You are on page 1of 30

Korisniko ime

Forum
Nove poruke

Lozink a
Online igrice

Forum akcije

Prijava

Zapamti me?

Registracija

Aktivnost
Napredno pretraivanje

Brzi linkovi

Windows XP
XP Boot Disk
XP Registry Backup
Win XP
Tehnologija i Tehnik a
Tutoriali i Trikov i
Sav jeti i Trikov i XP
100 trikova za Windows XP

Google-

Forum

hey...hv ala to posjeuje C roportal forum - slobodno se besplatno registriraj ovdje i prikljui se rasprav ama. S registracijom moe besplatno gledati slike,
rasprav ljati na raznim temama, pretraiv ati forum, igrati online igrice te ukloniti sv e reklame na forumu.

Pokazujem rezultate 1 do 10 od 15

Stranica 1 od 2 1 2

Zadnje

100 trikova za Windows XP


Raspravljate o temi 100 trikova za Windows XP u Savjeti i Trikovi XP forumu, dio Tutoriali i Trikovi foruma; Windows
Tips&Tricks 1 - 20 Ukoliko se u tekstu pominje registry baza ili registry key i sl. njoj se moe ...
Like

15 people like this.

Google-

XP CD

IE XP

Start XP

Microsoft Office XP
Opcije Teme

#1

18-08-07, 23:19

tamijan

100 trikova za Windows XP

dr.sc. Foruma

Windows Tips&Tricks 1 - 20

Datum registracije: 28-03-07


Poruka:

2,500

Liked:

2 times

i vre dnost tj. vrstu koja je na znae na .

Ukoliko se u te k stu pom inje re gistry ba za ili


re gistry ke y i sl. njoj se m oe pristupiti k roz
program Re gEdit.e xe (Sta rt>Run... i uk ucajte
re ge dit ili re ge dit.e xe . Kada je dnom nae te
vre dnost, im e ili ke y koji ste traili, k lik nite na
nje ga (da poplavi) i idite na File >Ex port...
upiite ne ko im e po vaoj e lji i k lik nite na
Save dugm e . O vim postupkom ste sauvali
de o re gistry baze koji m odifik uje te i m oe te
ga vratiti k ada duplo k lik ne te LMB na fajl koji
ste napravili (sa Save dugm e tom ). Kre iranje
stavke se vri ta ko to se pronae
odgovarajua vre dnost (m e sto na kom e se
na la zite vidite u Sta tus Bar-u koja se nalazi u
donje m de lu re ge dit prozora. Ako se ne vidi
uk ljuite je pod Vie w>Status Ba r), i pod
pada juim m e nije m Edit odabe rite Ne w a zatim

20. Ka ko obrisa ti fa jl koji se ne m oe obrisati iz W indowsa


1. O tvorite kom a ndni prom pt. U Start>Run... k ucajte cm d
2. U Start>Run.. k uca jte ta sk m gr
3. Idite u Proce sse s ta b i na ite e x plore r.e xe i uga site ga (obe le ite ga i k lik nite na End
Proce ss)
4. O stavite otvore n Task Ma nage r i idite na prozor kom a ndnog prom pta. Idite do fa jla koji
niste m ogli da obrie te koriste i kom ande cd za ulaz u dire k torijum (cd progra ~1 ili cd

windows) i cd.. za izlazak iz dire k torijum a (npr. ako sm o u c:\windows\syste m 32\ i otk uca m o
cd.., izaie m o u c:\windows\ dire k torijum u)
19. Sortira jte Sta rt Me nu i Favorite s od A - Z
1.
2.
3.
4.
5.

Sta rtujte re ge dit


Idite u HKEY_C UR R ENT_USER \Softwa re \Microsoft\W indows\C urre ntVe rsion\Policie s\Ex plore r
Da bi sortirali Favorite s obriite Favorite s iz le vog prozora.
Da bi sortirali Sta rt Me nu obriite Sta rt Me nu2 iz le vog prozora.
Re startujte raunar i dobie te sortiran Sta rt Me nu i Favorite s.

18. Uk lonite Favorite s iz Start Me nija


1. Sta rtujte re ge dit
2. Idite u HKEY_C UR R ENT_USER \Softwa re \Microsoft\W indows\C urre ntVe rsion\Policie s\Ex plore r
3. Kre irajte novi DW O R D stavk u sa im e nom "NoFavorite sMe nu" i une site vre dnost "1".
4. Ukoliko ovo uradite pod HKEY_LO C AL_MAC HINE um e sto pod HKEY_C UR R ENT_USER
Favorite s m e ni u Start Me niju e se izgubiti za sve Use r-e tj korisnike .
17. Uk lonite re k lam ni shortcut Link s iz Favorite s-a
1. Sta rtujte re ge dit
2. Idite u HKEY_C UR R ENT_USER \Softwa re \Microsoft\Inte rne t Ex plore r\Toolba r
3. Naite stavk u "Link sFolde rNa m e " i vre dnost pre pravite tako da bude prazna .
4. Sta rtujte IE i obriite Link s dire k torijum iz Favorite s-a . Uga site IE i ponovo ga startujte i
Link s se vie ne bi tre ba o pojavljiva ti.
16. Wa llpape r je de m e m oriju. Koristi Active De sk top.
Pozadinsk a slik a u norm alnom tj. standa rdnom de sk topu oduzim a m nogo vie m e m orije
ne go to je ve liina slike . Kada Wa llpape r m ora da se pojavi na de sk topu on se konve rtuje u
.bm p form at tako da slik a koja je bila 300 KB i .jpg form atu bude i do 4 MB u .bm p form atu.
Koriste i Active De sk top, slik a koju postavite k a o pozadinu za uzim a onoliko m e m orije kolik a
joj je ve liina. Ta koe m oe te koristiti i .gif slike i .gif anim a cije to je u sta ndardnom
de sk topu ne m ogue . Da bi a k tivirali Active De sk top ura dite sle de e :
1. Klik nite de snim m ie m na de sk top i odabe rite Prope rtie s opciju a za tim se le k tujte
De sk top ta b.
2. Klik nite na C ustom ize De sk top
3. Klik nite na We b tab i k lik nite na Ne w... Ukoliko We b tab ne postoji pogle da jte Tips&Trick s
broj 61. Pode site Active De sk top onako k a ko vi e lite (dodatne opcije )
4. Prona ite dire k torijum sa slik a m a i obe le ite slik u koju hoe te da postavite na de sk top.
5. O bratite pa nju na to da va m Lock De sk top Ite m s bude ne otk ae n
6. Klik nite na O K pa na O K ope t i sa da m oe te da pom e rate slik u gde god hoe te
7. De snim m iom k lik nite na de sk top i odabe rite opciju a rrange icons by i e k ira jte tj.
otk a ite opciju Lock We b Icons on De sk top.
To bi bilo to. Sa da vam wallpa pe t troi m anje m e m orije .
15. Isk ljuite W indows-ov prik aziva Slik a i Fax-ova
W indows u se bi im a inte grisan alat za prik azivanje slik a i Fa x-ova koji pone k a d m oe da
ne rvira korisnike i da se nam e e svojim startova nje m . Da bi ga isk ljuili, m oe te ga
odre gistrovati kom andom "re gsvr32 /u shim gvw.dll" koji m oe te k uca ti u Sta rt>Run...
prozoru.
14. Isk ljuite Thum bs.db - fa jl za ke ovanje slik a
Thum bs.db slui da bi se ke ova le m a le sliice u dire k torijum im a gde se nalaze slike ili
vide o fajlovi. Na ve ini siste m a se ne vide to ne zna i na ne postoje . Iako opcija nije loa,
W indows po slici potroi oko 2-4 KB to na oko 100 slik a iznosi do 400 KB potroe nog
prostora. Ia ko utroak slobodnog prostora nije ve lik , W indows stalno pristupa ovom fajlu i
m odifik uje ga k ad god ue te u dire k torijum u koje m im a slik a ili vide o fajlova . Svak i
dire k torijum koji u se bi im a bar je dnu slik u a vi ste u nje m u bili, ve rovatno im a taj fajl koji je
sk rive n. Brisanje m slik a iz dire k torijum a , fajl Thum bs.db ne ne staje tj. ostaje u
dire k torijum u. O vo je k ako be spotre bno usporava nje raunara tako i be spotre bno troe nje
m e sta. Da bi isk ljuili k re iranje ovog fajla (pre tpostavlja se da e W indows pri tom i obrisa ti
ve postoje e fa jlove ) uradite sle de e :
1. Idite na Run... i uk uca jte gpe dit.m sc
2. Idite u Use r C onfiguration/Adm inistrative Te m pla te /W indows C om pone nts/W indows
Ex plore r
3. Duplo k lik nite na stavk u Turn off ca ching of thum bnail picture s i k ada se prozor otvori
odabe rite opciju e nable . Klik nite na Apply i na O K.
O vo m oe te uraditi i a ko ode te na C ontrol Pane l>Folde r O ptions>Vie w i isk ljuite stavk u "Do
not cache thum bnails". O vim e se dire k torijum i koji u se bi sa dre slike a koje gle date k ao
thum bnail sporije otva rati, a li k a ko postoje m nogo bolji progra m i za pre gle d slik a i
thum bnail-a (AC DSe e ili Irfa nVie w) gubitak je zane m arljiv.

13. De sk top ili dire k torijum ne e da za pam ti pode avanja


1. O tvorite re ge dit
2. Idite u HKEY_C UR R ENT_USER \Softwa re \Microsoft\W indows NT\C urre ntVe rsion\Program
Ma nage r\Re strictions
3. Naite DW O R D "NoSave Se ttings" i pode site m u vre dnost na "0".
4. Ukoliko stavk a ne postoji, k re ira jte je .
12. Uk lanja nje ve rzije W indows-a sa de sk topa
Ukoliko va m se pojavljuje ve rzija W indows-a na de sk topu, m oe te je uk inuti a ko ura dite
sle de e :
1. O tvorite re ge dit
2. Idite u HKEY_C UR R ENT_USER \C ontrol Pa ne l\De sk top
3. Ukoliko postoji DW O R D "Pa intDe sk topVe rsion" duplo k lik nite na nje ga i prom e nite m u
vre dnost u "0" a ukoliko ne postoji napravite novi DW O R D sa gornjim im e nom i vre dnou.
4. Re startujte raunar i ve rzija se vie ne e pojavljivati.
Ukoliko e lite da uk lonite ve rziju za sve korisnike um e sto da pod 2. ide te u naznae nu
stavk u idite u HKEY_USER S\.DEFAULT\C ontrol Pa ne l\De sk top
11. Autom a tsko otva ranje C : disk a u W indows Ex plore r-u
O tvori m i C , bre . Nije m i ja sno zbog e ga je Micro$oft prom e nio autom atsko otvara nje C :
particije na disk u. U W indows XP siste m u, startova nje m W indows Ex plore r-a vie se ne otva ra
C : disk . Sada se otva ra dire k torijum My Docum e nts. Ka ko ja u tom dire k torijum u drim ne ke
podatke kojim a ne pristupam stalno, ova prom e na m i je done la gom ilu frustracija.
Da bi ovo ispravili potre bno je u ikonici W indows Ex plore ra prom e niti param e tre na sle de i
na in:
1. Klik nuti de snim dugm e tom m ia na ikonicu W indows Ex plore r i odabra ti opciju Prope rtie s.
2. Pod ta rge t upiite (be z navodnik a ): "C :\W INDO W S\e x plore r.e xe /n,/e ,c:\".
3. Klik nite na dugm e Apply i na dugm e O K i proce s je zavre n.
Ukoliko e lite da otvorite D: pa rticiju um e sto "/e ,C :" upiite "/e ,D:".
10. Dodavanje ikona fa jlova ili dire k torijum a u START m e ni
Najlak i nain u W inXP siste m u je da ode te u C :\Docum e nts a nd Se ttings\<korisniko
im e >\Sta rt Me nu, gde <korisniko im e > pre dstavlja vae korisniko im e . Na tom m e stu
m oe te raditi sve ta e lite i dodava ti nove ikone fajlova i dire k torijum a na najlak i na in.
Ta koe za osta le W indows siste m e va i slino pravilo. Prona ite dire k torijum Sta rt Me nu koji
se obino na la zi ne gde na C : disk u (ili koristite W indows-ov Find (Se a rch) da bi locira li
dire k torijum ). Ka da ga pronae te , uite u nje ga i postavite ikonice koje e lite .
Drugi na in je da :
1. Napravite ortk at (shortcut ili pre icu) ikonu na va e m de sk topu.
2. Uhva tite je de snim dugm e tom m ia i pre ne site je na START m e ni. Sae k ajte koju se k undu
da se m e ni otvori.
3. Kada ste postavili ikonu na e lje no m e sto, ili dire k tno u START m e niju ili ne gde u
Program s m aniju, pustite de snog m ia i oda be rite opciju Move He re da bi ikonicu pre m e stili
na to m e sto ili C opy He re da bi na pravili duplik a t na tom m e stu.
9. Prom e na re gistracionih pa ra m e ta ra (im e i sl) u W inXP-u
1. Idite na Start>Run... i k ucajte re ge dit.e xe
2. O tvorite HKEY_LO C AL_MAC HINE\ SO FTWAR E\ Microsoft\ W indows NT\C urre ntVe rsion.
3. Da biste prom e nili podatke Re giste re dO rga niza tion, Re giste re dO wne r i ProductId k lik nite
dupli LMB k lik na bilo koju od ovih stavk i i upiite va e podatke .
O vo ne m anja re gista rsk i broj W indows-a niti m e nja podatke o re gistraciji u ve instaliranim
aplik acijam a . Za sva k u novu a plik aciju koju instalirate , a ko prom e nite ove param e tre , u
poljim a za uk ucava nje linog im e na i im e na firm e sta ja e poda ci koje ste ovde prom e nili (u
protivnom bi se pojavili oni sta ri podaci).
8. Save ti za popravk u C D/DVD diskova
Ne ve rovatno ali istinito. Na jje ftiniji na in za popravk u izgre banih C D/DVD diskova je obina
zubna pasta . Za na jbolji uinak se pre poruuje pa sta koja slui za izbe ljivanje zuba . Najbolje
bi bilo da koristite m e k anu k rpu ili jo bolje va tu za ova j proce s. Pa stu tre ba utrlja ti od ce ntra
C D/DVD disk a k a k ra ju tj. od rupe u ce ntru k a k ra jnjim ivicam a disk a (k re nuti iznutra zavriti
spolja ) i to utrljava ti u sm e ru suprotnom od sm e ra ok re tanja disk a.
Ukoliko se na disk u nalaze ve om a ve like i duboke ogre botine , m oe te proba ti da nabavite
supsta ncu za poliranje stak a la koje koriste optia ri pri polira nju na oara. Tre bali bi da ode te
u oblinju optik u i ra spitate se o slinoj supsta nci.

Ia ko uspe h nije za garantovan, uspe o sa m da osposobim i spasim poda tke sa oko 6 od 9


diskova koji su bili pok vare ni i ne itljivi.
7. Isk ljuivanje W indows taste ra na tasta turi:
Isk ljuuje ta ste r koji se nalazi izm e u C TR L i ALT na le voj strani ta stature i isti taj ta ste r na
de snoj stra ni.
Prona ite i m odifik ujte dole nave de ne vre dnosti pom ou re ge dit.e xe . Ukoliko im e Scancode
Ma p ne postoji, na pravite ga i dode lite m u naznae nu vre dnost. Ukoliko im e postoji,
pre pravite ga.
Syste m Ke y: [HKEY_LO C AL_MAC HINE\SYSTEM\C urre ntC ontrolSe t\C ontrol\Ke yboa rd Layout]
Im e : Sca ncode Map
Tip: R EG_BINARY (Binary Value )
Vre dnost: 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 5B E0 00 00 5C E0 00 00 00 00
6. Isk ljuivanje W indows-ovih hotke y kom binacija:
O m oguuje isk ljuiva nje pre ica za pristup Sta rt Me niju i pre bacivanju ak tivnih aplik a cija .
O tvori Re gEdit.e xe (Start>Run...), Pronai dole nave de ne vre dnosti, a ukoliko ne postoji
NoW inKe ys na praviti ga i dode liti m u nave de ne vre dnosti. Re sta rtuj W indows.
Use r Ke y: [HKEY_C UR R ENT_USER \Softwa re \Microsoft\W indows\C urre ntVe rsion\Policie s
\Ex plore r]
Syste m Ke y: [HKEY_LO C AL_MAC HINE\Software \Microsoft\W indows\C urre ntVe rsion\Policie s
\Ex plore r]
Im e : NoW inKe ys
Tip: R EG_DW O R D (DW O R D Value )
Vre dnost: (0 = disable re striction, 1 = e na ble re striction)
5.Pravlje nje toolba r-a od bilo kog dire k torijum a:
Napraviti novi dire k torijum na de sk topu i u nje ga ubaciti sve ikonice i ortk a te koje e lite da
im ate u toolba r-u ili koristiti bilo koji postoje i dire k torijum na raunaru koji sadri ikonice ili
ortk a te . LMB m ia pre ne ti dire k torijum od kog se e li na praviti toolbar ili sa de sk topa ili iz
windows e x plore ra u ne k i uga o de k top-a .
4. Spa ja nje dva ra una ra pre ko m ode m a :
I) Idite u C ontrol Pane l i naite Ne twork C onne ctions,
II) Idite na File i oda be rite Ne w C onne ction i k lik nite na Ne x t u prozoru koji se otvorio,
III) O da be rite Se t up a n a dvance d conne ction i k lik nite na Ne x t,
IV) O dabe rite opciju Acce pt Incom ing conne ction i k lik nite na Ne x t,
V) O dabe rite ure a j pre ko koga e te se spa jati (obino m ode m ) i k lik nite na Ne x t,
VI) O dabe rite Allow virtual priva te conne ction i k lik nite na Ne x t,
VII) O dabe rite opciju (dugm e ) Add... i u Use r na m e i Password upiite "gost" (be z
navodnik a ) i k lik nite na Ne x t,
VIII) U ovom prozoru ne dira jte nita, tj. provrite da li je uk ljue n Inte rne t Protocol i ako nije
uk ljuite ga . Klik nite na Ne x t, a zatim i na Finish.
U Ne twork C onne ctions prozoru e vam se pojaviti nova kone k cija pod nazivom Incom ing
C onne ctions. Dupli LMB na nju otvara prozor sa ure ajim a koje e ova kone k cija koristiti. Kad
ne e lite da se m ode m sam javlja k a da zazvoni te le fon isk ljuite sve ure aje (pre poruljivo) i
uk ljuujte ih sam o k a da oe k uje te da e vas nazvati ne ko sa drugog raunara.
IX) Idite na File i na opciju Ne w C onne ction i k lik nite na Ne x t,
X) O da be rite C onne ct to Inte rne t i onda na Ne x t,
XI) O da be rite Se tup m y conne ction m anually i na Ne x t,
XII) O da be rite C onne ct using a dia l-up m ode m ,
XIII) Upiite im e kone k cije i k lik na Ne x t, Broj te le fona i k lik na Ne x t, Upiite "gost" u
use rnam e i pa ssword i k lik na Ne x t, Uk ljui opciju Add a shortcut... i k lik ni na Finish.
Posle ovoga tre ba ak tivira ti napravlje nu kone k ciju na ra unaru koji zove (k ao da se zove
inte rne t prova jde r - isti je postupak ) a na drugom rauna ru se tre ba obe le iti i ak tivirati
ure aj koju e da prim i poziv.
3. Prom e nite ve liinu prozora Inte rne t Ex plore ra na na jbri m ogui na in
O va j tip ili bolje re e no progra m i je nam e nje n onim a koji koriste re zoluciju 800x 600 ili ve u
Program m e nja ve liinu prozora IE iz odok a na pravlje ne u nje govu stva rnu ve liinu
Program se m oe i izm e niti, ali se to pre poruuje sa m o napre dnijim korisnicim a W indowsa
je r za hte va pre pravljanje re gistry baze
Download program Re size IE

