, ale sdl klov hodnoty avzjemn se respektuj.

venujem viac ako 20 rokov, zanal som


vPionieri, neskr vTuristickch oddieloch mldee, preiel som Domom det
a mldee, neskr Centrom vonho
asu ana zver som naiel partiu skvelch ud a nadencov, s ktormi sme
sa rozhodli vytvori vlastn organizciu
aponknu deom vetko, o vieme,
ak bud ma zujem a bud chcie
plnohodnotne vyui svoj voln as.
Abol to sprvny krok.
2. Pi jak pleitosti jsi dostal svj posledn BL aco to pro tebe znamen?
Vaka niekokoronm sksenostiam
u dnes viem, e prca sdemi amldeou je nesmierne nron, ale zrove asn. Pomha pri formovan

osobnosti loveka je innos, ktor je


van askvel. Ja som si to uvedomil
a po rokoch, ke som zaal stretva
naich lenov, ktor medzitm odrstli,
zaloili si rodiny amaj deti, ale na ns

21

ZRDM
anae tbory spomnaj aradi sa dodnes stretvame.

vch lstk sah a do roku 1966, ujeho


zrodu stl Jan Galn imn ajeho ptel, odal pokraovn tradice peuje
Galnv nadan fond.
Informace a pravidla udlovn BL
na adrese www.brezovylistek.cz a na
www.facebook.com/brezovelistky

Pipravili Kateina Palov aJan Burda

Bezov lstek m dvanct stup,


kter postupn vyjaduj rozsah prce
ocennho vedoucho. Historie Bezo-

Cestovn skartou EYCA et nejen kapsu,


ale irozvj ducha itlo :)

Foto Michala K. Rocmanov

Przdniny klepou na dvee, apokud se


chystte cestovat do zahrani, rdi bychom vs seznmili s pr zajmavmi
npady spojenmi s kartou EYCA, prkazkou pro mlad lidi zcel Evropy od 5
do 30 let. Stouto kartou toti dokete
na cestch vrazn uetit.
Mst, kde to lze, je velk mnostv, vybrme proto jen pr tip. Seznam vech
slevovch mst najdete na naich webovch strnkch www.eyca.org, pop.
na strnkch jednotlivch lenskch
zem EYCA.

22

Ve panlsku uette pi cestovn


samotnm. Slevu poskytuj panlsk
eleznice RENFE, a to ve vi 20% na
jednosmrn lstek. Sleva se tk vech
druh vlak a plat pro dritele od 14
do 26 let. VBarcelon si mete levnji prohldnout Basiliku de la Sagrada
Famlia, muzeum na Camp Nou nebo
muzea Casa Batl aCasa Gaud. VMadridu, krom mnostv levnjch kulturnch vstup (nap. 30% sleva v Museo
Atltico de Madrid, 7 pi vstupu do
Museo del Prado), mete EYCA kartu vyut teba pi rezervaci levnjho
ubytovn.
Skotsko plat za jednu z nejkrsnjch zem vbec. ije tam tak nejvt
procento dritel karet EYCA na 100
obyvatel. Pokud se rozhodnete poznat
nezpochybniteln pednosti skotsk
prody, spolehnte se na Scottish
Youth Hostels Association (SYHA), ve
vce ne 60 hostelech nap Skotskem
mete dky sv kart EYCA/Young Scot
erpat 10% slevu.
Itlie je dle rznch przkum mezi
echy tvrtou nejnavtvovanj zem.
Zejm je to proto, e si zde snad kad
najde to sv, od pamtek, moe ahor
pes zbavu a po nejlep pizzu atstoviny na svt. Navc je to co by kamenem dohodil. A protoe Itlie je dal
z mnoha evropskch zem, ve kter je
EYCA karta, zde znm jako Carta Giovani, velmi populrn, pinme vm
pr tip, jak si sn cestu do Itlie co nej-

Cestovn je moje ve, ale pro


mladho lovka nen snadn sehnat dost penz na vechny cestovatelsk sny. Mm aktulnm snem je
Alhambra stedovk komplex palc apevnost maurskch panovnk na jihu panlska. SEYCA kartou
uetm pi vstupu 5 EUR, prozrazuje Linda.

Chcete si uvat svt ivy? Sna Evropskou kartou mldee (European


Youth Card) je to hned snaz. EYCA
karty jsou mezinrodn identifikan
a slevov prkaz pro mlad lidi ve
vku 530 let, ato jak pro studenty,
tak nestudenty. Zajmav monosti
pin vyuit karet EYCA vneziskovch organizacch ave kolch.
vce ut. Vydte-li se do mst jako jsou
m, Florencie, Pisa, Bentky, zkuste si
vybrat znabdky zlevnnho ubytovn.
Je libo ubytovn nedaleko Vatiknu?
Nen problm hotely ahostely, kter

slevy poskytuj, se nachzej vtinou


v samotnm centru msta a poskytuj
slevy a do ve 25%. Kartu vyuijete
ipi vstupech do vtiny muze. Pokud
studujete avlastnte studentskou verzi
karty, uette prakticky vude. Vstup
do Sixtinsk kaple za polovic (uette
8 EUR), to u se pece vyplat! Nebo si
pjte kolo i segway aprojete si msta kem krem. Veer mete navtvit nkterou z naich partnerskch
restaurac aut si tu pravou Itlii. Ve
dky EYCE samozejm vrazn levnji.
Dal, podrobnj informace s monost vlastnho objednn najdete na:
http://www.eyca.cz/eyca-tip/nejvyhodnejsi-cestovni-pojisteni-v-cr-jen-skartou-eyca
Tm EYCA