2. Da rk Stone , Q uake ,... igra nje pre ko m ode m a


Intro: O vo je m ogue ura diti na bilo koja dva kom pjute ra sa ope rativnim siste m om
W indows98. Mogue je i na W in 95\97 platform a m a ali nisam sigura n k ako instalirati
potre bne progra m e . Uglavnom prove re no ra di na kom pjute rim a od kojih je da n im a W indows
98 O S.
Pre sve ga m ora te odre diti W O R KGR O UP i IME vaih ra unara
1. Idite u "My C om pute r>C ontrol Pa ne l" i sta rtujte "Ne twork "
2. Mie m k lik nite na na tpis "Ide ntification"
3. Pod "C om pute r Nam e " stavite svoje im e , na dim ak i dr.
4. Pod "Work group" je vano da stavite istu stvar. Npr. im e vae igra ke grupe , kom panije ,
firm e , itd...
5. Pod "C om pute r De scription" une site poda tke o va e m kom pjute ru
6. Klik nite na "O K" i re startujte raunar
Program za SER VER :
1. Idite u "My C om pute r>C ontrol Pa ne l" i sta rtujte "Add\Re m ove Program s"
2. Mie m k lik nite na na tpis "W indows Se tup"
3. Mie m k lik nite na "C om m unica tions" a zatim na "De tails..."(u donje m de lu prozora)
4. Prona ite "Dia l-Up Se rve r" i prove rite da li je insta liran(a ko je k utijica ispre d nje ga
otk a e na onda je insta liran.U tom sluaju pre k inite instalaciju k lik tanje m na "C ance l")
5. Ako k utijica ispre d "Dial-Up Se rve r" nije otk ae na, otk aite je (k lik nite na nju) i zavrite
instalaciju doda tk a k lik tanje m na "O k ". posle ovoga e te m oda m orati da re startuje te
siste m .Pre toga m oe te uga siti "C ontrol Pane l" prozor.
6. Kada se W indows re startuje ponovo otvorite prozor "My C om pute r"
7. O tvorite prozor "Dia l-Up Ne twork ing"
8. Pod drop-down m e nije m "C onne ctions" naite "Dial-Up Se rve r" i sta rtujte ga .
9. Pojavie va m se prozor sa ne koliko opcija.
10. Prva stvar koju tre ba uraditi je da se odre di tip se rve ra.
11. Mie m k lik nite na "Se rve r Type ..."
12. O bave zno odabe rite "PPP: Inte rne t, W indows NT Se rve r, W indows 98" i otk aite k utijicu
ispre d "Ena ble softwa re com pre ssion", dok k utijicu ispre d "Re quire e ncrypte d pa ssword"
ostavite pra znu ili je ako je otk a e na de se le k tujte . Klik nite na "O K".
13. U vrhu prozora vidite dve opcije i to: "No ca lle r acce ss" koja je se le k tovana , i "Allow calle r
acce s" koja nije .
14. Klik nite na k rui ispre d "Allow calle r a cce ss" i otvorie vam se opcija "C hange
Password..." koja vam nije potre bna pa je ne m ojte dira ti.
15. Sada m oe te da k lik ne te na "O K" i da e k a te da bude te pozvani (prozor "Dia l-Up Se rve r"
e se za tvoriti a m oe se pozvati iz "Syste m Tray"-a koji se na la zi u de snom uglu "START"
m e nija ). U slua ju da k lik ne te na "Apply" prozor "Dia l-Up Se rve r se ne e za tvoriti i vi e te
m oi vide ti ko se kone k tovao i k ada .
Napom e na : Potre bno je da sa m o je dan od dvojice korisnik a ura di gore nave de ni postupak ,
da bi se m ogle igra ti igre a i koristiti ostali Ne twork program i. Takoe oba korisnik a m ogu
uraditi gore nave de ni postupak radi sm anje nja te le fonskog ra una. Ukoliko je da n korisnik
ne m a insta liran "Dial-Up Se rve r" ili ga ne m oe instalira ti, ovaj drugi uve k m ora biti se rve r.
Postupa k za spajanje :
(Radi ga onaj koji naziva, onaj koji ne m a "Dia l-Up Se rve r" ili obojica ra di sm anje nja
te le fonskog ra una)
1. U prozoru "Dia l-Up Ne twork ing" na pravite novu kone k ciju (npr. Drugar)
2. Konfiguriite je k a o i kone k ciju za Eu-Ne t s tim da ne pie te Eu-Ne tov DNS ve stavite na
Dina m ic
Prove ra IP adre se :
Ka da ste se uspe no spojili potre bno je da sa znate vae IP adre se radi m ogunosti
kone k tovanja iga ra i progra m a .
1.
2.
3.
4.
5.

Pod "START" m e nije m k lik nite na "R UN..."


O tk uca jte "winipcfg" be z navodnik a i k lik nite "O K"
Kada sa progra m sta rtuje , k lik nite m ie m na "Re ne w All" u donje m de lu prozora.
Pogle dajte ta pie u pravouga onik u ispre d koga je napisano "IP Addre ss"
To je va a IP a dre sa (npr. x x x .x x x .x x x .1 ili x x x .x x x .x x x .2)

Napom e na : Potre bno je obra titi pa nju na zadnji broj u nizu. IP adre sa onog ko je se rve r ce
uve k im a ti "1" na k ra ju a kod onog koji poziva bie "2". Ta ko da a ko Mile zove Pe ru, a Mile
vidi da je nje gova IP a dre sa 123.123.123.2 onda je Pe rina adre sa 123.123.123.1
Za kom unik aciju m oe te koristiti W inPopup ili Ne tMe e ting. Ja pre poruuje m Ne tMe e ting koji
im a C HAT opciju, k ao i opciju za slanje fa jlova. Kada startuje te Ne tMe e ting na crnom prostoru
otk uca jte IP adre su sa govornik a i m ie m k lik nite na uti te le foni. Posle toga k lik nite na

oblai u donje m de lu prozora i spre m i ste za C HAT.

1. Savre na optim iza cija Ha rdDisk a


O va proce dura bi tre bala da radi na svim W indows ope ra tivnim siste m im a, a li je prove re na
sam o na W in98.
1. Sta rtujte note pad i uitajte fajl Syste m .ini
2. Pod [boot] se k cijom prom e nite "she ll=e x plore r.e xe " u "she ll=de frag.e xe " i posle toga
re butuje te .
3. Kada se startuje W indows uita e se je dino Disk De fragm e nte r. O ptim izujte HD i ponovo
re butujte .
4. Pre ne go to W indows pone sa sta rtovanje m pritisnite F8 i izabe rite "C om m and Prom pt
O nly" i otk ucajte "e dit syste m .ini"(be z navodnik a) i pod [boot] se k cijom prom e nite
"she ll=de frag.e xe " u "she ll=e x plore r.e xe " i jo je dnom re butujte .
5. HD vam je savre no optim izovan. Uiva jte !!!

Odgovori sa citatom

#2

18-08-07, 23:20

tamijan

Re: 100 trikova za Windows XP

dr.sc. Foruma
Datum registracije: 28-03-07
Poruka:

2,500

Liked:

2 times

Windows Tips&Tricks 21 - 40
Ukoliko se u te k stu pom inje re gistry ba za ili re gistry ke y i sl. njoj se m oe pristupiti k roz
program Re gEdit.e xe (Sta rt>Run... i uk ucajte re ge dit ili re ge dit.e xe . Kada je dnom na e te
vre dnost, im e ili ke y koji ste traili, k lik nite na nje ga (da poplavi) i idite na File >Ex port...
upiite ne ko im e po vaoj e lji i k lik nite na Save dugm e . O vim postupkom ste sauva li de o
re gistry baze koji m odifik uje te i m oe te ga vratiti k ada duplo k lik ne te LMB na fajl koji ste
na pravili (sa Save dugm e tom ). Kre ira nje stavke se vri tako to se prona e odgova ra jua
vre dnost (m e sto na kom e se nalazite vidite u Status Ba r-u koja se na la zi u donje m de lu
re ge dit prozora . Ako se ne vidi uk ljuite je pod Vie w>Status Bar), i pod pa dajuim m e nije m
Edit odabe rite Ne w a zatim i vre dnost tj. vrstu koja je naznae na.
40. Isk ljuite ZIP Folde rs opciju W indows-a
Isk ljuite opciju u W indowsu koja va m pok azuje zip fa jlove k ao dire k torijum e .
1. Idite na Start>Run... i uk ucajte cm d
2. Kada va m se otvori DO S prom pt k ucajte R EGSVR 32 /U ZIPFLDR .DLL
3. Re startujte raunar.
Ukoliko e lite da uk ljuite opciju ponovite proce s pod 1. i u DO S prozoru k uca jte R EGSVR 32
ZIPFLDR .DLL. Re startujte raunar.
39. Dodajte C opy To i Move To W indows Ex plore r-u
1. Sta rtujte re ge dit
2. Idite u HKEY_C LASSES_R O OT\AllFile syste m O bje cts\she lle x \C onte x tMe nuHandle rs
3. De sno k lik nite na C onte x tMe nuHa ndle rs i odabe rite Ne w pa za tim Ke y
4. Dode lite m u im e C opy To. Ponovite postupak i dode lite m u im e Move To.
5. Prom e nite (De fa ult) string va lue za C opy To ke y u {C 2FBB630-2971-11D1A18C-00C 04FD75D13}
6. Prom e nite (De fa ult) string va lue za Move To ke y u {C 2FBB631-2971-11D1A18C-00C 04FD75D13}
7. Re startujte raunar i otvorite W indows Ex plore r. Klik nite na ne k i fa jl ili dire k torijum i
im ae te dve nove opcije .
38. Kre ira jte buta bilni C D-R O M disk (boot cd)
Za ovaj postupa k vam pre poruuje m da koristite R W disk k ako ne bi unitavali C D diskove
ako proce dura ne uspe iz prve . Ka da ste uspe li da k re ira te buta bilni C D na R W m e diju i k ada
ste ga prove rili, ponovite proce duru na obinom C D-u i odradite ce lu proce duru uk ljuujui i
uba civa nje vaih fajlova .
1. Morate na i fa jl koji im a m ogunost da osposobi C D disk da bube butabila n. Pok ua jte na
sajtu Bootdisk .C om Takoe sk inite fajl http://hom e .online .no/~m sols/bootfile s.zip (za
pravlje nje W inXP boot disk a). Ne ro u se bi im a im a ge (slik u) buta bilne diske te koju m oe te
uspe no koristiti.
2. Sk inite odgova ra jui fa jl i otpak ujte ga u privre m e ni dire k torijum ili ga pre bacite u .im a
form a t koriste i W inIm age program ukoliko ste sk inuli fa jl sa BootDisk .com sa jta .
Alte rnativno, koristite .im a fajl koji se nalazi u NER O dire k torijum u.
3. Sta rtujte Ne ro progra m . Idite na File >Ne w... Ukoliko se pojavi W izard isk ljuite ga pom ou

C lose W izard dugm e ta .


4. O dabe rite C D-R O M (BO OT)
5. Idite na Boot ta b i odabe rite Im age file u de lu Source of boot im a ge da ta. Za im a ge fajl
odabe rite fajl koji ste pripre m ili, Ne rov fajl ili fajl sa sajta BootDisk .com . Pod File of type
na m e stite All File s (*.*).
6. e k irajte Ena ble Ex pe rt Se ttings
7. Pod Kind of e m ulation: pode site No Em ula tion
8. Pod Boot m e ssage upiite Microsoft W indows XP SP1a
9. O BAVEZNO pod Load se gm e nt of se ctors (he x !): upiite 07C 0
10. O BAVEZNO pod Num be r of loade d se ctors: upiite 4
11. Idite na ISO ta b.
12. Pod File -/Dire ctory nam e le ngth na m e stite ISO Le ve l 1 (Ma x . of 11 = 8 + 3 cha rs)
13. Pod Form at nam e stite Mode 1
14. Pod C haracte r Se t na m e stite ISO 9660
15. e k irajte Jolie t
16. Pod Re la x ISO Re strictions e k irajte sve stavke
17. Idite na Lable tab
18. Se le k tujte ISO 9660 u pada jue m m e niju
19. e k irajte Also use the ISO 9660 te x t for Jolie t
20. Idite na Date s ta b i na m e stite Use the date a nd tim e from the original file
21. Idite na Burn (Write ) tab
22. e k irajte Write i Fina lize C D (No furthe r writing possible !)
23. Pode site Write Me thod na Track-At-O nce
24. Isk ljuite , ako je uk ljue n Virus che ck
25. Klik nite na Ne w
32. U File Browse r prozoru na ite sadra j koji hoe te da pre ba cite na disk u i pre bacite ih u
ISO 1 prozor. Fajlovi koji se na la ze na boot diske ti ne tre bate pre ba civati.
33. Klik nite na Write (Burn) dugm e i k lik nite na Write (Burn) u tom prozoru.
34. Ka da se proce s zavri uga site Ne ro i pok uajte da butuje te raunar sa napravlje nog C D
disk a
37. Na pravite insta la cioni W indows XP SP1a C D
O va j proce s se zove slipstim ing (slipstre am ing). O m oguava va m da na pravite instalacioni
C D W indowsa XP na kom se uje dno na la zi i SP1a (se rvice pack 1a ). O vo je izuze tno korisno
ukoliko e sto re insta lirate siste m , ili ne e lite da se zam a javate oko ponovne insta la cije
SP1a. Takoe ovo je odlian nain za be k a povanje vae g originalnog W indows XP C D disk a
pri e m u m u doda je te se rvice pack k ako k a snije ne bi m orali da ga pose bni instalira te i tim e
dodatno opte re tite siste m . O vo je savre no i potpuno le galan proce s i ne postoji m ogunost
nik ak vog na ruava nja niijih prava.
Za ovaj postupa k vam je potre bno sle de e :
- W indows XP instalacioni C D
- Na jnoviji SP (se rvice pack ). U ovom m om e ntu SP1a
- buta bilni fajl koji m oe te nai na sajtu Bootdisk .C om Sk inite buta bilni fa jl za W in XP\2K.
- Prazan C D disk (jo bolje R W ra di prove re i da ne bi unitili C D ukoliko ne to ne proradi)
- Ne ro Burning Rom (e ) progra m
- C D-R ili C D-R W ure a j.
1. Napravite na C : disk u dire k torijum XP i u nje m u sle de e dire k torijum e C D-R O OT, XP-BO OT,
i XP-SP1
2. Pre kopirajte ce o sadraj W indows XP instalacionog C D-a u dire k torijum C D-R O OT
3. Pre kopirajte Se rvice Pa ck (sp1a ) fajl u dire k torijum C :\XP
4. Pre im e nujte Se rvice Pack (sp1a ) fa jl u XP-SP1.EXE
5. Idite na Start>Run... i uk ucajte sle de e C :\XP\XP-SP1.EXE -U -X:C :\XP\XP-SP1. O vim ste
otpakova li SP1.
6. Idite na Start>Run... i uk ucajte sle de e C :\XP\XP-SP1\UPDATE\UPDATE.EXE -S:C :\XP
\C D-R O OT. O vim ste pok re nuli update (nadogradnju) O rigina lne ve rzije W indowsa na SP1a
ve rziju to nam je i bio cilj. Sae k ajte ne ko vre m e i proce s e se zavriti, nada m o se
uspe no. Ukoliko ne to nije u re du, prove rite da li ste sve dobro k ucali.
7. Sta rtujte Ne ro progra m . Idite na File >Ne w... Ukoliko se pojavi W izard isk ljuite ga pom ou
C lose W izard dugm e ta .
8. O dabe rite C D-R O M (BO OT)
9. Idite na Boot ta b i odabe rite Im age file u de lu Source of boot im a ge da ta. Za im a ge fajl
odabe rite fajl koji ste sk inuli sa inte rne ta i koji ste otpakovali u XP-BO OT dire k torijum . Pod
File of type na m e stite All File s (*.*). Fa jl koji tra im o se ve rovatno na ziva boot.bin
10. e k irajte Ena ble Ex pe rt Se ttings
11. Pod Kind of e m ula tion: pode site No Em ulation
12. Pod Boot m e ssa ge upiite Microsoft W indows XP SP1a
13. O BAVEZNO pod Load se gm e nt of se ctors (he x !): upiite 07C 0
14. O BAVEZNO pod Num be r of loade d se ctors: upiite 4
15. Idite na ISO ta b.
16. Pod File -/Dire ctory nam e le ngth na m e stite ISO Le ve l 1 (Ma x . of 11 = 8 + 3 cha rs)
17. Pod Form at nam e stite Mode 1
18. Pod C haracte r Se t na m e stite ISO 9660
19. e k irajte Jolie t
20. Pod Re la x ISO Re strictions e k irajte sve stavke
21. Idite na Lable tab
22. Se le k tujte ISO 9660 u pada jue m m e niju
23. Pod Volum e La be l, Syste m Ide ntifie r, Volum e Se t i Application upiite W INXP_SP1_EN
24. Pod Publishe r i Data Pre pa re r upiite MIC R O SO FT_C O R PO R ATIO N

25. e k irajte Also use the ISO 9660 te x t for Jolie t


26. Idite na Date s ta b i na m e stite Use the date a nd tim e from the original file
27. Idite na Burn (Write ) tab
28. e k irajte Write i Fina lize C D (No furthe r writing possible !)
29. Pode site Write Me thod na Track-At-O nce
30. Isk ljuite , ako je uk ljue n Virus che ck
31. Klik nite na Ne w
32. U File Browse r prozoru na ite dire k torijum C :\XP\C D-R O OT i sav nje gov sadra j pre ba cite
u ISO 1 prozor
33. Klik nite na Write (Burn) dugm e i k lik nite na Write (Burn) u tom prozoru.
34. Ka da se proce s zavri uga site Ne ro i pok uajte da butuje te raunar sa napravlje nog C D
disk a
36. Syste m Re store za uzim a m nogo HDD prostora
W indows XP im a odlinu opciju da snim i slik u siste m a k a ko bi se ovaj, u slua ju ne ge
gre ke , m ogao vratiti na pre a nje sta nje u kom e je radio be z proble m a. Iako odlina opcija
za poe tnike i one koji sta lno m odifik uju siste m , opcija je suvina profe siona lcim a i onim a
koji dobro poznaju windows ope rativni siste m . Be z obzira na nivo poznava nja siste m a,
Syste m Re store pra k tino je de prostor na HDD-u, je r pe riodino pravi ba ck up syste m a . To
pone k ad dovodi do uspore nja u radu, a zbog ne ogra nie ne m ogunosti be k apa i ve likog
potroe nog m e sta na HDD-u. Ukoliko e lite da im ate kolik u tolik u sigurnost i ostavite
uk ljue n Syste m Re store , ogra niite u prostor za be k a povanje . O vo ne e utica ti na k va lite t
be k a pa, ve e um e sto da pravi i uva 10 be k a pa na siste m u, uvati sa m o 2 ili 3 to je i vie
ne go dovoljno. O vi isk usniji ili oni koji im a ju ne k i drugi vid be k apa siste m a (Norton Ghost
npr.) m ogu i da isk ljue ovu opciju. Syste m Re store se pode ava na sle de i nain (Ukoliko
e lite da isk ljuite Syste m re store proita jte sam o stavke 1 i 2. Ukoliko e lite da ograniite
prostor koji back up zauzim a pre skoite stavk u 2.):
1. Idite na Start>Program s>Acce ssorie s>Syste m Tools>Syste m Re store
2. Da bi ga isk ljuili e k ira jte opciju "Turn off Syste m Re store on a ll drive s". Klik nite na Apply,
pa na O K. Re sta rtujte siste m .
3. Da bi m u ograniili prostor koji e be k ap zauzim a ti, ode k irajte opciju "Turn off Syste m
Re store on all drive s" ukoliko je e k ira na i k lik nite na Apply. Ukoliko nije e k ira na k lik nite na
drajv za koji hoe te da pode site Syste m Re store prostor i k lik nite na Se ttings.
4. Ne k a norm alna i pristojna ve liina koja je sa svim dovoljna je 500 MB, pa je pom ou
slajde ra i pode site . Kada ste pode sili slajde r na odgova rajuu vre dnost k lik nite na O K.
5. Isti postupa k ura dite i za druge drajvove a ko ih im ate (ukoliko im ate vie particija).
6. Kada ste sve pode sili k lik nite na Apply pa na O K i re startujte siste m .
35. Ubrzajte start posle pa da siste m a
Svak i put k ada se W indows XP zam rzne ili na drugi na in uga si zbog bilo k a k ve gre ke , on
vri dum p m e m orije ra di dija gnoze i utvriva nja pada siste m a. Ukoliko im a te m nogo
m e m orije dum p m oe da traje vrlo dugo. Pode site pa r opcija i re ite se slinih proble m a .
1. Idite na Start>Se ttings>C ontrol Pa ne l
2. Klik nite na Syste m ikonicu duplim k likom
3. O dabe rite tab Adva nce d
4. Pod de lom Sta rtup and Re cove ry k lik nite na Se ttings
5. Pod Syste m fa ilure isk ljuite Autom atic Re sta rt. O sta le dve opcije ostavite e k irane a a ko
nisu e k ira jte ih
6. Pod Write de bugging inform a tion postoji pada jui m e ni u kom e m oe te oda brati e tiri
opcije . O da be rite Sm a ll m e m ory dum p (64 KB) na taj nain to e te da k lik ne te na m alu
stre licu koja pok a zuje na dole i odabrati nave de nu opciju.
7. Klik nite na O K i ope t na O K. Pogasite sve prozore a zatim re sta rtujte ra unar.
34. Isk ljuite hibe rnaciju i oslobodite m e sto na HDD-u i ...
W indows XP po de faultu im a uk ljue nu hibe rnaciju koja slui da bi raunar ostao u a k tivnom
stanju tj. u stanju kom je bio pre hibe rnacije . Tim e W indows sav sadraj m e m orije kopira na
HDD i podie ga pri podizanju raunara iz sta nja hibe rnacije . Fajl je ve liine vae m e m orije tj.
ako im ate 512 MB m e m orije tolik i e biti i hibe rnacioni fajl, a ako im ate 2 GB m e m orije ... pa
fa jl hibe rna cije e biti m nogo ve lik . Pore d toga pone k ad ra una r sa m od se be ulazi u sta nje
hibe rna cije to m oe poprilino da iritira . Isk ljuite hibe rnaciju na sle de i nain:
1. Idite na Start>Se ttings>C ontrol Pa ne l>Powe r O ptions
2. Klik nite na Hibe rnate tab i isk ljuite (de e k ira jte ) "Enable Hibe rna tion"
3. Klik nite na O K i re startujte raunar.
33. Isk ljuite re ce nt docum e nts history
1.
2.
3.
4.

Idite na Start>Run... i k ucajte gpe dit.m sc


Idite na Use r C onfigura tion - Adm inistrative Te m pla te s - Sta rt Me nu and Task ba r
Duplo k lik nite na "Do not ke e p history of re ce ntly ope ne d docum e nts"
O dabe rite Enable d i k lik nite na Apply i na O K. Pogasite sve prozore i re startujte raunar.

32. Isk ljuite W indows Me sse nge r na x x x-ti nain


1. Sta rtujte W indows Ex plore r
2. Idite u C :\Progra m File s\Me sse nge r

3. Pre im e nujte dire k torijum Me sse nge r u npr. Me sse nge r_isk ljue n ili Me sse nge r2
NAPO MENA: O vaj twe a k ne usporava niti na bilo koji nain utie na rad O utlook-a.
NAPO MENA 2: Uk la njanje W indows Me sse nge r-a e one m oguiti pravilan ra d i m oe ugroziti
kom ple ta n ra d re m ote assistance -a , white boa rd-a i application sharing-a .
31. Vra tite sortiranje u W indows Ex plore ru u norm alu
Posle insta la cije W indows XP SP1 se rvice pa ck doda tk a, sortira nje u W indows Ex plore ru je
postalo vrlo udno. Dok je ranije W indows sortirao odre e ne fajlove i dire k torijum e na
odre e n nain, sa SP1 je sve postalo obrnuto.
W indows sortiranje dire k torijum a
pre SP1 instalacije posle SP1
0
00
000
0000
00000 00000
0000
000
00
0
Da bi vra tili sortira nje u pre anje stanje , uradite sle de e :
1. Sta rtujte re ge dit
2. Idite u HKEY_LO C AL_MAC HINE\Softwa re \Microsoft\W indows\C urre ntVe rsion\Policie s
\Ex plore r.
3. Ukoliko pod Policie s ne m oe te da nae te Ex plore r stavk u na pravite novi KEY i dajte m u
im e Ex plore r pa e va m se u Policie s pojaviti jo je dna stavk a i im ae ikonicu k ao
dire k torijum . Klik nite na Ex plore r da poplavi i nastavite na sle de u tak u. Ukoliko pod
policie s stavk a Ex plore r postoji nije potre bno praviti novi ke y.
3. Naite stavk u "NoStrC m pLogica l" a a ko ne postoji na pravite novi DW O R D sa nave de nim
im e nom
4. Une site vre dnost "1" da bi pode sili m e tod sortiranja koji je k arak te ristia n za W indows
2000 tj. za W indows XP pre insta la cije SP1 dodatk a.
NAPO MENA: O vaj postupak ra di sam o ukoliko ste instalira li SP1.
30. Pove a jte sitne fontove na we b stra nica m a
1. Drite pritisnut taste r C TR L na va oj tasta turi. Dok je taste r pritisnut upotre bite tok i
va e g m ia da pove a te i sm anjite fontove .
29. Isk ljuite We b C onte nt u Ex plore ru i De sk topu
Pore d toga to isk ljuuje We b C onte nt, ta koe i uk lanja "De sk top" ta b iz Display
Prope rtie s-a. Ukoliko niste u m ogunosti da uk ljuite Active De sk top, uk ljuite ovu opciju.
1. Sta rtujte re ge dit
2. Idite u HKEY_C UR R ENT_USER \Softwa re \Microsoft\W indows\C urre ntVe rsion\Policie s\Ex plore r
3. Prona ite stavk u "C la ssicShe ll" a ako je ne m a na pravite novi DW O R D sa nave de nim
im e nom
4. Une site vre dnost "0" ako hoe te da uk ljuite We b C onte nt, a "1" ako hoe te da ga
isk ljuite
5. Re startujte W indows.
28. Isk ljuite Task Sche dule r sta rtovanje iz IE-a
W indows Ex plore r 6.0 i k a sniji sta rtuju Task Sche dule r k a d god se spa jaju na ne k i se rve r. O vo
re zultuje u uspore nom surfovanju. O vo se isk ljuuje na sle de i nain:
1. Sta rtujte re ge dit
2. Idite u HKEY_LO C AL_MAC HINE/Softwa re /Microsoft/W indows/ C urre ntVe rsion/Ex plore r
/Re m ote C om pute r/Na m e Space
3. Naite stavk u u le vom prozoru {D6277990-4C 6A-11C F-8D87-00AA0060F5BF} i izbriite je
(obe le ite je da poplavi i pritisnite taste r De le te na ta staturi)
4. Re startujte W indows.
27. Isk ljuite dosa dni Script De buging i Error prozore
1.
2.
3.
4.
5.

Sta rtujte Inte rne t Ex plore r


O tvorite padajui m e ni Tools i odabe rite opciju Inte rne t O ptions. Klik nite na Adva nce d tab.
Naite stavk u "Disable Script De bugging" i e k irajte je .
Naite stavk u "Display a notifica tion about e ve ry script e rror" i isk ljuite je (de e k ira jte je ).
Re startujte raunar i dosadni prozori bi tre balo da ne stanu.

26. Pove a jte priva tnost brisa nje m Te m p fa jlova iz IE-a


1. O tvorite Inte rne t Ex plore r i idite na He lp>About. Prove rite da li vam je ve rzija IE 6.0 ili
ve a. Ako je ste nastavite , a a ko nije onda nave de na opcija nije im ple m e ntira na u va u

ve rziju IE-a.
2. Idite na Tools padajui m e ni u IE-u i oda be rite Inte rne t O ptions. Klik nite na advance d ta b.
3. U de lu Se curity pronaite Em pty Te m porary inte rne t file s folde r whe n browse r is close d
stavk u i e k irajte je .
4. Re startujte raunar i posle sva kog ga e nja Inte rne t Ex plore ra sa dra j privre m e nih inte rne t
fa jlova (Te m pora ry Inte rne t File s) tj. dire k torijum a sa sk inutim stra nica m a , slik am a i osta lim
sadra je m e biti izbrisan.
25. Pove a jte Ke e p-Alive Tim e -O ut radi sigurnije kone k cije
1.
2.
3.
4.

Sta rtujte re ge dit


Idite u HKEY_C UR R ENT_USER \Softwa re \Microsoft\W indows\C urre ntVe rsion\Inte rne t Se ttings
Naite stavk u "Ke e pAliveTim e out" a a ko ne postoji na pravite novi DW O R D sa tim im e nom
Une site vre dnost "120000".

24. Fa t32 particija ve a od 32GB na W indows XP-u


1. Nabavite W indows 98 butabilnu diske tu
2. Podignite rauna r sa nje i startujte fdisk
3. Particioniite drajv k ako god e lite ali pazite da va m pa rticija ne bude ve a od 120GB
4. W indows 98 diske tu ostavite u dra jvu i re startujte raunar i k ada se rauna r podigne sa te
diske te form atirajte dra jv
5. Ubacite W indows XP buta bilni C D i izbacite diske tu. Re sta rtujte ra una r i uite u bios. U
biosu na m e stite da se raunar startuje sa C D ure a ja (first boot de vice cd-rom ). Snim ite
pode ava nja i izaite iz biosa (save change s and e x it).
6. Nastavite sa insta la cijom windows XP siste m a i k ada va s windows pita na koju particiju da
se insta lira odabe rite particiju koju ste upravo form atirali. Ta da e va m se pojaviti ne koliko
opcija i tu je potre bno odabrati posle dnju opciju koja govori windowsu da se instalira na tom
disk u be z da pravi ne ke izm e ne .
7. Nastavite insta la ciju W indows XP O S-a norm a lno i k ada se instalacija zavri im a e te
W indows XP na Fat32 fajl siste m u.
23. Isk ljuivanje Update De vice Drive r W iza rd-a
1.
2.
3.
4.

Sta rtujte re ge dit


Idite u HKEY_C UR R ENT_USER \Softwa re \Policie s\Microsoft\W indows NT\Drive r Signing
Naite stavk u "NoDe vMgrUpdate " a ako ne postoji napravite novi DW O R D sa tim im e nom
Une site novu ili m odifik ujte postoje u vre dnost na "1".

22. Isk ljuivanje W indows-ove zatite fajlova


W indows XP i W indows 2000 u se bi im aju za titu fa jlova koja pone k a d zna da pravi proble m e
tako to ne dozvoljava m odifik aciju raznih fajlova uk ljuujui i njihovo pre m e tanje ,
pre im e novanje , brisanje i sl. Sle de im postupkom m oe te uk loniti tj. isk ljuiti tu opciju.
NAPO MENA: O va proce dura zahte va vii nivo poznavanja raunara i autor ove stra nice se
ograuje od bilo k a k vih proble m a koji m ogu nastati korie nje m ovog opisa ili bilo k ak vih
gubitak a ili k varova siste m a . Sve radite na sopstve ni rizik .
1. O va proce dura pre pravljanje re gistry baze je izgle da isk ljue na u W indows XP i W indows
2000 ope rativnom siste m u, ali je potre bna posle m odifik a cije siste m skog fa jla. Na W in2K i
W in2K SP1 re gistry proce dura funk cionie .
2. Sta rtujte re ge dit
3. Idite u HKEY_LO C AL_MAC HINE\SO FTWAR E\Microsoft\W indows NT\C urre ntVe rsion\W inlogon
4. Prona ite "SFC Disable " a ukoliko ne postoji k re ira jte novi DW O R D sa nave de nim im e nom .
5. Vre dnosti koje se m ogu une ti su sle de e :
0 - da bi se opcija uk ljuila
1 - opcija isk ljue na, a li e pri sta rtu siste m a da iskoi upitnik da se opcija uk ljui
2 - opcija je isk ljue na sa m o za sle de i sta rt siste m a, a posle toga se sa m a uk ljuuje be z
upitnik a
4 - uk ljue na , ali postoji upitnik da se isk ljui
ffffff9d - da se tota lno isk ljui
6. Postavite vre dnost koja odgova ra vaoj e lji. Da bi sk roz isk ljuili ovu opciju u vre dnost
(va lue ) uk ucajte ffffff9d.
7. re sta rtujte siste m da bi pode ava nja bila ak tivira na.
U W indows XP i W indows 2000 SP2 je pre ovog re gistry tvik a ura diti sle de e :
W indows XP
1. O tvorite W indows Ex plore r i idite u C :\W INDO W S\SYSTEM32 i naite fa jl SFC _O S.DLL
2. O be le ite ga (da poplavi) i pritisnite re dom sle de u kom bina ciju taste ra na tasta turi
C TR L+C a zatim C TR L+V i jo je dnom C TR L+V. O vi ste napravili kopije ovog fa jla koje se
zovu C opy of SFC _O S.DLL i C opy (2) of SFC _O S.DLL.
3. Pre kopirajte C opy (2) of SFC _O S.DLL u ne k i privre m e ni dire k torijum npr. na pravite
dire k torijum na C : disk u C :\0\ i tu iskopira jte fajl.
4. Pre im e nujte C opy of SFC _O S.DLL u C opy of SFC _O S.DL_ da ga siste m ne bi uitavao na
sle de e m butu i tim e pravio proble m e . Tim e ste sauvali originalni fa jl koji m oe te ponovo
koristiti ako doe do ne k ih ne e lje nih e fe k a ta.
5. Fa jl C opy (2) of SFC _O S.DLL pre im e nujte u SFC _O S2.DLL i otvorite ga u ne kom HEX
e ditoru, npr W inHe x ili ne to slino.

6. Za W indows XP be z SP1 (se rvice pa ck 1) idite na offse t 0000E2B8 (0E2B8h) i na ite


vre dnosti "8B" i "C 6".
7. Za W indows XP sa SP1 (se rvice pack 1) idite na offse t 0000E3BB (0E3BBh) i na ite
vre dnosti "8B" i "C 6".
NAPO MENA: Ukoliko niste nali ove vre dnosti na naznae nom offse tu ne nastavlja jte da lje i
obriite sve fajlove koje ste napravili a proce duru pre k inite .
8. Vre dnosti "8B" i "C 6" za m e nite sa "90" tako da um e sto da pie "8BC 6" pie "9090".
9. Idite na Start>Run... i k ucajte cm d i k a da vam se otvori kom andni prozor k ucajte cd c:\0\
10. U kom a ndnom prozoru k uca jte sle de e kom a nde
copy c:\0\sfc_os2.dll c:\windows\syste m 32\sfc_os.dll /y
copy c:\0\sfc_os2.dll c:\windows\syste m 32\dllcache \sfc_os.dll /y
11. Ukoliko vam W indows zatrai C D k lik nite na C a nce l. Re sta rtujte siste m i ura dite re gistry
tvik koji se na la zi na poe tk u te k sta. Re startujte raunar i zatita fajlova bi tre balo da je
uk inuta . Sada va m se ne bi tre balo de ava ti da ne m oe te da obrie te ne k i fa jl.

W indows 2000 SP2


1. O tvorite W indows Ex plore r i idite u C :\W INNT\SYSTEM32 i naite fajl SFC .DLL
2. O be le ite ga (da poplavi) i pritisnite re dom sle de u kom bina ciju taste ra na tasta turi
C TR L+C a zatim C TR L+V i jo je dnom C TR L+V. O vi ste napravili kopije ovog fa jla koje se
zovu C opy of SFC .DLL i C opy (2) of SFC .DLL.
3. Pre kopirajte C opy (2) of SFC .DLL u ne k i privre m e ni dire k torijum npr. napravite dire k torijum
na C : disk u C :\0\ i tu iskopira jte fajl.
4. Pre im e nujte C opy of SFC .DLL u C opy of SFC .DL_ da ga siste m ne bi uitava o na sle de e m
butu i tim e pravio proble m e . Tim e ste sauvali origina lni fajl koji m oe te ponovo koristiti ako
doe do ne k ih ne e lje nih e fe k ata .
5. Fa jl C opy (2) of SFC .DLL pre im e nujte u SFC 2.DLL i otvorite ga u ne kom HEX e ditoru, npr
W inHe x ili ne to slino.
6. Idite na offse t 00006211 (6211h) i na ite vre dnosti "8B" i "C 6".
NAPO MENA: Ukoliko niste nali ove vre dnosti na naznae nom offse tu ne nastavlja jte da lje i
obriite sve fajlove koje ste napravili a proce duru pre k inite .
8. Vre dnosti "8B" i "C 6" za m e nite sa "90" tako da um e sto da pie "8BC 6" pie "9090".
9. Idite na Start>Run... i k ucajte cm d i k a da vam se otvori kom andni prozor k ucajte cd c:\0\
10. U kom a ndnom prozoru k uca jte sle de e kom a nde
copy c:\0\sfc2.dll c:\winnt\syste m 32\sfc.dll /y
copy c:\0\sfc2.dll c:\winnt\syste m 32\dllca che \sfc.dll /y
11. Ukoliko vam W indows zatrai C D k lik nite na C a nce l. Re sta rtujte siste m i ura dite re gistry
tvik koji se na la zi na poe tk u te k sta. Re startujte raunar i zatita fajlova bi tre balo da je
uk inuta . Sada va m se ne bi tre balo de ava ti da ne m oe te da obrie te ne k i fa jl.
21. Isk ljuite prijavljiva nje ne dostatk a m e sta na HDD-u
1. Sta rtujte re ge dit
2. Idite u HKEY_C UR R ENT_USER \Softwa re \Microsoft\W indows\C urre ntVe rsion\Policie s\Ex plore r\
3. Ukoliko ne postoji napravite novu DW O R D stavk u sa im e nom "NoLowDisk Spa ce C he ck s" i
dode lite joj vre dnost "1" a ukoliko postoji prom e nite vre dnost u "1".
4. Re startujte W indows i vie ne e te dobijati obave te nja da im a te m alo m e sta na Ha rd
Disk u.

Odgovori sa citatom

#3

18-08-07, 23:21

tamijan

Re: 100 trikova za Windows XP

dr.sc. Foruma
Datum registracije: 28-03-07
Poruka:

2,500

Liked:

2 times

Windows Tips&Tricks 41 - 60
Ukoliko se u te k stu pom inje re gistry ba za ili re gistry ke y i sl. njoj se m oe pristupiti k roz
program Re gEdit.e xe (Sta rt>Run... i uk ucajte re ge dit ili re ge dit.e xe . Kada je dnom na e te
vre dnost, im e ili ke y koji ste traili, k lik nite na nje ga (da poplavi) i idite na File >Ex port...
upiite ne ko im e po vaoj e lji i k lik nite na Save dugm e . O vim postupkom ste sauva li de o
re gistry baze koji m odifik uje te i m oe te ga vratiti k ada duplo k lik ne te LMB na fajl koji ste
na pravili (sa Save dugm e tom ). Kre ira nje stavke se vri tako to se prona e odgova ra jua
vre dnost (m e sto na kom e se nalazite vidite u Status Ba r-u koja se na la zi u donje m de lu
re ge dit prozora . Ako se ne vidi uk ljuite je pod Vie w>Status Bar), i pod pa dajuim m e nije m
Edit odabe rite Ne w a zatim i vre dnost tj. vrstu koja je naznae na.
60. Pristupite pode avanju sk rive nih opcija u W indows XP-u
1. Idite na Start>Run... i k ucajte gpe dit.m sc

2. Pre gle da jte opcije i vide e te m nogo opcija koje su dostupne sam o k roz e ditova nje re gistry
baze . Sa da ih m oe te e ditova ti vrlo lako.
59. Poboljajte pe rform anse isk ljuivanje m pre fe tch opcije
1. Sta rtujte re ge dit
2. Idite u HKEY_LO C AL_MAC HINE\SYSTEM\C urre ntC ontrolSe t\C ontrol\Se ssion
Ma nage r\Me m ory Mana ge m e nt\Pre fe tchPara m e te rs\
3. Naite stavk u Ena ble Pre fe tche r a ukoliko ne postoji napravite novi DW O R D sa tim
im e nom . Vre dnost pode site na 0.
4. Re startujte raunar.
58. Poboljajte pe rform anse ra unara brisanje m pre fe tch fa jlova
1. Sta rtujte W indows Ex plore r
2. Idite u dire k torijum C :\W indows\Pre fe tch tj. u W indowsov dire k torijum gde se nalazi
dire k torijum Pre fe tch
3. O be le ite i obriite sve fa jlove u tom dire k torijum u.
4. Re startujte raunar
O va j postupak je potre bno ra diti sva k i m e se c ra di odravanja brzine siste m a .
57. Pode site autom atsko osve ava nje prozora
1. Sta rtujte re ge dit
2. Idite na HKEY_LO C AL_MAC HINE\SYSTEM\C urre ntC ontrolSe t\C ontrol\Upda te
3. Naite stavk u Upda te Mode a ako ne postoji napravite novi DW O R D sa tim im e nom .
Vre dnost pode site na 0.
4. Re startujte raunar.
56. Autom a tsko brisanje privre m e nog (TEMP) dire k torijum a
1. Idite na Start>Run i k ucajte gpe dit.m sc
2. Idite na C om pute r C onfigura tion/Adm inistra tive Te m plate s/W indows C om pone nts/Te rm inal
Se rvice s/Te m porary Folde r
3. Klik nite de sno dugm e m ia na Do Not De le te Te m p Folde r Upon Ex it. O dabe rite prope rtie s
i na m e stite disable opciju.
4.Re sta rtujte ra una r.
55. Uk lonite MSN Me sse nge r iz O utlook Ex pre ss-a
1. Sta rtujte re ge dit
2. Idite u HKEY_LO C AL_MAC HINE\SO FTWAR E\Microsoft\O utlook Ex pre ss
3. Naite stavk u Hide Me sse nge r a ako ne postoji na pravite novi DW O R D sa tim im e nom .
Vre dnost prom e nite ili je pode site na 2.
4. Ugasite O utlook Ex pre ss ukoliko je startovan. O va prom e na e biti vidljiva k a da startuje te
O utlook Ex pre ss
54. Isk ljuite (Uk ljuite ) O ffice XP-ov clipboa rd toolba r
1. Sta rtujte Word
2. Idite na Tools padajui m e ni i oda be rite O ptions
3. Idite na Edit tab i isk ljuite Show Paste O ptions buttons i Show Inse rt O ptions buttons
4. Klik nite na O K i izaite iz Word-a . Ka da ga ope t sta rtuje te clip toolbar se vie ne e
pojavljivati.
53. Na te rajte O utlook XP da dozvoljava .e xe fajlove u attachm e ntu
1. Sta rtujte re ge dit
2. Idite u HKEY_C UR R ENT_USER \Softwa re \Microsoft\O ffice \10.0\O utlook \Se curity
3. Napravite novi STR ING i dode lite m u im e Le ve l1Re m ove
4. Duplo k lik nite na novona pravlje ni string i une site m u vre dnosti koje bi e le li da O utlook
XP proputa. Ek ste nzije se piu be z take a odva jaju se sa ;. Npr. upiite e xe ;zip;rar i
im ae te m ogunost sla nja i prim a nja fa jlova sa ovim e k ste nzija m a .
52. Isk ljuite prijavljiva nje bilo k ak vih gre ak a O ffice XP a plik a cija
1. Sta rtujte re ge dit
2. Potre bno je pronai sle de e stavke ili ako ne postoje na praviti nove DW O R D stavke sa
sle de im im e nim a
- DW Ne ve rUpload
- DW NoEx te rnalUR L
- DW NoFile C olle ction
- DW NoSe condLe ve lC olle ction
3. O ve nave de ne stavke potre bno je pode siti tako da im vre dnost bude 1
4. Stavke m ora ju biti prona e ne ili na pravlje ne na dva m e sta u re gista rskoj ba zi, i to:
- HKEY_C UR R ENT_USER \Software \Policie s\Microsoft\O ffice \10.0\C om m on
- HKEY_LO C AL_MAC HINE\Software \Policie s\Microsoft\O ffice \10.0\C om m on

51. Ubrzajte prik az ikona u My Ne twork Pla ce s dire k torijum u


1.
2.
3.
4.
5.
je
6.