Pipomnme, e sEYCA kartou se mete


ivelmi vhodn pojistit

Pojitn dky kart EYCA m mnoho vhod:


pojitn plat na celm svt (krom esk republiky)
neomezen poet vycestovn
dlka jednoho pobytu vzahrani me bt 45 nebo 180 dn nepetrit pi
velevhodnch cench ji od 190 K/45 dn utypu basic turista po 390K/45
dn upojitn standard sport
mete si vybrat rizikovou skupinu Turista nebo Sport, podle toho, jak aktivity vzahrani provdte
neomezen asistenn sluba veskm jazyce je klientm kdispozici NONSTOP
online nahlaovn pojistnch udlost zpojitn lebnch vloh vzahrani
pojitn lze sjednat pro vechny typy karet EYCA
platnost pojitn me bt a 365 dn (maximln vak do doby platnosti va
EYCA karty)

Anketa
Kjakmu zitku ze zahrani
se ve vzpomnkch rdi vracte?

Petr Himmel

podn pohory, protoe bez nich se


na Gui Gui nedostanete.

Ji Rika

Poprv vivot jsem zavtal na Kanrsk


ostrovy. Moje pedstava o opkajcch
se severnch sousedech ubazn se zaala plnit ve stejnm okamiku, jak se
plnilo bicho letadla cestujcmi ajejich
kufry na kolekch. Se enou jsme mli
vbatozch hlavn pohorky akraasy, ale
byly tam iplavky aopalovac krmy, to
piznvm.
Na ostrov Gran Canaria stailo opustit etzec hotel na pobe avydat se
do hor, kde se ty msto slunenk jen
palmy, kaktusy a metrov pampeliky.
Na zpad je pak neodolateln pl Gui
Gui. Kouzlo tto kilometr dlouh przdn ple spov vtom, e je nepstupn. Autem ani dnou jinou dopravou
se k n nedostanete, muste hezky po
svch zdolat 400 vkovch metr nahoru apak 500 metr dol, pkn dina ve vedru, ale Gui Gui se vm odvd
osamocenou krsou, kolem padaj ostr tesy do moe. Pr turist tam peci
jen bylo, ale kad ml vedle baohu

Martina Karskov
Balzarov

Zbrousil jsem za dlouh lta ivota skoro celou zemkouli atko oznait nco
za silnj proitek ne ostatn. Himlaje, Patagonie, Dolomity, Aljaka, skly,
kolo, freeride, velkomsta, divoina
Co je vc?
Ale tko nco pekon zitek zcesty
na Yukon zem velk jak dv Francie, na kterm ije pouze ticet pt tisc
lid. Ztoho vc ne dv tetiny vhlavnm
mst
Pokud chcete poznat, co to znamen
liduprzdn divoina, jete tam! Pokud
chcete vdt, jak to je bt stovky kilometr sm, odkzan jen na sv zkuenosti a sly, pozorovat pi prci bobry,
zvidt totln svobodu orlm kroucm nad vmi, chytat vprzran vod
lososy, sednte na knoi asjdjte alespo tden Yukon River.
Takov pocit volnosti, svobody a zodpovdnosti sm za sebe jsem nepoznal
nikde jinde. Chtl bych se tam nkdy
vrtit.

potpka, fotografka amosk


bioloka
To je velmi tk otzka, protoe
abych pravdu ekla, tak tch zitk
je stran spousta :) Jednm z tch
novjch je urit moje setkn
skladivouny. Bylo asn bt ve vod
obklopen tm stovkou cca dvou
a tymetrovch kladivoun. Ndhern majesttn zvata. Urit je
to jeden zmch nejsilnjch zitk.
Zejmna i proto, e tito raloci jsou
na pokraji vyhynut. Ji dnes je velmi
tk je vidt iv vjejich pirozenm
prosted aje dost pravdpodobn, e
dal generace u je bude znt pouze
zobrzk. Abohuel nejenom je, ale
ispoustu dalch asnch ivoich.
Kad takov setkn je tedy pro m
zrove asto ivelmi smutn.

editel Gymnzia Jana Keplera

Fotoarchiv respondent

spolenk nakladatelstv Garamond

Cena Pstav 2016


Letos Letos na podzim hodl esk rada
dt a mldee (RDM) ji popatnct
pedat vytipovanm lauretm svoji vron Cenu Pstav. Znovu se Vm tedy
otevr monost navrhnout na zmnn
ocenn prv toho svho ochotnho
ednka nebo ednici, politika i politiku nebo pedstavitele firmy pvtiv
kdtskm amldenickm spolkm.

Kandidtn nvrhy na udlen Ceny Pstav toti podvaj organizace, jejich


programovou npln je prce s dtmi:

spolky, domy dt a mldee, koln


druiny i kluby stm, e navrhovatel
musej bt nejmn ti.
RDM pijm nvrhy na udlen Ceny
Pstav 2016 do30. ervna; laureti pak
budou slavnostn vyhleni na podzim.
Zjemci naleznou bli podrobnosti
oCen Pstav vetn pravidel pro jej
udlen na adrese pristav.crdm.cz

23

Fotogalerie Archy

#EYE2016 Evropsk setkn mldee, trasburk; mlad lid vdebat


smstopedsedkyn Evropskho parlamentu Sylvi Guillaume (foto Michala K. Rocmanov, nahoe)
Mezinrodn skautsk setkn Intercamp 2016 (foto Romana Hakov, dole)

24