Sta rtujte W indows Ex plore r


Idite na Tools padajui m e ni i oda be rite opciju Folde r O ptions...
Idite na Vie w tab
Prona ite opciju Autom atically se a rch for ne twork folde rs and printe rs.
Ukoliko je uk ljue na (e k irana ) isk ljuite je (de e k irajte ), a ukoliko nije e k ira na ostavite
ta ko.
Klik nite na O K i ugasite sve prozore koje ste otvarali prilikom ovog proce sa

50. Pove a jte DNS ke (C a che ) i ubrza jte surfovanje


Ia ko W indows 2000 i XP im a ju vrlo dobro pode e n ke , ipak se pe rform a nse m ogu popraviti
sle de im postupkom
1. Idite na START>Run...
2. Uk uca jte note pad.
3. O be le ite sle de i de o (od windows pa do 12d) i pritisnite C TR L+c kom binaciju taste ra
W indows Re gistry Editor Ve rsion 5.00
[HKEY_LO C AL_MAC HINE\SYSTEM\C urre ntC ontrolSe t\Se rvice s\Dnscache \Param e te rs]
"C ache Ha shTa ble Bucke tSize "=dword:00000001
"C ache Ha shTa ble Size "=dword:00000180
"Ma x C ache EntryTtlLim it"=dword:0000fa00
"Ma x SO AC a che EntryTtlLim it"=dword:0000012d
4. Idite na prozor note pa d progra m a i pritisnite C TR L+v
5. Fa jl snim ite ne gde na va HDD. Dode lite m u im e DNSpode savanje .re g (m ora im a ti
e k ste nziju .re g)
6. Sta rtujte W indows Ex plore r i pronaite snim lje ni fajl. Duplo k lik nite na nje ga i prihva tite
sve rik ve ste re (k lik nite Ye s na sve to iskoi)
7. Re startujte raunar.
49. O ptim izujte TC P/IP kom unik aciju
Sa m alom vre dnou TC P/IP kom unik acije m ogue je da nasta nu za k anje nja pri
kom unik aciji. De fault (sta ndardna) vre dnost ovog pa ra m e tra je 4356 bajtova. Para m e ta r
m oe im ati vre dnost od 512 do 65536 ba jtova . Po ne k im te stovim a (u zavisnosti od
m e m orije ) na jbolja vre dnost je 14596 ba jtova .
1. Sta rtujte re ge dit
2. Idite u HKEY_LO C AL_MAC HINE\Syste m \C urre ntC ontrolSe t\Se rvice s\Lanm a nSe rve r
\Param e te rs
3. Naite stavk u SizRe qBuf i prom e nite joj vre dnost u 14596. Ukoliko ne postoji, k re ira jte
novi DW O R D i k ucajte nave de ne vre dnosti.
4. Re startujte raunar
48. Uk ljuite proce sor vae m re ne k artice
Ukoliko va a m re na k a rtica im a na se bi proce sor koji je pre dvie n da pre uzm e de o ra da i
tim e oslobodi glavni proce sor, ta opcija je po de faultu isk ljue na. Uk ljuite je na sle de i nain
1. Sta rtujte re ge dit
2. Idite u HKEY_LO C AL_MAC HINE\Syste m \C urre ntC ontrolSe t\Se rvice s\Lanm a nSe rve r
\Param e te rs
3. Prona ite stavk u DisableTask O ffloa d i prom e nite joj vre dnost u 0. Ukoliko ne postoji
k re irajte novi DW O R D sa i uk ucajte nave de ne vre dnosti
4. Re startujte raunar
47. Pode site TC P/IP radi bre vre m e na odgovora
Sta ndardna vre dnost ove opcije je 3, to je e k vivale ntno 90 se k undi ( 1 m inut i 30 se k undi)
za potre bno vre m e odgovora . Ukoliko vre dnost pode sim o na 1, vre m e odgovora je 18
se k undi.
1. Sta rtujte re ge dit
2. Idite u HKEY_LO C AL_MAC HINE\Syste m \C urre ntC ontrolSe t\Se rvice s\Tcpip\Param e te rs
\TcpMa x C on
3. Prona ite stavk u ne ctRe sponse Re transm issions i prom e nite vre dnost u 1. Ukoliko stavk a
ne postoji, k re irajte novi DW O R D i uk ucajte nave de no im e i vre dnost.
4. Re startujte raunar.
46. Na te rajte Se a rch da pre tra uje sve tipove fajlova
1. Sta rtujte re ge dit
2. Idite na HKEY_LO C AL_MAC HINE\SYSTEM\C urre ntC ontrolSe t\C ontrol\C onte ntInde x

3. Naite stavk u Filte rFile sW ithUnk nownEx te nsions i duplo k lik nite na nju. Prom e nite joj
vre dnost u 1.
5. Idite na Start>Se arch>All file s a nd folde rs>More advance d options i e k irajte Se arch
syste m folde rs i Se arch hidde n file s a nd folde rs
45. Pogle dajte statistik u va e g W indows XP Pro O S-a
1. Idite na Start>Run.. i k uca jte cm d
2. U kom andnom prom ptu k uca jte syste m info
44. Koristite W indows Update be z re gistracije W indowsa
1. Sta rtujte re ge dit
2. Idite u HKEY_LO C AL_MAC HINE\SO FTWAR E\Microsoft\W indows NT\C urre ntVe rsion
3. Napravite novu STR ING i na zovite je Re gDone . Za vre dnost une site 1. Ukoliko ve postoji
m odifik ujte vre dnost da bude 1.
4. Prove rite da li postoji HKEY_LO C AL_MAC HINE\SO FTWAR E\Microsoft\W indows\
C urre ntVe rsion\We lcom e \Re gW iz i a ko ga ne m a napravite ga .
5. Re startujte raunar.
O vim se ne pre sk ae ili na bilo koji drugi na in zaobila zi a k tivacija W indows XP siste m a. O vo
je sa m o za one koji ne e le da budu prijavlje ni k ao vla snici W in XP-a.
43. De instalirajte W indows Me sse nge r
1. Idite na Start>Run... i k ucajte cm d
2. U kom andnom prom ptu k uca jte RunDll32 advpa ck .dll,LaunchINFSe ction %windir%\INF
\m sm sgs.inf,BLC .Re m ove
3. Kada se proce s zavri re startujte rauna r
42. De instalirajte W indows Me dia Playe r 9
1. Idite na Start>Run... i k ucajte cm d
2. U kom andnom prom ptu k uca jte rundll32.e xe se tupapi,Insta llHinfSe ction InstallW MP7 132
c:\windows\inf\wm p.inf
3. Kada se proce s zavri re startujte rauna r i insta lira jte e lje nu ve rziju.
41. Isk ljuite opciju re za nja C D diskova iz Ex plore ra
1.
2.
3.
4.
5.

O tvorite W indows Ex plore r


De sno k lik nite na slovo koje pre dstavlja va re za
O dabe rite opciju Prope rtie s
Idite na Re cording tab
Isk ljuite Enable C D re cording on this drive

Ukoliko va m ova opcija nije potre bna (re za nje cd diskova dire k tno iz W indows Ex plore r-a)
m oe te , pore d gore nave de nog isk ljuiti i se rvice IMAPI C D-Burning C O M Se rvice koji se
na la zi u Sta rt>Se ttings>C ontrol Pane l, zatim na Adm inistrative tools pa na se rvice s. Klik nite
dupli k lik na odgova rajuu se rvice i odabe rite disa ble d.

Odgovori sa citatom

#4

18-08-07, 23:22

tamijan

Re: 100 trikova za Windows XP

dr.sc. Foruma
Datum registracije: 28-03-07
Poruka:

2,500

Liked:

2 times

Windows Tips&Tricks 61 - 80
Ukoliko se u te k stu pom inje re gistry ba za ili re gistry ke y i sl. njoj se m oe pristupiti k roz
program Re gEdit.e xe (Sta rt>Run... i uk ucajte re ge dit ili re ge dit.e xe . Kada je dnom na e te
vre dnost, im e ili ke y koji ste traili, k lik nite na nje ga (da poplavi) i idite na File >Ex port...
upiite ne ko im e po vaoj e lji i k lik nite na Save dugm e . O vim postupkom ste sauva li de o
re gistry baze koji m odifik uje te i m oe te ga vratiti k ada duplo k lik ne te LMB na fajl koji ste
na pravili (sa Save dugm e tom ). Kre ira nje stavke se vri tako to se prona e odgova ra jua
vre dnost (m e sto na kom e se nalazite vidite u Status Ba r-u koja se na la zi u donje m de lu
re ge dit prozora . Ako se ne vidi uk ljuite je pod Vie w>Status Bar), i pod pa dajuim m e nije m
Edit odabe rite Ne w a zatim i vre dnost tj. vrstu koja je naznae na.
80. Prom e nite boju pozadine pri Logon-u
1. Sta rtujte re ge dit
2. Idite u HKEY_USER S\.DEFAULT\C ontrol Pane l\C olors\ i pronaite stavk u Back ground.
3. Klik nite na prazno m e sto na de sk topu i odabe rite Prope rtie s. Klik nite na Appe ra nce tab i
zatim na Advance d dugm e .
4. Klik nite na pozadinu (va n svakog prozora i a ko je niste m e njali obino je tam no plava).
Klik nite na C olor 1 i odabe rite O the r...

5. Broje ve koje ste vide li pod Back ground i re ge dit program u odgova ra ju bojam a pod Re d,
Gre e n i Blue re spe k tivno. Kada na e te boju koju e lite , za piite vre dnosti. Idite u re ge dit i
duplo k lik nite na Back ground stavk u. Upiite broje ve koje ste zapisali i k lik nite na Apply
(O K).
6. Zatvorite sve Display Prope rtie s prozore tako to e te k lik nuti na C ance l a ne na O K. Na
ovaj nain ne e te prom e niti nita na de sk topu.
7. Re startujte raunar. Pok uajte da se LogO ff-uje te i vidite da li se boja prom e nila .
79. W indows ne m oe da nae Rundll32.e xe
Ukoliko dobije te poruk u: "W indows cannot find C :\W indows\Rundll32.e xe , m ake sure you
type d the nam e corre ctly a nd try a gain.", m ogue je da im a te virus, da va m je Rundll32.e xe
pok va re n ili ne postoji. U tom slua ju uradite sle de e :
1. Sta rtujte W indows com m a nd prom pt. Idite na Sta rt>Run... i k uca jte cm d.e xe . Ubacite
W indows XP insta la cioni C D disk .
2. Kuca jte e x pand <C D-R O M>\i386\rundll32.e x _ %Syste m root%\rundll32.e xe i pritisnite
e nte r. <C D-R O M> je slovo vae g C D ure a ja npr. e : ili d: i potre bno ga je za m e niti sa slovom
drajva u kom se nalazi W indows XP instalacioni C D disk .
3. Re startujte raunar.
78. W indows Ex plore r uspori s vre m e na na vre m e
Ukoliko va m se de ava da W indows Ex plore r uspori ra d, sporo otva ra dire k torijum e i sporo
ita diskove (C D ili HDD) uradite sle de e .
1. Sta rtujte note pad. Idite na Start>Run... i k ucajte note pad.e xe
2. O be le ite sle de i te k st od W indows do 00000001
W indows Re gistry Editor Ve rsion 5.00
[-HKEY_LO C AL_MAC HINE\SO FTWAR E\Microsoft\W indows\C urre ntVe rsion\Ex plore r
\Re m ote C om pute r\Na m e Space \{D6277990-4C 6A-11C F-8D87-00AA0060F5BF}]
[HKEY_C UR R ENT_USER \Softwa re \Microsoft\W indows\C urre ntVe rsion\Ex plore r]
"NoFile Folde rC onne ction"=dword:00000000
[HKEY_C UR R ENT_USER \Softwa re \Microsoft\W indows\C urre ntVe rsion\Ex plore r\Advance d]
"NoNe tC rawling"=dword:00000001
Pritisnite C TR L+C kom binaciju ta ste ra. Idite u note pad i pritisnite C TR L+V kom bina ciju
taste ra na ta staturi.
3. Snim ite fa jl sa im e nom npr. wine x pslow.re g ili ne ko slino im e a li je vano da m u doda te
.re g e k ste nziju.
Prona ite snim lje ni fajl u W indows Ex plore ru i duplo k lik nite na nje ga da bi ga sta rtovali.
4. Pojavie va m se poruk a koja gla si "Are you sure you .....". Klik nite na Ye s.
5. Re startujte raunar.
(Pre uze to iz The Twe ak ing Ex pe rie nce 2.0 he lp fajla )
77. ta ura diti a ko playe r ne puta kore k tno vae vide o fajlove
Ukoliko pri putanju film ova , odnosno avi fajlova , dobije te poruk u "File is corrupt. Se e k ing
will be ve ry slow.", prik a e vam se crni, sivi ili ze le ni e k ran a zvuk se u poza dini uje , film ide
norm alno a zvuk se ne uje i sl., sa svim sigurno im ate proble m sa kode cim a a u re tk im
sluaje vim a i playe r-om . Mogue je da va m fali ne ko code c (u tom sluaju je potre bno
instalirati ta j kode k ), da playe r nije isprava n (pronai noviju ili sta riju ve rziju), da Dire ctX im a
proble m a sa AVI Splitte r filte rom (potre bno je re instalirati DX). U ovom sluaju probajte da
uradite sle de e :
1. Insta lirajte sve potre bne kode ke . Na jvanije i na jpotre bnije kode ke im ate u se k ciji Drive rs
& C ode cs. Instalira jte ih sve i proba jte da pustite film .
2. Insta lirajte progra m GSpot (nai e te link u Korisni Program i) i ubacite fajl u nje ga.
Klik nite na R ENDER dugm e koje se na la zi pri dnu e k rana progra m a. Ukoliko va m GSpot
prijavi da je "Re nde r faile d", m ora te da vidite zbog e ga film nije u m ogunosti da se pusti.
Ukoliko k lik ne te na poruk u "Re nde r faile d" otvorie va m se prozor sa k ratk im obja nje nje m
ta nije u re du.
3. Ukoliko va m film ne radi i posle sve ga to ste pok ua li, ura dite sle de e . Pronaite
program BSPlaye r ve rziju 086.501(link do na jnovije ve rzije je u se k ciji Korisni Progra m i, a
starije ve rzije m oe te na i pom ou ne kog pre tra ivaa k a o npr. ya hoo). Svak a novija ve rzija
ne m a potre bne fajlove . Ka da insta lirate program (ili ga otpak uje te ) u nje m u e te nai
izm e u osta log fa jlove C le a rRe g.e xe i Unre g.bat. Sta rtujte oba fajla. Kada zavre sa
ope racijam a, R EINSTALIR AJTE Dire ctX. Ukoliko postoji novija ve rzija , na bavite je i insta lirajte
je a li bilo koja ve rzija m oe da poslui. Posle re insta la cije DX-a , re startujte raunar. Startujte
BSPlaye r ve rziju 086.501 i iz nje ga pustite film . Ukoliko sve radi norm alno, koristite ovaj
playe r za puta nje film ova.
4. Pok ua jte da instalira te i re gistruje te ne k i a lte rnativni AVI Splitte r filte r. Je dna pre poruk a je
Gabe st's Avi Splitte r Filte r.
76. Ka ko popraviti Inte rne t Ex plore r u W inXP O S-u.

Pone k ad se de ava da se Inte rne t Ex plore r pok vari tj. da se ne k i pa ra m e tri ili fa jlovi koje on
koristi pok vare pa je potre bno re instalirati Inte rne t Ex plore r. Ukoliko im ate pose bnu
instalaciju IE-a to nije proble m , a li ukoliko je ne m ate m oe te je insta lirati sa W indows XP
instalacionog C D-a.
1. Idite na Start>Run... i k ucajte cm d
2. Ubacite W indows XP instalacioni C D u C D ure aj.
3. u dos prozoru k ucajte rundll32.e xe se tupa pi,InstallHinfSe ction De faultInsta ll 132
%windir%\Inf\ie .inf
4. Pratite uputstva na e k ranu.
75. Dugo sta rtovanje W indowsa . Ubrza jte W indows boot.
Ukoliko va m se ini da se W indows XP dugo startuje , m ogue je da m u sm e ta odre e ni
program ili se rvis. Ura dite sle de e :
1. Idite u C ontrol Pa ne l>Adm inistrative Tools>Se rvice s
2. Prona ite Ba ck ground Inte llige nt Tra nsfe r Se rvice i isk ljuite ga (stop) i pode site m u start
opciju na Disa ble d.
3. Re startujte raunar.
Ukoliko va m se i posle ovoga ra una r dugo startuje upotre bite program Syste m Me chanic i
isk ljuite sve program e koji va m nisu ne ophodni a startuju se pri startu rauna ra. Kao
alte rnativu m oe te koristiti i m nogo jasniji i je dnostavniji program koji se instalira k ao cpl u
kontrol pane lu a ije je im e Sta rtup C ontrol Pane l na sajtu Mike Lin's Hom e Pa ge .
74. Isk ljuite a utom a tsk i re sta rt ra unara
W indows se pone k ad sa m re startuje be z ik a k vog ra zloga. To se de ava je r je uk ljue na
je dna opcija koja slui da bi se siste m i ra una r "spa sili" od k varova . Takoe opcija zna da
ne rvira korisnike je r ne zna ju zbog e ga im se ra unar re startovao. Da bi spre ili a utom atsk i
re start ura dite sle de e :
1.
2.
3.
4.

Idite u C ontrol Pa ne l i startujte Syste m pane l


Klik nite na advance d tab i na Startup a nd Re cove ry Se ttings dugm e
Isk ljuite Autom atically Re sta rt u Syste m Failure de lu prozora.
Re startujte raunar.

73. Ukoliko se W indows udno pona a, uradite sle de e ...


Ukoliko se W indows pone pona ati vrlo udno, dugo se startuje ili ga si, blok ira program e pri
radu (vie ne go obino) i sl. pok uajte ne ke od ovih save ta ...
1. Sk inite program koji prove rava raunar od program a koji se insta liraju sa inte rne ta
(poznati k a o spyware i adware ). Je da n od pre porue nih bi bio Spybot - Se arch & De stroy
(sajt: Patrick Kolla s We bse ite ). Insta lirajte ga i prove rite da li im a nove de finicije program a
(update opcija postoji u program u). Pok re nite prove ru i ostavite ga da prove ri ce o ra unar.
Ka da zavri, im ae te listu svih stva ri koje se nalaze na vae m raunaru a koje su de k la risa ne
k a o ne odgova rajue , pijunske , re k lam ne i sl. O briite ih sve , a li im a jte na um u da ne k i
program i posle ovoga ne e raditi (Ra dLite , DivX be spla tni kode k a li sa m o za pakova nje
vide o form ata, dok e te be z proble m a m oi gle dati film ove i sl). O vo nije nik a k av proble m
je r program e uve k m oe te ponovo instalira ti i pote rati Spybot i vide ti koje progra m e on
na la zi a va m a su potre bni. Svak u de finiciju m oe te isk ljuiti iz pre trage unutar program a .
2. Prove rite raunar od virusa . Spojite se na inte rne t i sk inite na jnoviji fa jl sa de finicijam a
virusa za va virus ske ne r. Ske nirajte prvo siste m sk u particiju (naje e C : pa rticija tj.
particija na kojoj se nalazi W indows ili W inNT dire k torijum ) i ske nirajte je C ELU tj. sve
dire k torijum e na njoj. Ukoliko se pok ae da postoji virus, potraite na inte rne tu nain na koji
se virus uk la nja sa ra unara (pogle dajte sajt Ka spe rsk y La b: Antivirus software ). O pciono
prove riti i sve osta le particije (D:, itd...)
3. Upotre bite ne k i od program a za prove ru raunara k ao npr. Fix-it utilitie s, Syste m Me cha nic,
Re gScrubXP ili kom binaciju pom e nutih koju pre poruuje m (pogotovo kom binaciju prva dva ).
Sta rtujte prvo Syste m Me chanic i prove rite vau re gistry bazu (Syste m tab opcija C le an
syste m re gistry). O briite sve to vam je program pre dloio. Isto ura dite i sa program om
Fix-It utilitie s (Syste m re gistry tab, opcija Re gistryFixe r). Po potre bi upotre bite i Re gScrubXP.
4. Isk ljuite hibe rnaciju i virtua lnu m e m oriju. Hibe rna ciju isk ljuuje te u C ontrol Pane l>Powe r
O ptions Hibe rnate tab i isk ljuite Ena ble hibe rna tion. Virtualnu m e m oriju isk ljuite na de sni
k lik na My C om pute r, Adva nce d tab, pe rform a nce se ttings, Advance d ta b, Virtual m e m ory
se ttings change dugm e , oda bra ti no pa ging file bulle t (opciju) i k lik nuti na se t( ili ii u
C ontrol Pa ne l>Syste m , Advance d ta b, pe rform ance se ttings, Adva nce d ta b, Virtual m e m ory
se ttings change dugm e , oda bra ti no pa ging file bulle t (opciju) i k lik nuti na se t). Re startova ti
raunar i uk ljuiti Virtualnu m e m oriju O BAVEZNO i po potre bi hibe rna ciju.
5. Prove riti inte grite t disk a . O tvoriti W indows Ex plore r, k lik nuti de sno dugm e na C : i oda bra ti
prope rtie s, oda bra ti tools tab, pod e rror-che ck ing k lik nuti na che ck now i k ada iskoi novi
prozor k lik nuti na Start. O pciono uk ljuiti Autom atsk u popravk u siste m sk ih gre ak a
(Autom atically fix file syste m e rrors). Isto ura diti za sve particije na disk u.
6. De insta lirajte posle dnji insta lirani progra m ili pok uajte da nae te sta riju (ili noviju) ve rziju
posle dnje insta liranog program a . (BSPlaye r ve rzija 100.800 im a ne k ih udnih proble m a , a li
ve rzija 086.501 radi odlino). Ta koe de instalirajte posle dnje instalira ne dra jve re i zam e nite

ih novijim ili starijim . Sve ovo vai ukoliko su se proble m i poe li javlja ti ne posre dno (odm ah)
posle instalacije ne kog program a ili dra jve ra.
7. Re instalirajte Dire ctX i kode ke za W indows Me dia Playe r.
8. Ubacite XP instalacioni disk i idite na Sta rt>Run i k ucajte sfc /sca nnow. O vim e to
popraviti sve pok vare ne siste m ske fa jlove ukoliko ih im a .
9. Pok ua jte da popravite instalaciju W indowsa pom ou XP instalacionog C D-a. Ubacite disk i
startujte se tup sa disk a.
10. Upotre bite syste m re store ukoliko ga im ate .
11. Prove rite da li vam ne k a kom pone nta u raunaru pravi proble m e . Vidite Tips & Trick s
(wtt) broj 71. za vie inform a cija.
11. Posle dnja opcija je kom ple tna re insta la cija W indows XP ope ra tivnog siste m a . Upotre bite
Ba ck Re x program za be k apovanje pode ava nja za inte rne t, O utlook Ex pre ss, Inte rne t
Ex plore r, Addre ss Book , E-m a il potu i tt... Be k apujte My Docum e nts dire k torijum na sigurno
m e sto. Uba cite XP insta la cioni (i buta bilni) C D, pode site bios tako da se startuje sa C D
ure aja, Form atirajte C : pa rticiju i insta lirajte W indows.
Moja pre poruk a je da re insta lirate W indows od poe tk a sam o u slua ju da im ate virus ili ako
nita drugo ne pom ae . Ne k a va m re instalacija W indowsa bude posle dnja , posle dnja solucija .
72. Pode site autom atsko gae nje zam rznutih program a
1. Sta rtujte re ge dit
2. Idite u HKEY_C UR R ENT_USER \C ontrol Pa ne l\De sk top\
3. Naite stavk u AutoEndTa sk s i pode site joj vre dnost u 1. Ukoliko ne postoji, na pravite novi
STR ING VALUE sa pom e nutim param e trim a.
4. Naite stavk u WaitToKillAppTim e out i pode site vre dnost na e lje nu. Vre dnosti su u
m ilise k undam a. Ukoliko stavk a ne postoji, na pravite novi STR ING VALUE sa pom e nutim
para m e trim a .
71. Igre ne rade . Pok uajte ne ke od ovih save ta
Ukoliko va m se ra unar udo ponaa pri igranju, stalno re se tuje , zam rzava tj. za k ucava
raunar, isk a e u W indows i sl. sa svim sigurno im ate proble m koji je ve zan za grafik u
k a rticu. Proble m m oe biti je dnostavan i otk lanja se prom e nom dra jve ra ili isk ljue nje m
ne kog pozadinskog program a , a m oe biti i kom plikova niji koji zahte va izvoe nje zahvata
na sam oj grafikoj k artici. Evo ne k ih re e nje koje bi tre ba li probati u slua ju da im ate sline
proble m e . Na pom inje m da su re e nja ve zana za nVidia ba zirane grafike k a rtice , ali se ne to
m oe upotre biti i na ATI vlasnike . NAPO MENA: UVEK PR O ITATI MINIMALNI KO NFIGUR AC IJU
ZA O DR EENU IGR U I R EADME FAJLO VE IGR E U KO JEM SE MO GU NALAZITI POTENC IJALNI
PR O BLEMI I NA INI ZA NJIHO VO R EAVANJE. TAKO E, UKO LIKO NE ISPUNJAVATE ZAHTEVE
MINIMALNE KO NFIGUR AC IJE, NE O EKUJTE PR EVIE O D O VO G TEKSTA. TEKST JE
PR VENSTVENO NAMENJEN O NIMA KO JI IMAJU PR O BLEMA, A NE O NIMA KO JIMA IGR A IDE
SPO R O. Re e nja su k um ulativna to zna i sa a ko proble m opsta je i posle m odifik acije ,
m odifik a ciju ne vra ati na sta ro ve nastaviti sa pode avanjim a . Ne k i proble m i se m ogu re iti
sam o ukoliko je pre thodno odra e na ne k a od pre thodnih stavk i. UKO LIKO IMATE GAR ANC IJU
NA R A UNAR ILI NEKE O D KO MPO NENTI, PR O ITAJTE O VAJ DO KUMENT I AKO NE USPETE
R EITI PR O BLEM SA NEKO LIKO PR VIH STAVKI O DNESITE R A UNAR U SER VIS. Proble m e
pok ua ti re iti ovim re dom :
1.
Proba jte da prom e nite drajve re . Dra jve ri e sto znaju da prave proble m e . Ne k i dra jve ri su
dobro optim izovani za va m ode l gra fike k artice , dok drugi nisu i optim izova ni su za novije
m ode le . Ge ne ra lno noviji drajve ri su uve k bolji, ali se postavlja pita nje da li e ra diti k a ko
tre ba na vaoj grafikoj k artici. Drajve ri koji vam tre baju obino su drajve ri sa ve rzijom koja je
bila ak tue lna u vre m e izlask a grafike k artice (Za GF4 najbolji de tonator/force wa re dra jve ri su
bili drajve ri ve rzije 4x .x x , dok je prva ve rzija 5x .x x dra jve ra m nogo sporija i optim izovana je
za GF FX se riju). Pre poruuje m da na bavite ne k i od popularnih te stova, npr. 3D Mark 2x x x
ve rziju i sk ine te pa tch za nju, i te stira te raunar sa postoje im drajve rim a. Re zulta te snim ite ,
instalirate drugu ve rziju dra jve ra (viu ili niu tj starije ili novije drajve re ) i te stirate rauna r
ponovo. Upore dite re zultate i vidite koji drajve ri vam vie odgova raju. Ukoliko ne k i dra jve ri
prave proble m e , prvo probajte noviju ve rziju a ukoliko niste za dovoljni re zulta tim a probajte
stariju.
2.
Prove rite Dire ct X ve rziju. Pone k ad je potre bno da prove rite koju ve rziju Dire ct X-a igra
zahte va. De ava se da se pone k ad fajlovi Dire ct X-a "pok va re " i da zbog toga nasta ju
proble m i. Ge ne ralno svak a igra na svom C D-u im a ve rziju DX-a koja joj je potre bna. Ukoliko
im ate ve rziju koja je nia od potre bne za igru, m orate instalira ti ve rziju sa C D-a igra . Ukoliko
im ate noviju ve rziju DX-a nije potre bno instalirati niu ve rziju. O bino se u Re a dMe fa jlu na
C D-u nalazi potre bna ve rzija DX-a . Da bi vide li koju ve rziju DX-a vi im ate idite na Sta rt>Run..
u k ucajte dx diag i k lik nite na O K. Ve rzija instaliranog DX-a se na la zi na e k ra nu tj. na ta b-u
koji se prvi pojavi i izgle da slino ovom e Dire ctX Ve rsion: Dire ctX 9.0b (4.09.0000.0902).
Nik ada nije na odm e t instalira ti najnoviju ve rziju Dire ctX-a. Napom e na za vla snike VIA
m a tinih ploa . Ukoliko insta lirate 4-in-1 drajve re i dra jve re za onboard audio k articu, posle
instalacije drajve ra instalira jte (re insta lirajte ) i Dire ctX je r se u ne k im slua je vim a de ava lo da
se DX "pok vari".
3.
Prove rite da li vam ne k i program pravi proble m e . Mogue je da ne k i progra m i koji su

startova ni u vre m e igranja prave proble m e . Najvie proble m a prave propra tni program i koji
tite raunar od virusa, fire wall program i, program i za "ubrzanje " raunara, W indows se rvice s i
sl. Na jbolje je da ih sve isk ljuite i pok uate da startuje te igru. Ukoliko igra ra di be z
proble m a , proble m je ne k i od program a. Pogle dajte se k ciju W indows XP Se rvice s i Ta sk
Ma nage r Ta sk List i vidite ta m oe te uraditi da bi isk ljuili poje dine progra m e . Progra m i koji
su dosta ozlogla e ni su ATI-je vi program i koji se insta lira ju sa drajve rim a a nisu ne ophodni,
Norton pake t progra m a (Antivirus, za tita od blok iranja koja vie blok ira ne go pom ae
raunaru, ghost siste m a i sl). Napom inje m da se rauna r ne m oe zaraziti virusom sa m od
se be . Nije potre bno da va m antivirus progra m bude sta rtovan uve k . Dovoljno je da se
startuje onda k ada ra dite sa novim progra m im a ili sa novim fajlovim a O ffice pake ta. Bilo bi
dobro k ada bi sline progra m e isk ljuiti a fajlove prove ravali runo. O vim , postie te ve u
stabilnost siste m a a pri tom e ste sigurni da program nije zaboravio da ne to prove ri. Ka o
alte rnativa nortonu pre poruuje m m nogo je ftiniji Kaspe rsk i AntiVirus program koji u se bi im a
i zatitu e -m ail k lije nta i Inte rne t Ex plore ra ta ko to prove rava izvorni kod i de te k tuje sve to
lii na virus, te ga izbacuje i javlja va m ta se de silo. Ta koe fire wall program i poput
W indows-ovog fire wa ll-a ili Zone Alarm -a vam nisu potre bni k a da niste na inte rne tu.
Pre poruuje m da ih uga site i startuje te po potre bi (ovo m oe biti proble m za W indows-ov
fire wa ll, a li k ako je Zone Ala rm bolji nje ga bih va m pre poruio). Za ovo m ogu da pre dloim
program Ne tRun iz se k cije Korisni Progra m i. Takoe nita se ne postie uk ljuivanje m ili
startova nje m dodatnih fire wall program a .
4.
Loe pode e ni drajve ri m ogu da prave proble m e , k ao i loe pode e n siste m . Iako su
dananje k artice vrlo brze , pone k ad postoji proble m u igri ili drajve rim a ili u sa m oj
konfigura ciji siste m a i to zna da pravi razne proble m e . Proble m e u igri ge ne ra lno re avaju
patch-e vi proizvoae igre . Drajve re sm o ve opisali. O konfiguraciji siste m a e k asnije biti
re i. Siste m i nje govo pode avanje su opisa ni u se k cija m a W indows XP Se rvice s i Ta sk
Ma nage r Ta sk List. Ukoliko ne k a igra ne e da radi k a ko tre ba, blok ira se , isk ae u W indows
de sk top, gasi ra unar i sl. potre bno je izvriti m ale m odifik acije na drajve rim a. Za GF grafike
k a rtice k lik nuti de snim m ie m na prazan de o de sk topa (ne na ne k u ikonicu) i oda bra ti
Prope rtie s. O tii na tab Se ttings i k lik nuti na dugm e Advance d. Klik nuti na ta b sa im e nom
grafike k a rtice . Pronai i ugasiti Antialia sing i Anisotropic Filte ring. Takoe prok uati sa i be z
Te x ture Sharpe ning opcije . O bave zno uk ljuiti Enable fog ta ble e m ula tion. Mipm a p de ta il
le ve l postaviti na ble nd ili nie . Ve rtical Sync uve k postaviti na Always O ff. U BIO S-u siste m a
prove rite da li vam je nam e te no da vam je VGA boot da AGP slota . Takoe pode site vide o
m e m oriju da odgovarajuu vre dnost tj. na onoliko MB koliko im a va a gra fik a k artica.
Ukoliko nita ne pom ae , zapiite sve vre dnosti iz BIO S-a i re se tujte BIO S na de fault
vre dnosti. Pode site ponovo
5.
Potrudite se da pronae te drajve re za m onitor. Drajve ri za m onitor su vani k a o i bilo koji
drugi drajve ri. Pronaite i insta lira jte drajve re za va m onitor. Pode site osve avanje slike tako
da odgovara vae m m onitoru. Nije potre bno ii pre ko 85 Hz pri osve avanju. Prove rite
m ogunosti osve ava nja vae g m onitora. Ge ne ralno, re zolucije od 640x 480 pa do 1024x 768
a kod ve ine m onitora i do 1152x 864 m ogu da rade u 85Hz na svim m onitorim a. Ukoliko
e lite da bude te sigurni da proble m nije ve zan za re fre sh ra te tj. za osve avanje prona ite
program Re Force . U nje m u pode site sva osve ava nja na 60 Hz i vidite da li je ovo re ilo
proble m . Ukoliko nije pode site vre dnosti koje su gore nave de ne na 72 Hz, na 75 Hz i na 85
Hz, dok ostale vre dnosti va n nave de nog opse ga ostavite na 60 Hz. Uz svak u prom e nu
osve ava nja uk ljuite Ve rtica l Sync (VSync) i za D3D i za O pe nGL.
6.
Ukoliko ne m a e fe k a ta, igrati se sa drajve rim a . Pone k a d je potre bno locirati proble m , pa te k
onda traiti re e nje . Ukoliko nita od nave de nog nije pom oglo, pre poruuje m da nae te
program R iva Tune r i instalira te ga . Ka da se progra m startuje , na pravie bazu sa va im
drajve rim a i pode avanjim a . Ukoliko m e njate drajve re m orate re instalira ti program ili m u
runo pode siti pravlje nje nove baze . Klik nite na C ustom ize ... opciju u de lu Ta rge t Adapte r
pore d im e na va e gra fike k artice . O dabe rite C ustom ize Low-Le ve l Syste m Se ttings. Idite na
NVStra p Drive r tab i k lik nite na dugm e install. Posle toga proba jte m e njati Side ba nd
Addre ssing i Fa stwrite s param e tre . U AGP ta b-u m oe te proba ti sa pode avanje m AGP
Transfe r rate param e tra. Pod de lom Drive r Se ttings, k lik nite na C ustom ize i odabrati prvo
dire ctdraw a nd dire ct3D se ttings a za tim i O pe nGL se ttings. Pode siti VSync tab opcije na
always off i isk ljuiti a ntialia sing. Pok ua ti se igrati sa osta lim opcijam a IZ O VIH TAB-O VA.
O STALE TAB-O VE NE DIR ATI. Ukoliko ni ovo ne pom ae , pok ua jte sm anjiti k lok va e
grafike k a rtice i grafike m e m orije . Posle sve ga, probajte opcije iz pre osta lih ta b-ova O VIH
IKO NIC A (se m u slua ju pode ava nja k lok a).
7.
Ide m o u k uite 1. Mogue je da iz ne k ih ra zloga Audio k a rtica pravi ra zne proble m e .
Pok ua jte da isk ljuite inte grisanu Audio k articu ukoliko je im a te . Ukoliko im ate dodatnu
Audio k articu izvadite je i vidite da li je proble m jo uve k tu. Pre thodno, na ravno,
de instalira jte drajve re za audio k articu i probajte sa W indows dra jve rim a . Ukoliko im a te i
inte grisanu i dodatnu a udio k articu m orate isk ljuiti u biosu sve to je ve zano za inte grisa nu
Audio k articu (Audio kontrole r, m idi kontrole r, ga m e port i sl). Ukoliko im ate dodatnu Audio
k a rticu i inte grisanu Audio k articu, takoe probajte da izvadite doda tnu i uk ljuite inte grisa nu
audio k articu. Uve k pok uajte da koristite W indowsove drajve re dok ne ustanovite proble m
je r oni na jbolje ra de i prave vrlo m alo proble m a, ali su osk udni opcija m a , k valite tom ,
brzinom i podrkom .
8.

Re instalirajte W indows. windows takoe m oe da bude uzrok m nogih proble m a . Pok uajte da
de instalira te sve Q x x x x x x x x popravke koje je W indows insta lirao ili koje ste vi instalira li.
Ukoliko se proble m re i, insta lirajte Q x x x x x x x popravke 2 po 2 i vidite k a da e proble m
ponovo da se pojavi. Kada utvrdite ta je uzrok , pre skoite taj Q x x x x x x x . Takoe pok uajte
da instalirate Se rvice Pa ck i sve Q x x x x x x x popravke . Mogue je da vam ne k a popravk a fali i
da zbog toga proble m nasta je . Sle de e je da probate da re insta lirate ce o W indows, tako to
e te dok va m je W indows startova n, pote rati se tup sa O rigina lnog W indows instalacionog
C D-a ili pote ra ti instala ciju norm alno sa C D-a tako to e se raunar startova ti pre ko W indows
XP buta bilnog insta la cionog C D-a . Potre bno je da u biosu pode site da je boot sa C D ure a ja .
Pri ovom nije potre bno form atira ti siste m sk i disk . Potre bno je sa m o pre gaziti insta la ciju,
im e e te sa uvati sve va e podatke i sva pode ava nja a W indows e popraviti ne ke bitne
stva ri. Proba ti da li se proble m ponovo pojavljuje i ukoliko sve ra di pola ko re instalira jte sve
drajve re . Posle sva ke re instalacije ponovo prove riti da li se proble m pojavio. Ukoliko locirate
proble m sa dra jve rim a , potraite drugu ve rziju tih drajve ra (obino novija pom ae , dok je
pone k ad bolja i starija). Sle de e , a ko nita ne pom ogne , je da re instalira te W indows iz
poe tk a . Be k apujte sve vae podatke . Moe te koristiti Ba ck Re x be k ap program da bi
be k a povali svu potu i pode ava nja u O E i IE progra m im a k ao i vae kone k cije . Be k a pujte
My Docum e nts na sigurno m e sto. Pote rajte rauna r da se butuje sa C D-a i form atiite
siste m sk u particiju (na jbolje u NTFS je r je sigurnija ia ko m alo sporija) i insta lirajte W indows.
Posle insta la cije W indows-a instalirajte sam o drajve re za grafik u, za VIA ipse t i 4-in-1
drajve re i pok uajte onda. Ukoliko je proble m re e n, poste pe no insta lirajte sve potre bno i
prove rava jte da li se proble m vra tio. Mogue je da se proble m vrati zbog ne kog progra m a
(virus ske ne ra ili sl.) a m ogue je i da sve radi O K.
9.
Ide m o u k uite 2. Je da n od m oguih proble m a je toplota. Pok ua jte da rastavite ra unar
tako da vam je dna ili obe sta ne k uita budu slobodne . Na taj na in e te obe zbe diti
dodata n hla dan vazduh i ohla diti kom pone nte . Prove rite da li svi ve ntila tori rade . Ve ntilator
na grafikoj k artici ne dira ti prstim a (ne dirati prstim a ni osta le ve ntilatore ) ve upotre biti
m a lo ogle dalo i vide ti da li se vrti k ako tre ba. Pose bno prove riti da li se ve ntilator odm a h
zavrti pri pa lje nju ra una ra ili ide te ko. Ukoliko ve ntilator proizvodi udne zvukove , lupk anje ,
gre ba nje i sl. odne ti raunar kod se rvise ra da ga pre gle da i da nam e sti ve ntila tor ili da
zam e ni grafik u k articu. Ukoliko vam je iste k la garancija, sve ovo m oe te ura diti i sa m i.
Paljivo izvadite k articu iz ra unara. Mora te odvrnuti raf koji privruje grafik u za k uite sa
le ve strane . Ta koe m orate pom e riti gra ninik sa de sne strane i k artica e la ko izai. Pa ljivo
pogle dajte k articu i naite be zbolan na in da sk ine te ve ntila tor. Nik ako ne m ojte upati
ve ntilator ili hladnja k . Uve k postoji civilizova n nain da se sve rastavi. Ka da ste sk inuli
ve ntilator, na donjoj strani obino postoji nale pnica koja se m oe sk inuti. Unutra se na la zi
graninik , se ge r osigura ili ne to slino i potre bno je sk inuti ga vrlo pa ljivo. Na bolje koristiti
picastu pince tu ili dve igle . Ve ntila tor je pogre bno oistiti i na m agne tnom de lu koji se vrti, i
prolaz za osovinu da statinom de lu. Za tim je potre bno podm a za ti osovinu i de o k roz koji
osovina prola zi ULJEM ZA IVA E MAINE. Najbolje na bavite ulje za Ba gat m aine i to
original. Ukoliko niste u m ogunosti da pribavite ovo ulje , m oe te upotre biti i W D-40 spre j ali
sa k raim ve kom trajanja , posle e ga ponovo m orate podm a zivati ve ntila tor. NIKADA U NI U
KO M SLU AJU NE KO R ISTITI JESTIVO ULJE TIPA DIJAMANT I SL. O VO E TOTALNO UNITITI
VENTILATO R I BI E TEKO PO NO VO GA O ISTITI. JESTIVO ULJE VR EMENO M PO STAJE
GUMIR ANO PO GOTO VO PO SLE PR O MENA TEMPER ATUR E HLADNO -TO PLO. Ponovo sa stavite
ve ntilator i ne za boravite da vratite gra ninik - osigura. Vratite nale pnicu a a ko je vrlo loa
pre ko rupice zale pite izolir trak u i isk rojite je da ne viri sa stra ne ve ntila tora . Koristite
k va lite tnu izolir trak u, na jbolje gum iranu a nik ako pla stificiranu i k rutu. Pre postavljanja
na le pnice ili izolir trake k anite k ap ulja u rupicu da bi se sve le po podm a za lo. O vaj postupak
va i i za ostale ve ntila tore u k uitu (proce sorsk i, doda tnu, ve ntila tor za na pa janje - spoljni i
unutra nji). Ukoliko niste isk usni u ovom e , potra ite pom o od isk usnije g prijate lja ili idite u
se rvis i tra ite da vam se poprave tj. podm au ve ntila tori. Dajte se rvise ru ulje koje je
pre dloe nu gore u te k stu. Popravkom ve ntila tora ne gubite nita i ta k vi ve ntilatori m ogu da
rade jo m nogo dugo be z proble m a pa a k i bolje . Prove rite te m pe ra turu glavnog proce sora i
ukoliko je ve lik a pok uajte da je snizite . Ja sa m podm azao proce sorsk i ve ntilator k ada sa m
prim e tio da m u je broj obrta j pao sa 4500 na 3900 posle 3 m e se ca ra da. Posle toga je ra dio
na 5000 obrtaja. Posle 4 m e se ca radi na 4700 obrtaja uz sva kodne va n ra d od 10 h pa do
2-3 h posle ponoi.
10.
Jo uve k nita, ide m o na e k stre m ne sluaje ve . Ukoliko nita od ovoga nije pom oglo,
m ora m o da se postavim o k ao pre m a proce soru. Vre m e nom pasta koja pre nosu toplotu od
proce sora do hla dnjak a izgubi svoja svojstva, pa je potre bno da se ponovo nane se . Potre bno
je sk inuti hla dnjak (re brasti de o u kom ili na kom se nalazi ve ntilator). Hla dnjak paljivo
sk inuti. Nik a ko ne upa ti hla dnjak . Postoje ili rafovi koje je potre bno odvrnuti ili pla stini
drai koje je potre bno kom binirk am a pritisnuti i ne no izgura ti iz rupe . O istiti sve de love na
kojim a se nalazi pasta i to gornji de o proce sora i donji de o hla dnjak a . Koristiti pri ie nju
k rpu koja ne ostavlja tragove . NE KO R ISTITI VATU I ALKO HO L NITI BILO KAKVO SLI NO
SR EDSTVO. Kada je sve isto, nane ti to k va lite tniju pa stu na proce sor gra fike k artice .
Potre bno je nane ti tana k sloj. Ne stavljati pre vie paste , a NIKAKO ne stavljati pre m alo.
Potre bno je ravnom e rno ra spore diti pastu po proce soru ta ko da de bljina bude svuda priblino
je dna k a. Hladnja k pa ljivo postaviti na nje govo m e sto ta ko da se pa sta ne razm a e . Ka da je
hladnja k postavlje n i privre n, k a rticu staviti na ravnu podlogu i blago pritisnuti hla dnjak
tako da se pasta jo ravnom e rnije raspore di. Hla dnjak ne lupk ati, k uck ati ili pritisk ati
pre ja ko. Takoe je m ogue pritisnuti hladnjak tako to se pa la c ruke stavi iza proce sora
grafike k a rtice , a drugi iznad proce sora na hladnja k i zatim pritisk a . U svakom slua ju
potre bno je pritisnuti hla dnja k dovoljno ja ko, i dovoljno ne no. Vratiti k articu na m e sto i
proba ti da li sve radi.

11.
Ukoliko nita od ovoga nije pom oglo, sigurno je pre tpostaviti da postoji ne k i ozbiljniji
ha rdve rsk i proble m ili ne kom patibilnost. Ta koe je m ogue da k a rtica nije ispravna ili postoji
proble m sa m atinom ploom ili m e m orijom . Ukoliko ste u m ogunosti, pozajm ite slinu
k a rticu od ne kog druga i pok ua jte sa njom . Ukoliko proble m opstaje i ponovo se javlja,
m oe te otpisati k a rticu k a o izvor proble m a. Sle de e to tre bate da prove rite je napaja nje .
Loe na pajanje takoe m oe da uzrok uje razne proble m e . Pozajm ite napaja nja od ne koliko
va ih drugova i vidite da li se proble m ponovo javlja. Nije potre bno sk idati na pajanja ve
sam o spojiti k ablove na vau plou. Sle de e to tre ba te da gle da te je m e m orija i da proba te
sa drugom m e m orijom . Va no je i da pok uate da izvadite je dan m e m orijsk i m odul ukoliko
ih im a te vie . Ukoliko ni ovo nije proble m , sle de a je m a tina ploa. O dne site ra unar u
se rvis i re cite da sum njate na m a tinu plou. Traite da vam se ona zam e ni i pok ua jte da
se dogovorite da ukoliko se proble m ne re i dobije te nazad va novac. O stavite ne k i zalog
koji e vas obave zati da se vratite a se rvis osigurati da im ne e te uk rasti ili pok variti
kom pone ntu. Sle de a opcija je noe nje ra unara u se rvis. O dne site ga i re cite ta ste sve
pok ua li. Ne dozvolite da va m pria ju k a ko ste ne to m oda vi pok va rili. W indows je m ogue
lako pok va riti, ali hardve r i kom pone nte nije . Ukoliko im a te ga ra nciju, ne a k ajte po
ha rdve ru i ostavite kom pone nte na svom m e stu. Moe te je dino prove riti da li se svi
ve ntilatori vrte . Moda je proble m je dnostavno u ne kom patibilnosti izm e u kom pone nti i
nita se ne m oe uraditi. Moda je vre m e za novi ra una r.
Ne potre bno je govoriti da sve ra dite na sopstve nu odgovornost i da autor nije odgovora n za
bili k a k ve , iako m a lo ve rova tne , k va rove . Ali e to i ti m ora da se pom e ne .
70. Ubrzajte grafik i inte rfe js W indows XP O S-a
W indows XP izgle da vrlo le po. O tva ranje m e nija i ostalih de lova je vrlo za nim ljivo i le po za
oko. Ipak sve te stvari usporavaju korisnikov pristup. Mnogi su se alili da im je XP jako
spor. Pode site ne koliko param e tara i dobie te le p XP izgle d i brzinu priblinu W indows 98
O S-u
1. De sni k lik na My C om pute r i oda be rite Prope rtie s
2. Idite na Advance d ta b i pod de lom Pe rform ance k lik nite na Se ttings
3. Klik nite na Visua l Effe cts (ukoliko ve nije otvorio) tab i pode site e lje ne param e tre tako
to e te isk ljuiti poje dine stavke .
4. O vo sam ja isk ljuio:
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Fade or slide m e nu into vie w


Fade or slide tool tips into vie w
Fade out m e nu ite m s afte r click ing
Show shadows unde r m e nus
Slide ope n com bo boxe s
Slide task ba r buttons
Sm ooth-scroll list boxe s
Use a ba ck ground im age for e a ch folde r type
Use com m on task s in folde rs

5. Klik nite na Apply pa na O K. Pogasite sve prozore i uiva jte u le pom a brzom grafikom
inte rfe jsu W indows XP O S-a.
69. Autom a tsko uk la njanje dll-ova i oslobaa nje m e m orije
W indows uitava razne dll fa jlove pri sta rtu a ta koe i pri startu sva kog progra m a. Ka da se
program uga si, ne k i dll fajlovi osta ju u m e m oriji i tim e je opte re uju be z potre be . Naravno,
ukoliko ponovo startuje te taj progra m , on e se bre uitati. Postavlja se pita nje da li je bre
uitavanje program a vre dno i do 50 MB m e m orije koji za uzim aju nje govi zaosta li dll fa jlovi.
Ukoliko im a te 512MB R AM-a i vie , ovim ne e te prim e titi ne k i ve lik i pom a k u
pe rform ansa m a, ali e te sigurno prim e titi m a lo stabilniji rad. Naravno, brisanje m dll fa jlova
iz m e m orije program i e se m alo due uitava ti, ali s obzirom na dana nje brzine HDD
diskova, m e m orije i m a gistrale , ovo ne bi tre balo da pre dstavlja ne k i ve i proble m . Za one
sa 256 MB ovo m oe biti spas i onaj m ali de li koji im je bio potre ba n da sve radi k a o
podm a za no.
1. Sta rtujte re ge dit
2. Idite u HKEY_LO C AL_MAC HINE\SO FTWAR E\Microsoft\W indows\C urre ntVe rsion\Ex plore r
3. Naite stavk u AlwaysUnloa dDLL i dode lite joj vre dnost 1. Ukoliko stavk a ne postoji,
k re irajte novi DW O R D sa na zna e nim param e trim a.
4. Re startujte raunar
68. Pode site Virtua lnu m e m oriju i ubrza jte pe rform anse pri igranju
Za ovu proce duru je na jbolje da im a te 256 ili vie MB R AM m e m orije instalira no (512 je O K).
1. Idite na Start>Run... i k ucajte m sconfig. O tvorie se Syste m C onfiguration Utility.
2. Idite na ta b Syste m .ini i otvorite 386e nh de o. Dodajte (k lik nite na ne w sa de sne strane )
stavk u C onse rvative Swa pfile Usage =1.
3. Pogasite sve prozore . Re startujte rauna r.
67. Ubrzajte pe rform anse pode ava jui Disk C ache

1. Prove rite prvo koliko im ate instalira ne m e m orije . Za ovo k lik nite de snim dugm e tom m ia
na My C om pute r ikonicu i oda be rite Prope rtie s. Prona ite re d gde pie ne k i broj a odm a h iza
nje ga MB of R AM (npr. 512 MB of R AM).
2. Idite u HKEY_LO C AL_MAC HINE/SYSTEM/C urre ntC ontrolSe t/C ontrol/Se ssion
Ma nage r/Me m ory Mana ge m e nt/IoPage Lock Lim it. Zapiite vre dnost koja je une se na za tu
stavk u i sauvajte je da bi je m ogli vra titi ukoliko pode avanja ne odgovaraju vaim
potre ba m a .
3. Duplo k lik nite le vog m ia na stavk u IoPa ge Lock Lim it i une site vre dnost koja odgovara
vre dnosti va e instalira ne m e m orije iz donje g spisk a :
64MB : 1000
128MB : 4000
256MB : 10000
512MB or m ore : 40000
4. Re startujte raunar
Ukoliko raunar pone izuze tno udno da se pona a, a pogotovo a ko ne e da re e C D-ove
(pogotovo Audio C D i Mixe d C D) vratite vre dnost na origina lnu i re sta rtujte ra una r.
66. Pove a jte pe rform anse (Ubrzanje ) NTFS fa jl siste m a
1. Sta rtujte re ge dit
2. Idite u HKEY_LO C AL_MAC HINE\SYSTEM\C urre ntC ontrolSe t\C ontrol\File Syste m
3. Prona ite stavk u NtfsDisa ble LastAcce ssUpdate i dode lite joj vre dnost 00000001. Ukoliko
stavk a ne postoji napravite novi DW O R D i pode site naznae ne pa ram e tre (im e i vre dnost)
4. Re startujte raunar
65. Prom e nite Source Pa th W indows instalacije
1. Sta rtujte re ge dit
2. Idite u HKEY_LO C AL_MAC HINE\Softwa re \Microsoft\W indows NT\C urre ntVe rsion
3. Naite stavk u Source Path i prom e nite nje ne pa ra m e tre ta ko da odgovaraju vaim
potre ba m a .
4. Re startujte raunar
64. Na te rajte W indows da koristi k la sini Start m e ni
O va proce dura e na te rati W indows da koristi C la ssic Sta rt Me nu be z obzira na sve .
1. Sta rtujte re ge dit
2. Idite u HKEY_LO C AL_MAC HINE\Softwa re \Microsoft\W indows\C urre ntVe rsion\Policie s\Ex plore r
3. Naite stavk u NoSim ple StartMe nu i dode lite joj vre dnost 0. Ukoliko ne postoji k re ira jte
DW O R D sa ovim pa ra m e trim a.
4. Re startujte raunar
63. Uk ljuite (ili isk ljuite ) W indows XP inte rni fire wall
1. O tvorite (dupli k lik ) kone k ciju za koju e lite da uk ljuite fire wa ll.
2. O dabe rite Prope rtie s i idite na tab Adva nce d
3. Pod Inte rne t C onne ction Fire wall e k irajte box sa opcijom Prote ct m y com pute r and
ne twork .... da bi uk ljuili fire wall. De e k irajte taj box ukoliko e lite da isk ljuite fire wall
4. Ukoliko koristite ne k i drugi fire wall poput Zone Ala rm , Syga te i sl. Najbolje je da isk ljuite
ovaj fire wall je r je m nogo sla biji od ovde nave de nih.
62. Isk ljuite O ffice Assista nt-a
1.
2.
3.
4.
5.

Sta rtujte re ge dit


Idite u HKEY_C UR R ENT_USER \SO FTWAR E\Microsoft\O ffice \[ve r]\C om m on\Assista nt
[ve r] oznaava va u ve rziju O ffice aplik acija . O ffice XP im a ve rziju 10.0
O briite sve vre dnosti pod Assista nt stavkom .
Re startujte raunar.

61. Pode site Active De sk top ona ko k ako vi e lite (dodatne opcije )
1. Idite na Start>Run... i k ucajte gpe dit.m sc
2. Idite u Use r C onfiguration\Adm inistrative Te m pla te s\De sk top\Active De sk top
3. Tu se nalazi ve lik i broj opcija za pode ava nje Active De sk top-a
4. Da bi uk ljuili Active De sk top potre bno je da Active De sk top stavk a bude uk ljue na to se
radi na sle de i nain: Klik nite de sno dugm e na Active De sk top i odabe rite prope rtie s. Unuta r
prozora koji se otvori se le k tujte Enable d i k lik nite na O K. O va j postupak va i i za uk ljue nje
bilo koje druge stavke .
5. Sa da m oe te koristiti Active De sk top norm a lno. Takoe m oe te koristiti, pore d bm p
form a ta , i druge form ate (jpg, png) slik a za pozadinu.
6. Isk ljuite sve otvore ne prozore i pode site e lje nu poza dinu.

Odgovori sa citatom

#5

18-08-07, 23:23

tamijan

Re: 100 trikova za Windows XP

dr.sc. Foruma
Datum registracije: 28-03-07
Poruka:

2,500

Liked:

2 times

Windows Tips&Tricks 81 - 100


Ukoliko se u te k stu pom inje re gistry ba za ili re gistry ke y i sl. njoj se m oe pristupiti k roz
program Re gEdit.e xe (Sta rt>Run... i uk ucajte re ge dit ili re ge dit.e xe . Kada je dnom na e te
vre dnost, im e ili ke y koji ste traili, k lik nite na nje ga (da poplavi) i idite na File >Ex port...
upiite ne ko im e po vaoj e lji i k lik nite na Save dugm e . O vim postupkom ste sauva li de o
re gistry baze koji m odifik uje te i m oe te ga vratiti k ada duplo k lik ne te LMB na fajl koji ste
na pravili (sa Save dugm e tom ). Kre ira nje stavke se vri tako to se prona e odgova ra jua
vre dnost (m e sto na kom e se nalazite vidite u Status Ba r-u koja se na la zi u donje m de lu
re ge dit prozora . Ako se ne vidi uk ljuite je pod Vie w>Status Bar), i pod pa dajuim m e nije m
Edit odabe rite Ne w a zatim i vre dnost tj. vrstu koja je naznae na.
100. Uk inite stre lice na ikonicam a koje su 'shortcut-i'
Me ne su lino uve k ne rvirale stre lice na shortcut ikonica m a . Ikonice m nogo le pe izgle daju
be z njih (sa m im tim i de sk top), a u sa m om W indowsu ne postoji opcija kojom se ovo
isk ljuuje . O vo se vrlo je dnostavno re ava m alom inte rve ncijom u re gistry-u. Da k le :
1. Sta rt -> Run -> re ge dit (to uk uca te ) -> >ENTER <.
2. Kad ue te u re gistry e ditor, pritisne te F3 i u prozoru koji se pojavio uk uca te 'PIFFile ', zatim
>ENTER <. Prvo e nai ne k i 'piffile ' koji na s ne inte re suje , da k le ponovo pritisnite F3. E sa d
e nai onaj pravi u ok viru koga tre ba izbrisati string "isShortcut"
(HKEY_C LASSES_R O OT\piffile ).
3. Zatim pritisnuti m ie m na le vi prozor re gistry e ditora i pritisnuti slovo 'L'. O vo e va s baciti
na folde re koji poinju slovom 'L'. Tu tre ba prona i 'LNKFile ' ( HKEY_C LASSES_R O OT\lnk file )
folde r (pritisk a jte L dok ne prona e te ta j folde r) i u nje m u izbrisati 'isShortcut' string.
I to je to. Prilikom sle de e g bootovanja W indowsa, ne m a vie stre lica, ne go le pe ikonice .
99. ta ura diti ukoliko se izgube sve ne twork kone k cije
Ukoliko va m se ne k ada de silo da va m se poske pode ava nja ra una ra ili posle sk idanja
virusa ili a dwa re i spyware progra m a de silo da vam se izgube kone k cije u Ne twork
C onne ctions, potre bno je da postavite (vratite ) odre e ne se rvise na njihove origina lne
vre dnosti. To se m oe ura diti na ne k i od sle de ih naina .
1. Prona ite na ne kom ra una ru re gistry pode avanja za se rvise R ASAUTO i R ASMAN,
be k a pujte ih i im portujte na ra unar koji im a ovaj proble m . Re gistry e te nai u:
[HKEY_LO C AL_MAC HINE\SYSTEM\C urre ntC ontrolSe t\Se rvice s\RasAuto]
"Sta rt"=dword:00000003
[HKEY_LO C AL_MAC HINE\SYSTEM\C urre ntC ontrolSe t\Se rvice s\RasMan]
"Sta rt"=dword:00000003
2. Ta koe m oe te sam i k re ira ti ove stavke u re gisry ba zi ili kopirati sle de i te k st koji se
na la zi unutar ----------------- zna kova i napraviti novi fajl koji e im ati .re g e k ste nziju na
k raju (npr. popravk a .re g):
-------------------W indows Re gistry Editor Ve rsion 5.00
[HKEY_LO C AL_MAC HINE\SYSTEM\C urre ntC ontrolSe t\Se rvice s\RasAuto]
"Sta rt"=dword:00000003
[HKEY_LO C AL_MAC HINE\SYSTEM\C urre ntC ontrolSe t\Se rvice s\RasMan]
"Sta rt"=dword:00000003
-------------------Ka da ste na pravili fa jl, k lik nite duplim m ie m na nje ga da bi ga sta rtovali. O dgovorite
potvrdno na sve upite i re startujte raunar.
3. Sk inite fajl infinite winx pse rvice s.zip i pogle dajte te k s file pod nazivom
_Info&Installa tion.tx t gde e te na i obja nje nja ta svak i od fa jlova unuta r a rhive ra di.
O va tre a opcija e va m pode siti se rvise na najlak i na in.
98. Kodovi YU k arak te ra
Na inte rne tu je pone k a d vrlo te ko pode siti nae k ara k te re i pone k ad oni ne e da se
prik azuju ia ko bi tre bali. Da bi osigurali njihov prik az, potre bno je da um e sto slova une se te
ne ke od ovih k ara k te ra i to na m e sto gde bi to slovo tre balo biti. Mora te une ti sve k a ra k te re
od & do ;
97. Uk lonite spyware iz Adobe Photoshop C S aplik a cije
Ka da se instalira Adobe C re a tive Suit, tj. Photoshop C S ili ne k i drugi progra m Adobe -a,
instalira se i program koji se zove Ve rsion C ue . Ako se ovaj progra m ak tivira i propusti
kom unik acija sa ne tom k roz fire wa ll, ova j e posla ti vae pe rsonalne podate (od IP adre se
do se rijskog broja) Adobe firm i im e se ugroava va a priva tnost u na jgore m oblik u. Da bi
ovo spre ili idite u dire k torijum Ve rsion C ue (pronaite ga pom ou se arch) i unutra e te nai
Uninstalle r. Pok re nite ga i de insta lirajte Ve rsion C ue . O vo bi bilo najbolje da uradite odm ah
posle instalacije Adobe C re ative Suit a plik a cije . Na ovaj na in m oe te aplik acije slobodno
koristiti be z bojazni o povre dam a va e privatnosti.
Druga stvar koji tre ba te da ura dite je da pom ou fire wall program a koji koristite blok irate
program Adobe lm svc.e xe koji se po sta ndardnoj insta la ciji na la zi u C :\Program
File s\C om m on File s\Adobe Syste m s Share d\Se rvice . Takoe ne bi bilo loe da blok irate sve
Adobe a plik acije poput photoshop.e xe , im a ge re ady.e xe i ostalih pom ou fire wa ll progra m a
je r i oni hoe da se spajaju na Adobe se rve r i da a lju podatke .
Ka da se Ve rsion C ue spoji na Adobe se rve r, on m odifik uje crack fa jlove koje ste instalira li da
bi m ogli da koristite Photoshop C S. Ipak , be z obzira na to da li su fa jlovi k re kovani ili ne
(ia ko naravno da nisu je r je to za bra nje no i za konom k a njivo), ovim se povre uje priva tnost
va s k a o re gula rnog korisnik a i za konitog pose dova oca ne ke od Adobe aplik a cije . O vo za to
to ne m a sm isla da se kod re gistrovanog korisnik a prove rava ispravnost instalacije . Za one
koji koriste crack , to rade na svoju odgovornost. Ako sle de e fa jlove na m e stite na Re ad O nly,
Ve rsion C ue ne e biti u m ogunosti da ih m e nja. O vo bi tre balo ura diti be z obzira na to da li
ste de instlirali Ve rsion C ue . Fajlovi koje tre ba nam e stiti u Re ad O nly su Adobe LM.dll,
Tw10122.da t, e m u.dll.
O bratite pa nju da svak i Adobe program u se bi sadri u vrstu spyware progra m a. Ta j spywa re
se loguje na Adobe se rve r i alje se rijsk i broj k a ko bi a dobe pri sle de e m dodatk u (update -u
ili pa tch-u) uba cio sve ne le galne se rijske broje ve u crnu listu i tim e one m oguio njihovo
korie nje . O vo je tota lno ne prihvatljivo i izuze tna je povre da privatnosti korisnik a da m u se
be z pitanja alju bilo k a k vi podaci na inte rne t. Pogotovo ukoliko je le ga lni vla snik program a.
Iz ovog ra zloga je pre poruljivo isk ljuiti sle de e program e i se rvise k a ko bi spre ili povre du
va e priva tnosti. Idite u C :\Program File s\C om m on File s\Adobe \We b i prona ite AO M.e xe .
Pre im e nujte AO M.e xe u AO M.e x _ ili u AO M.x x x ili ne to sl. O vo e ga spre iti da se sta rtuje
na bilo kom Adobe program u i na ta j nain vas za tititi. Ta koe , ne za boravite da pom ou
fire wa ll progra m a spre ite bilo koji Adobe progra m se m Acroba t Re ade r-a da ide na inte rne t.
Idite u C ontrol Pa ne l (Sta rt>Se ttings>C ontrol Pane l) i startujte Adm inistrative Tools a zatim i
Se rvice s. Prona ite Adobe LM Se rvice i k lik nite de snim m ie m na nje ga i oda be rite
Prope rtie s. Pod Se tup Type pode site Disable d.
O vim je , na dam o se , isk ljue na svak a m ogunost povre de priva tnosti le galnog korisnik a
Adobe a plik acija.
96. Poboljajte lou i ne sta bilnu dia l-up inte rne t kone k ciju
1. Idite u C ontrol Pa ne l i startujte Phone a nd Mode m O ptions
2. Kada se otvori prozor Phone a nd Mode m O ptions otii na ta b Mode m s. U prozoru e se
pojaviti lista m ode m a instalira nih na raunaru.
3. Klik nite le vim m ie m na va m ode m da ga obe le ite i k lik ne te na dugm e Prope rtie s.
4. Kada se otvori novi prozor k lik nite na ta b Advance d i pojavi e vam se m e sto za upis Ex tra
Se ttings
5. Pod Ex tra Initia liza tion C om m ands upiite +m s=v34
6. Re startujte raunar i pok ua jte da se spojite na inte rne t.
O vom proce durom se isk ljuuju ne k i m ode m sk i protokoli pa e va m kone k cija na se rve r biti
ogranie na na 33.600 brzinu. Ipak ako im ate proble m a sa spa ja nje m i ako vam se stalno
de ava da va m se pre k ine ve za , ovo pode ava nje e vam om oguiti m nogo stabilniji rad ali
uz m anju brzinu.
1. p je kom a nda za pulsno biranje ukoliko vaa ce ntra la ne podrava tonsko biranje . Pulsno
bira nje je k ada uje te otk ucaje biranja a tonsko k ada uje te sa m o zvuke . Mora se staviti
ispre d broja te le fona (p,4811111).
2. t je kom a nda za tonsko biranje ukoliko m ode m to ve ne ra di sam ili niste u m ogunosti
da ovo pode site na drugi na in.Mora se staviti ispre d broja te le fona (t,4811111)
Ta koe pod Ex tra Initializa tion C om m a nds m oe te upisivati sle de e kom ande ali obratite
panju na form u upisivanja kom andi.
1. Kada upisuje te prvu kom andu uve k ispre d nje m ora stojati a t. O vo se ne odnosi na
+m s=v34 kom a ndu koju sm o gore upisali. O na se m oe staviti i posle svih une se nih
kom andi a li izm e u m ora biti razm a k (npr atx 3l2 +m s=v34)
2. x 3 - kom anda govori m ode m u da ne trai dia ltone . Kod nas je ovo obave zna opcija a ko
ve nije u m ode m u ta ko fabrik i upisa na ili pode e na u drajve rim a (a tx 3).
3. L0, L1, L2 i pone gde L3 je pojaavanje zvunik a m ode m a (a tL2 ili atl2 a a ko im a i x 3
kom anda onda ide a tx 3l2)

95. Te m e ljna re instalacija nVidia Force ware ( De tonator ) drajve ra


1. Sta rtujte ra unar u SAFE MO DE-u. Ka da upalite rauna r pritisk ajte F8 taste r na ta staturi. Na
novijim ra una rim a proce s podizanja traje vrlo k ra tko pa je bolje da odm ah po pa lje nju
raunara pritisk ate F8 sve dok vam se ne pojavi m e ni sa opcijam a uitava nja W indowsa .
2. Kada ste stigli do odabira opcija , odabe rite SAFE MO DE i sae k ajte da se W indows
podigne .
3. Kada se raunar podiga o u Sa fe Mode -u, idite na C ontrol Pa ne l i startujte Add or Re m ove
Program s
4. De insta lirajte NVIDIA Display Drive r. Ako de instalacija ponudi da re sta rtuje ra una r
odgovorite sa NO. Potre bno je da ne re startuje te ra unar odm a h. To e te ura diti k asnije .
5. Idite na Start > Run... i startujte re ge dit
6. Idite u HKEY_LO C AL_MAC HINE\Softwa re \NVIDIA C orporation
7. Ako postoji stavk a NVIDIA C orporation obriite je a ako je ne m a uga site re ge dit. Paljivo
prove rite da li stavk a postoji.
8. Re startujte raunar i pustite ga da se norm a lno podigne .
9. Kada va s W indows pita da insta lirate dra jve re za novonae ni ure aj, k lik nite na C a nce l.
10. Pronaite instalacionu ve rziju drajve ra koje e lite da insta lirate i pok re nite instalaciju.
11. Pratite ta vam dra jve ri govore i zavrite insta la ciju. Pode site sve param e tre po va oj
e lji.
O vom proce durom e te izgubiti sva se tovanja opcija grafike k a rtice . O vo e re zultovati
druga ijoj de sk top re zoluciji, ne dosta tk u slike na TVu a ko im ate spoje n TV-O UT i sl. Posle
pode ava nja e se sve vratiti na staro. Takoe pogle dajte 94. Doda tna pode ava nja u nVidia
Force Wa re ( De tonator ) drajve rim a ra di uk ljuivanja dodatnih opcija u drajve rim a k artice .
94. Dodatna pode ava nja u nVidia Force Ware ( De tonator ) drajve rim a
1. Sta rtujte re ge dit
2. Idite u HKEY_LO C AL_MAC HINE\Softwa re \NVIDIA C orporation\Globa l
3. Prove rite da li postoji stavk a NVTwe ak . Ako je ne m a k lik nite de sno dugm e m ia Global
stavk u i odabe rite Ne w > Ke y. Novi ke y na zovite NVTwe ak . Ako ve postoji na stavite da lje .
4. Uite u NVTwe a k i prove rite da li postoji stavk a C oolbits. Ako ne postoji, k lik nite de snim
m ie m na NVTwe ak i odabe rite Ne w > DW O R D Value . Nazovite novi DW O R D C oolbits.
5. Klik nite dupli k lik m ia na C oolbits i prom e nite m u vre dnost pod Va lue Data u 3.
6. Zatvorite re ge dit
7. Idite na C ontrol Pane l, Display. Klik nite na tab Se ttings i na dugm e Advance d. Klik nite na
tab sa im e nom vae grafike k artice i im a e te dodatne opcije za Dire ctX i za pode ava nje
k a rtice tj. za nje n ove rclock .
93. Klonira nje particije sa je dnog na drugi Ha rd Disk
Ve rovatno ste ne k a da e le li da ce o hard disk i va siste m pre bacite na novi disk koji ste
k upili a da pri tom ne m ora te da re insta lirate W indows O S. O vo je m ogue ura diti i prilino je
lako a potre bno vam je ne koliko diske ta (ili buta bilni C D ali o tom e ne u ovde govoriti) i
ne koliko program a . Im ajte na um u da m orate da vidite koji HDD im ate . Ukoliko je novi HDD
re cim o We ste rn Digita l a sta ri Ma x tor, za k lonira nje e te koristiti We ste rn Digita lov progra m ,
a ukoliko je obrnuto koristie te Max torov program .
Potre bno je nabaviti program e :
1. We ste rn Digita l Data Life gua rd za DO S (nik a ko za W indows)
2. Ma x tor
3. Se agate
4. C lone Max x 1.0
5. W indows XP insta la cioni disk (nije ne ophoda n a li bi bilo odlino da ga im ate zbog
particionisanja disk a)
Ne ophodno je da prvo napravite sve floppy diske te koje su va m potre bne (zavis od toga koji
HDD im ate ). Ka da sk ine te ne k i od ovih program a i k a da ga sta rtuje te , on e tra iti diske tu
na koju e insta lira ti potre bne progra m e . Upotre bite ovu diske tu da startuje te siste m u DO S i
prove rite da li diske ta radi i da li sam program funk cionie . Ukoliko vam u ne kom progra m u
ne to ne funk cionie (m i, tastatura i sl.) re startujte raunar i probajte ponovo je r je
na jve rovatnije dolo da ne ke gre ke (ovo najvie za W D Data Life guard). Ne za boravite da
na m e stite da va m se ra unar startuje sa diske te u biosu (First Boot De vice : Floppy). Najbolje
bi bilo da nam e stite da First bude Floppy, Se cond C D-Rom a Third HDD.
O vde u opisati proce s k ada se sa sta rog Max tor disk a od 40GB (pode lje nog na 10 i 30 GB)
pre ba cuju poda ci na novi We ste rn Digita l od 80GB (pode lje nog na 10 i 70 GB).
1. Uk ljuiti oba HDDa u raunar i pode siti W D (We te rn Digital) da bude MASTER a sta ri HDD
na SLAVE (ukoliko niste sigurni k ako se ovo na m e ta pogle dajte gornju stra nu disk a gde se
na la zi slik a JUMPER A za pode ava nje ).
2. Pode site u biosu da va m se raunar startuje sa C D-Rom ure a ja (First boot
de vice :C D-Rom )
3. Ubacite C D u ure aj i podignite instalaciju W indowsa.
4. Pratite instalaciju i k re irajte pa rticije . Form atira jte C : pa rticiju u NTFS. D pa rticiju e m o
sre diti k a snije . Ukoliko niste sigurni k a ko se ovo ra di pogle dajte dok um e nt W indows
Insta la cija (link )
5. Kada se form a tiranje C : particije zavri, insta la cija e poe ti ne to da prove rava.
Ne ophodno je da u tom m om e ntu izbacite disk iz C D-Rom ure a ja da bi pre k inuli insta la ciju

W indows XP O Sa.
6. Izvadite C D disk i ubacite floppy disk . Iza ite iz W indows XP instalacije i ra unar e se
re startovati i podii e se sa diske te .
7. Kada se W D progra m podigne , na ite opciju C opy Partition. Za Source odabe rite C :
particiju sta rog HDDa (Max tor, npr.) a za De stination C : particiju novog HDDa (We ste rn
Digital, npr.)
8. Sta rtujte proce s kopira nja i sa e k a jte da se ova j zavri. Ukoliko vam se na k raju kopiranja
pojave ne ke gre ke i progra m k ae da je zavrio i da vi tre ba te da re startuje te ra unar,
uradite to. O vo nije na jja snije ali program izgle da im a ne k u gre k u u se bi koja ga spre ava
da izbaci poruk u da je sve zavre no ure du. Um e sto toga progra m pok ae ne k u siste m sk u
gre k u i uga si se . Izvadite diske tu iz dra jva i ugasite ra unar a li obratite panju da ga ne
re startuje te . Ne ophodno je da ra una r ugasite da bi m ogli da isk ljuite sta ri disk . Ukoliko se
raunar re sta rtuje drite dugm e za pa lje nje ne koliko se k undi i ra unar bi tre ba lo da se ugasi.
9. Dok je ra una r uga e n, isk ljuite stari HDD. Pok uajte da sta rtuje te rauna r. Ukoliko niste
u m ogunosti da sta rtuje te ra una r, tj. ukoliko rauna r ne m oe da na e HDD, uga site ga i
proba jte da m u pode site JUMPER E tako da bude MASTER .
10. Ka da ra unar pre pozna disk i k ada podigne siste m , form a tirajte D: particiju. Ka da se
form a tiranje zavri isk ljuite ra unar.
11. Ponovo prik ljuite stari HDD i startujte raunar. O vo je ne ophodno uraditi ba na ovaj
na in je r W indows im a te nde nciju da pre pozna dva siste m a i da pravi proble m e . O bratite
panju da ponovo pode site JUMPER E.
12. Pre kopira jte sve potre bne poda tke sa ostalih particija . Ra di prove re pogle dajte Prope rtie s
za C : particiju starog disk a i vidite kolik a m u je ve liina za uze tih fa jlova. To uradite i za C :
particiju novog disk a. Upore dite ve liine . O bra tite panju da na C : particiji sta rog disk a ne
uzm e te u obzir fajl pa ge file .sys. Najbolje bi bilo da na C : particiji sta rog disk a obe le ite sve
fa jlove se m page file .sys, k lik ne te na ne k i obe le e n fila DESNIM dugm e tom m ia i odabe re te
prope rtie s. Pribe le ite ne gde ve liinu zauze tih fajlova. Isto to uradite i sa C : pa rticijom novog
HDDa. Ve liine ne bi tre ba lo da se ra zlik uju m nogo. Moda sa m o ne koliko m e gabajta to
zavisi od log fa jlova.
13. Uga site rauna r i isk ljuite sta ri disk iz ra una ra . Na m e stite JUMPER E i startujte raunar.
O vo je m ogue ura diti i ukoliko ste m e njali sve kom pone nte ili ne ke od bitnijih k a o npr.
m a tinu plou. Posle pre ba civanja W indows se m oda ne e startovati. Ve rova tno je da se ne
bi startova o ni sa sta rog HDDa. Potre bno je da sta rtuje te W indows XP insta la ciju. Kada
stigne te do prozora na kom izm e u osta log pie : If one of the fallowing W indows XP
installa tions is dam age d, Se tup ca n try to re pair it. Use the UP a nd DO W N AR R O W ke ys to
se le ct an insta llation. To re pa ir the se le cte d W indows XP installa tion, pre ss R . To continue .....
itd. O vde je potre bno pritisnuti R posle e ga e za poe ti popravk a W indows XP instalacije .
Ka da se sve zavri i W indows XP sta rtuje potre bno je izbrisa ti instalacije starih drajve ra i stare
ure aje ukoliko ih im a.
92. Prom e niti re gistraciono im e u O ffice XP
1. Sta rtujte re ge dit
2. Idite u HKEY_C UR R ENT_USER \Softwa re \Microsoft\O ffice \10.0\C om m on\Use rInfo
3. Klik nite duplim k likom na C om pany. Vide e te ne ke broje ve , npr. 0000 49 00 6E 00 66 00
69 00 I.n.f.i.
4. Potre bno je da ta m o gde pie I.n.f.i. pre pravite u im e svoje kom panije pa da pie , npr.
T.r.a .d.
5. Morate posle svakog slova staviti tak u da bi sve ra dilo.
6. Pod C om pa ny upisuje te im e va e firm e
7. Pod Use rInitia ls vae inicijale
8. Pod Use rNam e vae im e i pre zim e
9. Dok ste jo uve k u re ge dit program u, idite u HKEY_C UR R ENT_USER \Softwa re \Microsoft
\O ffice \10.0\. Ta m o e te nai sve O ffice XP aplik a cije i to Acce ss, Exce l, FrontPage ,
Powe rPoint, Word. U svakom od tih dire k torijum a se nalazi dire k torijum Use rInfo i u nje m u
Use rInfo [R EG_BINARY] ke y stavk a . Ukoliko obrie m o ovu stavk u, sva k i od O ffice XP
aplik acija e ponovo proitati Use rInfo i prik azivae vae im e (u protivnom , ako ne uradite
stavk u 9. prik azivae se sta ro im e je r program i sam i pam te vre dnosti).
91. Ka ko poboljati zvuk na vide o fajlovim a
Mora se koristiti BSPlaye r. Na i plugin za W inAm p Enha nce r017.e xe (Ady's pe rsona l page ) ili
otii na W inam p Me dia Playe r - MP3 Playe r, Multim e dia Playe r, MP3 Music, Sk ins, Plug-ins i
pre tra iti pluginove . Insta lirati plugin u BSPlaye r dire k torijum C :\Program File s\BSPlaye r
\plugins\W ina m p\. Startova ti W inam p i otii u O ptions > Pre fe re nce s > Plug-ins i prom e niti
dire k torijum za DSP/Effe ct plug-in dire ctory tako da pok a zuje na dire k torijum gde ste
instalirali Enha nce r. O tii u O ptions > Pre fe re nce s > Plug-ins > DSP/Effe ct, obe le ite Enhance r
i k lik nite na C onfigure . Pode site : Volum e 10, Harm onic Bass 5, Harm onic Bass Ra nge 5,
Drum Ba ss 5, Drum Ba ss Range 5, Dry Singnal 10, Harm onic Tre ble 10, Harm onic Tre ble
Range 10, Am bie nce off, Am bie nce Range 1. Uk ljuite Powe r i Boost (m a la lam pica u
gornje m le vom uglu ovih dugm ia m ora da sve tli tj. da bude ze le na ). Uga siti sve otvore ne
prozore . Startovati W inAm p ponovo i prove riti pode avanja . Startovati BSPlaye r o ii na
O ptions > Pre fe re nce s > Audio. Uk ljuiti Enable wina m p DSP plugins. O dabrati dsp_e nh.dll.
Ukoliko ne postoji pode siti W inam p plugin dire ctory na C :\Progra m File s\BSPlaye r\plugins
\W inam p\. Uitati film i prove riti da li je zvuk glasniji. Ukoliko nije pok ua jte da pode ava te
BSPlaye r dok je film startova n. Sva pode avanja e se uitati te k posle ponovnog re starta
BSPlaye ra. Ako je a udio u AC 3 form a tu, insta lirajte AC 3 code c i pode site nje gove param e tre
pom ou nje gove konfigura cije . O vo je prove re no na BSPlaye r ve rziji 086.501 i odlino radi.

Ukoliko Enha nce r u W ina m pu ne e da se nam e sti, tj. Volum e ne e da ostane na 10 ne go


pie MAX, ostavite ga tako i re sta rtujte ra una r pa prove rite da li su pode avanja
zapam e na .
90. Popravk a "W indows ca nnot find PR O GR AM.EXE..." gre ke
Ukoliko va m se ne k im slua je m pok vari asocija cija za e xe fajlove pa niste u m ogunosti da
otvorite ne k i e xe fajl (program ) i pri tom dobije te prozor sa gre kom : W indows cannot find
PR O GR AM.EXE. This program is
ne e de d for ope ning file s of type 'Applica tion " ili sl., pok ua jte sle de e :
1. Sta rtujte re ge dit
2. Idite u HKEY_LO C AL_MAC HINE\SO FTWAR E\C la sse s\e xe file \she ll\ope n\com m and
3. Pod (De fa ult) MO R A DA PIE "%1" %*
4. Ukoliko ne pie ova boldova na stavk a, une site je ide ntino k ao to je napisano.
5. Re startujte W indows i pok uajte da sta rtuje te program koji nije hte o da radi i koji je
ge ne risao gre k u.
89. Dodatna , ne dok um e ntovana i tota lno ne oigle dna C opy kom a nda
Ka da se kopiraju fajlovi, pone k a d se de si da fa jl koji se kopira ve postoji na toj lok aciji.
Ta da vam se pojavljuje prozor u kom e im a te kom ande (tj. dugm ie ) Ye s, Ye s to All, No,
C ance l. Svako se pitao a ta se de silo sa kom andom No to All. O va kom anda ne postoji k ao
dugm e u nije dnom prozoru a li postoji k a o kom anda koju W indows razum e .
Ka da vam se otvori, pri kopiranju, prozor sa kom a ndam a Ye s, Ye s to All, No, C ance l,
pritisnite i drite SHIFT ta ste r na tasta turi i k lik nite na No. O vim e te ak tivira ti kom a ndu No
to All i kopiranje m ne e te pre brisa ti fajlove koji ve u tom dire k torijum u postoje . Ta koe vam
ne e isk ak ati prozor koji vas obave tava o postoja nju fajla u tom dire k torijum u (to je prozor
sa Ye s, Ye s to All... kom anda m a )
88. Snim ite slik u de sk topa ili je dnog prozora be z dodatnih program a
1. Klik nite le vi m ie m na prazno m e sto na de sk topu.
2. Pritisnite taste r Print Scre e n/SysR q koji se na la zi pore d ta ste ra F12 (obino)
3. O tvorite Paint program (Start > Program s > Acce ssorie s). Pritisnite kom binaciju taste ra
C TR L+v (drite C TR L i pritisnite v) ili idite u Edit padajui m e ni i oda be rite Pa ste . Takoe
m oe te koristiti i ne k i drugi program k ao npr. Microsoft Photo Editor koji dolazi sa O ffice
pake tom i u nje m u odabe rite Edit pa dajui m e ni i k lik nite na Paste a s Ne w Im age .
4. Snim ite slik u u form a tu koji vam najvie odgovara.
5. Ukoliko e lite da snim ite sa m o je da n otvore n prozor, pritisnite i drite LEVI taste r ALT (ne
ALT Gr tj. ne de sni alt) i pritisnite taste r Print Scre e n/SysR q. Pra tite isti postupak k ao u 3 i 4.
87. Uve k vidljiv Status Bar u Inte rne t Ex plore ru
1. Isk ljuite sve Inte rne t Ex plore r prozore . Startujte sa m o JEDAN Inte rne t Ex plore r prozor.
2. Idite na Vie w i otk aite Status Ba r (oda be rite Status bar iz padajue g m e nija )
3. Idite na Vie w pa na Toolba rs i odabe rite opciju Lock the Toolbar
4. Drite pritisnut taste r C TR L na tasta turi i uga site Inte rne t Ex plore r prozor k likom na X u
gornje m de snom uglu prozora.
5. O tvorite W indows Ex plore r (Start > Program s > Acce ssorie s) i ura dite stavke pod 2 i 3.
6. Idite na Tools padajui m e ni i oda be rite Folde r O ptions i k lik nite na Vie w tab
7. Klik nite na dugm e Apply to a ll folde rs i k lik nite na O K.
8. Drite pritisnut taste r C TR L na tasta turi i uga site W indows Ex plore r prozor k likom na X u
gornje m de snom uglu prozora.
9. O tvorite bilo koju stranicu u Inte rne t Ex plore ru i k lik nite de snim m ie m na bilo koji link .
O dabe rite O pe n in Ne w W indow
10. Startujte re ge dit i idite u HKEY_C UR R ENT_USER \Softwa re \Microsoft\Inte rne t Ex plore r\Main
i prove rite da li su vre dnosti u re du: "Show_StatusBar"="ye s", "Show_UR LinStatusBar"="ye s"
Postoji jo je da n na in:
1. Sta rtujte re ge dit
2. Idite u HKEY_C UR R ENT_USER \Softwa re \Microsoft\Inte rne t Ex plore r\Main
3. Naite Show_Sta tusBa r
4. Idite na Edit pada jui m e ni i odabe rite Pe rm issions... i k lik nite na dugm e Advance d
5. Naite svoje im e pod kojim se loguje te (use rnam e ), se le k tujte ga i k lik nite dugm e Edit
6. Naite Se t value i e k irajte De ny. Klik nite na O K dok ne za tvorite sve otvore ne prozore .
86. ATI MultiMe dia C e nte r, ATI TV Tune r ne rade ...
O va j m ali guide je prove re n na W indows XP Pro SP1 ope rativnom siste m u sa instaliranim
Dire ctX9.0b. Kartica je ATI All-In-Wonde r 128 Pro.
Ukoliko se posle instalacije dra jve ra i MultiMe dia C e nte r progra m a za gle danje TV-a ne m oe
odabra ti i nam e stiti TV ulaz, tj pro oda biru Ate ne ili Kabla ne m a opcija u pa dajue m m e niju
gde se odre uje vrsta signala (Pa l, NTSC ....), nam e stite Loca tion na Unite d Kingdom ili
Unite d State s. Idite u C ontrol Pa ne l (Start > Se ttings > C ontrol Pane l) i startujte Re gional
and La ngua ge O ptions i pod Re giona l O ptions tabom u dnu naide de o Location. O da be rite
Unite d State s i proba jte onda da pode site MultiMe dia C e nte r. Ako se ni onda ne m oe

pode siti, pode site Location na Unite d Kingdom .


Postoji jo je dna doda tna stvar koja bi m ogla da se uradi. Sk inite sa m isrosoft sa jta fix za
DX9.0b pod im e nom Dire ctX9b-KB825116-x 86-ENU.e xe (pre tra ite po re i 825116) i
instalirajte ga da bi doda tno osigura li rad vae g ha rdwa re a . Posle instalacije prove rite da li
va m sve radi i po potre bi pode site MMC ponovo.
85. IBM Think Pa d 765D i proble m sa e k ranom
La ptop tj. Note book ra unari su oduve k bili vrlo pra k tina stva r. Poprilino su izdrljivi, lak i i
pre sve ga toliko m a li da prak tino m oe te pone ti ce lu svoju k ance la riju na put u kofe ru sa
svim ostalim stva rim a. Je dini proble m je k ada se na njim ne to pok vari. Kako su sve
kom pone nte u nje m u m inija turne i prak tino inte grisa ne , nije ih lako zam e niti. Ta koe , ne
m ogu se staviti kom pone nte ne kog drugog proizvoaa je r je sve napravlje no po ra zliitim
standardim a tj. na ini na koji su proizvoa i re ili ne ke konstruk tivne de love se ra zlik uju.
Ukoliko im a te IBM laptop m oe vam se de siti da vam se pone k a d m onitor ugasi u tok u
rada . Ta koe je m ogue da se raunar startuje ali da se slik a na m onitoru ne pok a zuje ili
sam o blje sne na poe tk u i zatim se zacrni.
O va k av proble m m oe prouzrokova ti m ali pre k lopnik , koji se na pom e nutom m ode lu nalazi
ne gde pri sre dini e k rana . Vidi slik u.
Napom inje m da slik a m oda nije najbolja , a li otprilike pok a zuje gde bi se ta j pre k lopnik
m oga o na la ziti. Uglavnom on se nalazi odm ah ispod pok lopca gde je m onitor a vidi se sa m o
ako je m onitor podignut. Monitor im a tri draa le vi, sre dnji i de sni a pre k lopnik se nalazi sa
le ve strane sre dnje g draa .
Potre bno je da ta j pre k lopnik pom e rite u gornji poloa j tako da je vrh pre k lopnik a upe re n
pre m a gore , posle e ga bi slik a tre bala da se odm ah pojavi na e k ranu. Na jbolje je koristiti
olovk u ili ne k i slia n pre dm e t. Ne m ojte da silite pre k lopnik ili ga upa ti. Pre k lopnik je vrlo
ne a n i jaa sila bi ga m ogla slom iti. Lom lje nje m pre k lopnik a se gubi m ogunost da se
m onitor i rauna r ugase k ada se e k ra n spusti.
84. Ule pa jte izgle d vae g e -m a il pism a .
Svak a ko ste se u je dnom m om e ntu pitali da li bi e -m ail koji alje te m ogao izgle dati le pe .
Ka ko je O utlook Ex pre ss je dan od najkorite nijih e -m a il progra m a za nje ga postoje program i
koji m u donose vie opcija od nje govih sta ndardnih. Pore d toga m ogue je sk idanje
statione ry-ja koji poboljavaju izgle d pism a . Na ravno postoji i zam e na za O E a je dna od njih
je Incre diMa il. O no to je m a lo poznato u ve zi ovog program a je da on a lje vae podatke
autorim a Incre diMa ila ra di voe nja sta tistike a to dire k tno utie na va u privatnost i
sigurnost. Da bi ovo izbe gli a ipa k im ali le p izgle d pism a k ao u Incre diMailu m oe te uraditi
sle de e .
1. Sk inite Incre diMa il.
2. Insta lirajte ga a ako i k a da vas va fire wall pita da li da pusti Incre diMa il na inte rne t vi
odbijte . Na ovaj nain e te spre iti Incre diMa il da a lje podatke na inte rne t. O vo e takoe
spre iti i slanje pisa m a iz Incre diMa ila.
3. Kada otvorite Incre diMail idite na opciju k re iranja novog m aila (pism a).
4. Kre irajte pism o k a k vo e lite i snim ite ga u Drafts-u. O vo se ra di tako to ode te na File
pada jui m e ni i odabe re te opciju Save . Ka da ste snim ili pism o, uga site taj prozor.
5. Idite u Dra fts folde r u Incre diMailu, i k lik nite na k re ira no pism o (tako da to pism o bude
obe le e no plavim ).
6. Idite na File pa dajui m e ni i oda be rite opciju Save As...
7. Dode lite im e fajlu (pism u) i pod Save as type odabe rite Ma il (*.e m l) tip fajla . Snim ite fajl
ne gde na HDD tako da ga m oe te la ko nai.
8. Idite u Sta rt>Run... i k uca jte note pa d. Idite na file pa dajui m e ni u note padu i odabe rite
opciju O pe n. Prona ite snim lje ni .e m l fa jl (pism o koje ste snim ili) i otvorite ga .
9. U prvom re du tog fajla m ora te da upie te X-Unse nt: 1 tako da to bude je dino to pie u
tom prvom re du.
10. Ka da ste ovo uradili oda be rite opciju File i k lik nite na Save .
11. Idite na Start>Run... i k lik nite na dugm e Browse ... naite fajl koji ste snim ili i otvorite ga
(k lik nite na O K i u Run... prozoru).
12. O tvorie vam se O E prozor gde e te m oi da dodatno k re irate pism o sa izgle dom k a o u
Incre diMailu.
O vo je m oda m a lo kom plikova niji posa o a li vam osigurava sigurnost i privatnost a pri tom
poboljava izgle d vae g pism a.
83. Inte rne t Ex plore r ne e da otvori dva prozora u isto vre m e
Ukoliko va m se de ava da k ada otvara te htm l stra nice u Inte rne t Ex plore r-u, a k ada je ve
je dan Inte rne t Ex plore r prozor otvore n, stra nica tj. drugi prozor ne e da otvori i pri tom
dobije te poruk u "C a nnot se nd com m a nd to the program " ili ne to slino, a pri tom koristite
Zone Alarm Fre e , Standard ili Pro ve rziju, m orate dopustiti da se i drugi prozor Inte rne t
Ex plore r-a re gistruje . O vo se naje e de ava k a da je Zone Alarm progra m ugae n dok m u
je u pozadini startova n vsm on.e xe , progra m koji pra ti kom unik a cije i de o je Zone Alarm
program a i startuje se sa njim (ia ko se ne uga si uve k k a da se Zone Alarm ugasi). Progra m
je vidljiv sam o iz Task Ma nage r-a. Da bi ovo spre ili ura dite sle de e :

1. Sta rtujte Zone Ala rm .


2. O tvorite ne k u stranicu u Inte rne t Ex plore r-u. Najbolje ne k i htm l koji vam je na hard disk u.
Najbolje je da duplo k lik ne te na nju u W indows Ex plore ru.
3. O tvorite jo je dnu stra nicu u Inte rne t Ex plore ru, takoe duplim k likom na nju u W indows
Ex plore r-u.
4. Zone Alarm bi tre balo da iskoi sa pita nje m da li da propusti ovaj program . Potre bno je
dopustiti ovom program u kone k ciju.
Posle ovoga ne bi tre balo biti proble m a oko otvaranja dva Inte rne t Ex plore r prozora .
Zanim ljivo je da se ovo ne de ava ako otva ra te stra nice dire k tno sa inte rne ta ve sa m o ako
otva ra te lok a lne stranice tj. stranice koje se nalaze na vae m ha rd disk u. Ta koe se slian
proble m ne de ava ni k a da otvorite dva IE prozora pa u njih pre bacite ili dire k tno iz njih,
pute m O pe n.. opcije , otvorite lok a lni htm l stra nicu.
82. Isk ljuite obe le ava nje novo instalira nih program a
1.
2.
3.
4.
5.

Klik nite de snim dugm e tom m ia na Sta rt dugm e


Ukoliko im ate uk ljue n C la ssic Sta rt Me nu ova opcija nije dostupna.
Ukoliko va m je uk ljue n Sta rt Me nu, k lik nite na C ustom ize ... Klik nite na Adva nce d tab
Isk ljuite Highlight ne wly insta lle d progra m s
Klik nite na O K i zatvorite sve otvore ne prozore (k lik nite na O K). Re sta rtujte ra una r.

81. Isk ljuite "Balloon Tips"


1. Sta rtujte re ge dit
2. Idite u HKEY_C UR R ENT_USER \Softwa re \Microsoft\W indows\C urre ntVe rsion\Ex plore r
\Adva nce d
3. Prona ite Enable BalloonTips stavk u ili napravite novi DW O R D sa tim im e nom . Pode site
vre dnost u "0".
4. Da bi uk ljuili Balloon Tips pode site vre dnost u "1".
5. Re startujte raunar.

Odgovori sa citatom

#6

23-08-07, 20:45

Win XP

Re: 100 trikova za Windows XP

Starter
Datum registracije: 23-08-07
Starost:

24

Poruka:

Liked:

0 times

sva k a cast ta m ijan............

Odgovori sa citatom

#7

24-08-07, 09:42

Belial
Regularni forumas

Re: 100 trikova za Windows XP


sva k a ast na svom ovom trudu, zna m dosta o tom ali ovdje im a sitnica koje se nisa m ni
sje tio niti bi se sje tio!

Datum registracije: 02-07-07


Lokacija:

Osijek

Starost:

29

Poruka:

309

Liked:

0 times

Dum spiro, spero.


Odgovori sa citatom

25-08-07, 03:52

tamijan
dr.sc. Foruma
Datum registracije: 28-03-07

#8

Poruka:

2,500

Liked:

2 times

Re: 100 trikova za Windows XP


jbg pise na srpskom , ali da se pre ve st

Odgovori sa citatom

#9

25-08-07, 05:44

Snjesko Bijelic

Re: 100 trikova za Windows XP

Akademik

P rav i autor: tamijan

jbg pise na srpskom, ali da se prevest

sva k a ast za ovaj post


ali ko e to sve ita ti

Datum registracije: 08-05-07


Lokacija:

Rijeka

Starost:

24

Poruka:

5,757

Liked:

6 times

m oe biti vrlo korisno

Mnogi ljudi e ti prolaziti kroz ivot, ali samo pravi prijatelji e te voljeti i ostaviti trag u srcu.
Odgovori sa citatom

#10

25-08-07, 08:52

silence

Re: 100 trikova za Windows XP

Banned

P rav i autor: spasoje

svak a ast za ovaj post

moe biti v rlo korisno

ali ko e to sve itati

upravo ta ko, plus k a j im a ne to za starje lih stva ri (re cim o oko gra fik ih drive ra , to je iz doba
NV-30 ge ne racije , STAR O )

Datum registracije: 21-10-05


Lokacija:

Tierra del Fuego

Poruka:

8,457

Liked:

3 times

Odgovori sa citatom

Stranica 1 od 2 1 2

Zadnje

Emir

Brzinsko surfanje po Internetu | Znate li za program STA RT.EXE?


Lajkaj nas na Facebooku

Croportal.net

9.988

9,988 Croportal.net.

Mateo

Vesko

Stefica

Drago Sony

Mirjana

Adnan

Dijana

Petar

Matko

Branislava

Nikola

Lukaa

Marek

Quasi Modo

Dusanka

Igor

Sarah

Jadranka

Mira

Dorotea

Tanja

Marin

Emir

Radovan

Damir

Drago

Karlo

Lovorka

Ivan

Manda

-- Croportal 2011 vB4

-- Hrvatski

Kontak tirajte nas Croportal.net - Web Portal Prav ne Odredbe Uv jeti koritenja Gore
Trenutno vrijeme na forumu: 20:49.
Croportal forum pokree vBulletin, Copyright 2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Delivery Network Powered by Maxcdn.